КАФЕДРА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА ТА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЕСТРАДИ 

Науковий гурток «АКЦЕНТ»

Науковий керівник – завідувач кафедри

Мета – виявлення та розвиток наукового потенціалу майбутніх учителів музичного мистецтва.

Кількість студентів:8

Вересень

Презентація науково-творчих досягнень гуртка для студентів 1-го курсу.

Організаційне засідання; затвердження плану роботи на 2022-2023 н.р.:

Жовтень 

Вибір та обговорення напрямку та тематики науково-дослідної роботи членів гуртка відповідно до наукової теми кафедри, визначення основних етапів наукової роботи студентів. Повідомлення про дати та умови проведення науково-практичних конференцій наступного місяця і   Всеукраїнського  конкурсу наукових робіт .

Листопад  

Практичне тренування з визначення об’єкту , предмету, мети, гіпотези, завдань дослідження студентів.  Вимоги до підготовки наукової доповіді, тез. Підготовка до студентської наукової конференції. 

Березень

Структура науково-дослідної роботи. Особливості роботи над психолого-педагогічною та методичною літературою. Виступи з доповідями за темами дослідження студентів-магістрантів.

Квітень

Основні етапи проведення педагогічного експерименту відповідно обраного дослідження. Вимоги до написання наукової статті. Огляд  видань наукових статей за напрямками науково-дослідної роботи.

Травень

Загальні методи обробки результатів наукового дослідження. Виступи членів гуртка з доповідями за темами досліджень

Червень

Узагальнення результатів дослідження, завершальний етап роботи над обраною тематикою. Вимоги до написання висновків. Окреслення подальших перспектив дослідження.

Підсумок проведення науково-дослідної роботи  гуртка за 2022-2023 н.р.

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ

Науковий гурток «ACME SCHOOL»

Керівник  наукового   гуртка   доктор   філософії,   ст.викл. Сопіна Л.Г., науковий консультант доц. Червонська Л.М.

Староста  наукового гуртка: Новікова О.Д.

Кількість студентів: 17

Тематика роботи:  Проблеми та перспективи розвитку музичного та хореографічного мистецтва.

Графік роботи (дати, час/ місце проведення)  відповідно графіку плану роботи наукового гуртка на І семестр 2022-2023 н.р.:

22.09.2022 об 16.55 у Zoom-конференції

Обговорення тематики наукового гуртка та визначення основних  напрямів та видів діяльності на І семестр 2022-2023 н.р.

10.10.2022 об 18.30 у Zoom-конференції

Обговорення участі у наукових семінарах-практикумах та творчих онлайн заходах: у Міжнародній науково-практичній конференції “Педагогіка мистецтва для збереження і розвитку психофізіологічного здоров’я та культурного зростання особистості впродовж життя” (м. Мелітополь, 12.2021 р.).

10.11.2022 об 16.55 у Zoom-конференції

Методичний семінар “Особливості написання та оформлення тез доповідей, рефератів, статей”.

26.12. 2022 об 16.55 у Zoom-конференції

Звіт учасників наукового гуртка.

Короткий зміст роботи гуртка

Метою діяльності наукового гуртка є: залучення обдарованої молоді до наукової діяльності, сприяння оволодінню здобувачами вищої освіти методиками наукових досліджень, розвитку у них наукового мислення і аналітичних здібностей.

Основні завдання роботи наукового гуртка:

– виконання науково-дослідних робіт з проблематики тем наукових досліджень кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії;

– участь студентів в олімпіадах та конкурсах студентських робіт фахового спрямування;

– виступи студентів з результатами власних наукових досліджень на міжнародних та всеукраїнських студентських наукових, науково-практичних конференціях, семінарах тощо;

– підготовка до публікації наукових статей з проблемних питань теорії і методики музичної освіти та хореграфії;

– робота студентів з провідними науковцями кафедри щодо підготовки та оприлюднення наукових доповідей, рефератів, повідомлень на засідання наукового гуртку, семінарах тощо.

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

Науковий гурток «ORDO AMORIS»

Тематика роботи гуртка: «Психологічні засади гармонізації освітнього простору: проектування, моделювання та експертиза здоров’язбережного професійного зростання майбутніх фахівців».

Науковий керівник гуртка: 

Староста гуртка: Горобець Світлана Вікторівна, 321с

Кількість студентів – 20

План роботи гуртка

22.09.2022 о 15.20 у Zoom-конференції

Обговорення тематики наукового гуртка та визначення основних  напрямів та видів діяльності на 2022-2023 н.р.

20.10.2022 о 15.20 у Zoom-конференції

Семінар «Здобувач вищої освіти у науковому просторі сьогодення».

25.11.2022 о 15.20 у Zoom-конференції

Методичний семінар “Особливості написання та оформлення тез доповідей, рефератів, статей”.

22.12. 2022 о 15.20 у Zoom-конференції

Звіт учасників наукового гуртка за І семестр 2022-2023 н.р.

24.01.2023 о 15.20 у Zoom-конференції

Методичний семінар «Особливості оформлення наукової роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт».

23.02.2023 о 15.20 у Zoom-конференції

Науковий семінар-практикум «Харизматичний оратор».

20.03.2023 о 15.20 у Zoom-конференції

Тренінг «Ефективний імідж: мистецтво керувати враженням».

24.04.2023 о 15.20 у Zoom-конференції

Виступити учасників наукового гуртка «ORDO AMORIS» за темами наукових досліджень.

22.05.2023 о 15.20 у Zoom-конференції

Звіт учасників наукового гуртка за ІІ семестр 2022-2023 н.р.

 

КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Науковий гурток «АНІМАТОР»

Керівники гуртка: 

Староста: Кірова Дар’я Олексіївна (422-с)

Тематика роботи: «Виховання особистості в сучасному культурно-освітньому просторі». Діяльність учасників гуртка в межах вивчення наукової теми кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи на 2021 – 2023 рр.: «Соціокультурний розвиток особистості засобами дидактичного дизайну» (Державний реєстраційний номер 0121U108570).

Гурток «Аніматор» функціонує на кафедрі дошкільної освіти і соціальної роботи Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти з 2014 року.

Кількість студентів: 35.

Короткий зміст роботи гуртка:

1.1. Проблема, на вирішення якої було створено гурток, обґрунтування щодо актуальності. Актуальність проблеми визначається : 1. Необхідністю виявлення і аналізу ролі культурно-освітнього простору в системі факторів формування загальнолюдських цінностей особистості. 2. Загостренням протиріч між системою моральних цінностей молоді, які змінились значною мірою, та потребами суспільства в певних духовних і моральних якостях майбутніх громадян.

1.2. Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є процес формування загальнолюдських цінностей особистості. Предмет дослідження – умови формування загальнолюдських цінностей особистості у культурно-освітньому просторі.

1.3. Мета і основні завдання роботи наукового гуртка : теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка умов формування загальнолюдських цінностей особистості у культурно-освітньому просторі.

27.09.2023

1. Оновлення складу гуртка, формування списків, вибір старости. 2. Вибір тем студентів. Онлайн сервіси: Zoom, Google Meet

25.10.2023

1. Участь в конференції, присвяченій 100-річчю МДПУ. 2. Презентація «Організація та методологія наукових досліджень». 3. Підготовка до олімпіади, конкурсу. Онлайн сервіси: Zoom, Google Meet

29.11.2023

1. Презентація матеріалів досліджень до оприлюднення на конференціях. 2. Підготовка до олімпіади, конкурсу. 3. Зустріч: “Методика наукового аналізу та розробки дисертаційного дослідження”.Онлайн сервіси: Zoom, Google Meet

20.12.2023

1. Проведення зустрічі: «Використання штучного інтелекту в освіті». 2. Доповідь: «Вибір конференцій, журналів до тематики роботи». 3. Семестровий звіт. Онлайн сервіси: Zoom, Google Meet.

24.01.2024

1. Круглий стіл «Академічна доброчесність — основа демократичної освітянської спільноти» (для здобувачів «Дошкільна освіта», «Соціальна робота»). 2. Зустріч «Інноваційні практики наукової освіти». Онлайн сервіси: Zoom, Google Meet.

21.02.2024

1. Вебінар: «Навчання і виховання дітей». 2. Зустріч:«Методика написання статей з фаху англійською мовою». 3. Доповідь «Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт». Онлайн сервіси: Zoom, Google Meet.

27.03.2024

1. «Формування особистого бренду науковця в мережі інтернет». 2. Світове кафе: «З наукою в майбутнє». 3. «Якість наукових робіт» Онлайн сервіси: Zoom, Google Meet.

24.04.2024

1. Зустріч: Міжнародні наукометричні бази даних (Scopus, Web of Science). 2. Брифінг «Питаємо-відповідаємо». 3. «Гейміфікація в освіті». Онлайн сервіси: Zoom, Google Meet.

29.05.2024

1. Круглий стіл: «Наука в Україні: виклики та перспективи». 2. Презентація робіт. 3. Участь у наукових заходах. Онлайн сервіси: Zoom, Google Meet.

19.06.2024

Звіт роботи гуртка за рік. Планування Онлайн сервіси.

 

КАФЕДРА  ПОЧАТКОВОЇ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Науковий гурток «ЕРУДИТ»

Тематика роботи гуртка: «Підготовка майбутнього вчителя до формування фахових компетентностей в роботі з учнями молодшого шкільного віку»

Науковий керівник: канд.пед.наук, доц. Саєнко Ю.О.

Староста: здобувачка вищої освіти 

Кількість здобувачів вищої освіти: 20.

Графік роботи – кожна остання середа місяця.

План роботи гуртка:

20 вересня 2023 р.

Круглий стіл «Підготовка майбутніх фахівців до формування професійних компетентностей»

17 жовтня 2023 р.

Семінар «Актуальні питання інклюзивного навчання: основні вектори. НУШ»

22 листопада 2023 р.

Науково-методичний семінар «Екологічна освіта для сталого розвитку»

13 грудня 2023 р.

Вебінар «Педагогіка сучасності: виклики і перспективи»

20 грудня 2023 р.

Круглий стіл «Педагогічні інновації та техніки для професійного розвитку»