Центр експертизи та моніторингу якості освітнього процесу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького  створено з метою підвищення якості освітньої діяльності Університету, моніторингу дотримання норм та стандартів вищої освіти, підвищення якості підготовки фахівців через здійснення безперервного моніторингу освітніх досягнень здобувачів вищої освіти. В задачі центру входить здійснення аналізу фактів, висунення пропозицій щодо покращення діяльності на робочих нарадах (засіданнях вчених рад інституту/факультетів – для груп освітніх програм, Вченій раді університету – для внутрішньої практики у цілому) та моніторинг за їх виконанням. Діяльність Центру базується на принципах науковості, наступності та безперервності, інформаційної доступності, поваги, співробітництва, колегіальності, демократизму, системного підходу до розробки й упровадження в навчальний процес сучасних наукових досягнень з проблем моніторингу якості освіти.

       Склад Центру: 

26_01-05 від 31.08.2020