Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:

Заходи і події

09.05.2015

 

 

15.02.2016

ПРОВЕДЕНО НАРАДУ З ПИТАНЬ ПІДВИЩЕННЯ  ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ

15 лютого 2016 року ректором університету професором Молодиченком В.В. була проведена нарада з керівниками структурних підрозділів і студентським активом з питань імплементації європейських стандартів та рекомендацій із забезпечення якості освіти в МДПУ імені Богдана Хмельницького.

 

05.06.2015

Інформаційні системи як інструмент ефективної організації та управління освітнім процесом в МДПУ використовуються тривалий час. Закон України "Про вищу освіту" передбачає застосування навчальними закладами у своїй діяльності інформаційних систем, тому виникла необхідність узагальнити досвід факультетів, інституту та різних служб університету щодо використання системи дистанційного навчання, ведення електронних журналів, комплексу модулів ІАС "Університет", використання електронних ресурсів бібліотеки та супроводження сайтів факультетів, інституту, кафедр університету.

Ці питання обговорювалися 5.06 під час робочої наради комісії щодо використання інформаційних систем у діяльності університету. Члени комісії дійшли висновку, що електронний документообіг не можна дублювати паперовим, оскільки електронне ведення документації має сприяти оперативності управління освітнім процесом та ефективності його організації в університеті.

Результати роботи комісії буде розглянуто на засіданні Вченої ради університету.

 


 

22.05.2015

У зв'язку з виконанням наказу по Мелітопольському державному педагогічному університету імені Богдана Хмельницького від 15.04.2015 року №70-01 "Про імплементацію Закону України "Про вищу освіту" в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького" була створена комісія із впровадження в університеті ефективної системи моніторингу працевлаштування випускників.

На чергових робочих зборах комісії 22 травня голова комісії, доц. Левада О.М. підвела попередні підсумки роботи. Вона наголосила на тому, що розроблені проекти Положення про працевлаштування та Положення про стажування до 25.05.2015 р. обговорюються на факультетах та після внесення слушних пропозицій будуть затверджені на Вченій раді університету.

Служба працевлаштування працює в МДПУ з січня 2011 року з метою допомоги студентам та випускникам університету в пошуках роботи, в адаптації до сучасних вимог на ринку праці та для системної підтримки студентів і випускників у становленні їх як молодих фахівців. За цей час відзначаємо позитивну тенденцію в працевлаштуванні, в середньому 85 – 90% щороку.

У 2015 році Постановою №216 Кабінету Міністрів України  від 15 квітня 2015 року "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 22 серпня 1996 р. №992" відмінено будь-яку примусовість у працевлаштуванні випускників і відтепер вони мають право вільно обирати місце майбутньої роботи на підприємстві, в організації чи установі будь-якої форми власності.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 28 квітня 2015 року №1/9 - 216 для реалізації потреби випускників у працевлаштуванні в університеті продовжує функціонувати служба працевлаштування, яка тісно співпрацює з державною службою зайнятості, а також з підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, що є потенційними роботодавцями для випускників університету.

Сьогодні університет одержав запити на працевлаштування з Приморського, Михайлівського, Бердянського, Запорізького, Розівського, Камянко-Дніпровського, Василівського, Гуляйпільського, Якимівського районів Запорізької області, а також з районів Дніпропетровської області та м. Одеса на 2015 – 2016 н.р.

Є потреба у таких фахівцях, як: вихователі дошкільних закладів, вчителі початкових класів, хімії та біології, історії, географії, української мови та літератури, англійської та німецької мови, фізичної культури, математики, інформатики, соціальні педагоги, музичні керівники, практичні психологи. Найбільшим попитом користуються вчителі математики, інформатики, англійської мови, хімії та біології.

 


 

20.05.2015

20 травня в кабінеті першого проректора університету Солоненка А.М. відбулося обговорення проекту Положення про систему оцінювання знань в університеті. Потреба в змінах до діючої системи оцінювання продиктована впровадженням в освітній процес реформ системи освіти країни. У навчальних планах напрямів підготовки для студентів, що вступлять до університету цього року, передбачено впровадження інтегрованих дисциплін, що потребує нормування оцінювання знань студентів за вказаними курсами. Зміна системи оцінювання передбачатиме і перебудову супровідної в навчальному процесі документації. Обговорювалися форми нових екзаменаційних відомостей, журналів академічних груп, а також процедура і фіксація результатів захисту курсових робіт та практик.

 


 

18.05.2015

З метою упорядкування нормативної бази діяльності університету відповідно до положень Закону України "Про вищу освіту" та його практичної реалізації робоча група на чолі з першим проректором Солоненком А.М. здійснила підготовку проекту нової редакції Статуту Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Проект Статуту був розміщений на офіційному сайті університету для ознайомлення та обговорення всіма учасниками навчально-виховного процесу. Після обговорення проекту Статуту на Радах інституту та факультетів, урахування зауважень від трудових колективів Вченою радою університету прийнято рішення про затвердження Статуту на Конференції трудового колективу. Цьому передувало погодження проекту Статуту з профспілковим комітетом університету (пр. №3 від 14.05.2015р.).

18 травня 2015 р. 139 делегатів Конференції трудового колективу університету зі 145 обраних одноголосно затвердили запропонований Статут Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

 


08.05.2015

8 травня 2015 року перший проректор, доц. Солоненко А.М. та завідуюча навчально-методичного відділу, доц. Ляпунова В.А. провели нараду з заступниками деканів факультетів, інституту з навчальної роботи та керівниками практик. Обговорено низку питань організації навчальної роботи в університеті в контексті імплементації положень Закону України "Про вищу освіту".

За даними оперативного аналізу результатів першого періодичного контролю визначені заходи, спрямовані на підвищення якості знань студентів університету. Навчальним відділом та відділом експертизи якості навчального процесу проводиться перевірка журналів академічних груп.

Під час наради було приділено увагу відвідуваності занять студентами, роботі за індивідуальними планами, аналізу журналів обліку взаємовідвідування занять викладачами та завідуючими кафедр.

Окремим блоком обговорено низку питань з організації та проведення практик по різним напрямам підготовки, визначено об'єкти проходження практик, погоджено супровідну документацію щодо управління практиками, обговорено графік, наголошено на обов’язковості проведення роз’яснень щодо дотримання техніки безпеки. Проректором наголошено на необхідності виправлення зауважень щодо практик по результатам інспекторської перевірки університету, зокрема колегіального підходу оцінювання результатів практик. Визначено необхідним збереження практик в дитячих оздоровчих центрах, які, на думку ректора університету, проф. Молодиченка В.В., є регіональним компонентом, особливим для університету. Намічено строки оновлення положення про практики, визначено час проведення зборів робочої групи з розробки такого положення. Наступним кроком в напрямі прийняття положення повинно стати його оприлюднення, внесення раціональних пропозицій та винесення на Вчену раду університету наприкінці травня.

Активне використання Агробіологічного комплексу університету в навчальному процесі стало наступним нагальним питанням наради. Досягнуто спільну домовленість із заступниками деканів з навчальної роботи про постійне  і різнопланове залучення комплексу до видів навчальних занять студентів різних напрямів підготовки та проведення практик на її території як передбачених навчальними планами так і альтернативних для окремих категорій студентів, що з різних причин не можуть приймати участь у виїзних таборах.

Завершилася нарада визначенням змісту та строків оновлення навчальних програм для перших курсів наступного навчального року.

 


 

06-08.05.2015

У рамках імплементації закону України "Про вищу освіту"  (обговорення Проекту Концепції реформування системи ліцензування та акредитації у вищій освіті України) згідно з рішенням ректорату від 06.05.2015р. на засіданнях Вчених рад навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти та факультетів  заслухали завідувачів випускових кафедр про наявність необхідних документів, що підтверджують відповідність освітньої діяльності за певними напрямами підготовки та спеціальностями (Концепція діяльності за заявленою освітньою послугою; копії навчальних планів, затверджених в установленому порядку; відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності; відомості про навчально-методичне, ресурсне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності; таблиця відповідності стану забезпечення навчального закладу Стандартові освітньої діяльності).

 04.04.2015

 

4 квітня 2015 року відбувся семінар з завідувачами кафедр щодо методики рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр та факультетів (інституту). Актуальність цієї роботи визначив перший проректор університету, доц. Солоненко А.М. Він наголосив на важливості впровадження в освітню діяльність університету положень Закону України "Про вищу освіту",  рішення ректорату з питань "Рейтингування освітньої діяльності науково-педагогічних працівників у 2014 навчальному році", та з метою вдосконалення організації й підвищення ефективності роботи науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів, упорядкування планування та обліку навчальної, методичної, наукової й організаційної роботи в університеті буде проведено рейтингове оцінювання виробничої діяльності науково-педагогічних працівників за результатами роботи в  2014-2015 н.р.

Науково-методичною  радою університету розроблено та затверджено методику рейтингування діяльності викладачів університету, до створення якої долучилися всі структурні підрозділи університету адже за рейтингом в комплексі оцінюванню підлягатимуть всі види роботи науково-педагогічних працівників університету.

Відповідно до процедури організації та проведення рейтингування, закріпленої в наказі ректора університету "Про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічний працівників Мелітопольського державного педагогічного університету за 2014-2015 навчальний рік", складання рейтингу передбачає залучення всіх учасників навчального процесу. Викладачі здійснюватимуть самооцінку своєї роботи при контролі завідувачів кафедр, що на наступному етапі буде перевірено та проаналізовано заступниками деканів та директора інституту з наукової роботи та головами науково-методичних рад факультетів та інституту. Наділі аналіз рейтингу здійснюватиметься відділом експертизи якості навчального процесу та діяльності кафедр, результати якої будуть представленні в травні на розгляд Вченій раді університету і оприлюднені на сайти університету.

Студентство також впливатиме не бали рейтингу викладачів університету, висловлюючи свої думки стосовно якості діяльності педагогічного складу через анкетування, яке доручено провести Центру соціологічних досліджень університету.
Наступні етапи роботи по рейтингуванню учасників навчального процесу відбуватимуться в напрямку складання рейтингу успішності навчальної, наукової та інших видів роботи студентів та окремих структурних підрозділів університету через вдосконалення існуючої в університеті методики.30.03.2015

З метою реалізації плану заходів по імплементації Закону України "Про вищу освіту" на засідання ректорату 30 березня 2015 року винесено питання "Про рейтингову оцінку діяльності викладача" по якому виступив перший проректор, доц. Солоненко А.М. Він підкреслив, що на виконання ст. 32 Закону України "Про вищу освіту" в університеті необхідно продовжити, розпочату раніше роботу по складанню рейтингів учасників навчального процесу. Професорсько-викладацький склад є основним і найбільш цінним активом університету, від якості й ефективності його роботи безпосередньо залежать, як успіх освітньої діяльності, так і розвиток системи освіти в цілому. У зв'язку з цим виникає необхідність в оцінюванні якості діяльності викладачів. Отримані результати стануть підставою для вирішення завдань управління якістю освіти в університеті і професійної підготовки майбутніх фахівців.

Оцінювання якості діяльності науково-педагогічних працівників дозволить виміряти науково-педагогічну продуктивність діяльності викладачів, виявити ступінь інтенсивності різних видів професійної роботи, провести порівняльний аналіз діяльності викладачів, факультетів та інституту, визначити сильні і слабкі сторони в їх роботі, а також можливості підвищення її якості.

Рейтинг як система оцінки за формальними показниками володіє незаперечними перевагами – простотою проведення. Це робить рейтинг найбільш перспективною технологією для оцінки професійної діяльності викладацького складу.

Об'єктивно діяльність кожного викладача здійснюється одночасно в різних сферах, у кожній з яких викладач виконує різні ролі, реалізує різні функції. Це навчально-методична, науково-інноваційна, організаційно-управлінська діяльність, які і повинні стати в основі визначення рейтингу викладача.

1. Навчально-методичний рейтинг включає підготовку і видання підручників, посібників, розробку навчальних планів, весь комплекс матеріалів, що забезпечують навчальний процес. Окремо необхідно відзначити розробку навчальних стандартів за напрямами підготовки, спеціальностями, підвищення кваліфікації. Правильна робота викладача повинна увінчатися високою якістю знань студента, що теж знайшло своє відображення в балах рейтингу.

2. Науково-інноваційний рейтинг включає бали за наукові звання, гранти, підготовку наукових кадрів, випуск наукових видань, різного рівня публікації, керівництво студентською науковою роботою і оцінку її результатів.

3. Організаційно-управлінський рейтинг враховує активність викладача на різних управлінських рівнях (деканаті, кафедрі, радах, відділах), організацію та проведення виховних заходів, профорієнтаційну роботу, благоустрій корпусів, територій та оцінку студентами діяльності викладача.