На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 15 листопада  2019 р. № 1428  спеціалізована вчена рада К 18.053.01  Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького МОН України отримала право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» та 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» терміном до 31 грудня 2020 року.

 

Паспорт спеціальності

13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки

Паспорт спеціальності

13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти

 

 

Склад спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Голова ради:
1.
Максимов Олександр Сергійович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.01.

Заступник голови ради:
2.
Зайченко Наталія Іванівна, д.пед.н., доцент кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.01.

Вчений секретар:
3. 
Білецька Марина Валентинівна, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.01.

Члени ради:

4. Бєльчева Тетяна Федорівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04;

5. Вербець Владислав Володимирович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.01;

6. Воротняк Людмила Іванівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, спеціальність 13.00.04;

7. Голік Олександр Борисович, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.04;

8. Елькін Марк Веніамінович, к.пед.н., професор, завідувач кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04;

9. Задорожна-Княгницька Леніна Вікторівна, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри, Маріупольський державний університет, спеціальність 13.00.04;

10. Коноваленко Тетяна Василівна, к.пед.н., доцент, декан факультету, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04;

11. Коробченко Ангеліна Анатоліївна, к.пед.н., професор, професор кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.01;

12. Ляпунова Валентина Анатоліївна, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04;

13. Маслов Валерій Сергійович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04;

14. Москальова Людмила Юріївна, д.пед.н., професор, проректор з наукової роботи, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.01;

15. Муртазієв Ернест Гафарович, к.пед.н., доцент кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04;

16. Окса Микола Миколайович, к.пед.н., професор, професор кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.01;

17. Осадчий Вячеслав Володимирович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04;

18. Прийма Сергій Миколайович, д.пед.н., доцент, професор кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, спеціальність 13.00.01;

19. Сипченко Валерій Іванович, к.пед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 13.00.01;

20. Сегеда Наталя Анатоліївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04;

21. Сущенко Андрій Віталійович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Класичний приватний університет, спеціальність 13.00.04;

22. Федорова Олена Василівна, к.пед.н., доцент, директор інституту, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.01;

23. Фунтікова Ольга Олександрівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Класичний приватний університет, спеціальність 13.00.01;

24. Щербакова Катерина Йосипівна, к.пед.н., професор, професор кафедри, Маріупольський державний університет, спеціальність 13.00.01.

 

Телефон для довідок:(0619) 44 03 89 –  учений секретар спеціалізованої вченої ради доц. Білецька М.В. (моб. 067 973 58 08).

 


 

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради К  18.053.01
здобувач наукового ступеня (Наказ МОНмолодьспорту України від 14.09.2011 №1059
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за № 1169/19907)
 1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.
 2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).
 3. Особова картка (форма П–2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).
 4. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники).
  У разі якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОНмолодьспортом (2 примірники).
  Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) (у разі зміни здобувачем імені).
 5. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів,  затвердженим  постановою  Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309.
 6. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.
 7. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук (2 примірники) (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).
  У разі якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців).
 8. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий  організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники).
  Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару), лабораторії, відділу, підписується завідувачем кафедри (керівником семінару), лабораторії, відділу, як правило, доктором наук, затверджується керівником наукової установи, вищого навчального закладу і скріплюється печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук).
  Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.
 9. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта).

Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред’являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.

До документів додаються:

 • дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліо¬теки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки наукової установи, вищого навчального закладу, де утворено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;
 • автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);
 • монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;
 • автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);
 • примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);
 • чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального  закладу, в якому діє спеціалізована вчена рада (2 картки).

На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку вказуються прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує;

 • компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім’я файла — aref.doc (2 примірники);
 • компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації. Ім’я файла — dis.doc (2 примірники).

При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.