Науково-методична рада Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького є  колегіальним дорадчим органом, який створюється наказом ректора з метою планування та координації науково-методичної роботи, спрямованої на забезпечення високої якості підготовки фахівців в університеті відповідно до вимог нормативно-правових документів.

До складу Науково-методичної ради входять: голова, заступник голови, секретар і члени ради  з числа викладачів університету, що мають значний досвід навчально-методичної роботи і є головами навчально-методичних комісій структурних підрозділів Університету, а також представники студентського самоврядування.

Склад Науково-методичної ради Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького:

Мілько Наталя Євгенівна – голова НМР

Тарасенко Тетяна Володимирівна – член НМР, заступник голови

Приладишева Лідія Миколаївна– член НМР

Титаренко Наталя Євгенівна – член НМР

Жиряков Олександр Юрійович  – член НМР

Логвіна Бик Тетяна Анатоліївна – член НМР

Стотико Ірина Георгіївна – член НМР

Скобліков Родіон – член НМР, студент групи 418-ф.

Авраменко Карина В’ячеславівна  – секретар НМР

Робота Науково-методичної ради здійснюється у формі засідань, на яких розглядаються питання, що належать до її компетенції, а також у формі організації робочих груп для аналізу та вироблення рекомендацій щодо розв’язання конкретних питань із удосконалення навчально-методичної роботи в Університеті.

 

Основні завдання діяльності Науково-методичної ради:

 1. Визначення основних напрямів науково-методичного забезпечення освітнього процесу в Університеті з урахуванням національних традицій і тенденцій розвитку світових освітніх систем; узагальнення та впровадження прогресивних освітніх технологій.
 2. Моніторинг форм та методів навчання і викладання за освітніми програмами та їх відповідності досягненню заявлених у освітній програмі цілей та програмних результатів навчання, а також вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.
 3. Розгляд та всебічне обговорення ключових питань організації навчально-методичної роботи в університеті з метою забезпечення гарантій якості та стандартів.
 4. Координація науково-методичної роботи у структурних підрозділах Університету та аналіз ефективності їх діяльності.
 5. Вивчення й аналіз навчально-методичної документації, яка відображає зміст навчання (стандарти вищої освіти, освітні програми, навчальні плани, навчальні програми дисциплін та ін.), з урахуванням зворотного зв’язку із науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти, випускниками і роботодавцями а також прогнозу розвитку галузі і суспільства.
 6. Обговорення проектів документів, що мають регламентувати організацію та зміст навчально-методичного забезпечення, підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення.
 7. Вивчення і аналіз відповідності дисциплін, які викладаються на кафедрах, профілю їх наукових інтересів.
 8. Координація процедур розгляду і погодження навчальних і робочих програм дисциплін із відповідними випускаючими кафедрами для забезпечення врахування специфічних потреб підготовки за освітніми програмами.
 9. Проведення науково-методичної експертизи рукописів навчально-методичної літератури відповідно до вимог галузевих стандартів та стандартів університету та рекомендація їх до видання.
 10. Організація програмних заходів для професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників університету та інших закладів освіти).
 11. Внесення пропозицій щодо формування критеріїв рейтингової оцінки діяльності наукових та науково-педагогічних працівників університету.

 

Заплановані заходи на березень

Забезпечення якості освітньої діяльності

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальний (ні)

Місце проведення

Час проведення

 Загальноуніверситетський семінар для викладачів «Презентація VS. Презентація. Поради від дизайнерів»

19 березня

2020

 

Брянцев О.А., Брянцева Г.В.

ауд.57

14:20

 

Методична майстерня педагога нової української школи

Весняна  сесія

з 23.03.2020 – по 27.03.2020

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefZWWOvAef_u51cCS4gk5Hnoq2IdlJXPP0fh2zRYwT9fpUcA/formResponse

 

Назва заходу

Дата, час і місце проведення / максимальна кількість заяв на участь у заході

Відповідальні науково-педагогічні працівники МДПУ імені Богдана Хмельницького

1

Практичний семінар на тему «Нітрати і нітрити у повсякденному житті  людини» для вчителів біології та природознавства 

 

23.03.2020 р.

10.00

Корпус 1

ауд. 8

20 осіб

Копилова Т.В.

Сидоряк Н.Г.

Горна О.І

2

Семінар «Адаптаційні тести з математики» для вчителів математики

23.03.2020 р.

10.00

Корпус 1

ауд. 57

10-15 осіб

Бєльчев П.В.

Атаманчук О.М.

3

Семінар «Освіта без дискримінації» для вчителів закладів загальної середньої освіти

27.03.2020 р.

10.00

Корпус 1

ауд. 40

10-15 осіб

Воровки М.І.

4

Семінар «Сучасні підходи до оцінювання здоров’я різних груп населення в контексті вивчення якості людини» для вчителів фізичної культури

27.03.2020 р.

10.00

Колрпус 2

ауд. 103

10-15 осіб

 

Карабанов Є.О.