Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького базується на основі вимог Закону України «Про вищу освіту», «Про освіту» та Стандартів і рекомендацій забезпечення якості у європейському просторі вищої освіти у відповідності до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT), ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT ISO 9001:2015, IDT).

У серпні 2021 року систему управління якості було сертифіковано у відповідності до зазначених стандартів.

Система внутрішнього забезпечення якості (якості освітньої діяльності та якості вищої освіти) в університеті згідно законодавства передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.

Система внутрішнього забезпечення якості в університеті реалізується через діяльність:

– Центру експертизи та моніторингу якості освітнього процесу

– Комісії Вченої ради з експертизи якості освітніх програм спеціальностей

– Науково-методичної ради

– Комісія з питань академічної доброчесності та запобігання плагіату в освітній діяльності

– Комісії Вченої ради з розвитку іншомовної освіти

– Центру  освітніх дистанційних технологій

– Центру по роботі з гарантами

– Центру соціологічних досліджень у співпраці із навчальним відділом, іншими структурними підрозділами Університету, органами студентського самоврядування, Асоціацією випускників Університету на принципах прозорості і відкритості до різноманітних ініціатив всіх груп стейкхолдерів.

Система професійного розвитку науково-педагогічних працівників університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Програмні заходи університету для професійного розвитку науково-педагогічних працівників (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Розподіл функціональних обов’язків структурних підрозділів університету у внутрішній системі забезпечення якості (ПЕРЕГЛЯНУТИ)