Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького базується на основі вимог Закону України «Про вищу освіту», «Про освіту» та Стандартів і рекомендацій забезпечення якості у європейському просторі вищої освіти у відповідності до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT), ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT ISO 9001:2015, IDT).

У серпні 2021 року систему управління якості було сертифіковано у відповідності до зазначених стандартів.

Система внутрішнього забезпечення якості (якості освітньої діяльності та якості вищої освіти) в університеті згідно законодавства передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.

Нормативна база системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

Положенняпро організацію освітнього процесу в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про гарантів освітніх програм у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про участь здобувачів вищої освіти у забезпеченні якості освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про академічну доброчесність у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Кодекс академічної доброчесності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про запобігання академічного плагіату в освітній діяльності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Правила призначення академічних і соціальних стипендій здобувачам вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про вільний вибір освітніх компонентів здобувачами вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про перезарахування освітніх компонентів та визначення академічної різниці у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у процесі неформальної освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про переведення здобувачів вищої освіти з контрактної форми навчання на вакантні місця державного замовлення в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про організацію та проведення вхідного контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про ректорський контроль якості підготовки здобувачів вищої освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про курсові роботи в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної (атестаційної) комісії в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про навчання за індивідуальним графіком здобувачів вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про визнання іноземних документів про освіту у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про сертифікаційні освітні програми Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про куратора ECTS Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Центр експертизи та моніторингу якості освітнього процесу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про комісію Вченої ради Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького з експертизи якості освітніх програм спеціальностей (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про науково-методичну раду Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про студентське самоврядування Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників Мелітопольського державного педагогічного університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про рейтингове оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про рейтингову комісію з питань оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про планування та облік  роботи науково-педагогічних працівників Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Тимчасовий порядок проведення періодичного контролю(заліків), літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького в умовах карантину (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Тимчасовий порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти 2019-2020 навчального року в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького в умовах карантину (ПЕРЕГДЯНУТИ)

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавра і магістра у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про кваліфікаційні (дипломні) роботи на здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Система внутрішнього забезпечення якості в університеті реалізується через діяльність:

– Центру експертизи та моніторингу якості освітнього процесу (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

– Комісії Вченої ради з експертизи якості освітніх програм спеціальностей (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

– Науково-методичної ради (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

– Комісії з питань академічної доброчесності (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

– Комісії Вченої ради з розвитку іншомовної освіти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

– Центру  освітніх дистанційних технологій (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

– Центру соціологічних досліджень у співпраці із навчальним відділом, іншими структурними підрозділами Університету, органами студентського самоврядуванняАсоціацією випускників Університету на принципах прозорості і відкритості до різноманітних ініціатив всіх груп стейкхолдерів. 

Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти (рейтинг успішності) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Реєстр здобувачів вищої освіти, яким призначена академічна стипендія (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників (2020-2021 н.р.) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Система професійного розвитку науково-педагогічних працівників університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Програмні заходи університету для професійного розвитку науково-педагогічних працівників (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Розподіл функціональних обов’язків структурних підрозділів університету у внутрішній системі забезпечення якості (ПЕРЕГЛЯНУТИ)