КАФЕДРА ГЕОРГАФІЇ ТА ТУРИЗМУ

Науковий гурток «Всесвіт»

Тема роботи гуртка:

  1. Сучасний стан, раціональне використання та охорона ґрунтів Запорізької області.
  2. Динаміка геолого-геоморфологічних процесів Північно-Західного Приазов’я та їх наслідки.
  3. Історія розвитку та динаміка кіс і пересипів Північного Приазов’я.
  4. Природно-ресурсний потенціал Північно-Західного Приазов’я.
  5. Ландшафтно-географічні дослідження Приазов’я.
  6. Раціональне природокористування та охорона природи.
  7. Геоекологічні проблеми урбанізованих територій.
  8. Формування у студентів культури наукових і науково-практичних досліджень, спрямованих на розкриття туристично-рекреаційних і краєзнавчих аспектів розвитку України та світу.

Науковий керівник: Гришко С.В. – канд. геогр. наук, доц.

План роботи гуртка:

Вересень, 2023 р.

Організаційне засідання наукового гуртка «Всесвіт»: обрання старости, членів, затвердження плану роботи на 2023-2024 н.р.

Жовтень, 2023 р.

Визначення тем, етапів наукових досліджень.

Листопад, 2023 р.

Написання тез для участі у конференції природничо-географічного факультету «Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи».

Грудень, 2023 р.

Засідання на тему: «Академічна доброчесність».

Січень, 2024 р.

Засідання на тему: «Наслідки підриву Каховської гідроелектростанції для території природно-заповідного фонду півдня України».

Лютий, 2024 р.

Засідання на тему: «Наслідки війни в України для глобального світоустрою».

Березень, 2024 р.

Засідання на тему: «Нематеріальна культурна спадщина як чинник розвитку туризму Запорізького регіону».

Квітень, 2024 р.

Засідання на тему: «Туристсько-рекреаційний потенціал та моделі розвитку Українського Приазов’я у повоєнний час».

Травень, 2024 р.

Підсумкове засідання наукового гуртка.

 

КАФЕДРА ІСТОРІЇ ТА АРХЕОЛОГІЇ

Науковий гурток «КЛІО»

Тематика роботи гуртка: «Міжрегіональний аспект вивчення історії Південної України».

Науковий керівник: к.і.н., доц. Полякова Л.І.

Староста: Шерстюк Неля Генадіївна

План роботи гуртка:

Вересень 2023

Ознайомлення з темою роботи гуртка. Визначення напрямів наукового дослідження.

Жовтень 2023

Оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору.

Листопад 2023

Обговорення проблематики історичних періодів, тем. Участь у науковій конференції «Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи».

Грудень 2023

Науково-дослідницька колективна та індивідуальна робота з документами і музейними матеріалами, бібліографієюті які знаходяться в онлайн доступі.

Лютий 2023

Проведення онлайн круглого столу за темою «Етнічний склад населення Південної України у др. пол.XIX ст.».

Березень 2023

Участь в онлайн в Міжнародних конференціях за результатами індивідуальних досліджень.

Квітень 2023

Науково-дослідна колективна та індивідуальна робота з історіографічними матеріалами.

Травень 2023

Участь в дослідженні етнографічних особливостей населення Запорізької області.

Науковий гурток «ДОНЦОВЦІ»

Тематика роботи гуртка: «Науково-ідеологічна спадщина Д.І. Донцова та історико-краєзнавчі пам’ятки Мелітопольщини».

Науковий керівник: д.і.н., професор Ситник О.М.

Староста: Шеремет Дмитро Миколайович

План роботи гуртка:

Вересень 2023

Ознайомлення з темою роботи гуртка. Визначення напрямів наукового дослідження.

Жовтень 2023

Вдосконалення науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення і аналітична у Києвіих здібностей тощо.

Листопад 2023

Участь студентського наукового гуртка «Донцовці» в презентації науково-дослідного центру імені Д.Донцов.

Грудень 2023

Науково-дослідницька колективна та індивідуальна робота з документами і музейними матеріалами, ті які знаходяться в онлайн доступі.

Лютий 2024

Засідання студентського наукового гуртка «Донцовці» – в режимі Zoom.

Березень 2024

Засідання студентського наукового гуртка «Донцовці» – в режимі Zoom .

Квітень 2024

Участь в онлайн в Міжнародних конференціях за результатами індивідуальних досліджень.

Травень 2024

Підсумкове засідання студентського наукового гуртка «Донцовці» – в режимі Zoom  (11. 05. 2023 р.).

 

КАФЕДРА ПРАВА

Науковий гурток «Правознавець»

Тематика роботи гуртка: «Теоретичні та практичні аспекти розвитку окремих галузей права в Україні».

Науковий керівник:  Проф. Предместніков ОГ., ст. викл. Беседіна Ірина Вікторівна

План роботи гуртка:

1. Розроблення завдання та значення наукового студентського гуртка для розвитку спеціальності 081 Право».

2. «Ознайомлення, розкриття та дотримання вимог щодо написання та оформлення наукових робіт.

3. «Вивчення наукових поглядів та впровадження міжнародного досвіду щодо існуючих прав, свобод та законних інтересів громадян в Україні».

4. «Ознайомлення з особливостями щодо підготовки подачі та публікацій в журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus,  Web of science»,.

5. «Підготовка, участь та публікація наукових тез  в міжнародних науково-практичних конференціях та наукові статті в фахових виданнях України»

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН

Науковий гурток «ОЛІМП»

Тематика роботи гуртка: «Компетентністний підхід в професійній  підготовці майбутніх вчителів фізичної культури».

Науковий керівник:  к.пед.н., доцент Котова О.В.

План роботи гуртка:

29.09.2022 р.

Засідання наукового гуртка. Черга денна:

1. Затвердження плану роботи на І семестр 2022-2023 н.р.

2. Посвячення нових членів гуртка.

3. Компетентністний підхід в професійній  підготовці майбутніх вчителів фізичної культури. 

Вересень 2022 р.

Підготувати та опублікувати результати наукових досліджень в журналі «Actual scientific research in the modern world» наукометрична база даних Index Copernicus.

Вересень-грудень

Підготувати наукову роботу на Всеукраїнський конкурс студентський наукових робіт зі спеціальності 014.11 Середня освіта (Географія) на тему: «Технологія розвитку загальної і спеціальної витривалості легкоатлетів ІІ спортивного розряду».

27.10.2022 р.

Засідання наукового гуртка. Черга денна:

1. Функції вчителя фізичної культури.

2. Правила оформлення наукових публікацій.

7 листопада 2022 р.

Підготувати тез на Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи» (МДПУ ім. Б. Хмельницького).

24.11.2022 р.

Засідання наукового гуртка. Черга денна:

1. Значення спортивних ігор у підготовці майбутніх вчителів фізичної культури.

2. Правила оформлення літературних джерел відповідно до ДСТУ-2015.

22.12.2022 р.

Засідання наукового гуртка. Черга денна:

1. Готовність майбутніх вчителів фізичної культури до роботи в загальноосвітніх закладах в умовах Нової української школи.

2. Академічна доброчесність в науковому світі.

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

гурток «Олімп»

Керівник – Олійник І.С. – доктор філософії галузь знань 01 / Освіта / Педагогіка, спеціальність “Фізична культура і спорт”.

Староста гуртка – Таранець Катерина Олегівна – здобувачка вищої освіти 122-п групи спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура).

Вересень 2023

Ознайомлення з темою роботи гуртка. Визначення напрямів наукового дослідження.

Жовтень 2023

Розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, визначення власних наукових інтересів, розширення кругозору, оволодіння науково-пізнавальною методологією.

Листопад 2023

Засідання студентського наукового гуртка «Олімп» для обговорення теми «Значення спортивних ігор у підготовці майбутніх вчителів фізичної культури»  – в режимі Zoom.

Грудень 2023

Науково-дослідницька колективна та індивідуальна робота з науковими та науково-методичними працями з теми дослідження.

Лютий 2024

Засідання студентського наукового гуртка «Олімп» для обговорення теми «Готовність майбутніх вчителів фізичної культури до роботи в загальноосвітніх закладах в умовах Нової української школи» – в режимі Zoom. 

Березень 2024

Участь в онлайн в Міжнародних конференціях за результатами індивідуальних досліджень.

Квітень 2024

Проведення круглого столу на тему «Академічна доброчесність в науковому світі».

Травень 2024

Підведення підсумків роботи гуртка в 2023-2024 н.р. Засідання студентського наукового гуртка «Олімп» – в режимі Zoom.