• Положення про Науково-методичну раду (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • План роботи Науково-методичної ради університету на 2022-2023 н.р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Програма проведення онлайн-тренінгів і майстер-класів на 2022-2023 навчальний рік з метою поширення практик застосування інноваційних методів навчання здобувачів вищої освіти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Науково-методична рада Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького є  колегіальним дорадчим органом, який створюється наказом ректора з метою планування та координації науково-методичної роботи, спрямованої на забезпечення високої якості підготовки фахівців в університеті відповідно до вимог нормативно-правових документів.

До складу Науково-методичної ради входять: голова, заступник голови, секретар і члени ради  з числа викладачів університету, що мають значний досвід навчально-методичної роботи і є головами навчально-методичних комісій структурних підрозділів Університету, а також представники студентського самоврядування.

Склад Науково-методичної ради Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького:

 1. Коробченко Ангеліна Анатоліївна – д.і.н., професор, голова НМРУ.
 2. Титаренко Наталя Євгенівна – старший викладач кафедри математики і фізики, член НМРУ, заступник голови (факультет інформатики, математики та економіки).
 3. Гришко Світлана Вікторівна -– кандидат географічних наук, доцент, завідувачка кафедрою фізичної географії і геології, член НМРУ (природничо-географічний факультет).
 4. Котова Ліна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради, член НМРУ (Навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти).
 5. Сіроштан Тетяна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, член НМРУ (філологічний факультет)
 6. Пюрко Ольга Євгенівна кандидат біологічних наук, доцент, член НМРУ (хіміко-біологічний факультет).
 7. Гахарія Карина В’ячеславівна  – асистент кафедри германської філології, секретар НМРУ.
 8. Устюгова Яна Едуардовна – здобувачка вищої освіти ІІ курсу, гр. 121/2-х, х/б фак-та, член НМРУ від студентського самоврядування.

Робота Науково-методичної ради здійснюється у формі засідань, на яких розглядаються питання, що належать до її компетенції, а також у формі організації робочих груп для аналізу та вироблення рекомендацій щодо розв’язання конкретних питань із удосконалення навчально-методичної роботи в Університеті.

Основні завдання діяльності Науково-методичної ради:

 1. Визначення основних напрямів науково-методичного забезпечення освітнього процесу в Університеті з урахуванням національних традицій і тенденцій розвитку світових освітніх систем; узагальнення та впровадження прогресивних освітніх технологій.
 2. Моніторинг форм та методів навчання і викладання за освітніми програмами та їх відповідності досягненню заявлених у освітній програмі цілей та програмних результатів навчання, а також вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.
 3. Розгляд та всебічне обговорення ключових питань організації навчально-методичної роботи в університеті з метою забезпечення гарантій якості та стандартів.
 4. Координація науково-методичної роботи у структурних підрозділах Університету та аналіз ефективності їх діяльності.
 5. Вивчення й аналіз навчально-методичної документації, яка відображає зміст навчання (стандарти вищої освіти, освітні програми, навчальні плани, навчальні програми дисциплін та ін.), з урахуванням зворотного зв’язку із науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти, випускниками і роботодавцями а також прогнозу розвитку галузі і суспільства.
 6. Обговорення проектів документів, що мають регламентувати організацію та зміст навчально-методичного забезпечення, підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення.
 7. Вивчення і аналіз відповідності дисциплін, які викладаються на кафедрах, профілю їх наукових інтересів.
 8. Координація процедур розгляду і погодження навчальних і робочих програм дисциплін із відповідними випускаючими кафедрами для забезпечення врахування специфічних потреб підготовки за освітніми програмами.
 9. Проведення науково-методичної експертизи рукописів навчально-методичної літератури відповідно до вимог галузевих стандартів та стандартів університету та рекомендація їх до видання.
 10. Організація програмних заходів для професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників університету та інших закладів освіти).
 11. Внесення пропозицій щодо формування критеріїв рейтингової оцінки діяльності наукових та науково-педагогічних працівників університету.

Методичні рекомендації до розроблення силабусу  освітнього компонента