Науково-методична рада Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького є  колегіальним дорадчим органом, який створюється наказом ректора з метою планування та координації науково-методичної роботи, спрямованої на забезпечення високої якості підготовки фахівців в університеті відповідно до вимог нормативно-правових документів.

До складу Науково-методичної ради входять: голова, заступник голови, секретар і члени ради  з числа викладачів університету, що мають значний досвід навчально-методичної роботи і є головами навчально-методичних комісій структурних підрозділів Університету, а також представники студентського самоврядування.

Склад Науково-методичної ради Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького:

Мілько Наталя Євгенівна – голова НМР

Тарасенко Тетяна Володимирівна – член НМР, заступник голови

Приладишева Лідія Миколаївна– член НМР

Титаренко Наталя Євгенівна – член НМР

Жиряков Олександр Юрійович  – член НМР

Логвіна Бик Тетяна Анатоліївна – член НМР

Стотико Ірина Георгіївна – член НМР

Скобліков Родіон – член НМР, студент групи 418-ф.

Авраменко Карина В’ячеславівна  – секретар НМР

Робота Науково-методичної ради здійснюється у формі засідань, на яких розглядаються питання, що належать до її компетенції, а також у формі організації робочих груп для аналізу та вироблення рекомендацій щодо розв’язання конкретних питань із удосконалення навчально-методичної роботи в Університеті.

 

Основні завдання діяльності Науково-методичної ради:

 1. Визначення основних напрямів науково-методичного забезпечення освітнього процесу в Університеті з урахуванням національних традицій і тенденцій розвитку світових освітніх систем; узагальнення та впровадження прогресивних освітніх технологій.
 2. Моніторинг форм та методів навчання і викладання за освітніми програмами та їх відповідності досягненню заявлених у освітній програмі цілей та програмних результатів навчання, а також вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.
 3. Розгляд та всебічне обговорення ключових питань організації навчально-методичної роботи в університеті з метою забезпечення гарантій якості та стандартів.
 4. Координація науково-методичної роботи у структурних підрозділах Університету та аналіз ефективності їх діяльності.
 5. Вивчення й аналіз навчально-методичної документації, яка відображає зміст навчання (стандарти вищої освіти, освітні програми, навчальні плани, навчальні програми дисциплін та ін.), з урахуванням зворотного зв’язку із науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти, випускниками і роботодавцями а також прогнозу розвитку галузі і суспільства.
 6. Обговорення проектів документів, що мають регламентувати організацію та зміст навчально-методичного забезпечення, підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення.
 7. Вивчення і аналіз відповідності дисциплін, які викладаються на кафедрах, профілю їх наукових інтересів.
 8. Координація процедур розгляду і погодження навчальних і робочих програм дисциплін із відповідними випускаючими кафедрами для забезпечення врахування специфічних потреб підготовки за освітніми програмами.
 9. Проведення науково-методичної експертизи рукописів навчально-методичної літератури відповідно до вимог галузевих стандартів та стандартів університету та рекомендація їх до видання.
 10. Організація програмних заходів для професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників університету та інших закладів освіти).
 11. Внесення пропозицій щодо формування критеріїв рейтингової оцінки діяльності наукових та науково-педагогічних працівників університету.

Методичні рекомендації до розроблення силабусу  освітнього компонента