Викладачі та здобувачі вищої освіти кафедри психології, кафедри інформатики та кібернетики, та кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи 25 листопада 2021 року на платформі Google Meet прийняли активну участь у пленарному засіданні VІ-ої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми забезпечення якості життя в глобалізованому світі». Модератор конференції виступила проф. Технічного університету в Катовіце, к.е.н., доц. Бердянського державного педагогічного університету Тетяна Несторенко. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького виступив співорганізатором такої масштабної наукової події.

В обговоренні актуальних питань збереження якості життя брали участь близько ста представників різних вишів України та Європи: викладачі, здобувачі вищої освіти, аспіранти, науковці і практики, які опікуються різноманітними аспектами підвищення якості життя людей в сучасному глобалізованому світі. Зростання кількості співорганізаторів та учасників конференції свідчить про актуальність означеної проблеми як в Україні, так і в країнах Європейського Союзу.

З вітальними словами до учасників конференції звернулися декан Вищої школи управління і адміністрації в Ополе проф. Ядвіга Ратайчик, ректор Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка д.пед.н., проф. Ю. Лянной, начальник відділу міжнародних зв’язків Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького д.пед.н., доц. К. Аверіна, заст. декана факультету фізичного виховання ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» к.пед.н., доц. Ю. Мусхаріна. Начальник відділу міжнародних зв’язків Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького доктор педагогічних наук, доцент Катерина Аверіна відмітила не тільки актуальність та важливість пошуку інтегративних шляхів з метою вирішення глобальної проблеми забезпечення якості життя сучасного світового суспільства, але й зазначила перспективні вектори міжнародної та наукової співпраці Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького з європейськими вишами в умовах євроінтеграції та вирішені глобальних наукових та освітянських проблем.

Всі підкреслили важливість зустрічі і актуальність проблеми, яка порушується на науковому форумі. Особливо цінним є співпраця науковців різних галузей та з різних країн для вирішення актуальних завдань цієї проблеми.

В рамках пленарного засідання ст. викл. кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Варіна Ганна та завідувач кафедри інформатики та кібернетики, доктор педагогічних наук, професор Вʼячеслав Осадчий продемонстрували ефективність міждисциплінарної співпраці на прикладі реалізації емпіричного дослідження з вивчення особливостей комплексної імплементації використання імерсивних технологій в процес розвитку життєстійкості особистості в сучасних глобалізованих умовах реформації освітнього простору. Викладачі кафедри психології наголосили на ефективності та пріоритетності міждисциплінарної співпраці Лабораторії психології здоровʼя, Лабораторії психофізіологічних досліджень та STEAM-лабораторії у пропріумі вирішення проблем збереження особистісного ресурсу, життєстійкості та психологічного благополуччя майбутніх фахівців в умовах карантинних обмежень, спричинених пандемією Covid-19.

Серед проблем, які розглядалися на конференції, особлива увага приділялася методологічним та методичним засадам вивчення феномена «якість життя»; особливостям використання інформаційних та сучасних психологічних технологій, фінансових і економічних інструментів для підвищення якості життя населення; духовності і гуманізму як чинників зміцнення особистісного ресурсу та підвищення якості життя; впливу засобів та каналів комунікації на якість життя людей; механізмам юридичної відповідальності в умовах глобалізації тощо.

Як повідомила модератор конференції, результати досліджень учасників конференції будуть опубліковані у колективній монографії, яка буде видана академічним видавництвом Вищої школи управління і адміністрації в Ополе. Розміщення монографії заплановано на сайтах вишів-співорганізаторів конференції.