Центр експертизи та моніторингу якості освітнього процесу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького  створено з метою підвищення якості освітньої діяльності Університету, моніторингу дотримання норм та стандартів вищої освіти, підвищення якості підготовки фахівців через здійснення безперервного моніторингу освітніх досягнень здобувачів вищої освіти. В задачі центру входить здійснення аналізу фактів, висунення пропозицій щодо покращення діяльності на робочих нарадах (засіданнях вчених рад інституту/факультетів – для груп освітніх програм, Вченій раді університету – для внутрішньої практики у цілому) та моніторинг за їх виконанням. Діяльність Центру базується на принципах науковості, наступності та безперервності, інформаційної доступності, поваги, співробітництва, колегіальності, демократизму, системного підходу до розробки й упровадження в навчальний процес сучасних наукових досягнень з проблем моніторингу якості освіти.

       Склад Центру:

Денисенко Надія Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології

Мацулевич Олена Вікторівна – методист першої категорії навчального відділу

Огульчанська Оксана Анатоліївна –  кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української і зарубіжної літератури 

Бунчук Оксана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки і педагогічної майстерності

Юсупова Ольга Володимирівна –  старший викладач кафедри анатомії і фізіології людини та тварин

Гаркушка Діана – студентка 4 курсу 416-ф групи філологічного факультету