Нормативна база системи внутрішнього забезпечення якості освіти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Школа гарантів (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького базується на основі вимог Закону України «Про вищу освіту», «Про освіту» та Стандартів і рекомендацій забезпечення якості у європейському просторі вищої освіти у відповідності до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT), ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT ISO 9001:2015, IDT).

У серпні 2021 року систему управління якості було сертифіковано у відповідності до зазначених стандартів.

Система внутрішнього забезпечення якості (якості освітньої діяльності та якості вищої освіти) в університеті згідно законодавства передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.

Система внутрішнього забезпечення якості в університеті реалізується через діяльність:

– Центру експертизи та моніторингу якості освітнього процесу (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

– Комісії Вченої ради з експертизи якості освітніх програм спеціальностей (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

– Науково-методичної ради (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

– Комісія з питань академічної доброчесності та запобігання плагіату в освітній діяльності (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

– Комісії Вченої ради з розвитку іншомовної освіти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

– Центру  освітніх дистанційних технологій (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

– Центру по роботі з гарантами (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

– Центру соціологічних досліджень у співпраці із навчальним відділом, іншими структурними підрозділами Університету, органами студентського самоврядуванняАсоціацією випускників Університету на принципах прозорості і відкритості до різноманітних ініціатив всіх груп стейкхолдерів. 

Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти (рейтинг успішності) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Реєстр здобувачів вищої освіти, яким призначена академічна стипендія (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників (2020-2021 н.р.) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Система професійного розвитку науково-педагогічних працівників університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Програмні заходи університету для професійного розвитку науково-педагогічних працівників (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Розподіл функціональних обов’язків структурних підрозділів університету у внутрішній системі забезпечення якості (ПЕРЕГЛЯНУТИ)