Затверджено нові вимоги до оформлення дисертацій

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ПОРЯДОК ПРИКРІПЛЕННЯ ДО НАУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЛЯ НАПИСАННЯ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Заява здобувача попередньо розглядається на засіданні кафедри, де робиться висновок щодо доцільності його прикріплення та передбачуваного наукового керівника.
 2. У відділ аспірантури подаються документи, на основі яких ректор видає наказ про прикріплення здобувача і призначення наукового керівника.

Документи для прикріплення:

 • заява;
 • автобіографія;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • копія диплома про вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра;
 • листок обліку кадрів, завірений за місцем роботи здобувача.

Прикріплюватись можуть особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Прикріплюються лише на 5 років, після закінчення терміну відраховуються.

Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, правом прикріплення як здобувачі не користуються.

Протягом місяця після наказу про прикріплення здобувачі зобов’язані подати до кафедри на затвердження погоджений з науковим керівником індивідуальний план роботи; затверджений індивідуальний план роботи зберігається у відділі аспірантури.

Здобувачі зобов’язані 2 рази на рік звітуватись на засіданні кафедри, і подавати у відділ аспірантури витяг з протоколу засідання.

Здобувачі, які не виконують індивідуальний план без поважних причин відраховуються.

 

ПОРЯДОК АТЕСТАЦІЇ АСПІРАНТІВ І ЗДОБУВАЧІВ

Аспіранти і здобувачі звітуються 2 рази на рік (квітень, жовтень) на засіданні кафедри і 1 раз на рік на засіданні ради факультету (жовтень).

Аспірантам (здобувачам) для проходження атестації у наукового керівника і на засіданні кафедри необхідно мати:

 1. Звіт про роботу над дисертацією згідно з індивідуальним планом.
 2. Заповнений індивідуальний план роботи над дисертацією.
 3. Заповнений атестаційний лист.
 4. Заповнений журнал роботи аспіранта.
 5. Напрацьовані матеріали дисертації.
 6. Оригінали публікацій (довідки з редакцій про прийняття статей до друку, матеріли конференцій).
 7. Довідки про проходження педагогічної практики.

Аспірантам останнього року навчання, окрім вищезазначених документів, подати у науковий відділ:

 • розгорнутий витяг з протоколу засідання кафедри про стан готовності дисертаційної роботи;
 • відзив наукового керівника.
 • обхідний лист;
 • аспірантський квиток.

Аспіранти і здобувачі, які не пройшли атестацію без поважних причин відраховуються.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В ОСОБОВІЙ СПРАВІ АСПІРАНТА

До пакету документів, підготовлених під час вступу до аспірантури, додаються:

 1. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури та призначення наукового керівника.
 2. Угода про навчання в аспірантурі.
 3. Індивідуальний план роботи аспіранта.
 4. Витяг з протоколу Вченої ради інституту про затвердження теми дисертації.
 5. Витяг з протоколу Координаційної ради з питань педагогіки та психології про затвердження теми дисертації.
 6. Звіт аспіранта про роботу за півріччя (кожного року навчання), затверджений на засіданні кафедри.
 7. Атестаційний лист за перше півріччя (кожного року навчання), затверджений науковим керівником, зав. кафедрою та деканом факультету.
 8. Протоколи вступних іспитів з філософії, іноземної мови та спеціальності.
 9. Звіт аспіранта за рік навчання, атестаційний лист за рік навчання,
 10. Витяг з наказу про переведення на наступний рік навчання.

 

ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ І КООРДИНАЦІЇ ТЕМИ

 1. Після консультації з науковим керівником аспірант ( здобувач) подає обгрунтування теми дисертаційного дослідження на засідання кафедри.
 2. Після розгляду на кафедрі на засідання вченої ради подаються:
 • виписка з протоколу засідання кафедри з проханням затвердити тему у поданій редакції. У виписці обов’язково зазначається шифр спеціальності, та прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання, посада;
 • обґрунтування теми (актуальність, об’єкт, предмет, мета, завдання дослідження, робоча гіпотеза);
 1. Після затвердження теми на вченій раді тема координується в Координаційній раді Президії АПН України.(для педагогічних спеціальностей)

До координаційної ради подаються:

 • витяг з рішення Вченої ради про затвердження теми (вказати спеціальність та прізвище наукового керівника);
 • обґрунтування теми (3-4 стор.) (актуальність, об’єкт, предмет дослідження, , мета, гіпотеза, орієнтовний план дослідження, відомості про автора);

відомості про автора:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • рік народження;
 • який вищий навчальний заклад закінчив, коли і за якою спеціальністю;
 • місце роботи, посада;
 • адреса, телефон (дом., служб.).