Рада молодих вчених Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (далі – РМВ Університету) створена в 2017 р. (наказ ректора Університету № 07/01-05 від 10.04.2017) як постійно діючий колегіальний, дорадчий та представницький орган Вченої ради Університету з питань молодих вчених, аспірантів і докторантів. РМВ діє на підставі «Положення № 275 про Раду молодих вчених Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького», яке було затверджено у 2017 році і набуло чинності з моменту створення Ради (затверджено Наказом ректора Університету від 10.04.2017 № 07/01-05). Діяльність РМВ Університету регламентується статтею 24 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (№ 848-VIII від 26.11.2015) та постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 822.

Основною метою діяльності Ради молодих вчених є сприяння реалізації прав молодих вчених, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень та захисту їх інтересів.

Членами РМВ Університету можуть бути такі категорії молодих вчених Університету: спеціалісти без ступеня та кандидати наук/доктори філософії – до 35 років; докторанти і доктори наук – до 40 років. Членство є вільним і безкоштовним.

Головою РМВ Університету у 2022 р. була канд. пед. н., доц. Бунчук О.В., а з 08 грудня 2022 р. – старший викладач, здобувач третього рівня освіти Кирієнко О.Г., після обрання конференцією Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету.

Молодіжним активом науковців було розроблено дієву управлінську структуру РМВ на рівні Університету, до складу якої увійшли: голова РМВ, заступник, секретар, голова Наукового товариства студентів та аспірантів Університету, голови РМВ всіх факультетів. Збори активу молодих вчених відбуваються не рідше ніж 1 раз на 1 місяць, оперативні питання вирішуються через групу в вайбері та соціальних мережах.

РМВ Університету тісно співпрацює зі Студентським комітетом Університету, консолідуючи спільні зусилля для проведення загальноуніверситетських наукових заходів для здобувачів, аспірантів та молодих вчених.

Робота Ради молодих учених (РМУ) та Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених (НТСіМВ) Університету протягом звітного періоду велась у трьох напрямах: організаційному, інформаційному та науковому.

Організаційний напрям роботи. Результатом організаційної діяльності РМУ та НТСіМВ було виявлення основних проблем та запитів наукової молоді; складання плану роботи структурних одиниць на поточний рік та створення умов для їх комфортного функціонування; організація регулярних засідань молодих вчених на факультетах; підготовка до публікації науково-практичного журналу «Еврика» (головний редактор – канд.пед.н., доц. Житнік Т. С., заступник гол. ред. – канд. пед. наук Чорна В. В.).

Інформаційний напрям роботи дав змогу виявити загальний науковий потенціал Університету, налагодити механізм обміну інформацією щодо заходів для здобувачів вищої освіти та молодих учених, що проводяться в межах наукового простору України та за кордоном. Актуальна інформація систематично розміщується на веб-сторінці РМУ на офіційному сайті Університету (Рада молодих вчених і наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених – МДПУ (mdpu.org.ua)) та в групі «Молоді вчені МДПУ імені Богдана Хмельницького» (https://www.facebook.com/groups/1620089248053554 ) у соціальній мережі Facebook.

Науковий напрям роботи – залучення до науково-пошукової діяльності талановитих здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавра та магістра. Саме з цією метою при кафедрах Університету функціонують 27 наукових студентських гуртків, з них: на хіміко-біологічному факультеті – 5 гуртків, природничо-географічному факультеті – 5 гуртків, на факультеті інформатики, математики та економіки – 5 гуртків, філологічному факультеті – 4 гуртки, а на базі навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти функціонує 8 студентських наукових гуртків. Робота у науковому гуртку має творчий характер і виховує у здобувача якість дослідника, формує навички самостіного проведення наукових досліджень, творчого підходу до вирішення актуальних проблем, готує їх до розв’язання практичних завдань, заохочувати здобувачів до участі в тематичних студентських олімпіадах, конкурсах наукових проєктів, наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах, інших творчих заходах.