Шановні колеги!

Триває набір статей до збірника наукових праць «Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка» (№ 2 за 2021 р.).

Журнал внесено до реєстру наукових фахових видань України категорії Б (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886) http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab4b6.

Зі статтями, опублікованими в попередніх випусках журналу, можна ознайомитися на сайті: http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv

Термін подання статей – до 20 грудня 2021 р. (включно).

Орієнтована дата виходу збірника – січень 2022 р.

Статті надсилати на адресу svetlana_107@ukr.net (Дубяга Світлана Миколаївна – відповідальний редактор).

Сподіваємося на співпрацю.

І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

  1. Статті подаються тільки в електронній версії.
  2. Мова статті: українська, російська, англійська.
  3. Обсяг статті – від 0,4 (16 000) до 1 др. арк.(40 000 друкованих знаків разом із пробілами). (Меню – Сервіс – Статистика). Оптимальний обсяг статті – 0,5 др. арк.
  4. Текст має бути набраний у текстовому редакторі MS Word.
  5. Параметри сторінки: всі поля – 2,5 см, без колонтитулів і нумерації сторінок. Розмір паперу – А 4.
  6. Шрифт основного тексту Times New Roman, розмір 12, стиль звичайний. Текст друкується без переносів.
  7. Параметри абзацу:

– вирівнювання – за шириною;

– міжрядковий інтервал – 1;

– абзацний відступ – 1 см;

– інтервал між абзацами – 0 мм.

ІІ. ВИДАВНИЧЕ ОФОРМЛЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕКСТУ СТАТТІ:

Блок 1. Індекс УДК (12 пт, у лівому куті, без відступу першого рядка);

Блок 2 – українською мовою: – назва статті (12 пт, відцентрована, напівжирний шрифт, великі літери, абзац без відступу першого рядка); – ПІБ автора (повністю, 12 пт, відцентровано, курсив); – Анотація (12 пт, курсив, напівжирний). Далі в тому ж рядку – текст анотації обсягом від 600 до 800 друкованих знаків (12 пт, звичайний); – Ключові слова (12 пт, курсив, напівжирний). Далі в тому ж рядку – перелік ключових слів від 3 до 8 термінів, розділених знаком «;» (12 пт, звичайний).

Блок 3 – російською мовою: – назва статті (12 пт, відцентрована, напівжирний шрифт, великі літери, абзац без відступу першого рядка); – ПІБ автора (повністю, 12 пт, відцентровано, курсив); – Аннотация (12 пт, курсив, напівжирний). Далі в тому ж рядку – текст анотації обсягом від 600 до 800 друкованих знаків (12 пт, звичайний); – Ключевые слова (12 пт, курсив, напівжирний). Далі в тому ж рядку – перелік ключових слів від 3 до 8 термінів, розділених знаком «;» (12 пт, звичайний).

Блок 4 – англійською мовою: – назва статті (12 пт, відцентрована, напівжирний шрифт, великі літери, абзац без відступу першого рядка); – ПІБ автора (повністю, 12 пт, відцентровано, курсив); – Resume (12 пт, курсив, напівжирний). Далі в тому ж рядку – текст анотації обсягом від 1800 до 2000 друкованих знаків (12 пт, звичайний); – Keywords: (12 пт, курсив, напівжирний). Далі в тому ж рядку – перелік ключових слів від 3 до 8 термінів, розділених знаком «;» (12 пт, звичайний).

Блок 5. Основний текст статті (12 пт, шрифт звичайний ) повинен містити такі елементи, затверджені постановою президії ВАК України № 7-06/1 від 15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України»:

 – постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання порушеної проблеми, і на які спирається автор;

 – виділення ще не розв’язаних частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів; – висновки дослідження й перспективи подальшої роботи в цьому напрямі.

Блок 6. Список використаних джерел (мовою оригіналу):

– підзаголовок «Список використаних джерел» (окремий абзац, 12 пт, напівжирний шрифт, прописними літерами, у лівому куті); – список використаних джерел (12 пт, звичайний шрифт) подається в алфавітному порядку, без нумерації Перший рядок кожного джерела вирівнюється за лівим краєм, а всі наступні рядки розташовуються з відступом 1,25 см. Список оформлюється із дотриманням вимог APA style (URL: http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/International або http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/ bibliography/apa_style.pdf). – цитування та внутрішньотекстове посилання на літературні джерела оформлюються згідно з APA style (URL: http://www.kspu. edu/FileDownload. ashx/International).

Блок 7. Список використаних джерел (англійською мовою): – підзаголовок «References» (окремий абзац, 12 пт, напівжирний шрифт, прописними літерами, у лівому куті); – список використаних джерел із дотриманням вимог APA style, 6th edition: (http://www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf, ttps://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/, http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm).

Блок 8. Коротка довідка про автора (авторів) українською, російською та англійською мовами: прізвище, ім’я, ім’я по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада, власний e-mail; назва ЗВО, юридична адреса закладу.

 

Зразок оформлення статті

УДК 316.642.3: (130.2+37)

Дефініції «діалог» та «культура»: психолого-педагогічний та філософський аспекти

Вікторія Чорна

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Анотація:

 Ключові слова: діалог; культура; діалогічна культура; педагогічна система «здобувач – викладач».

Аннотация:

Черная Виктория. Дефиниции «диалог» и «культура»: психолого-педагогические и философские аспекты.

 Ключевые слова: диалог; культура; диалогическая культура; педагогическая система «соискатель – преподаватель».

Resume:

Chorna Viktoriia. Definitions «dialogue» and «culture»: psychological, pedagogical and philosophical aspects.

Keywords: dialogue; culture; dialogic culture; pedagogical system «applicant – teacher».

 Текст статті

Список використаних джерел

Галаєвська, Л. В., & Бацевич, Ф. С. (2004). Основи комунікативної лінгвістики. Київ: Академія. 344 с.

Галузяк, В. М. (2020). Розвиток діалектичного мислення майбутніх учителів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. Вип. 64. С. 47–57.

Гордієнко В. І., & Копець, Л. В. (2012). Концептуальні засади дослідження діалогу. Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. (Т. 136). С. 42–48.

Данильян, О. Г., & Тараненко, В. М. (2003). Основи філософії: навч. посіб. Харків: Право. 352 с.

References

GalayevskaL. (2004) Fundamentals of communicative linguistics. Kyiv: Academia, 344 p.

Galuziak V. Development of dialectical thinking of future teachers. Naukovi zapusku Vinnuckogo dergavnogo  pedagogichnogo universitety imeni Muhaila Kocubinskogo. Seria: Pedagogika i psyhologia. Vol. 64. Pp. 47–57.

Gordienko V., Kopec L. (2012). Conceptual principles of dialogue research. Naukovi zapusku NaUKMA. Pedagogichni, psyhologichni nauku nf socialna robota. Vol. 136. Pp. 42–48.

Danilian O., Taranenko V. (2003) Fundamentals of philosophy: textbook.Kharkiv: Pravo. 352 p.

 Відомості про автора:

Чорна Вікторія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь);

Черная Виктория Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального образования, Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого (г. Мелитополь);

Сhorna Viktoriia Volodymyrivna – Candidate of Pedagogical Sciences, Docent of Primary Education Department, Bohdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University (Melitopol);