• Положення про Науково-методичну раду (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • План роботи Науково-методичної ради університету на 2023-2024 навчальний рік (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Програма проведення онлайн-тренінгів і майстер-класів на 2023-2024 навчальний рік (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Графік гостьових лекцій на 2023-2024 навчальний рік (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Науково-методична рада Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького є  колегіальним дорадчим органом, який створюється наказом ректора з метою планування та координації науково-методичної роботи, спрямованої на забезпечення високої якості підготовки фахівців в університеті відповідно до вимог нормативно-правових документів.

До складу Науково-методичної ради входять: голова, заступник голови, секретар і члени ради  з числа викладачів університету, що мають значний досвід навчально-методичної роботи і є головами навчально-методичних комісій структурних підрозділів Університету, а також представники студентського самоврядування.

Склад Науково-методичної ради Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького:

 1. Бунчук Оксана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності, голова НМР.
 2. Осипенко Світлана Олександрівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри управління та адміністрування, секретар НМР, член НМР, заступник голови (факультет інформатики, математики та економіки) (0989663482).
 3. Прохорова Лариса Анатоліївна, кандидат геологічних наук, доцент кафедри географії та туризму, член НМР (природничо-географічний факультет) (0966044459).
 4. Котова Ліна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради, член НМР (Навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти) (0669749395).
 5. Сіроштан Тетяна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, декан філологічного факультету, член НМР (філологічний факультет) (0987321834)
 6. Пюрко Ольга Євгенівна кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства, член НМР (хіміко-біологічний факультет) (0982428920) Влад Пюрко – 0982428919).
 7. Устюгова Яна Едуардовна – здобувачка вищої освіти ІІI курсу, гр. 121/2-х, х/б фак-та, член НМР від студентського самоврядування (0981058219).

Робота Науково-методичної ради здійснюється у формі засідань, на яких розглядаються питання, що належать до її компетенції, а також у формі організації робочих груп для аналізу та вироблення рекомендацій щодо розв’язання конкретних питань із удосконалення навчально-методичної роботи в Університеті.

Основні завдання діяльності Науково-методичної ради:

 1. Визначення основних напрямів науково-методичного забезпечення освітнього процесу в Університеті з урахуванням національних традицій і тенденцій розвитку світових освітніх систем; узагальнення та впровадження прогресивних освітніх технологій.
 2. Моніторинг форм та методів навчання і викладання за освітніми програмами та їх відповідності досягненню заявлених у освітній програмі цілей та програмних результатів навчання, а також вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.
 3. Розгляд та всебічне обговорення ключових питань організації навчально-методичної роботи в університеті з метою забезпечення гарантій якості та стандартів.
 4. Координація науково-методичної роботи у структурних підрозділах Університету та аналіз ефективності їх діяльності.
 5. Вивчення й аналіз навчально-методичної документації, яка відображає зміст навчання (стандарти вищої освіти, освітні програми, навчальні плани, навчальні програми дисциплін та ін.), з урахуванням зворотного зв’язку із науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти, випускниками і роботодавцями а також прогнозу розвитку галузі і суспільства.
 6. Обговорення проектів документів, що мають регламентувати організацію та зміст навчально-методичного забезпечення, підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення.
 7. Вивчення і аналіз відповідності дисциплін, які викладаються на кафедрах, профілю їх наукових інтересів.
 8. Координація процедур розгляду і погодження навчальних і робочих програм дисциплін із відповідними випускаючими кафедрами для забезпечення врахування специфічних потреб підготовки за освітніми програмами.
 9. Проведення науково-методичної експертизи рукописів навчально-методичної літератури відповідно до вимог галузевих стандартів та стандартів університету та рекомендація їх до видання.
 10. Організація програмних заходів для професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників університету та інших закладів освіти).
 11. Внесення пропозицій щодо формування критеріїв рейтингової оцінки діяльності наукових та науково-педагогічних працівників університету.

Методичні рекомендації до розроблення силабусу  освітнього компонента