Положення про організацію освітнього процессу в МДПУ

Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у МДПУ

Положення про планування та облік основних видів роботи науково-педагогічних працівників МДПУ

Положення про дипломні роботи

Положення про переведення студентів контрактної форми навчання на вакантні місця державного замовлення

Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в МДПУ

Доповнення до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення

 

ПРАВИЛА призначення академічних і соціальних стипендій здобувачам вищої освіти МДПУ

Положення про вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти МДПУ

Положення про курсові роботи в МДПУ

Положення про організацію та проведення вхідного контролю результатів навчання студентів МДПУ

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в МДПУ

Положення про ректорський контроль якості підготовки здобувачів вищої освіти в МДПУ

Положення про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці в МДПУ

Положення про сертифікаційні освітні програми МДПУ

Освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти

Куратора ECTS

Участь здобувачів вищої освіти у забезпеченні якості освіти

Порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу

Навчання за індивідуальним графіком здобувачів вищої освіти

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Положення про гарантів освітніх програм

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у процесі неформальної освіти

Тимчасовий порядок проведення періодичного контролю(заліків), літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького в умовах карантину

Тимчасовий порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти 2019-2020 навчального року в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького в умовах карантину