Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Про університет Рада ветеранів Положення про Раду ветеранів

Положення про Раду ветеранів

06.10.2014

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду ветеранів

Мелітопольського державного педагогічного університету

імені Богдана Хмельницького

1. Загальні положення

1.1. Рада ветеранів є консультативно-дорадчим органом університету.

1.2. Взаємовідносини з адміністрацією і профспілковим комітетом університету Рада ветеранів будує на основі рівності та взаємодії, діалогу та співпраці.

1.3. У своїй діяльності Рада ветеранів керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Мелітопольської міської ради, наказами і розпорядженнями ректора університету, колективним договором університету, рішеннями Мелітопольської міської ради ветеранів, а також цим Положенням.

2. Основні завдання Ради ветеранів

2.1. Посилення соціального захисту і сприяння забезпеченню соціальних гарантій ветеранів - науково-педагогічних працівників, ветеранів Великої Вітчизняної війни, дітей війни, учасників бойових дій.

2.2. Здійснення аналізу стану соціально-правової захищеності ветеранів війни і праці, учасників бойових дій.

2.3. Сприяння в залученні ветеранів до громадської діяльності на рівні університету та міста.

2.4. Підвищення ролі ветеранів - науково-педагогічних працівників у процесі виховання студентської молоді, забезпечення наступності, збереження і розвитку педагогічних традицій.

2.5. Сприяння в організації благодійної, шефської допомоги самотнім. хворим ветеранам.

2.6. Внесення пропозицій щодо формування та реалізації в університеті єдиної державної політики в цій сфері.

2.2. Відповідно до поставлених завдань Рада ветеранів:

2.2.1. Аналізує стан реалізації в університеті державної політики в сфері соціально-правового захисту ветеранів війни і праці, стан матеріального забезпечення та за результатами аналізу вносить відповідні пропозиції до профкому, адміністрації університету та міської ради ветеранів.

2.2.2. Здійснює сумісно з адміністрацією і профспілковим комітетом різноманітні заходи, акції по захисту соціально-економічних прав ветеранів.

2.2.3. Розглядає звернення ветеранів з питань соціально-правового захисту, вживає заходів до вирішення проблем, що виникають.

2.2.4. Сприяє організації безкоштовних юридичних консультацій з питань дотримання соціальних гарантій ветеранів.

2.2.5. Представляє інтереси ветеранів в органах влади й управління.

2.2.6. Проводить серед студентської молоді патріотичну, виховну та роз'яснювальну роботу.

3. Права Ради ветеранів:

3.1. Використовувати приміщення, обладнання університету для роботи Ради.

3.2. Створювати, у разі потреби, тимчасові робочі та експертні групи до розгляду питань, що належать до її компетенції.

3.3. Отримувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали з питань, що належать до її компетенції.

 

4. Загальна конференція Ради ветеранів:

4.1. Заслуховує звіти про роботу Ради ветеранів.

4.2. Обирає Раду ветеранів університету і визначає термін її повноважень.

4.3. Обирає Голову Ради ветеранів і визначає термін його повноважень.

4.4. Приймає рішення про припинення діяльності Ради ветеранів.

4.5. Загальна конференція має право делегувати частину своїх повноважень Раді ветеранів.

 

5. Структура Ради ветеранів і повноваження.

5.1. До складу Ради ветеранів входять представники ветеранів -науково-педагогічних працівників, які висуваються колективами факультетів, співробітників трудовими колективами структурних підрозділів.

5.2. Кількісний склад Ради ветеранів визначається загальною конференцією.

5.3. Вищим органом Ради ветеранів є загальна конференція ветеранів, яка збирається не рідше одного разу на 2 роки.

5.4. Виконавчим виборним колегіальним органом загальної конференції є Рада ветеранів.

5.5. Голова Ради ветеранів обирається загальною конференцією.

5.6. Термін повноважень Ради ветеранів і її Голови визначається загальною конференцією.

5.7. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці. Рада ветеранів правомочна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні більше половини її членів. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні.

6. Голова Ради ветеранів

6.1. Організовує роботу Ради, її робочих груп, координує їхню роботу.

6.2. Представляє Раду ветеранів у відносинах із ректоратом і профкомом університету, з міською радою ветеранів.

 

7. Ветерани в університеті за статусом віднесені до категорій

7.1. Ветерани Великої Вітчизняної війни.

7.2. Учасники бойових дій.

7.3. Ветерани праці університету, які пропрацювали безперервно в університеті понад 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

7.4. Ветерани праці на загальних підставах (відповідно до пенсійної реформи).

7.5. Непрацюючі пенсіонери з безперервним стажем праці в університеті понад 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

8. Заохочення та нагородження ветеранів

8.1. За значні досягнення у роботі ветеран університету може бути нагороджений медаллю «Ветеран університету» за умов, якщо він пропрацював безперервно в університеті 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

8.2. Висунення кандидатури на нагородження здійснюється на загальних зборах Ради ветеранів.

8.3. Пропозиції структурних підрозділів щодо нагородження осіб подаються до Ради ветеранів не пізніше ніж за місяць до запланованого відзначення або до кінця року чи початку року. У разі надходження до Ради ветеранів пізніше визначеного терміну документів нагородження буде приурочене до найближчого свята, яке передбачене цим Положенням.

8.4. У клопотанні про нагородження вказуються:

- прізвище, ім'я та по батькові особи із зазначенням посади;

- подія, до якої пропонується відзнака, дата та місце проведення нагородження;

- повна назва відзнаки;

- конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання із зазначенням назви нагороди.

8.5. Відповідальний за облік ветеранів кожного структурного підрозділу, якому надано право вносити клопотання про нагородження, несе персональну відповідальність за неухильне додержання вимог цього Положення та достовірність вказаної у документах інформації про кандидата на нагородження.

8.6. Подання про нагородження виносять на розгляд ректору університету після погодження з Радою ветеранів.

8.7. Згідно з наказом ректора відділ кадрів та канцелярія університету забезпечує належне оформлення відповідної відзнаки.

8.8. Відмітка про нагородження вноситься до трудової книжки та особової справи відзначеного працюючого ветерана.