Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:

Звіт Вченої ради

27.08.2013

 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 2015 РІК

У 2015 році відбулось 17 засідань Вченої ради університету на яких було розглянуто 78 питань щодо діяльності університету. Основні напрями діяльності були спрямовані на подальше удосконалення нормативно-правової бази; якість освітнього процесу; розвиток іншомовної освіти та сприяння академічної мобільності студентів.

Діяльність університету у 2015 році була спрямована на завершення університетської програми «Рік удосконалення практичної підготовки студентів», мета якої забезпечення якості освіти.

Так для подальшого впровадження норм Закону України «Про вищу освіту» в освітній процес університету було затверджено план дій МДПУ щодо реалізації положень Закону (протокол № 7 від 26.02.2015 року ) та розглянуто його виконання (протокол №14 від 08.07.2015 року, протокол №2 від 01.10.2015 року). Також було продовжено формування нормативно-правової бази університету шляхом створення нових Положень щодо всіх видів діяльності університету. Робочими групами було створено, згодом обговорено на сайті університету й затверджено на засіданні Вченої ради 85 Положень (Додаток 1).

З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності студентів на контролі знаходиться питання щодо якості вивчення іноземних мов студентами немовних спеціальностей. Вченою радою було прийнято рішення про створення

2014-2015 навчальний рік почався із затвердження заходів щодо підготовки до нового навчального року та основних напрямів роботи колективу університету у навчально-виховній та науковій роботі.

Особлива увага приділяється обговореню проектів Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 роки та Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року з подальшим внесенням змін до Концепції та Стратегії розвитку університету.

У вересні 2014 створена робоча група із впровадження норм Закону України «Про вищу освіту» та приведення у відповідність до вимог закону Статуту університету, Колективного договору, Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативно-правових документів із питань організації діяльності університету.

Відповідно до наказу МОНУ №1232 від 27.10.2014 року «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді» та з метою посилення національно-патріотичної та виховної складової роботи відповідних кафдр в університеті діє постійна комісія з питань національно-патріотичного виховання студентів.

З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності студентів на контролі знаходиться питання щодо якості вивчення іноземних мов студентами немовних спеціальностей. Вченою радою прийняте рішення про часткове викладання кількох дисциплін англійською, а з другого семестру – й німецкою мовами.

Відповідно до рішеня Вченої ради «Про стан спортивно-оздоровчої роботи в університеті» та з метою розвитку фізичного виховання,покращення здоров’я студентів і викладачів було створенно «Центр здоров’я».

Для якісного формування контингенту студентів, ефективної профорієнтаційної роботи було організовано, у вересні 2014 року, Центр з профорієнтаційної роботи і практичної підготовки студентів.

Загалом у 2015 році відбулося 17 засідань Вченої ради університету, на яких розглядалися актуальні питання організації навчально-виховного процесу, навчально-методичної та науково-інноваційної роботи викладачів, поліпшення кадрового забезпечення, моніторингу якості освіти, перспективи подальшого розвитку університету, зокрема:

1. Рекомендації кандидатур відомих вчених на вакансії членів-кореспондентів НАН України.

2. Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів першого року навчання.

3. Затвердження плану дій Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького щодо реалізації положень Закону України «Про вищу освіту».

4. Підсумки науково-дослідної роботи та міжнародного співробітництва університету за 2014 рік.

5. Виконання рішення Вченої ради університету «Про стан вивчення іноземних мов студентами немовних спеціальностей» від 26.03.2014 року, протокол №10.

6. Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії.

7. Підсумки фінансової діяльності за 2014 рік та бюджет університету на 2015 рік.

8. Професійна підготовка студентів напряму «Природничі науки» в системі діяльності науково-навчального центру «Біорізноманіття».

9. Механізми реалізації та перспективи розвитку дистанційного навчання у підготовці фахівців.

10.  Виконання рішення Вченої ради університету «Про наукову та видавничу діяльність факультету інформатики, математики та економіки» від 28.05.2014 року, протокол №12.

11.  Виконання рішення Вченої ради університету «Імплементація стратегічних орієнтирів розвитку університету в цілі, зміст та організаційно-управлінські умови підготовки майбутніх фахівців у сфері забезпечення якості освіти» від 26.11.2014 року, протокол №4.

12.  Реалізація місії університету в розвитку соціально-культурного простору регіону (на прикладі створення проекту плану міжкультурної інтеграції міста Мелітополя на 2015-2020 роки).

13.  Виконання заходів щодо усунення недоліків та зауважень, виявлених під час планової вибіркової виїзної перевірки університету Державною інспекцією навчальних закладів України.

14.  Виконання «Плану підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу університету у 2014 році».

15.  Результати моніторингу якості освіти в університеті за 2014-2015 навчальний рік.

16.  Хід впровадження плану з імплементації Закону України «Про вищу освіту» у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.

17.  Стан сформованості загальних компетентностей у студентів-випускників.

18.  Внесення змін до Правил прийому до університету у 2015 році.

19.  Реалізація Програми національно-патріотичного виховання в університеті.

20.  Виконання плану університету з імплементації Закону України «Про вищу освіту» Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького.

21.  Виконання програми «Рік удосконалення практичної підготовки студентів»

22.  Підсумки державної атестації студентів у 2015 році

23.  Рекомендація випускників 2015 року до аспірантури

24.  Виконання рішень Вченої ради університету

25.  Особливості організації освітнього процесу університету у 2015-2016 навчальному році.

26.  Підсумки вступної кампанії 2015 року і завдання з планування, організації та забезпечення прийому на 2016 рік.

27.  Готовність університету до нового навчального року та основні завдання на 2015-2016 навчальний рік

28.  Затвердження цільової Програми національно-патріотичного виховання студентської молоді Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького на 2015-2020 роки.

29.  Затвердження плану роботи Вченої ради університету на 2015 – 2016 навчальний рік.

30.  Затвердження плану роботи Університету на 2015 – 2016 навчальний рік

31.  Ліцензування та акредитацію напрямів підготовки і спеціальностей в університеті у 2015-2016 навчальному році

32.  Аналіз внутрішнього аудиту ефективності функціонування баз навчальних практик університету

33.  Виконання загального плану університету з імплементації Закону України «Про вищу освіту»

34.  Рекомендація кандидатур до зарахування в докторантуру університету

35.  Дозвіл читання лекцій науково-педагогічних працівників без наукового ступеня у І семестрі 2015-2016 н.р.

36.  Організація освітнього процесу та якість підготовки фахівців на природничо-географічному факультеті

37.  Сучасний стан та перспективи розвитку в університеті наукових досліджень, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету

38.  Затвердження Правил прийому до університету у 2016 році

39.  Звіти за 2015 рік:     першого проректора, доцента Солоненка А.М.;

проректора з наукової роботи, доцента Прийми С.М.;

проректора з заочної (дистанційної) форми навчання, доцента Арабаджи О.С.;

куратора з організаційно-виховної роботи зі студентською молоддю, доцента Гузя В.В.

40.  Звіт ректора Університету за 2015 рік

41.  Звіт про роботу бібліотеки університету за 2014-2015 н.р. та перспективи розвитку на 2015-2016 н.р.

42.  Звіт про роботу наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

На постійному контролі Вченої ради в 2014 році залишався стан виконання попередніх рішень, серед яких:

 1. Про виконання рішення Вченої ради університету від 23.04.2014 р. «Формування системи  дистанційного навчання у навчальному процесі університету»;
 2. Виконання програми «Рік освітньої досконалості і майстерності»;
 3. Про виконання рішення Вченої ради університету від 27.11.2013 року «Ефективність системи професійної підготовки студентів природничо-географічного факультету».

У 2015 році Вченою радою було розглянуто 9 атестаційних справ науково-педагогічних працівників університету про присвоєння їм учених звань професора (2) і доцента (7).

Вчене звання професора було присвоєне: к.пед.н., професору кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Коробченко А.А., д.б.н., професору кафедри анатомії і фізіології людини та тварин Станішевській Т.І.

Вчене звання доцента було присвоєне: к.філол.н., доценту кафедри української і зарубіжної літератури Акуловій Н.Ю., к.філос.н., доценту кафедри філософії Рябенку Є.М., к.мед.н., доценту кафедри практичної психології Мельніковій С.В., к.б.н., доценту кафедри екології та зоології Горлову П.І., к.і.н., доценту кафедри історії Замуруйцеву О.В., к.психол.н., доценту кафедри психології Прокоф’євій О.О., к.пед.н., доценту кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії Червонській Л.М.

Важливою складовою роботи Вченої ради було обрання за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету; таких справ було розглянуто 71, у тому числі 2 деканів факультету, 10 завідувачів кафедр, 8 професорів і 51 доцентів.

Додаток до звіту (Переглянути)

**************************************************************************************

 

 

Інформація про роботу Вченої ради університету за 2014 рік

Діяльність університету у 2014 році була спрямована на виконання університетських програм «Рік освітньої досконалості і майстерності» і «Рік удосконалення практичної підготовки студентів», метою яких є забезпечення якості освіти.

2014-2015 навчальний рік почався із затвердження заходів щодо підготовки до нового навчального року та основних напрямів роботи колективу університету у навчально-виховній та науковій роботі.

Особлива увага приділяється обговореню проектів Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 роки та Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року з подальшим внесенням змін до Концепції та Стратегії розвитку університету.

У вересні 2014 створена робоча група із впровадження норм Закону України «Про вищу освіту» та приведення у відповідність до вимог закону Статуту університету, Колективного договору, Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативно-правових документів із питань організації діяльності університету.

Відповідно до наказу МОНУ №1232 від 27.10.2014 року «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді» та з метою посилення національно-патріотичної та виховної складової роботи відповідних кафдр в університеті діє постійна комісія з питань національно-патріотичного виховання студентів.

З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності студентів на контролі знаходиться питання щодо якості вивчення іноземних мов студентами немовних спеціальностей. Вченою радою прийняте рішення про часткове викладання кількох дисциплін англійською, а з другого семестру – й німецкою мовами.

Відповідно до рішеня Вченої ради «Про стан спортивно-оздоровчої роботи в університеті» та з метою розвитку фізичного виховання,покращення здоров’я студентів і викладачів було створенно «Центр здоров’я».

Для якісного формування контингенту студентів, ефективної профорієнтаційної роботи було організовано, у вересні 2014 року, Центр з профорієнтаційної роботи і практичної підготовки студентів.

Загалом у 2014 році відбулося 9 засідань Вченої ради університету, на яких розглядалися актуальні питання організації навчально-виховного процесу, навчально-методичної та науково-інноваційної роботи викладачів, поліпшення кадрового забезпечення, моніторингу якості освіти, перспективи подальшого розвитку університету, зокрема:

1.  Аналіз основних складових навчального процесу в університеті

2.  Підсумки науково-дослідної роботи та міжнародного співробітництва університету за 2013 рік

3.  Аналіз підсумків зимової екзаменаційної сесії

4.  Про виконання плану підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу університету у 2013 році

5.  Звернення Президента Спілки ректорів Леоніда Губерського до ректорів вищих навчальних закладів

6.  Стан спортивно-оздоровчої  роботи в університеті

7.  Про стан вивчення іноземних мов студентами немовних спеціальностей

8.  Про виконання «Програми розвитку міжнародної діяльності університету на 2011-2013 р.р.»

9.  Про індивідуалізацію та формування системи дистанційного навчання у навчальному процесі університету

10.  Підсумки фінансової діяльності за 2013 рік та бюджет університету на 2014 рік

11.  Про наукову та видавничу діяльність  факультету інформатики, математики та економіки

12.  Підсумки державної атестації студентів у 2014 році

13.  Рекомендація випускників 2014 року до аспірантури

14.  Результати прийому студентів у 2014 році

15.  Про підготовку університету до нового навчального року та основні завдання на 2014-2015 навчальний рік

16.  Результати ревізії фінансово-господарської діяльності університету

17.  Затвердження плану роботи університету на 2014 – 2015 навчальний рік

18.  Затвердження плану роботи вченої ради університету на 2014 – 2015 навчальний рік

19.  Про результати проведення І етапу конкурсу проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2015 року

20.  Затвердження заходів «Року удосконалення практичної підготовки студентів»

21.  Особливості організації профорієнтаційної роботи у 2014 – 2015 навчальному році

22.  Заходи з усунення недоліків, виявлених під час роботи Державної інспекції навчальних закладів України

23.  Звіт докторантів про виконання індивідуального плану навчання

24.  Імплементація стратегічних орієнтирів розвитку університету в цілі, зміст та організаційно-управлінські умови підготовки майбутніх фахівців у сфері забезпечення якості освіти

25.  Про результати участі студентів університету у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук та ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади у 2014 році та підготовку студентського резерву на 2015 рік.

На постійному контролі Вченої ради в 2014 році залишався стан виконання попередніх рішень, серед яких:

  Про виконання рішення Вченої ради університету від 23.04.2014 р. «Формування системи  дистанційного навчання у навчальному процесі університету»;

  Виконання програми «Рік освітньої досконалості і майстерності»;

  Про виконання рішення Вченої ради університету від 27.11.2013 року «Ефективність системи професійної підготовки студентів природничо-географічного факультету».

  У 2014 році Вченою радою було розглянуто 14 атестаційних справ науково-педагогічних працівників університету про присвоєння їм учених звань професора (4) і доцента (10). Вчене звання професора було присвоєне: д.пед.н, завідувачу кафедри соціальної педагогіки та дошкільної освіти Москальовій Л.Ю., д.філос.н., професору кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін Білогур В.Є., д.пед.н., завідувача кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії Сегеді Н.А., д.пед.н., завідувачу кафедри інформатики і кібернетики Осадчому В.В.

  Вчене звання доцента було присвоєне: к.пед.н., доценту кафедри органічної і біологічної хімії Дюжиковій Т.М., к.філос.н., доценту кафедри філософії Троїцькій О.М., к філос.н., доценту кафедри філософії Землянському А.М., к.філол.н., доценту кафедри української мови Гапєєвій І.М., к.соц.н., доценту кафедри соціології Глебовій Н.І., к.філол.н., доценту кафедри української літератури Землянській А.В., д.філос.н., доценту кафедри практичної психології Матвієнку П.В., к.філол.н., доценту кафедри української мови Сіроштан Т.В., к.пед.н., доценту кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти Янків К.Ф., к.соц.н., доценту кафедри філософії Александрову Д. В.

  Важливою складовою роботи Вченої ради було обрання за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету; таких справ було розглянуто у тому числі на посади директора бібліотеки, директора навчально-наукового інституту, декана факультету, завідувачів кафдр і доцентів.