Положення про організацію освітнього процесу в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Положення про освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького 

Положення про гарантів освітніх програм у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Положення про участь здобувачів вищої освіти у забезпеченні якості освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Положення про академічну доброчесність у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Кодекс академічної доброчесності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

Положення про запобігання академічного плагіату в освітній діяльності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

ПРАВИЛА призначення академічних і соціальних стипендій здобувачам вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Положення про вільний вибір освітніх компонентів здобувачами вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Положення про перезарахування освітніх компонентів та визначення академічної різниці у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у процесі неформальної освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Положення про переведення здобувачів вищої освіти з контрактної форми навчання на вакантні місця державного замовлення в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Положення про організацію та проведення вхідного контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Положення про ректорський контроль якості підготовки здобувачів вищої освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Положення про курсові роботи в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Положення про дипломні роботи на здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної (атестаційної) комісії в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Положення про навчання за індивідуальним графіком здобувачів вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Положення про визнання іноземних документів про освіту у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Положення про сертифікаційні освітні програми Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Положення про куратора ECTS Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Положення про Центр освітніх дистанційних технологій в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Положення про Центр експертизи та моніторингу якості освітнього процесу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Положення про комісію Вченої ради Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького з експертизи якості освітніх програм спеціальностей

Положення про науково-методичну раду Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Положення про студентське самоврядування Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників Мелітопольського державного педагогічного університету

Положення про рейтингове оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Положення про рейтингову комісію з питань оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Положення про планування та облік  роботи науково-педагогічних працівників Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Тимчасовий порядок проведення періодичного контролю(заліків), літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького в умовах карантину

Тимчасовий порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти 2019-2020 навчального року в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького в умовах карантину