Провідні науковці Університету проводять фундаментальні, прикладні та пошукові науково-дослідні роботи, що зареєстровані в УкрІНТЕІ, включені до тематичного плану Університету та виконуються за рахунок державного бюджетного фінансування, за національними й міжнародними проєктами та грантами, а також за рахунок власних коштів і коштів замовників. Виконання фундаментальних досліджень в Університеті має на меті отримання наукового продукту – нових теорій, концепцій, методів, методик, моделей тощо. Прикладні дослідження спрямовані на виконання інноваційних розробок, зорієнтованих на кінцевий результат у вигляді нових технологій, нових матеріалів, комп’ютерних програм тощо, що суттєво підвищує їх конкурентоспроможність, істотно розширює впровадження результатів та відповідає нагальним вимогам наукової галузі в умовах воєнного стану в Україні.

Наукова та науково-технічна робота у 2022 і 2023 роках в Університеті здійснювалася на 22 кафедрах. Вона проводилася відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (№ 2519-VІ від 9.09.2010 р., зі змінами, внесеними згідно із Законами № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41, № 848-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 3, ст.25, № 1162-IX від 29.01.2021, № 2031-IX від 01.02.2022), Постанови КМУ «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2022 року» (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 556 від 23.08.2016, № 380 від 21.04.2021, № 782 від 12.07.2022), тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки України на 2022-2026 роки, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2022 № 109 (зі змінами) за такими пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки на період до 2022 року (стаття 3):

– фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;

– інформаційні та комунікаційні технології;

– раціональне природокористування;

– науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;

– нові речовини і матеріали.

В Університеті здійснюється наукова діяльність за атестованими напрямами, зокрема у межах кваліфікаційної групи «Б» за напрямом «Біологія та охорона здоров’я», групи «В» – за напрямом «Суспільні науки».

Інформацію про науково-дослідницьку діяльність представлено у таблиці 1.

Таблиця 1

№ п/п Назва науково-дослідної роботи Дата Керівник роботи Реєстраційний №
1 Теоретичні та практичні аспекти розвитку окремих галузей права в Україні 2020-2023

***

0120U101031
2 Тенденції розвитку германських мов, літератур, перекладознавства та методики їх викладання у ЗВО в умовах глобалізації 2021-2023

канд. філ. наук, доц. Камишова Т.М.

0121U109409
3 Оцінювання стану та обґрунтування раціонального використання ґрунтів Запорізької області 2021-2023 *** 0121U109904
4 Природна та культурна спадщина як чинник розвитку туризму Запорізького регіону та суміжних територій 2021-2023 *** 0121U108567
5 Підвищення якості вищої педагогічної іншомовної освіти як результат рефлексії в освітньому процесі 2020-2022

доцент Матюха Г.В

0120U101425
6 Художні проєкції соціокультурних феноменів у літературному тексті 2020-2022 канд. філ. наук, доцент Огульчанська О.А. 0120U101418
7 Міжрегіональний аспект вивчення історії Південної України 2021-2023 канд. іст. наук, доц. Полякова Л. І. 0121U109410
8 Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в умовах трансформації освіти,
кафедра теорії та методики фізичного виховання і спортивних дисциплін
2021-2023

канд. пед. наук Проценко А. А.

0121U108574
9 Соціокультурний розвиток особистості засобами дидактичного дизайну 2021-2023

д. пед. н., проф. Ляпунова В. А.

0121U108570
10 Формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів-музикантів у процесі професійного розвитку 2020-2022

канд. пед наук, доцент Білецька М.В.

0120U1014226
11 Практико-орієнтований аспект підготовки вчителів до роботи в сучасній початковій школі 2021-2023

канд. пед. наук, доц. Дубяга С. М.

0121U109905
12 Теорія і методика вдосконалення професійної підготовки педагога-музиканта і хореографа у системній цілісності формальної, неформальної та інформальної освіти 2021-2023

док. пед. наук, професор Сегеда Н. А.

0121U108568
13 Психологічні засади актуалізації ресурсності та життєстійкості особистості: концептуалізація та розвиток 2021-2023

к.психол. наук, доц. Фалько Н.М.

0121U110568
14 Полікультурність як джерело цивілізаційного розвитку багатоетнічної української спільноти 2020-2022

канд. філософ. наук, доцент Афанасьєва Л.В.

0120U101085
15 Українська мова в полідискурсивному просторі сучасної комунікації 2021-2023

доц., канд. філ. наук Сіроштан Т.В.

0121U108575
16 Біохімічний та фізико-хімічний моніторинг стану біологічних та технологічних систем 2021-2023

канд. пед. наук, доцент Дюжикова Т.М.

0121U108572
17 Дослідження ландшафтів та біорізноманіття для розвитку екологічного туризму у Мелітопольському районі 2022-2024

***

0122U001347
18 Підготовка майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій 2020-2022

 

***

0120U101660
19 Інформаційно-комунікаційні технології в професійній підготовці вчителя математики і фізики 2021-2023

***

0121U110666
20 Варіативне дискретне геометричне моделювання об’єктів, явищ та процесів 2021-2023

к. техн. наук, доц. Спірінцев Д.В.

0121U108571
21 Формування іншомовної компетентності  та мовленнєвих компетенцій здобувачів вищої освіти ЗВО немовних спеціальностей 2020-2022

***

0120U101415
22 Психосоматичні особливості здоров’я студентської молоді 2020-2022

***

0120U101436
23 Розвиток немічної гіпоксії та деякі шляхи її корекції 2020-2022

***

0120U101438
24 Економічні дослідження у контексті наукового виміру 2020-2022

***

0120U101398
25 Формування екологічної грамотності учнівської молоді методом аргументації у навчанні хімії 2021-2023

***

 

0121U108569

26 Аксіологічні засади модернізації стратегій сучасної вищої освіти України 2021-2025

***

 

0121U108573

27 Застосування інформаційних технологій і управлінні та розробці оцінки ефективності діяльності підприємств та органів місцевого самоврядування 2021-2023

канд. техн. наук, доцент Павленко О.М.

0121U110400

Упродовж 2022-2023 рр. в Університеті продовжувалося здійснення платних наукових послуг (наукових он-лайн семінарів, наукового консультування, проєктної діяльності), спрямованих на розвиток і популяризацію інновацій у різних напрямах науки, підвищення ефективності використання наукового потенціалу та залучення додаткового фінансування діяльності науково-педагогічних працівників кафедр. Здійснювалася ця діяльність відповідно до Положення про надання платних послуг у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

Різноманітні наукові послуги, що надавалися впродовж року в Університеті, були спрямовані на творення нового знання, популяризацію наукових і науково-методичних досягнень співробітників Університету для потреб споживачів – як фізичних, так і юридичних осіб (Громадське об’єднання «Мелітопольська міська єврейська община», В.М. Антоненко, Н.О. Малацай, А.М. Сенюк).

Для цього колективом Університету попередньо було проведено масштабну роботу із винаходження нових удосконалених наукових послуг і продукції для потреб приватних та неурядових секторів, впровадження наукових здобутків у роботу організацій та підприємств тощо. Через повномасштабну війну в Україні не все із запланованого вдалося реалізувати, проте наразі науково-педагогічні працівники зорієнтували розробку нових наукових послуг на післявоєнне відновлення і готуються до їх упровадження. Загальна сума оплати наукових послуг за 2022 рік в межах укладених договорів становить (станом на 1 грудня) – 88265,00 грн. Всього (станом на 1 грудня) укладено 70 договорів.

Отже, організація наукової та науково-технічної діяльності на кафедрах Університету сприяє його стабільності і процвітанню, навіть під час доволі критичних і важких періодів існування; є запорукою розвитку інноваційного мислення, аналітичних та креативних здібностей науково-педагогічних працівників та здобувачів; створює умови для формування їхньої здатності до результативної наукової діяльності, спроможності працювати в злагоджених енергійних командах в умовах невизначеності; допомагає науково-педагогічним працівникам знаходитися в стані постійного професійного розвитку й досягати успіху завдяки стратегічному мисленню, що є фундаментом існування закладу вищої освіти та виконання ним суспільної місії задля розвитку багатого потенціалу сучасного українського суспільства.