Науково-навчальний центр «Біорізноманіття» створено 11 грудня 2012 року наказом ректора МДПУ імені Богдана Хмельницького за підтримки МОН, відповідно до Державної цільової науково-технічної та соціальної програми «Наука в університетах», з метою запровадження нових організаційно-структурних форм наукової підготовки висококваліфікованих фахівців та виконання конкурентоспроможних наукових розробок.

Базовими науковими та навчально-науковими структурами ННЦ стали підрозділи МДПУ імені Богдана Хмельницького:

  • Міжвідомча Азово-Чорноморська орнітологічна станція Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького МОН України та Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України;
  • Науков-дослідний інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем України Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
  • Навчально-науковий центр «Еколайн» Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
  • Степанівська навчально-наукова та моніторингова польова база Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
  • Науково-навчальний екологічний стаціонар МДПУ на острові Бірючий Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та Азово-Сиваського національного природного парку;
  • кафедра екології та зоології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
  • кафедра ботаніки та садово-паркового господарства Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького,

Базовою координуючою та впроваджувальною міжнародною організацією при ННЦ є Чорноморська програма Wetlands International (м. Київ. Пріоритетною для роботи ННЦ є співпраця з Громадською екологічною організацією «Лагуна», яка постійно працює з МДПУ та науковими підрозділами за окремими договорами про проведення спільних дій з метою сприяння науковим розробкам та впровадження заходів з захисту навколишнього природного середовища, поліпшення екологічного стану довкілля, освітньо-виховної роботи.

Керівник ННЦ «Біорізноманіття» – директор, кандидат біологічних наук, доцент, член-кореспондент член кореспондент Української Екологічної Академії Наук Сіохін Валерій Дмитрович.

З метою об’єднання зусиль фахівців окремих Інститутів Національної академії наук України, ВНЗ Міністерства освіти і науки України, підприємств та організацій України щодо виконання найважливіших завдань з проблем біорізноманіття, орнітології, охорони та менеджменту водно-болотних угідь, природних та антропогенних територій проводяться спільні дослідження. В 2016 – 2017 рр. МДПУ імені Богдана Хмельницького було підписано меморандуми (2016 рік, 2017 рік) про співпрацю в сфері сприяння розвитку відновлювальних джерел енергії та реалізації стратегії екологічної безпеки ЄС, з впровадження сучасних технологій з оцінки та збереження природних комплексів, питаннями яких опікуються фахівці ННЦ «Біорізноманіття».

Одним з основних напрямів діяльності ННЦ є проведення фундаментальних і прикладних досліджень, зокрема міждисциплінарних, з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, суспільного розвитку та розбудови економіки країни та створення конкурентоспроможних на світовому ринку прикладних розробок та технологій. В цьому напрямі в 2017 році було завершено фундаментальне дослідження «Розробка системи радіолокаційних спостережень за трансконтинентальними міграціями птахів у ключових природних та техногенних моніторингових полігонах Азово-Чорноморського регіону» (№ держреєстрації 0115U000256), керівник – завідуючий Міжвідомчою Азово-Чорноморською орнітологічною станцією, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Черничко Йосиф Іванович.

Отримані результати проекту дають можливість створення сучасних механізмів технічного вдосконалення досліджень сезонних трансконтинентальних міграцій птахів на Азово-Чорноморському узбережжі України за допомогою радарних спостережень та впровадження отриманих результатів в економічну та соціальну сфери. Дослідження ґрунтуються на новітніх технологіях, які базуються на використанні мобільної радіолокаційної станції для вивчення трансконтинентальних міграцій птахів та авторського програмного забезпечення і комп’ютерних технологій.

Впровадження результатів проекту пов’язано зі створенням комплексу програмних продуктів на базі клієнт-серверної технології, що дозволить сформувати об’єктивну інформаційну базу даних з міграції птахів в Азово-Чорноморському регіоні. Важливим результатом є інтегрування схеми та методик радарних досліджень процесу міграцій в розроблену раніше регіональну систему орнітологічних спостережень (РОМ) за міграціями птахів.

У січні 2018 року стартував проект з прикладного дослідження «Розробка науково-інформаційної системи моніторингу та оцінки трансграничних міграцій птахів на Афро-Євразійському прольотному шляху в Азово-Чорноморському регіоні України у розрізі реалізації секторального принципу Директив Євросоюзу» (№ держреєстрації 01187U003262), керівник – доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Черничко Й.І.

Даний проект представлений новим етапом формування інноваційного напряму науково-прикладних досліджень з проблем збереження природних комплексів як на природних, так і техногенних територіях. Комплексне значення напряму проекту пов’язано з одного боку – імплементацією Директив 2009/147/ЄС про охорону диких птахів та директиви 92/43/ЄС в межах Угоди України про асоціацію з ЄС, Угодою про охорону трансконтинентальних мігруючих птахів (AEWA), з другого боку – інтенсивністю розвитку вітрової енергетики в Україні.

Проект дозволить розробити кількісну оцінку міграційного процесу за основними трансконтинентальними міграційними рукавами та схему їх напруженості в Азово-Чорноморському регіоні.

Результати виконання даного проекту сформують нову досконалу базу для впровадження інноваційних заходів для вирішення проблем збереження природних комплексів в межах ініційованої Євросоюзом програми Натура 2000.

Доцільність роботи над даними науковими розробками підтверджується досвідом виконання профільних проектів за договорами з вітроенергетичними компаніями на виконання робіт з виготовлення науково-технічної продукції. Здійснення трансферу технологій у рамках науково-технічної і виробничої кооперації та співробітництва Університету з промисловістю та підприємництвом, сприяння формуванню інноваційного підприємницького середовища є одним з напрямів діяльності ННЦ.

Як результати діяльності, крім Наукових звітів, виконаних співробітниками ННЦ та наданих Замовникові – МОН України та іншим юридичним особам, є також періодичні видання «Бюллетень РОМ»  та «Бранта», монографії та публікації статей у фахових журналах та виданнях, що індексуються БД Scopus та/або Web of Science Core Collection (WoS).

Важливим пунктом головних завдань діяльності ННЦ є поглиблена наукова і науково-технічна підготовка студентів, аспірантів і докторантів, підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних і наукових працівників шляхом здійснення ними спільних наукових досліджень і розробок, зокрема із залученням наукових установ Національної та галузевих академій наук. До виконання технічних завдань прикладних та фундаментальних розробок, які виконуються ННЦ «Біорізноманіття» активно залучаються викладачі кафедр МДПУ імені Богдана Хмельницького, наукові співробітники установ НАНУ, молоді науковці, аспіранти, магістранти та студенти.

Процес розвитку науково-технічної інфраструктури ННЦ «Біорізноманіття» для забезпечення наукової та інноваційної діяльності структурних підрозділів університету є постійним. Матеріальна база центру поповнюється за рахунок госпдоговорних проектів, конкурсних тем та підтримки громадських організацій.