Система внутрішнього забезпечення якості освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького базується на основі вимог Закону України «Про вищу освіту», «Про освіту» та Стандартів і рекомендацій забезпечення якості у європейському просторі вищої освіти (ESG 2015).

Система внутрішнього забезпечення якості (якості освітньої діяльності та якості вищої освіти) в університеті згідно законодавства передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.

Нормативна база системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • Положення про організацію освітнього процесу в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького  (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про гарантів освітніх програм у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ).
 • Положення про Центр експертизи та моніторингу якості освітнього процесу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про комісію Вченої ради Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького з експертизи якості освітніх програм спеціальностей (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про науково-методичну раду Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіти Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про ректорський контроль якості підготовки здобувачів вищої освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про запобігання академічного плагіату в освітній діяльності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про дипломні роботи на здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького  (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення  про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної (атестаційної) комісії в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про курсові роботи в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про організацію та проведення вхідного контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про куратора ECTS Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про участь здобувачів вищої освіти у забезпеченні якості вищої освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про студентське самоврядування Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників Мелітопольського державного педагогічного університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про рейтингове оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про рейтингову комісію з питань оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про визнання іноземних документів про освіту у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького   (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Система внутрішнього забезпечення якості в університеті реалізується через діяльність Центру експертизи та моніторингу якості освітнього процесу, Комісії Вченої ради з експертизи якості освітніх програм спеціальностей, Науково-методичної ради, Комісії з питань наукової етики та запобігання плагіату в освітній діяльності, Комісії Вченої ради з розвитку іншомовної освіти, Центру  освітніх дистанційних технологій, Центру соціологічних досліджень у співпраці із навчальним відділом, іншими структурними підрозділами Університету, органами студентського самоврядування, Асоціацією випускників Університету на принципах прозорості і відкритості до різноманітних ініціатив всіх груп стейкхолдерів. 

Програмні заходи університету для професійного розвитку науково-педагогічних працівників