Навчальний відділ очолює доцент О.В. Котенко.

Багато зусиль в організацію освітньої діяльності вкладають досвідчені працівники – методисти В.С. Валипіч, Ю.Ю. Дюжикова, О.І. Федюніна, А.О. Ісайкіна, керівник педагогічної практики Н.Є. Титаренко, керівник непедагогічної практики Л.В.Афанасьєва.

Основними завданнями щодо організації освітнього процесу, які сьогодні виконують працівники відділу спільно з інститутом/факультетами, є: вдосконалення нормативно-правової бази організації освітнього процесу, забезпечення публічної інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації, здійснення моніторингу освітніх програм, контроль за наявністю необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, організація розроблення й коригування графіків освітнього процесу і навчальних та робочих планів за спеціальностями, узагальнення результатів поточного та підсумкового контролів, організація та проведення атестації здобувачів вищої освіти, складання і подання статистичної звітності з питань навчальної та навчально-методичної діяльності вишу, контроль за плануванням і обліком фактичного навантаження науково-педагогічних працівників, організація та загальне методичне забезпечення проходження практик студентів.

Реалізація Концепції освітньої діяльності університету, координування дій з питань навчальної та навчально-методичної роботи, впровадження та вдосконалення системи менеджменту та контролю якості освітнього процесу забезпечуються завдяки тісній співпраці навчального відділу з науково-методичною радою університету, постійною комісією Вченої ради МДПУ імені Богдана Хмельницького із забезпечення якості освіти, навчально-методичними комісіями та моніторинговими групами інституту/факультетів.