Максимов О.С. Формування елементів стилю науково-технічної діяльності і мислення учнів на уроках хімії у 7-8 класах.: Дис.канд.пед.наук: 13.00.02 – Санкт-Петербург, 1988
Місце захисту: Російський державний педуніверситет ім. О.І. Герцена м. Санкт-Петербург
Науковий керівник: Макареня О.О. доктор хімічних наук, доктор педагогічних наук, професор
Максимов О.С. Формування технічного мислення школярів у процесі навчання природних предметів.: Дис.докт.пед.наук: 13.00.01 – К., 1996
Місце захисту: Інститут педагогіки АПН України
Науковий керівник: Буринська Н.М. доктор педагогічних наук, професор

Береславська А.М. Дослідження впливу деяких фосфорорганічних з’єднань на те, що труїть низьковуглецевої сталі в неокислювальних кислотахю: Дис.канд.техн.наук: 05.353 – Дніпропетровськ, 1972
Місце захисту: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут ім. В.І. Дзержинського
Науковий керівник: Афанасьєв О.С. – доктор технічних наук

Хорошилова Т. І. Розробка і дослідження методики декоривання склеопластиків.: Дис. канд.хім.наук: Харків, 1971
Місце захисту: Учена рада Харківського політехнічного інституту
Науковий керівник: Носалевич І.Н. – доктор хімічних наук

Кармишев Ю.В.
Плазуни півдня степової зони України (поширення, мінливість, систематика та особливості біології).: Дис.канд.биол.наук: 03.00.08 – Мелітополь, 2002
Місце захисту: Інститут зоології НАН України
Науковий керівник: Писанець Є.М., доктор біологічних наук, професор

Попенко В.М.
Жаворонки в степных ландшафтах Левобережной Украины: Дис.канд.биол.наук: 03.00.08 – Киев,
Місце захисту: Інститут зоології НАН України
Науковий керівник:

Андрющенко Ю.О.
Журавль-красавка и другие редкие журавлеообразные в агроландшафтах Левобережной Украины и Крыма. : Дис.канд.биол.наук: 03.00.08 – Москва, 1988
Місце захисту: ІЕМЕЖ, Москва.
Науковий керівник:

Сурядна Н.М.
Зелені жаби фауни України: морфологічна мінливість, каріологія та особливості біології.: Дис.канд.биол.наук: 03.00.08 – Мелітополь, 2006
Місце захисту: Інститут зоології НАН України
Науковий керівник: Писанець Є.М., доктор біологічних наук, професор

Солоненко А.М. Ґрунтові водорості Причерноморсько-Приазовської сухостепової провінції степової зони України.: Дис. канд. біолог. наук: 03.00.05. – К., 1995.
Місце захисту: м. Київ, Інститут Ботаніки ім. М.Г. Холодного
Науковий керівник: Мосюк Н.П. – доктор біологічних наук, професор

Черевко С.П. Сезонная динамика фитопланктона и его направленное формирование в рыботоварных хозяйствах зоны Днепровского (оз. Ленина) и Каховского водохранилищ.: Дис. канд. біолог. наук: 105. – Д., 1968.
Місце захисту: Дніпропетровський державний університет
Науковий керівник: Журавель П. О. – доктор біологічних наук, професор

Подорожний С.М. Пірогенні сукцесії кримськососнових лісів південного макросхилу Головного пасма Кримських гір.: Дис. канд. біолог. наук: 03.00.05 – Ялта, 1999.
Місце захисту: м. Ялта НБС
Науковий керівник: Корженевській – доктор біологічних наук

Разнополов О.М. Роль глубокого переохлаждения в перезимовке цветковых почек.: Дис. канд. біолог. наук: 03.00.12 – М., 1987.
Місце захисту: м. Москва, Інститут фізіології рослин АН СРСР
Науковий керівник: Красавцев О.А. – доктор біологічних наук

Казаков Є.О. Влияние предпосевного импульсного облучения на физиологические особенности и продуктивности сахарной свеклы.: Дис. канд. біолог. наук: 03.00.12 – К., 1975.
Місце захисту: м. Київ, Інститут фізіології рослин і генетики Академії наук України
Науковий керівник: Гуляєв Б.І. – доктор біологічних наук, професор, лауреат Державної премії у галузі науки.

Коломійчук В.П. Флористична та ценотична різноманітність островів північно-західного узбережжя Азовського моря та Сиваша.: Дис. канд. біолог. наук: 03.00.05 – К., 2002.
Місце захисту: м. Київ, Інститут Ботаніки ім. М.Г. Холодного
Науковий керівник: Андрієнко–Малюк Т.Л. – доктор біологічних наук, професор, лауреат Державної премії у галузі науки.

Пюрко О.Є. Структурно-функціональні особливості галофітів в умовах Приазов’я України.: Дис. канд. біолог. наук: 03.00.12 – К.
Місце захисту: м. Київ, Київський Національний університет ім. Т.Г. Шевченко
Науковий керівник: Мусієнко М.М. – доктор біологічних наук, професор, член-кор. УААН

Антоновская Л.В. Морфофункциональные превращения системы микроциркуляции по данным прижизненной микрофотокапиллярометрии у девочек 5 – 17 лет.: Дис. канд. біолог. наук: 14.00.02 – М., 1989.
Місце захисту: НИИ физиологии детей и подростков АПН СССР г. Москва.
Науковий керівник: Козлов В.И. – доктор медицинских наук, профессор

Хоматов В.Х. Сравнительно – анатомические изучения артерий основания головного мозга у разных отрядов и видов млекопитающих.: Дис. канд. біолог. наук: 14.00.02. –  Симферополь, 1989
Місце захисту: Крымский медицинский институт, г. Симферополь.
Науковий керівник: Козлов В.И. – профессор, доктор медицинских наук, зав. кафедрой анатомии.

Аносов И.П. Антропологізм як чинник гуманізації освіти (теоретико-концептуальні основи).: Дис. докт. пед. наук: 13.00.01. – К., 2004
Місце захисту: м. Київ, НПУ ім. М.П. Драгоманова
Науковий консультант: Андрущенко В. П. – доктор філософських наук, професор, академік АПН України.

Станішевська Т.І. Индивидуально- типологические особенности микроциркуляции крови у девушек-студенток с разными соматотипами.: Дис. канд. біолог. наук: 03.00.13. – Симферополь, 2006
Місце захисту: г. Симферополь, національний університет ім. Вернадського.
Науковий керівник: Козлов В.И. – доктор медичних наук, професор, зав. каф. анатомії людини мед. факультету РУДН.

Мелаш В.Д. Дидактические основы формирования экологических знаний и умений младших школьников в процессе внеклассной и внешкольной работы: Дис. канд. пед. наук: М., 1995
Місце захисту: Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени педагогический государственный университет им. В.И. Ленина
Науковий керівник: професор Никишов А. І.

Туровцева Н.М. Биологические особенности цветения и опыления сливы в связи с перекрестной несовместимостью сортов на юге Украины: Дис. канд. сельхоз. наук: 1989
Місце захисту: Грузинский НИИ садоводства, виноградарства и виноделия
Науковий керівник: Курсаков Г.А. – кандидат сільськогосподарських наук, старший співробітник

Логвіна-Бик Т.А. Педагогічне керівництво диференційованим навчанням учнів (на прикладі предметів природничого циклу) : Дис. канд. пед. наук: К., 1999
Місце захисту: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
Науковий керівник: Маслов В. І. – доктор педагогічних наук, професор

Хорошилова Т.І. Розробка і дослідження методики декорування склопластиків: Дис. канд. техн. наук: Харків, 1971
Місце захисту: Учена рада Харківського політехнічного інституту
Науковий керівник: Носалевич І. Н. – доктор хімічних наук

Данченко О.О. Циклические полифторированные алкоксифосфораны: Дис. канд.  наук: К., 1986
Місце захисту: Вчена рада Київського інституту органічної хімії
Науковий керівник: Марковский Л.Н. – доктор хімічних наук, член кор.

Хромишев В.О. Розробка та дослідження полімерних композиційних матеріалів для футерування гальванічних ванн: Дис. канд.  наук: Д 35.052.07 – Львів, 2002
Місце захисту: Національний університет “Львівська політехніка”
Науковий керівник: Хорошилова Т.І. – кандидат технічних наук, професор

Арестенко В.В. Професійна педагогічна підготовка студентів педагогічних університетів до використання нових інформаційних технологій на заняттях з хімії: Дис. канд.  наук: – К., 2004
Місце захисту: Вчена рада Київського національного університету ім. Шевченка
Науковий керівник: Романишина Л.М. – доктор педагогічних наук, професор

Брянцева Г.В. Диференційований підхід до навчання комп’ютерних технологій майбутніх вчителів інформатики: Дис. канд. пед. наук: 13.00.04. – Київ, 2003
Місце захисту: Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України
Науковий керівник: Єремєєв В.С. – доктор технічних наук, професор

Осадчий В.В. Педагогічні засади професійного консультування молоді засобами Internet : Дис. канд. пед. наук: 13.00.04. – Вінниця, 2006
Місце захисту: Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського
Науковий керівник: Сисоєва С.О. – член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор

Прийма С.М. Формування технологічної культури майбутніх вчителів інформатики у процесі професійно-педагогічної підготовки: Дис. канд. пед. наук: 13.00.04. – Харків, 2006
Місце захисту: Харківський Національний педагогічний університет ім. Г.Сковороди
Науковий керівник: Євдокимов В.І – член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Бєльчев П.В. Розвиток логічного мислення учнів основної школи засобами фізики.: Дис.канд.пед.наук: К., 2005
Місце захисту: Національний педагогічний університет ім. П. Драгоманова
Науковий керівник: ПавленкоoА.І. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Данилевич Л.П. Повышение эффективности межпредметных связей в обучении физике и химии.: Дис.канд.пед.наук: 1989
Місце захисту: Український науково-дослідний інститут педагогіки
Науковий керівник: Бугайов О.І. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії методики викладання фізики

Елькін М.В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії засобами проектної діяльності.: Дис.канд.пед.наук: 2005
Місце захисту: Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України
Науковий керівник: Крижко В.В. – кандидат педагогічних наук, доцент, ректор Бердянського педагогічного університету

Головкова М.М. Педагогічні погляди С.І.Миропольського.: Дис.канд.пед.наук: 1994
Місце захисту: Харківський державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди
Науковий керівник: Золотухіна С.Т. – доктор педагогічних наук, професор

Бойко В.О. Система підготовки студентів педагогічних вузів до формування у старшокласників моральних основ сімейного життя.: Дис.канд.пед.наук: 1986
Місце захисту: м. Київ, Педагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова
Науковий керівник: Копачов І.П. – кандидат педагогічних наук, професор

Коробченко А.А. Науково-педагогічна та просвітницька діяльність О.Янати .: Дис.канд.пед.наук: 2001
Місце захисту: м. Київ, Інститут педагогіки АПН України
Науковий керівник: Мацейків Т.І. – кандидат педагогічних наук, ст.науковий співробітник Інституту педагогіки АПН України

Даценко Л.М. Прісноводні молюски над сімейства Pisidioidea плейстоцену південного заходу Східно-Європейської платформи : Дис. канд. геол.-мін. наук: 04.00.09. – К., 1992
Місце захисту: Київський державний університет ім. Шевченко
Науковий керівник: Мороз С.А. – доктор геолого-мінералогічних наук, професор

Стецишин М.М. Еколого-економічні проблеми раціонального природокористування в АПК Херсонської області та можливі шляхи їх рішення.: Дис. канд. екон. наук: 08.08.01. 1996
Місце захисту: Рада по вивченню продуктивних сил України
Науковий керівник: Мармуль Л.О. – доктор економічних наук, член-кореспондент УЕАН.

Воровка В.П. Геоекологічне обґрунтування оптимізації екоінфраструктури Запорізької області: Дис. канд. геогр. наук: 11.00.11. 2001
Місце захисту: ТНУ ім. В.І. Вернадського,
Науковий керівник: Боков В.О. – зав. кафедри геології

Трачов В.М. Дослідження ефективності дихальних вправ у підготовці спортсменів.: Дис.канд.пед.наук:13.00.04: – М., 1972 рік
Місце захисту: Державний Центральний ордена Леніна інститут фізичної культури. Москва.
Науковий керівник: Озолін М.Г. – доктор педагогічних наук професор, Фудін М.О. – кандидат біологічних наук.

Арабаджі О.С. Проблеми розвитку та вдосконалення територіальної структури обласного господарчого комплексу (економіко-географічне дослідження на прикладі Запорізької області).: Дис.канд.геогр.наук: 11.00.02. – К., 1992
Місце захисту: м. Київ, інститут географії АНУ
Науковий керівник: Корецький Л.М. – доктор економічних наук, професор.

Донець І.А. Суспільно-географічне обґрунтування пріоритетних напрямків розв’язання екологічних проблем м. Запоріжжя.: Дис. канд.геогр.наук: 11.00.02. – К., 2001
Місце захисту: Національний університет ім. Т.Г. Шевченка.
Науковий керівник: Ігнатенко М.Г. – доктор географічних наук, професор

Крилов М.В. Історико-географічний аналіз територіальної диференціації природокористування в межах середньо та південно степової підзони лівобережної України.: Дис. канд.геогр.наук: 11.00.02., 11.00.11. –Ленінград, 1986
Місце захисту: м. Ленінград, Державний педагогічний інститут ім. Герцена.
Науковий керівник: Жекулін В.С. – доктор географічних наук, професор

Марченко О.А. Суспільно-географічне обґрунтування раціонального використання та охорони рекреаційних ресурсів Херсонської області.: Дис.канд.геогр.наук: 11.00.02. – Одеса, 2001
Місце захисту: м. Одеса, Нац. університет ім. І. Мечнікова
Науковий керівник: Ігнатенко М.Г. – доктор географічних наук, професор

Сердюк А.М. Територіальна система виробничої інфраструктури і шляхи її удосконалення на прикладі Запорізької область.: Дис. канд.геогр.наук: 11.00.02. – Одеса, 1995
Місце захисту: м. Одеса Національний університет ім. І. Мечнікова.
Науковий керівник: Голіков М.Ф. – доктор географічних наук, професор, Ігнатенко М.Г. – доктор географічних наук, професор

Тамбовцев Г.В. Еколого-економічне районування Запорізької області: Дис. канд.геогр.наук: 11.00.02.  –  Одеса, 1996
Місце захисту: м. Одеса Нац. університет ім. І. Мечнікова.
Науковий керівник: Кузнєцов М.В. – кандидат географічних наук, Твердохлєбов І.Т. – доктор географічних наук, професор

Гапотій В.Д. Теоретичні та практичні аспекти суверенітету держави, нації та народу.: Дис канд. юрид. наук: 2005
Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ м. Харків
Науковий керівник: Ярмиш О.Н. Ректор НУВС, начальник департаменту з наукової роботи в МВС України. М. Київ.

Пачев С.І. Болгарські колонії Північного Приазов’я (1861-1917): комплексне дослідження.: Дис канд. істор. наук: 1996
Місце захисту: Запорізький державний університет
Науковий керівник: Карагодін А.І. доктор історичних наук, професор,

Полякова Л.І. Етносоціальні процеси на Півдні України у 60-80 рр. Х Хст. .: Дис канд. істор. наук: 2000
Місце захисту: Запорізький державний університет
Науковий керівник: Тимченко С.М. доктор історичних наук, профессор. Ректор ЗНУ

Попенко Я.В. Дипломатичні взаємини Української Народної Республіки з країнами Антанти в період Директорії (листопад 1918-1921 рр.) .: Дис канд. істор. наук: 2006
Місце захисту: Запорізький державний університет
Науковий керівник: Терещенко Ю.І. зав. кафедрою історії України та зарубіжних країн КНЛУ.

Шкода Н.А. Місце і роль українського драматичного театру Наддніпрянської України ІІ пол.ХІХ – поч ХХ ст. в нально-культурному відродженні.: Дис канд. істор. наук: 2007
Місце захисту: Запорізький державний університет
Науковий керівник: Турченко Ф.Г. доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи ЗНУ

Добровольська Л.П. Фаховий відбір абітурієнтів педагогічного вузу: Дис. канд. пед. наук: 13.00.04 – К., 2001
Місце захисту: Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України
Науковий керівник: Павлютенков Е.М. – доктор педагогічних наук, професор

Алексєєв О.М. Нравственное воспитание старшеклассников в процессе природоохранительной деятельности: Дис. канд. пед. наук: 13.00.01. – М., 1984
Місце захисту: Науково-дослідний інститут загальних проблем виховання АПН СССР, м. Москва
Науковий керівник: Солдатенков А.Д. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Яремчук С.В. Формування професійно-психологічної спрямованості особистості майбутнього вчителя: Дис. канд.  наук:  19.00.07. – К., 1999
Місце захисту: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
Науковий керівник: Долинська Л.В. – кандидат психологічних наук, доцент

Марковець Г.В. Формування направленості на самоосвітні читання у студентів педвузів.: Дис. канд.психол. наук: 19.00.07 – 1993
Науковий керівник: Чепелєва Н.В – доктор психологічних наук, професор, академік АПН України .

Марковець Л.М. Формування комунікативної діяльності у старшокласників.: Дис. канд.психол. наук: 19.00.07 –  1981
Науковий керівник: В.І.Войтко – доктор філософських наук, професор, академік АН України

Бондар Н.Є. Формування особистісної репрезентації життєвого шляху в юнацькому віці.: Дис. канд.психол.наук: 19.00.07. – 1998
Науковий керівник: Боришевський М.Й. – доктор психологічних наук, професор.

Коробченко А.А. Науково-педагогічна та просвітницька діяльність Олександра Янати: Дис. канд.пед.наук: 13.00.01 – К., 2001
Науковий керівник: Мацейків Т.І. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник інституту педагогіки АПН України

Ляпунова В.А. Формування комунікативної діяльності у старшокласників.: Дис. канд.пед. наук: 13.00.02 – 1995
Місце захисту:Південноукраїнський педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, м. Одеса. Науковий керівник: Богуш А.М. – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України

Волкова В.А. Формування професійних орієнтацій майбутнього вчителя.: Дис. канд.пед. наук: 13.00.04 – 2001
Місце захисту:Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
Науковий керівник: Панченко Г.Д. – кандидат педагогічних наук, професор.

Феруз С.О. Воспитание музыкальной культуры младших школьников в семье : Дис. канд.наук: 13.00.01 – М., 1990.
Місце захисту: Науково-дослідний інститут художнього виховання АПН СРСР
Науковий керівник: Школяр Л.В. – директор Інституту художньої освіти Російської Академії Освіти, дійсний член Російської Академії Освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Йоркіна Є.Б. Психолого-педагогічні умови формування індивідуального стилю виконавської діяльності музиканта-інструменталіста: Дис. канд. наук: 13.00.02 – К., 1996
Місце захисту: Київський державний інститут культури
Науковий керівник: Бай Ю.М. – кандидат мистецтвознавства, професор.

Юник Т.І. Удосконалення методики запам’ятовування музичного тексту як засіб розвитку виконавської майстерності студентів-піаністів (на матеріалі педвузів): Дис. канд.  наук: 13.00.02 – К., 1997
Місце захисту: Київський державний інститут культури
Науковий керівник: Лапченко В.П. – кандидат педагогічних наук, професор.

Бобакова І.П. Самостійна робота як фактор удосконалення процесу підготовки майбутнього вчителя музики: Дис. канд.  наук: 13.00.04 – К., 1998
Місце захисту: Київський університет ім. Т.Шевченка
Науковий керівник: Падалка Г.М. – доктор педагогічних наук, професор.

Бай Ю.М. Теоретические основы формирования внутренней структуры музыкально-игровых движений баяниста: Дис. канд.  наук: 17.00.02 – Вильнюс, 1975
Місце захисту: Государственная консерватория, г. Вильнюс (республика Литва)
Науковий керівник: Давыдов Н.Л. – кандидат искусствоведения, профессор, зав. кафедрой народных инструментов Киевской консерватории им. П.И.Чайковского.

Білецька М.В. Психолого-педагогічні умови розвитку музичної пам’яті студентів у процесі інструментально-виконавської діяльності: Дис. канд.наук: 13.00.01 – Луганськ, 1998
Місце захисту: Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка
Науковий керівник: Євтух М.Б. – доктор педагогіч наук, професор, академік–секретар відділення педагогіки і психології вищої школи АПН України.

Мітлицька В.А. Музичне життя Катеринославщини середини ХІХ – початку ХХ століть: Дис. канд.  наук: 17.00.01. – Харків, 2000
Місце захисту: Харківська державна академія культури
Науковий керівник: Муха А.І. – доктор мистецтвазнавтва, професор, провідний науковий співробітник  ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України

Юник Д.Г. Увага як фактор формування виконавської надійності баяністів: Дис. канд.  наук: 13.00.02. – К., 1993
Місце захисту: Київський національний університет культури і мистецтв;
Науковий керівник: Лапченко В.П. – кандидат педагогічних наук, професор

Котова Л.М. Емоційна стійкість як засіб формування виконавської надійності майбутніх учителів музики у процесі інструментальної підготовки: Дис. канд.  наук: 13.00.02. – К., 2000
Місце захисту: Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова
Науковий керівник: Юник Д.Г. – кандидат педагогічних наук, доцент

Мартинюк А.К. Диригентсько-хорова освіта в музичній культурі України другої половини ХХ століття.: Дис. канд. мистецтвознавства:17.00.01 – Харків, 2001
Місце захисту: Харківська державна академія культури
Науковий керівник: Гулеско І.І. – канд. мистецтвознавства, професор.

Сегеда Н.А. Підготовка майбутнього вчителя музики до професійної самореалізації.: Дис. канд. педагогічних наук.:13.00.04 – К, 2002;
Місце захисту: Київський Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова;
Науковий керівник: Зязюн І.А. – доктор філософських наук, дійсний член АПН України, директор інституту педагогіки і психології професійної освіти.

Атрошенко Г.І. Лінгвостилістика української поезії для дітей: Дис. канд.  наук: 10.02.01. – Запоріжжя, 2005
Місце захисту: Запорізький національний університет
Науковий керівник: Чабаненко В.А. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального і слов’янського мовознавства Запорізького національного університету

Даниліна О.В. Еволюція художньої рецепції образу гетьмана Івана Мазепи в українській літературі ХVІІ – ХХ століть: Дис. канд.  наук:  10.01.01. – Запоріжжя, 2002
Місце захисту: Запорізький державний університет
Науковий керівник: Конончук М.М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури і шевченкознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дергаль Л.Я. Леся Українка  і російські критики-марксисти: Дис. канд.  наук:  10.10.01. – Одеса, 1977
Місце захисту: Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова
Науковий керівник: Дузь Іван Михайлович – доктор філологічних наук, професор, декан філологічного факультету, завідувач кафедри української літератури Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова

Зайдлер Н.В. Постать Семена Палія в українській літературі (художні формотвори авторської інтерпретації та історична дійсність) : Дис. канд.  наук:  10.01.01. – Кіровоград, 2004
Місце захисту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Науковий керівник: Конончук М.М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури і шевченкознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Зотова В.Г. Узагальнення і систематизація знань учнів середньої школи з усної народної творчості: Дис. канд. пед. наук: 13.00.01 – К., 1993
Місце захисту: Інститут педагогіки АПН України
Науковий керівник: Мазуркевич О.Р. – дійсний член АПН України, доктор педагогічних наук, професор, провідний співробітник лабораторії української і російської літератур Інституту педагогіки АПН України

Копєйцева Л.П. Синтаксичні міні-структури в системі виражально-зображальних засобів сучасної української літературної мови     10.02.01
українська мова     2008
Місце захисту: Запорізькій національний університет К 17.051.02
Науковий керівник: В.А. Чабаненко — доктор філологічних наук, професор

Акулова Н.Ю. Проза Михайла Івченка (семантика, поетика)     10.01.01
українська література     2010
Місце захисту: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна К 64.051.07
Науковий керівник: Н.І. Гноєва — кандидат філологічних наук, доцент.

Узунколєва А.В. Топоси сакрального в художній прозі Миколи Хвильового     10.01.01 українська література     2009
Місце захисту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Вінниченка К. 23.053.01
Науковий керівник: Г.І. Хоменко — кандидат філологічних наук, доцент

Коноваленко Т.В. Розвиток експресивно-комунікативних умінь майбутніх учителів іноземної мови у процесі фахової підготовки.: Дис.: 13.00.04 – 2006
Місце захисту: Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського
Науковий керівник: Цокур О. С. доктор педагогічних наук, професор

Гармаш О.Л. Системність словотвору сучасної англійської мови та інноваційні процеси.: Дис.: 10.02.04 – Запоріжжя, 2005
Місце захисту: Запорізький Державний Університет
Науковий керівник: Єнікєєва С.М. – кандидат філологічних наук, доцент

Матюха Г.В. Методика формування у старших дошкільників умінь усного спілкування англійською мовою     13.00.02 — Теорія та методика навчання (германські мови)     2009
Місце захисту: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського К 41.053.04
Науковий керівник: Фунтікова Ольга Олександрівна — доктор педагогічних наук, професор

Денисенко Н.В. Відтворення емфази в англо-українському художньому перекладі     10.02.16 – Перекладознавство     2011
Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.11
Науковий керівник: Карабан В’ячеслав Іванович – доктор філолоічних наук,

Жигоренко І.Ю. Концепт КОХАННЯ в сучасному німецько-мовному й українському художньому тексті: лінгвокогнітивні та функціональні особливості.: Дис.: 10.02.15 – загальне мовознавство,  2011
Місце захисту: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського К 41.053.05
Науковий керівник: А.М. Науменко – доктор  філологічних наук, професор.

Клименко О.В. Міркування як текстово-дискурсивна одиниця художнього твору (на матеріалі французької новели другої половини ХХ століття)     10.02.05 – романські мови     2010
Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.11
Науковий керівник: Є.В. Стуліна – кандидат філологічних наук, доцент

Митяй З.О. Структура функціонально-семантичного поля неповноти ознаки.: Дис.канд.філол.наук: 10.02.01 – К., 2001
Місце захисту: Інститут української мови НАН
Науковий керівник: Городенська К.Г. – доктор філологічних наук, професор

Пачева В.М. Українські говірки запорізького надазов’я.: Дис. канд.філол.наук: 10.02.01. – Запоріжжя, 2002
Місце захисту: Запорізький державний університет
Науковий керівник: Чабаненко В.А. – доктор філологічних наук, професор

Костенко Л.М. Лексико-семантична та словотвірна структура української термінології садівництва.: Дис. канд.філол.наук: 10.02.01. – Запоріжжя, 2005
Місце захисту: Запорізький національний університет
Науковий керівник: Чабаненко В.А. – доктор філологічних наук, професор

Коваль О.В. Мовотворчість поетів- «неокласиків» та її роль у збагаченні виражально-зображальних засобів української мови 10.02.01 — українська мова     2008
Місце захисту: Запорізький національний університет К 17.051.02
В.А.Чабаненко – доктор філологічних наук, професор

Бабакова О.В. Семантична структура та функціонування дієслів звучання     10.02.01 — українська мова     2008
Місце захисту: Запорізький національний університет К 17.051.02
Науковий керівник: Є.С.Регушевський — кандидат філологічних наук, професор

Мінкова О.Ф. Експресивний потенціал засобів вторинної номінації в мові новітньої української публіцистики     10.02.01 — українська мова     2010
Місце захисту: Запорізький національний університет К 17.051.02
Науковий керівник: В.А.Чабаненко – доктор філологічних наук, професор

Єрмоленко С.І. Лінгводидактичні засади вивчення простого ускладненого речення на філологічних факультетах у педагогічних навчальних закладах     13.00.02 — теорія та методика навчання (українська мова)     2009
Місце захисту: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Д 26.053.07
Науковий керівник: Л.В.Скуратівський — кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Пачева В.М. Українські говори Запорізького Надазов’я      10.02.01 — українська мова     2002
Місце захисту: Запорізький національний університет К 17.051.02
Науковий керівник: В.А.Чабаненко – доктор філологічних наук, професор

Сіроштан Т.В. Формування словотвірної структури nomina loci в новій українській мові кінця XVII — початку XXI століття     10.02.01 — українська мова     2011
Місце захисту: Запорізький національний університет К 17.051.02
Науковий керівник: П.І.Білоусенко — доктор філологічних наук, професор

Гапєєва  І.М. Естетика мовотворчості поетів-шістдесятників     10.02.01 — українська мова     2010
Місце захисту: Запорізький національний університет К 17.051.02
Науковий керівник: В.А.Чабаненко – доктор філологічних наук, професор

Леушина О.А. Еколого-економічна ефективність функціонування виробничої інфраструктура регіонального АПК (на прикладі Херсонської області): Дис. канд. економ. наук: K., 1997
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України
Науковий керівник: Мармуль Л.О. – доктор економічних наук, член-кореспондент УЕАН.

Бондаренко Н.В. Розробка технології копчено-запечених ковбас: Дис. канд. техн. наук: Одеса, 2000
Місце захисту: Одеська державна академія харчових технологій
Науковий керівник: Віннікова Л.Г. – доктор технічних наук, професор.

Кардашов В.М. Художньо-творчий розвиток школярів у процесі сприймання мистецтва. Дис.канд.пед.наук: 13.00.01 – М., 1991.
Місце захисту: м. Москва НДІ художнього виховання АПН СРСР
Науковий керівник: Кушаєв .Н. А. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Орлов А.В. Фортуна як елемент світоглядних орієнтацій людини: соціально-філософський аналіз.: Дис.канд.філософ.наук: 09.00.03 – Запоріжжя, 2006.
Місце захисту: Запорізький національний університет
Науковий керівник: Кривега Л.Д. – доктор філософських наук, професор

Афанасьєва Л.В. Влияние ценностных ориентаций на развитие социальной активности студенческой молодежи.: Дис.канд.філос.наук: 09.00.06 – К., 1990
Місце захисту: Київський державний університет ім. Т. Шевченка
Науковий керівник: Фененко В.М. – кандидат філософських наук.

Глинська Л.Ф. Роль та місце філософії в системі теології адвентизму.: Дис. канд.філос.наук. 09.00.06. – К., 1995.
Місце захисту: Київський державний університет ім. Т. Шевченка
Науковий керівник: Калінін Ю.А. – доктор філософських наук.

Букрєєва І.В. Унікальність культур у контексті ентелехії тотожності та відмінності.: Дис. канд.філос.наук: 09.00.04. – Харків, 2002
Місце захисту: Харківський державний університет ім. В.Н.Каразіна
Науковий керівник: Шкода В.В. – доктор філософських наук