ПЛАН РОБОТИ ЦЕНТРУ МОНІТОРИНГУ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В МДПУ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

на 2019-2020 н.р.

 

№пп

НАЗВА ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

1.

Затвердження плану роботи Центру моніторингу та експертизи якості освітнього процесу на 2019-2020 навчальний рік

Серпень 2019 р.

2.

Підготовка та участь у процедурах самоаналізу та комплексної оцінки якості освітньої діяльності університету

Протягом року

3.

Визначення стану та основних завдань вдосконалення механізму опитувань стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, роботодавців, випускників) щодо якості освітньої діяльності (засідання Центру)

Вересень 2019 р.

4.

Організація і проведення опитування (анкетування, фокус-групи) здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників університету з питань якості викладання

Двічі на рік – грудень, травень

5.

Проведення моніторингу відвідування аудиторних занять здобувачами вищої освіти

Протягом року

6.

Експертиза методів  навчання і викладання на предмет їх відповідності програмним результатам, робочій програмі дисципліни та принципам студентоцентрованості

Протягом року

7.

Проведення на факультетах, в інституті моніторингу якості ведення документації, яка стосується організації та здійснення освітнього процесу

Грудень 2019 р.

8.

Проведення ректорського контролю якості підготовки здобувачів вищої освіти та аналіз його результатів (ректорські контрольні роботи з циклу обов`язкових навчальних дисциплін І семестру 2019-2020 н.р. ІІ-ІV курсів навчальних планів освітніх програм спеціальностей: 054 Психологія, 231 Соціальна робота, 054 Соціологія, 081 Право)

Листопад-грудень

2019 р.

9.

Проведення зустрічей зі здобувачами вищої освіти щодо доступності та зрозумілості інформації про цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок та критерії оцінювання у межах окремих освітніх компонентів

Березень 2020 р.

10.

Засідання Центру з питань розробки рекомендацій для прийняття рішень щодо удосконалення якості навчання та викладання  за результатами експертизи та моніторингу (за участі здобувачів вищої освіти та представників директорату/деканатів)

Квітень 2020р.

11.

Проведення зустрічей-диспутів зі здобувачами вищої освіти та з науково-педагогічними працівниками щодо системи оцінювання в університеті

Квітень 2020р.

12.

Підготовка річного звіту

Травень-червень 2020 р.

  

          Згідно з  рішенням ректора університету та Вченої Ради можуть вноситися інші питання до порядку денного засідань Центру.