На підставі  Наказу Міністерства освіти і науки України № 1021 від  7жовтня 2015 р. спеціалізована вчена рада К 18.053.02  Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького МОН України отримала право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка.

Склад
спеціалізованої вченої ради К 18.053.02
Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького

Голова ради:
1. Найдиш Андрій Володимирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 05.01.01.

Заступник голови ради:
2. Верещага Віктор Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. спеціальність 05.01.01.

Вчений секретар:
3. Спірінцев Дмитро Васильович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 05.01.01.

Члени ради:
4. Балюба Іван Григорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 05.01.01;
5. Баришевський Сергій Олегович, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 05.01.01.
6. Ванін Володимир Володимирович, д.т.н., професор, декан факультету, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціальність 05.01.01.
7. Гавриленко Євген Андрійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність 05.01.01.
8. Єремєєв Володимир Сергійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 05.01.01;
9. Караєв Олександр Гнатович, к.т.н., с.н.с., завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність 05.01.01.
10. Корчинський Володимир Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 05.01.01.
11. Лебедєв Володимир Олександрович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 05.01.01.
12. Пахаренко Валерій Олександрович, д.т.н., професор, професор кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 05.01.01;
13. Подкоритов Анатолій Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 05.01.01;
14. Спірінцев В’ячеслав Васильович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 05.01.01.
15. Чураков Анатолій Якович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 05.01.01.

Телефон для довідок –  097 493 20 88 –секретар спеціалізованої вченої ради доц. Спірінцев Д.В.


Паспорт спеціальності
05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка

I. Формула спеціальності

Прикладна геометрія,  інженерна  графіка  –  галузь  науки  і техніки,  яка  розробляє  теоретичні  основи  та  практичні методи геометричного моделювання об’єктів, процесів та явищ.

II. Напрямки досліджень:

 • Теорія і практика дискретного геометричного моделювання.
 • Теорія геометричних перетворень та їх запровадження інтерпретації геометричних моделей.
 • Конструювання кривих ліній і поверхонь за заданими вимогами.
 • Багатовимірна прикладна геометрія як метод геометричного моделювання багатопараметричних процесів та явищ.
 • Геометричні методи оптимізації в різних галузях науки і техніки.
 • Геометричні основи комп’ютерного дослідження та конструювання.
 • Теорія зображень і практичні методи її реалізації.
 • Розроблення алгоритмів і методів візуалізації двомірних і тривимірних комп’ютерних моделей.
 • Створення нових і розширення наявних мов комп’ютерної графіки.
 • Розроблення інструментальних засобів для створення та підтримки систем комп’ютерної графіки.
 • Розроблення технології та методів комп’ютерної графіки.
 • Моделювання візуальних і функціональних елементів середовища з урахуванням специфіки виробництва у промисловості та будівництві.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

технічні науки.

 

Перелік 
документів, які подає до спеціалізованої вченої ради К  18.053.02
здобувач наукового ступеня
(Наказ МОНмолодьспорту України від 14.09.2011 №1059
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за № 1169/19907)

 1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.
 2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).
 3. Особова картка (форма П–2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).
 4. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники).
 5. У разі якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОНмолодьспортом (2 примірники).
 6. Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) (у разі зміни здобувачем імені).
 7. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309.
 8. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.
 9. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук (2 примірники) (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).
 10. У разі якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріальнозасвідчений (для іноземців).
 11. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники).
 12. Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару), лабораторії, відділу, підписується завіду­вачем кафедри (керівником семінару), лабораторії, відділу, як правило, докто­ром наук, затверджується керівником наукової установи, вищого навчального закладу і скріплюється печат­кою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук).
 13. Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.
 14. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта).
 15. Лист-клопотання на ім’я ректора щодо прийняття дисертації здобувача до розгляду спеціалізованою вченою радою (для здобувачів, які не є аспірантами та співробітниками МДПУ) (1примірник).

 

Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред’являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.

До документів додаються:

 • дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліо­теки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки наукової установи, вищого навчального закладу, де утво­рено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;
 • автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);
 • монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;
 • чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищогонавчального закладу, в якому діє спеціалізована вчена рада (2 картки).

 

На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку вказуються прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує;

 • компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім’я файла — aref.doc (2 примірники);
 • компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації. Ім’я файла — dis.doc (2 примірники).

 

При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

 • Довідки про впровадження
 • Публікації (засвідчені вченим секретарем)