Невід’ємною складовою наукової діяльності Університету і важливим критерієм її оцінки є виконання науково-педагогічними та науковими працівниками фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету.

У 2022 р. в Університеті продовжувалося виконання прикладних наукових досліджень, які були відібрані на конкурсі проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок» у 2020 і 2021 рр.:

«Адаптивна система для індивідуалізації та персоналізації професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання» (Державний реєстраційний номер 0120U101970). Напрям фінансування: 2.2 – прикладні дослідження і розробки. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Осадчий В.В. Обсяг фінансування у 2022 р. – 243,409 тис. грн.

«Розробка та впровадження сучасних технологій моніторингу та оцінки стану біорізноманіття на потенційних для будівництва територіях і працюючих вітрових станціях як інструмент розширення мережі ВЕС та запорука енергетичної безпеки України» (Державний реєстраційний номер 0121U112602). Напрям фінансування: 2.2 – прикладні дослідження і розробки. Науковий керівник – старший науковий співробітник, доктор біологічних наук Черничко Й.І. Обсяг фінансування у 2022 р. – 624,024 тис. грн.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти i науки України від 21 січня 2022 року № 50 «Про обсяги фінансування наукових досліджень і розробок та фінансової підтримки наукових об’єктів, що становлять національне надбання, на 2022 р. за КПКВК 2201040 і бюджетної програми КПКВК 2201390 «Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти» у 2022 р. було встановлено обсяг видатків Державного бюджету України на 2022 р. для фінансування наукової та науково-технічної діяльності в Університеті в розмірі 867,433 тис. грн.

 У 2023 р. науково-дослідні роботи для виконання за рахунок коштів загального фонду державного бюджету в МДПУ імені Богдана Хмельницького відібрані не були.

Перелік   науково-дослідних   робіт   та    тем,    які    виконувались   в Університеті за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, представлено в таблиці 1.

Таблиця 1

Інформація про науково-дослідні роботи, які виконувалися в Університеті за рахунок коштів загального фонду державного бюджету в 2022 р.

№ з/п Назва теми Науковий керівник Сума (тис. грн.)
1 Адаптивна система для індивідуалізації та персоналізації професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання доктор педагогічних наук, професор Осадчий В.В. 243,409
2 Розробка та впровадження сучасних технологій моніторингу та оцінки стану біорізноманіття на потенційних для будівництва територіях і працюючих вітрових станціях як інструмент розширення мережі ВЕС та запорука енергетичної безпеки України *** 624,024
ВСЬОГО 867,433

 До виконання завдань прикладних досліджень долучилися науковці двох підрозділів Університету, зокрема: Науково-навчального центру «Біорізноманіття» і факультету інформатики, математики та економіки.

Розподіл обсягів фінансування наукових досліджень за структурними підрозділами візуалізовано на рисунку 1.

Рис.1. Розподіл обсягу фінансування науково-дослідних робіт, які виконувались в Університеті за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за структурними підрозділами у 2022 р.

У порівняльній таблиці 2 наведено показники щодо обсягу фінансування НДР за три роки.

Таблиця 2

Обсяг фінансування НДР у 2020 – 2022 роках (тис. грн.) 

Категорії наукових досліджень 2020 р. 2021 р. 2022 р.
кількість тис. грн. кількість тис. грн. кількість тис. грн.
Фундаментальні
Прикладні 3 2041,1 3 1640,682 2 867,433
Госпдоговірні 1 1621,0 1 1621,0

Відповідно до наведеної інформації щодо показників отриманого фінансування доходимо висновків, що наукові та науково-педагогічні працівники не припиняють своєї роботи. При цьому, маємо акцентувати на тому, що необхідним є посилення уваги до планомірної підготовки проєктів  фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, які будуть виконуватися за рахунок коштів державного бюджету.

Кадрове     забезпечення     виконання     науково-дослідних     робіт,     що фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету у 2022 р., наведено у таблицях 3 і 4.

Таблиця 3

 Кадрове забезпечення прикладного дослідження «Адаптивна система для індивідуалізації та персоналізації професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання» 

№ з/п Прізвище та ініціали Науковий ступінь, вчене звання
1 Осадчий В.В. керівник теми, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник
2 Круглик В.С. провідний науковий співробітник
3 Осадча К.П. науковий співробітник
4 *** науковий співробітник
5 Спірін О.М. провідний науковий співробітник, проректор з наукової роботи «Університету менеджменту освіти»
6 Чорна А.В. науковий співробітник
7 *** науковий співробітник
8 Сердюк І.М. науковий співробітник
9 *** науковий співробітник

 Таблиця 4

Кадрове забезпечення прикладного дослідження «Розробка та впровадження сучасних технологій моніторингу та оцінки стану біорізноманіття на потенційних для будівництва територіях і працюючих вітрових станціях як інструмент розширення мережі ВЕС та запорука енергетичної безпеки України

№ з/п Прізвище та ініціали Науковий ступінь, вчене звання
1 *** керівник теми, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник
2 Осадчий В.В. доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник
3 Жуков О.В. доктор біологічних наук, професор, науковий співробітник
4 Волох А.М. доктор біологічних наук, професор, науковий співробітник
5 Горлов П.І. кандидат біологічних наук, доцент, директор науково-виробничого комплексу «Екоресурс і моніторинг», старший науковий співробітник
6 Подорожний С.М. кандидат біологічних наук, доцент, науковий співробітник
7 Андрющенко Ю.О. кандидат біологічних наук, доцент, науковий співробітник
8 Костюшин В.А. кандидат біологічних наук, доцент, науковий співробітник

Базова освіта наукових та інженерно-технічних працівників відповідає напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Усі вчені працюють у межах спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь доктора наук, кандидата наук (доктора філософії).