Станом на серпень 2023 р. в Університеті підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук здійснюється в аспірантурі за вісьмома спеціальностями та за двома спеціальностями у докторантурі.

Наукове консультування докторантів та керівництво дисертаційними роботами аспірантів забезпечують 20 докторів наук, професорів та 15 кандидатів наук, доцентів. На 01.08.2023 року на ІІІ рівні вищої освіти навчається 59 здобувачів, які проходять  підготовку за 9 освітньо-науковими програмами.

Кількість освітньо-наукових програм за галузями знань наведено в таблиці 1:

Таблиця 1

Освітньо-наукові програми за галузями знань

 

Галузь знань Кількість ОНП
01 Освіта/Педагогіка 3
03 Гуманітарні науки 2
05 Соціальні та поведінкові науки 1
09 Біологія 1
10 Природничі науки 1
13 Механічна інженерія 1

 

У 2022 році успішно акредитовано спеціальність 091 Біологія. Спеціальності 012 Дошкільна освіта, 032 Історія та археологія та 033 Філософія. Проте у зв’язку із повномасштабною агресією проти України та запровадженням воєнного стану зазначені ОНП отримали акредитацію умовно, тому у 2023 р. повторне проходження акредитації за цими програмами.

Загальний розподіл аспірантів за галузями знань виглядає так:

Освіта / Педагогіка – 27 здобувачів,

Гуманітарні науки – 11 здобувачів,

Соціальні та поведінкові науки – 2 здобувачі

Біологія – 5 здобувачів,

Природничі науки – 7 здобувачів.

Механічна інженерія – 7 здобувачів.

Статистичні показники щодо розподілу аспірантів за освітньо-науковими програмами та загальна кількість за роками наведено в таблицях 2 і 3:

 Таблиця 2

Статистичні показники чисельності аспірантів-здобувачів ступеня доктора філософії

Назва освітньо-наукової програми Всього
Освітні, педагогічні науки 11
Дошкільна освіта 4
Професійна освіта. Інформаційні технології 12
Історія та археологія 6
Філософія 5
Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка 2
Біологія 5
Екологія 7
Прикладна механіка 7

Таблиця 3

Загальна кількість аспірантів за роками

Рік 2019 2020 2021 2022 2023
Кількість аспірантів 62 54 55 45 59

У 2022 році третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти закінчили 13 здобувачів. 3 дисертації були захищені наприкінці 2021 року. Наразі захист дисертацій ступеня доктор філософії ускладнений через низку причин технічного характеру. Разом з тим 50% здобувачів повністю підготували роботи до захисту, решта працюють над усуненням недоліків, зазначених експертами.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження обсягу державного замовлення у 2023 році» університету було доведено такі обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів до 11 бюджетних місць для вступу до аспірантури МДПУ імені Богдана Хмельницького (очна, денна форма навчання)  та 1 місце в докторантуру .

Здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти активно публікуються у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, беруть участь у міжнародних програмах, виступають організаторами та спікерами проєктів всеукраїнських та міжнародних рівнів.

Щорічно  відбувається модернізація процедур і підходів до організації освітнього процесу, оновлення внутрішньої нормативної бази, вдосконалення вибору дисциплін здобувачами PhD, оновлення освітніх програм із урахуванням пропозицій здобувачів, роботодавців, академічної спільноти. Університет намагався своєчасно долати виклики, реагувати на зміну ситуації та знаходити вирішення нагальних проблем у межах чинного законодавства.

В докторантурі Університету, яка здійснює підготовку кадрів з 2012 року, у 2023 р. функціонують дві спеціальності:

  • 011 Освітні, педагогічні науки;
  • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями);

У докторантурі навчається 2 докторанти спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

 

Атестація наукових та науково-педагогічних кадрів

Необхідно відзначити, що університету вдалося в надскладних умовах зберегти кадровий потенціал і продовжити роботу щодо атестації наукових і науково-педагогічних кадрів. Наказом МОН України №894 від 10.10.2022 року було створено спеціалізовану вчену раду Д.18.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Безперервність освіти є одним зі стратегічних завдань освітньої галузі, тому започаткування в університеті спеціалізованої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук забезпечуватиме доступність до підвищення наукової кваліфікації для кандидатів педагогічних наук та докторів філософії.

Підґрунтям для створення докторської ради стала успішна робота  спецради   К 18.053.01  з правом прийняття та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, за час функціонування якої було успішно захищено 51 дисертацію.