Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Наукова діяльність

Наукові проекти

23.02.2012

 

Нові хіміко-біологічні технології
1.1. Адаптаційна зміна показників мікроциркуляції крові в онтогенезі людини.
1.2. Механізми розвитку та шляхи корекції гемічної гіпоксії.
1.3. Обґрунтування механізмів антиоксидантного захисту гусеподібних в онтогенезі.
1.4. Фізико-хімічні закономірності процесу флотаційного виділення поверхнево-активних речовин (ПАР).

Інформаційні технології
2.1. Засоби забезпечення навчального процесу на основі відкритих програмних продуктів.
2.2. Навчально-науковий комплекс з фізіології рослин.
2.3. Топонімічний аналіз географічних об’єктів на території Запорізької області та складання топонімічного словника – довідника Запорізької області.
2.4. Розвиток інтелектуальних здібностей у сфері освіти на основі модельно-символічної технології (МСТ).

Нові освітні технології
3.1. Розвиток методологічної готовності педагога до інноваційної гуманістично-орієнтованої діяльності.
3.2. Гендерна освіта як складова особистісного розвитку підростаючого покоління в умовах становлення українського суспільства.
3.3. Девіантність поведінки молоді як соціально-педагогічна проблема.
3.4. Педтехнологія безперервної екоосвіти.
3.5. Специфіка організації самостійної роботи у педагогічному вузі як засіб удосконалення підготовки вчителя іноземної мови.
3.6. Алгоритми формування музично-виконавських навичок у процесі самостійної роботи студентів-інструменталістів.
3.7. Формування професійного фортепіанно-виконавського досвіду студентів – майбутніх вчителів музики.
3.8. Формування професійно-психологічної підготовки майбутніх педагогів.

Екобезпека. Технології сталого розвитку
4.1. Орнітологічне забезпечення безпеки польотів в авіації.
4.2. Експертна орнітологічна оцінка наслідків будівництва й експлуатації вітрових електростанцій.
4.3. Розробка рекомендацій з регуляції чисельності масових ртбоїдних видів птахів.
4.4. Розробка рекомендацій з розвитку орнітологічного (екологічного) туризму на півдні України.
4.5. Оцінка взаємовпливу птахів і сільгоспугідь з метою оптимізації стосунків між ними.
4.6. Оцінка природоохоронної значимості територій.
4.7. Розробка біотехнічних методів збільшення видової і ландшафтної різноманітності для привабливості природних об’єктів.
4.8. Проведення тренінгів по ефективній експлуатації водно-болотних угідь у регіоні.
4.9. Формування служби дичини.
4.10. Визначення стану рідкісних видів птахів у регіоні.
4.11. Географічні аспекти індикативного планування регіонального розвитку Запорізької області та суміжних територій.
4.12. Пошук та розробка шляхів оптимізації функціонування водних об’єктів Північного Приазов’я.
4.13. Кадастр земноводних та плазунів степів України (таксономічне різноманіття, мінливість, сучасний стан та організація загального моніторингу і охорони).
4.14. Інвентаризація державних заказників Запорізької області.
4.15. Ренатуралізація розораних земель у межах подових геокомплексів Запорізької області.
4.16. Обгрунтування схеми оптимізацїї природокористування басейнового рівня (на прикладі басейну р. Молочної)

Соціокультурні дослідження
5.1. Музична культура німецькомовних колоній Північного Приазов’я ХІХ-ХХ ст.
5.2. Структура і семантика мовних одиниць в синхронічному, діахронічному і дидактичному аспектах.
5.3. Етнокультурний ландшафт Північного Приазов’я.
5.4. Національна своєрідність сучасного німецькомовного дискурсу.
5.5. Концепція життя у філософсько-художній інтерпретації (на матеріалі текстів украьких письменників).


АДАПТАЦІЙНА ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ КРОВІ В ОНТОГЕНЕЗІ ЛЮДИНИ
Виконавці: д.пед.н., проф. Аносов І.П., к.б.н., доц. Антоновська Л.В.,к.б.н., доц. Хоматов В.Х., ст. викл. Маньковська Л.М., ас. Станішевська Т.І.
Мета проекту: за допомогою лазерної доплеровської флагметрії визначити та порівняти основні показники мікроциркуляції у різних вікових групах, що досліджуються, та вивчити адаптаційний індекс.
Сфери використання, практична цінність та порівняння зі світовими аналогами:
Результати досліджень дають можливість забезпечити правильну організацію навчального процесу в школі та у вузі, організувати індивідуальний та диференційний підхід під час поточного та остаточного контролю знань у різних вікових групах.
Завдяки результатам дослідження серцево-судинної системи, вегетативної регуляції діяльності серця та системи мікро циркуляції при стресі, стає можливим залучити даний фактор до комплексу причин, які детермінують статеві відмінності кардіоваскуляторної стрес-реактивності та стрес-стійкості.
Термін реалізації проекту: 2003-2008 н.р.
Інвестиційна привабливість: профілактика та запобігання серцево-судинних захворювань серед молоді.


МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ ГЕМІЧНОЇ ГІПОКСІЇ
Виконавці: к.б.н., доцент Сидоряк Н.Г., ст. лаборант Дидичкіна О.М., асистент Станішевська Т.І.
Мета проекту: вивчення розвитку гемічної гіпоксії різного ступеня складності та пошук шляхів корекції даного стану.
Сфери використання, практична цінність та порівняння зі світовими аналогами:
· система освіти;
· науково-дослідницькі інститути НАН України;
· заклади Міністерства екологічної та ядерної безпеки;
· стане можливим вперше отримати результати корекції гемічної гіпоксії, викликаної великими дозами нітриту натрію, фізичним навантаженням та ?-токоферолом;
· буде отримано результати впливу різних доз нітриту натрію (5,7 мг/ 100 гр.) на функціональні показники серцево-судинної системи та мікроциркуляції у щурів;
· можливим стане розроблення профілактичних заходів з метою попередження розвитку різних форм анемії та метгемоглобінемії;
· аспекти дослідження корекції гемічної гіпоксії можуть бути використані в клініці.
Термін реалізації проекту: 1.01.2004-31.12.2009.
Інвестиційна привабливість: бурхливий розвиток хімічної промисловості, впровадження та застосування штучних препаратів, добрив, лікарняних препаратів, а також різних продуктів тваринного та рослинного походження збільшують небезпеку виникнення метгемоглобінемії та анемії.


ОБГРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ГУСЕПОДІБНИХ В ОНТОГЕНЕЗІ
Виконавці: д.с/г. н., проф. Калитка В.В., к.х.н., доц. Данченко О.О., асистенти: Петренко О.М., Здоровцева Л.М., Морохіна Ю.П.
Мета проекту: фізіолого-біохімічне обґрунтування режимів антиоксидантного захисту гусеподібних, що сприятиме підвищенню ефективності як сільськогосподарського птахівництва, так і розведення диких птахів у неволі.
Сфери використання, практична цінність та порівняння зі світовими аналогами: антиоксидантні препарати як біогенні, так і систематичного походження – це багаточисельна група біологічно активних речовин, які використовуються в якості кормових домішок з метоюзапобігання  і усунення порушень метаболізму. Однак їх використання у птахівництві не має фізіолого-біохімічного обгрунтування, тому не завжди сприяє підвищенню життєздатності птахів, а в деяких випадках навіть погіршує їх стан. Системні дослідження цього напрямку проводились на лабораторних ссавцях і курях, що стосується гусеподібних, то в нашій лабораторії вперше проведено комплексне системне дослідження по обґрунтуванню режимів антиоксидантного захисту гусеподібних.
Інвестиційна привабливість: обґрунтування використання антиоксидантних препаратів у птахівництві підвищує позитивний ефект від дії цих препаратів, що в кінцевому рахунку призводить до значної економії витрат. Промислові випробування дозволять визначити точний економічний ефект від упровадження даної розробки в залежності від вихідної якості інкубаційних яєць.


ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСУ ФЛОТАЦІЙНОГО ВИДІЛЕННЯ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН (ПАР)
Виконавці: ас. Хромишева О.О., ст. викладач Хромишев В.О., д.пед.н., проф. Максимов О.С.
Мета проекту: дослідження фізико-хімічних закономірностей процесу флотаційного виділення аніонних та катіонних поверхнево - активних речовин, які використовуються у промисловості, з водних розчинів, що необхідно для визначення оптимальних умов флотаційного очищення стічних вод промислових підприємств.
Сфери використання, практична цінність та порівняння зі світовими аналогами: отримані результати дадуть можливість:
· інтенсифікувати процеси очищення стічних вод та технологічних розчинів, які містять катіонні і аніонні ПАР;
· раціонально керувати технологічним процесом на промислових підприємствах;
· на відміну від дорогих методів очищення стічних вод, використовувати більш економічний метод, який не потребує складного обладнання;
· виділяти або утилізувати шкідливі речовини, які забруднюють водойми;
· використовувати флотаційний метод для очищення стічних вод, не тільки від ПАР, а також від іонів важких металів;
· використовувати в якості носіїв дешеву сировину.
Термін реалізації проекту: проект може бути реалізовано за 3 роки.
Інвестиційна привабливість: при впровадженні проекту на промислових підприємствах за рік виправдовуються витрати, стічна вода може бути використана у зворотному водозабезпеченні.


ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ ВІДКРИТИХ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ
Виконавці: д.т.н., проф. Єремеєв В. С., ст. викладач Осадчий В. В., аспірант Можайський С. В.
Мета проекту: створення навчального курсу з використанням відкритого програмного забезпечення та компакт-диску (LiveCD) з інструментарієм вчителя на його основі. CD буде містити повністю налаштовану операційну систему з програмним забезпеченням та навчальними засобами (тестова система, бібліотека, електронний журнал).
Сфери використання, практична цінність та порівняння зі світовими аналогами: може бути використаний для впровадження та вивчення в освітніх закладах відкритого програмного забезпечення, створення власних вчительських методичних наробіток на його основі. Проект не має проблем з ліцензуванням програмного забезпечення, його результати можуть вільно використовуватись з навчальною метою. Світових аналогів небагато і вони не орієнтовані на український навчальний процес.
Термін реалізації проекту: 2004-2006 рр.
Інвестиційна привабливість: висока. Використання відкритого програмного забезпечення є всесвітньою тенденцією. Його розвитку та впровадженню в освіту сприяють у багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні.


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС З ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН
Виконавці: к.б.н., доц. Казаков Є.О., к.б.н., доц. Казакова С. М., к.б.н., доц. Христова Т. Є., к.б.н. Пюрко О.Є.
Мета проекту: стандартизація процесу навчання на сучасній матеріально-технічній базі шляхом застосування інноваційних технологій і органічного поєднання навчання з науковою роботою.
Сфери використання, практична цінність та порівняння зі світовими аналогами: галузь освіти; заклади біологічного профілю; навчальна робота; науково-дослідна станція, лабораторії; науково-дослідні інститути, екологія; сільське господарство; агрофірми; КСП, фермерські господарства с/г напрямку.
Терміни реалізації проекту: 2004-2008 рр.
Інвестиційна привабливість: реалізація нових програм з фізіології рослин
- нових підручників згідно нової програми;
- матеріали для дистанційного вивчення фізіології рослин;
- науковий семінар для керівників агрофірм, фермерів;
- використання відходів сільськогосподарського виробництва в біоіндустріальних процесах;
- проведення фітомоніторингу та фітоіндикації сільськогосподарських угідь з метою їх раціонального використання


ТОПОНІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА СКЛАДАННЯ ТОПОНІМІЧНОГО СЛОВНИКА-ДОВІДНИКА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавці: к.геогр.н., доц. Арабаджі О.С., ст.викладач Барабоха Н.М., ас. Барабоха О.П.
Мета проекту: аналіз походження та змін назв географічних об’єктів на території Запорізької області, що дозволить виявити і сформулювати просторово-часові закономірності топонімів краю та скласти  топонімічний словник.
Сфери використання, практична цінність та порівняння зі світовими аналогами:
Топонімічні матеріали мають широкі можливості для використання в музейній справі, навчально-виховному процесі школи і ВНЗ, в наукових географічних і історичних дослідженнях краєзнавчого характеру, в проектуванні і організації туристичної індустрії на території рідного краю (розробка маршрутів, підготовка текстів екскурсій, складання бізнес-плану, організація рекламної діяльності тощо).
Топонімічні дослідження мають як теоретичне, так і прикладне значення в питаннях збереження та відродження географічних назв, які є важливим елементом культури народу.
Термін реалізації проекту: 2 роки
Інвестиційна привабливість: інвестиції в проведення топонімічних досліджень для організації краєзнавчого туризму дозволять  підготувати  топонімічні  довідкові   матеріали, які будуть сприяти розвиткові туристичної індустрії в Запорізькій області і можуть дати прибуток в стислі терміни.


РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СФЕРІ ОСВІТИ НА ОСНОВІ МОДЕЛЬНО - СИМВОЛІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ (МСТ)
Автор проекту: к.пед.н.,  доц. Барабоха П.О. Виконавці: к.пед.н., проф. Болотін Ю.П., д.пед.н., проф. Максимов О.С., к.б.н., доц. Мелаш В.Д., ст.викладач Прийма С.М., ст. викладач Барабоха Н.М.
Мета проекту: підвищення якості навчання на основі програмованого застосування модельно-символічної технології (МСТ) розвивального навчання.
Сфери використання, практична цінність та порівняння зі світовими аналогами:
Використання навчально-методичних посібників з метою підвищення професійного рівня підготовки педагогічних кадрів. Вивчення основ модельно-символічної технології у спеціалізованих класах гімназії та ліцеях з метою підвищення інтелектуального розвитку випускників.
Проведення авторських науково-методичних семінарів; індивідуальні науково-методичні консультації  з метою підготовки вчителів – предметників до участі в конкурсах “Кращий вчитель року”.
Технологія носить універсальний характер і може бути застосована у будь-якій національній системі освіти.
Практична цінність.
Алгоритмізований підхід у практичному використанні базової моделі МСТ дозволяє розробити варіативний блок програм (включаючи комп’ютерні версії) системного використання проблемної символіки під час вивчення різних циклів дисциплін як у середній, так і вищій школі. Розробка індивідуальних дидактичних комплектів з оволодіння основами МСТ для спеціалістів з різних фахових дисциплін дозволить реалізувати їхню масштабну навчально-методичну підготовку у навчальних закладах.
Реалізація ідеї програмованого моделювання проблемно-символічних завдань у повній мірі відповідає головному вектору розвитку освіти у світі. На сучасному етапі МСТ розливального навчання не має аналогів у світовій практиці освіти, працює на випередження наукового пошуку і потребує подальшого вивчення та розширення масштабів практичного використання.
МСТ в координатах інноваційного навчання спрямована на реалізацію основ нової парадигми глобальної освіти.
Термін реалізації проекту: 1 рік.
Інвестиційна привабливість: по-перше, фінансується розробка практичних програм вже існуючої та гарантовано апробованої на всіх науково-практичних рівнях принципово нової технології розливального навчання. По-друге, інвестиції в друк уніфікованих методичних посібників та підготовка спеціалістів у сфері освіти дадуть прибуток у короткий термін.


РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГА ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ГУМАНІСТИЧНО ОРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Виконавці: доц. Елькін М.В., к.філос.н., проф. Троїцька Т.С., ст.викладач Бельчев П.В., ст.викладач Бельчева Т.Ф.
Мета проекту: в межах антрополого-гуманістичної парадигми освіти обґрунтувати та концептуально розробити модель трансляції методологічної свідомості з теоретичного рівня на індивідуально-практичний на основі розвитку і саморозвитку майбутнього педагога.
Сфери використання, практична цінність та порівняння зі світовими аналогами: навчально-виховний процес педагогічних ВНЗ, педагогічна практика студентів, навчально-виховний процес в школі, інститути підвищення кваліфікації вчителів та процес їхнього самозростання, шкільні експериментальні майданчики.
Практична цінність проекту полягає у впровадженні в процес підготовки майбутнього педагога технологій трансляції сучасної методологічної культури антрополого-гуманістичної спрямованості, що знайдуть відображення в розроблених спецкурсах, навчальних посібниках та методичних рекомендаціях. Проблемі гуманізації навчання і виховання присвячено чимало проектів закордонних і вітчизняних вчених, однак розробка цієї проблеми аналогів не має.
Термін реалізації проекту: 2004-2005 рр.


ГЕНДЕРНА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Виконавці: к.пед.н., проф. Болотін Ю.П., к.пед.н., доц. Бойко В.О., к.пед.н., доц. Головкова М.М., к.пед.н., доц. Гурова О.М., к.п.н. Коробченко А.А., к.пед.н., доц. Окса М.М., ст. викл. Петрученя Г.Г., ст. викл. Кравченко Т.О., ас. Воровка М.І.
Мета проекту: розробка теоретичних і організаційно-педагогічних основ впровадження ґендерного компоненту до навчально-виховного процесу закладів освіти.
Сфери використання, практична цінність та порівняння зі світовими аналогами: заклади освіти різних рівнів.
Теоретична значущість дослідження полягає в розкритті:
· історії становлення і розвитку теорії і практики ґендерної освіти;
· теоретичних основ, підходів до формування у студентів ґендерної культури;
· шляхів підвищення ефективності викладання циклу загальнопедагогічних дисциплін за рахунок ґендерного компоненту.
Практична цінність дослідження полягає в розроблені організаційно-педагогічних засад впровадження ґендерного підходу до навчально-виховного процесу. Матеріали дослідження знайдуть втілення в організації й змісті викладання загальнопедагогічних дисциплін. Впровадження ґендерного компоненту в зміст загальнопедагогічних дисциплін буде сприяти: підвищенню ґендерної чутливості в різних сферах теоретичної та практичної діяльності; зростанню ґендерної культури учнівської та студентської молоді; покращенню професійної культури вчителів і удосконаленню навчально-виховного процесу сучасних закладів освіти.
Термін реалізації проекту: 2004-2008 рр.
Інвестиційна привабливість: розробка проекту дозволить значно покращити якість викладання спецкурсів з ґендерної тематики, створити комплект науково-методичних та навчальних матеріалів, тиражування яких в межах Запоріжчини та України може принести значний прибуток.


ДЕВІАНТНІСТЬ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ, ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Виконавці: к.пед.н., проф. Болотін Ю.П., к.пед.н., доц. Бойко В.О., к.пед.н., доц. Головкова М.М., к.пед.н., доц. Гурова О.М., к.п.н. Коробченко А.А., к.пед.н., доц. Окса М.М., ст. викл. Петрученя Г.Г., ст. викл. Кравченко Т.О., ас. Воровка М.І.
Мета проекту:
· визначити соціально-економічні, політичні, матеріальні, вікові причини і мотиви молодіжної злочинності.
· виявити масштаби, форми і види поведінки що відхиляється від норм, проаналізувати загальні і відмінні риси.
· вивчити досвід роботи державних і громадських виправно-трудових і соціально-реабілітаційних служб, визначити ступінь їх впливу на динаміку молодіжної девіантності.
· оцінити ефективність системи покарання молоді.
· звернути увагу на особливості поведінки молоді в екстремальних суспільних ситуаціях, розкрити її здібність до адаптації в нових соціальних умовах.
· розробити наукові рекомендації для державних і громадських організацій з метою визначення оптимальних організаційно-виховних і соціально-профілактичних заходів боротьби з молодіжною девіантністю.
Сфери використання, практична цінність та порівняння зі світовими аналогами: заклади освіти різних рівнів. Практична цінність дослідження полягає в тому, що впровадження досвіду роботи з девіантною молоддю в зміст загальнопедагогічних дисциплін буде сприяти розвитку професійної культури молоді.
Термін реалізації проекту: 2004-2008 рр.
Інвестиційна привабливість: під час реалізації проекту передбачається формування навчально-методичного забезпечення вивчення загальнопедагогічних дисциплін.


ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ЕКООСВІТИ
Виконавці: к.пед.н., доц. Мелаш В. Д.,  к.б.н., доц. Вельчева Л. Г., ас. Куліш О.В.
Мета проекту: розробка методики формування екологічної культури, яка включає екологічну освіченість, свідоме ставлення до природи та практичну участь в охороні довкілля на всіх етапах навчання (початкова школа – загальноосвітня школа – вищий навчальний заклад) та впровадження її у навчально-виховний процес.
Сфери використання, практична цінність та порівняння зі світовими аналогами: заклади освіти різного рівня.
Реалізація завдань, окреслених “Концепцією екологічної освіти в Україні” шляхом розробки методичного забезпечення (програм, методичних розробок практичних робіт, екскурсій, позакласних заходів, уроків) навчально-виховного процесу з екології на всіх етапах навчання (початкова школа – загальноосвітня школа – вищий навчальний заклад).
Термін реалізації проекту: 3 роки.
Інвестиційна привабливість: напрацьовані кафедрою методичні матеріали для здійснення безперервної екологічної освіти розраховані на вчителів біології, екології, валеології та керівників позашкільних закладів і можуть застосовуватися для проведення уроків, позакласних заходів, екскурсій, а також для організації і проведення занять гуртків, факультативів екологічного спрямування.


СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВУЗІ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Виконавці: ст. викладач Малюга М.В., ст. викладач Степанова О.Г., ст. викладач Байтерякова Н.Ю., ст. викладач Рябуха Т.В., ст. викладач Ткач М.В., ас. Насалевич Т.В., ас. Баранцова І.О., ас. Горлова Л.Л., ас. Налєпкіна Ю.В., ас. Семенчук А.Б., ас. Гаращенко О.О., ас. Кулікова Л.А., ас. Коноваленко Т.В., ас. Скиба Т.М., ас. Тарасенко Т.В., ас. Попова Т.В., ас. Передерій В.А., ас. Галицька О.В., ас. Супрун О.М., ас. Харченко Т.І.
Мета проекту: організація самостійної роботи у вузі, створення методичної системи її функціонування.
Сфери використання, практична цінність та порівняння зі світовими аналогами: проект може бути використаним у педагогічних університетах, інститутах та коледжах.
Т ермін реалізації проекту: 2004-2006 рр.


АЛГОРИТМИ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКИХ НАВИЧОК У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ – ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ
Виконавці: к.мист., проф., Бай Ю.М., к.пед.н., доц. Білецька М.В., к.мист., доц. Мітлицька В.А., к.пед.н., доц. Стотика О.В., к.пед.н., доц. Юник Д.Г., ст. викладач Падалко Г.І.
Мета проекту: створення базової системи алгоритмів формування музично-виконавських навичок студентів.
Сфери використання, практична цінність та порівняння зі світовими аналогами: методика навчання гри на музичних інструментах; проявляється у музично-педагогічній сфері.
Аналогів у практиці та теорії немає.
Термін реалізації проекту: 2004 - 2007 р.р.
Інвестиційна привабливість: для навчальних музичних закладів, факультетів, училищ та відділень І-ІV рівня акредитації.


ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ФОРТЕПІАННО-ВИКОНАВСЬКОГО ДОСВІДУ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
Виконавці: к.пед.н., доц. Феруз С.О., к.пед.н., доц. Йоркіна Є.Б., к.пед.н., доц. Стотика І.Г., к.пед.н., доц. Юник Т.І., к.пед.н. Бобакова І.П., к.пед.н. Сопіна Я.В., ст. викладач Феруз І.О., викладач Власенко Е.А.
Мета проекту: теоретичне обґрунтування та практичне (експериментальне) опрацювання ефективних шляхів формування професійного фортепіанно-виконавського досвіду майбутнього вчителя музики.
Сфери використання, практична цінність та порівняння зі світовими аналогами: музична (фортепіанна) педагогіка, інструментальне (фортепіанне) виконавство, професійна освіта і виховання педагога-музиканта (вчителя музики) у навчальних закладах І-ІV рівня акредитації.
Практична цінність полягає у побудові діючої моделі педагогічного процесу й розробці оригінальної обґрунтованої методики цілеспрямованого формування фортепіанно-виконавського досвіду студента-піаніста в умовах навчальних закладах І–ІV рівня акредитації; а також у створенні необхідного навчально-методичного і технологічного забезпечення.
Термін реалізації проекту: 2004-2006 рр.
Інвестиційна привабливість:
· можливість широкого застосування в освітніх закладах І–ІV рівня акредитації комплексу наукових розробок, які будуть отримані в наслідок реалізації зазначеного наукового проекту;
· можливість внесення суттєвих якісних змін у ситуацію професійного виховання піаніста-виконавця, його ефективної підготовки до концертних виступів і конкурсних випробувань.


ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
Виконавці: к.психол.н., доц. Добровольська Л.П., к.пед.н., доц. Яремчук С.В., к.пед.н., доц. Алексєєв О.М.
Мета проекту: проаналізувати стан психолого-педагогічного аспекту сучасного фахового відбору абітурієнтів педагогічних ВНЗ України та за її межами. Розробити критерії та впровадити ефективні форми, процедури сучасного фахового відбору на педагогічні професії. Теоретично обґрунтувати поняття професійно-психологічної готовності майбутнього педагога як психологічної умови його особистісно-професійного зростання, розкрити її зміст, структурні компоненти, виявити особливості її формування  у студентів протягом навчання у ПВНЗ. Розробити шляхи оптимізації цього процесу.
Сфери використання, практична цінність та порівняння зі світовими аналогами:
створення науковообґрунтованої сучасної методики фахового відбору абітурієнтів до ПВНЗ, яка дозволяє виявити початковий рівень професійної придатності абітурієнтів і визначити найбільш здібних кандидатів. Застосування такого підходу дозволить зменшити економічні витрати в процесі підготовки педагогів, значно підвищити рівень кваліфікації вчителя, скоротити відсоток відсівання студентів у процесі навчання та кількість випускників, які не працюють за фахом. Якщо методика виявиться у наслідок експерименту ефективною географія використання буде досить широкою.
Термін реалізації проекту: 2002 – 2005 рр.
Інвестиційна привабливість: ця проблема дуже складна і специфічна в системі навчально-виховного процесу України, потребує тривалого часу для її вирішення.


ОРНІТОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ В АВІАЦІЇ
Виконавці: к.б.н., с.н.с. Чернічко Й.І., к.б.н., с.н.с. Андрущенко Ю.О., к.б.н., с.н.с. Попенко В.М., к.б.н., с.н.с. Чернічко Р.М., н.с. Кінда В.В., н.с. Винокурова С.В., Ісаєва О.А., Дядічева О.А., Форманюк О.А.
Опис проблеми, актуальність:
В усьому світі безпека на авіатранспорті є досить актуальною. В усьому різноманітті пов'язаних з цим проблем не останнє місце займає проблема аварій зв'язаних з ушкодженням літаків при їхньому зіткненні з птахами. При високих швидкостях навіть найменший птах, що зіткнувся з рульовими механізмами чи потрапив у двигун може стати причиною катастрофи літака. Саме з цієї причини в усьому світі більшість аеропортів мають у своєму штаті орнітолога. Крім того, навколо аеропортів проводяться регулярні дослідження орнітологічної обстановки. На їхній підставі даються рекомендації з термінів, часу, висоти і напрямку польотів.
Наприкінці 80-х на початку 90-х років ХХ століття такі дослідження почали розгортати і на півдні України, але розвал економіки поклав їм кінець. У цих дослідженнях провідне місце займала Азово-Чорноморська орнітологічна станція.


ЕКСПЕРТНА ОРНІТОЛОГІЧНА ОЦІНКА НАСЛІДКІВ БУДІВНИЦТВА Й ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВІТРОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
Виконавці: к.б.н., с.н.с. Чернічко Й.І., к.б.н., с.н.с. Андрущенко Ю.О., к.б.н., с.н.с. Попенко В.М., к.б.н., с.н.с. Чернічко Р.М., н.с. Кінда В.В., н.с. Винокурова С.В., Ісаєва О.А., Дядічева О.А., Форманюк О.А.
Опис проблеми, актуальність теми:
Використання альтернативних (поновлюваних) джерел енергії (ВІЗ), зокрема використання енергії вітру є одним із пріоритетних напрямків розвитку України. В усьому світі спостерігається тенденція до збільшення енергоспоживання з таких джерел. Європейський Союз планує збільшення частки використання ВІЗ в енергоспоживанні від 6% - у 1996 р., до 12 % - у 2010 р. Завдяки цьому процесу можуть з'явитися більше 300000 нових робочих місць, а викиди тепличних газів зменшаться на 186-320 млн. тонн CO2 у рік.
Однак створення вітрових електростанцій (ВЕС) вимагає попередньої орнітологічної експертизи для визначення оптимального місця розташування ВЕС, де найменша імовірність зіткнення птахів з лопастями вітрових електроустановок (ВЕУ).
Отже, роботи проводяться в двох напрямках:
1. Експертна оцінка території запланованої ВЕС і місця розташування площадки ВЕУ з оформленням протоколу.
2. Експертна оцінка ВЕУ, що працює з оформленням протоколу.
Терміни проведення робіт: від 3-х місяців.


РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ З РЕГУЛЯЦІЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ МАСОВИХ РИБОЇДНИХ ВИДІВ ПТАХІВ
Виконавці: к.б.н., с.н.с. Чернічко Й.І., к.б.н., с.н.с. Андрущенко Ю.О., к.б.н., с.н.с. Попенко В.М., к.б.н., с.н.с. Чернічко Р.М., н.с. Кінда В.В., н.с. Винокурова С.В., Ісаєва О.А., Дядічева О.А., Форманюк О.А.
Опис проблеми, актуальність теми:
Останнім часом на півдні України загострилася проблема, пов'язана з різким збільшенням чисельності великого баклана, а також зміною місць його гніздування. Унаслідок розвитку рибного господарства і наявності необхідних біотопів чисельність великого баклана в регіоні виросла.
Негативне відношення до виду викликане тим, що баклан харчується рибою (причому, за помилковими уявленням місцевих рибалок, денне споживання видом риби в кілька разів перевершує реальний обсяг їжі, що з'їдається). Через це - прес на традиційні поселення баклана, що привело до переходу частини популяції до гніздування на деревах.
Як рибоїдний птах, великий баклан робить велику кількість калу, що містить з'єднання фосфору й азоту, під дією якого гинуть дерева і трава під ними. Лісові насадження в степовій зоні України мають особливу цінність, тому їхнє знищення в результаті діяльності баклана неприпустиме. Крім очевидний негативних наслідків для лісових насаджень та рибного господарства, збільшення чисельності великого баклана, який щодня скидає у воду кілька тонн органічних речовин у виді калу, сприяє евтрофікації водойм.
Мета проекту: розробити систему заходів для зниження негативної діяльності бакланів.
Термін реалізації: 1 рік


РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ З РОЗВИТКУ ОРНІТОЛОГІЧНОГО (ЕКОЛОГІЧНОГО) ТУРИЗМУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
Виконавці: к.б.н., с.н.с. Чернічко Й.І., к.б.н., с.н.с. Андрущенко Ю.О., к.б.н., с.н.с. Попенко В.М., к.б.н., с.н.с. Чернічко Р.М., н.с. Кінда В.В., н.с. Винокурова С.В., Ісаєва О.А., Дядічева О.А., Форманюк О.А.
Опис проблеми, світовий досвід:
Орнітологічний туризм (birdwatching) є широко розповсюдженим у багатьох країнах світу, а в деяких з них він носить масовий характер. З розвитком туристичної індустрії зростає зацікавленість до цього виду відпочинку й в Україні. Азово-Чорноморський регіон є досить благодатним місцем для розвитку орнітологічного або будь-якого іншого виду екологічного туризму. У регіоні в різні сезони року протягом декількох днів можна спостерігати більш 150 видів птахів, деякі з який є привабливими для орнітологів-аматорів. Крім того, ділянки степу, що ще збереглися в регіоні, дають можливість доповнити пропонований перелік степовими видами птахів, які є особливо привабливими для європейських туристів.
Мета проекту: розробка й удосконалювання орнітологічних екскурсій різної тривалості і довжини маршруту, різної екологічної спрямованості, розраховані на різні групи туристів, а також консультативна участь у їхньому проведенні.
Терміни реалізації: від 2-х місяців.
Азово-Чорноморська орнітологічна станція веде орнітологічні дослідження в регіоні вже протягом 18 років, і, безсумнівно, має потенціал для розробки орнітологічних екскурсій, у яких може бути показана максимальна розмаїтість птахів.


ОЦІНКА ВЗАЄМОВПЛИВУ ПТАХІВ І СІЛЬГОСПУГІДЬ З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ СТОСУНКІВ МІЖ НИМИ
Виконавці: к.б.н., с.н.с. Чернічко Й.І., к.б.н., с.н.с. Андрущенко Ю.О., к.б.н., с.н.с. Попенко В.М., к.б.н., с.н.с. Чернічко Р.М., н.с. Кінда В.В., н.с. Винокурова С.В., Ісаєва О.А., Дядічева О.А., Форманюк О.А.
Мета проекту: розробити рекомендації щодо оптимізації відносин сільського господарства до масових під час міграцій та зимівель видів птахів (перш за все гусей та журавлів).
Опис проблеми: Азово-Чорноморський регіон України є місцем концентрації багатьох мігруючих та зимуючих видів птахів. При цьому важливим для них є необхідна для існування їжа. Спектр природних кормів дуже широкий, але деяких видів він не в змозі задовольнити. Тому птахи, їжею яких є трав`янисті корми, почали годуватися на сільськогосподарських ланах. Як наслідок - види, що утворюють великі концентрації в регіоні, можуть приносити суттєві збитки сільгоспвиробникам.
Одностайного вирішення цієї проблеми не існує тому, що зазначені види є рідкісними або мисливськими. Рідкісні птахи, які знаходяться на межі виживання, охороняються багатьма міжнародними конвенціями та занесені до Червоної книги України. А мисливські види є ресурсом, який необхідно не тільки використовувати, але і зберігати, надаючи йому можливість відтворюватися.
Таким чином, необхідно проводити дослідження, результатом яких повинні стати рекомендації з оптимізації відносин між птахами та сільським господарством, з урахуванням потреб мисливців та природоохоронного законодавства.
Термін реалізації: 2 роки


ОЦІНКА ПРИРОДООХОРОННОЇ ЗНАЧИМОСТІ ТЕРИТОРІЙ
Виконавці: к.б.н., с.н.с. Чернічко Й.І., к.б.н., с.н.с. Андрущенко Ю.О., к.б.н., с.н.с. Попенко В.М., к.б.н., с.н.с. Чернічко Р.М., н.с. Кінда В.В., н.с. Винокурова С.В., Ісаєва О.А., Дядічева О.А., Форманюк О.А.
Опис проблеми, актуальність теми:
Усвідомлюючи природну, естетичну і рекреаційну цінність окремих територій, у даний час ряд землекористувачів організовують (чи зацікавлені в організації) культурно-масові об'єкти на водно-болотних угіддях. До таких об'єктів відносяться ветланд-парки, зоопарки й інші заклади, що містять у собі елементи відпочинку, освіти, а також природоохоронні аспекти.
Створення таких об'єктів вимагає оцінки території і розробки проекту її організації.
Таким чином, у межах цього напрямку Азово-Чорноморська орнітологічна станція може зробити цілий комплекс послуг:
1. Оцінка природоохоронної значимості ділянок земель
Терміни реалізації: 6-12 міс.
2. Розробка проектів організації територій водно-болотних угідь і програм по їхньому відновленню
Терміни реалізації: від 1 року.
3. Підготовка планів управління водно-болотними угіддями
Термін реалізації: 1 рік.


РОЗРОБКА БІОТЕХНІЧНИХ МЕТОДІВ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИДОВОЇ І ЛАНДШАФТНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ ДЛЯ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРИРОДНИХ ОБ'ЄКТІВ
Виконавці: к.б.н., с.н.с. Чернічко Й.І., к.б.н., с.н.с. Андрущенко Ю.О., к.б.н., с.н.с. Попенко В.М., к.б.н., с.н.с. Чернічко Р.М., н.с. Кінда В.В., н.с. Винокурова С.В., Ісаєва О.А., Дядічева О.А., Форманюк О.А.
Необхідні дії: Розробка методики біотехнічних заходів щодо збільшення кількості екологічних ніш і поліпшенню кормової бази (штучні гніздов'я, острова та ін.).
Терміни реалізації: 6-12 міс.


ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ ПО ЕФЕКТИВНІЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ У РЕГІОНІ
Виконавці: к.б.н., с.н.с. Чернічко Й.І., к.б.н., с.н.с. Андрущенко Ю.О., к.б.н., с.н.с. Попенко В.М., к.б.н., с.н.с. Чернічко Р.М., н.с. Кінда В.В., н.с. Винокурова С.В., Ісаєва О.А., Дядічева О.А., Форманюк О.А.
Опис проблеми: Використання ресурсів і управління ними у всіх галузях більш ефективні за умови розуміння процесів, що  лежать в основі даної діяльності. Це актуально як для управління природними об'єктами в цілому, так і водно-болотними угіддями зокрема.
Орнітологічна станція має досвід підготовки практичних рекомендацій з управління тим чи іншим природним ресурсом. При організації тренінгів враховується саме практичний аспект.
Терміни реалізації:
· підготовка тренінгу – 2-3 міс.
· проведення тренінгу – 1-3 дня.


ФОРМУВАННЯ СЛУЖБИ ДИЧИНИ
Виконавці: к.б.н., с.н.с. Чернічко Й.І., к.б.н., с.н.с. Андрущенко Ю.О., к.б.н., с.н.с. Попенко В.М., к.б.н., с.н.с. Чернічко Р.М., н.с. Кінда В.В., н.с. Винокурова С.В., Ісаєва О.А., Дядічева О.А., Форманюк О.А.
Опис проблеми: Для організації полювання необхідна обов'язкова ресурсна оцінка місцевих і мігруючих популяцій мисливських видів в охотугіддях регіону. Виходячи з загального стану ресурсів, визначаються:
· квоти на вилучення різних видів дичини для раціонального використання мисливського ресурсу;
· оптимальні терміни відстрілу для різних груп мисливських птахів протягом мисливського сезону.
Для контролю за станом мисливських ресурсів необхідно регулярне проведення бонітіровки, таксації мисливських угідь, розробки рекомендацій з їхнього керування.
Терміни реалізації: щорічно по 2-3 місяця.


ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ РІДКІСНИХ ВИДІВ ПТАХІВ У РЕГІОНІ
Виконавці: к.б.н., с.н.с. Чернічко Й.І., к.б.н., с.н.с. Андрущенко Ю.О., к.б.н., с.н.с. Попенко В.М., к.б.н., с.н.с. Чернічко Р.М., н.с. Кінда В.В., н.с. Винокурова С.В., Ісаєва О.А., Дядічева О.А., Форманюк О.А.
Опис проблеми: відповідно до положень Червоної книги України і Міжнародних природоохоронних конвенцій, підписаних Україною, першочерговим у справі охорони рідкісних і глобально уразливих видів флори і фауни є визначення їхнього сучасного стану. Орнітологічна станція проводить регулярні обліки птахів у межах Азово-Чорноморського регіону. Банк даних станції містить багаторічні зведення про стан рідких видів птахів. Таким чином, співробітники станції мають можливість підготовки необхідних матеріалів не тільки про сучасний стан видів, але і про тенденції їхнього існування в регіоні.
Термін реалізації: регулярно протягом року.


ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА СУМІЖНИХ ТЕРИТОРІЙ
Виконавці: к.геогр.н., доц. Н.М. Сажнєва, к.геогр.н., доц. О.З. Байтеряков, к.пед.н., доц. П.О. Барабоха, к.геогр.н., доц. О.М. Левада, к.е.н., доц. О.А. Леушина, ст. викл. Н.В. Яковенко, ст. викл. М.Л. Сажнєв, ст. викл. Л.М. Донченко, ас. І.А. Арсененко, ас. Т.А.Орловська.
Мета проекту: дослідження географічних чинників індикативного планування та обґрунтування їх ролі у регіональному розвитку Запорізької області та суміжних територій.
Сфери використання, практична цінність та порівняння зі світовими аналогами: у період поступового переходу економіки України до інноваційної моделі розвитку зростає актуальність проблем регіонального управління суспільним життям. Необхідним етапом регіонального управління є планування. Сьогодні вже достеменно відомо, що альтернативи плануванню немає. Умови сьогодення вимагають переходу планування від директивно-наказових форм до прогнозів, передбачень, пропозицій, застережень, що входять до складу так званого індикативного (рекомендованого) планування, механізм якого і повинен бути покладений в основу регіональної економічної політики.
Термін реалізації проекту: 2004-2006 рр.
Інвестиційна привабливість: проект може мати інвестиційну привабливість для органів влади місцевого та регіонального рівнів, а також для підприємств, що займаються довгостроковим господарським освоєнням зазначенної території.


ПОШУК ТА РОЗРОБКА ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я
Виконавці: к.б.н., доц. Митяй І.С., к.б.н., Демченко В.О., к.б.н., с.н.с., Чесалін М.В., Скидан Н.О., Антоновський О.Г.
Мета проекту: з’ясувати сучасний стан водойм Північного Приазов’я та розробити комплексний план з управління акваторіями, що мають високу питому вагу в господарстві, чи природоохоронний статус.
Сфери використання, практична цінність, та порівняння зі світовими аналогами: наукові розробки будуть корисними різним установам Національної академія наук України, Міністерства освіти та науки, Державному управлінню екології та природних ресурсів, Департаменту рибного господарства України, господарчим установам регіону.
На сьогодні в розвинутих країнах господарювання на водних об’єктах здійснюється на основі розроблених планів з управління водоймою, що дозволяє всебічно і головне з економічним ефектом проводи роботи на акваторіях регіону.
Терміни реалізації проекту: 2 роки.
Інвестиційна привабливість: вид робіт має значну інвестиційну привабливість, оскільки пов’язаний зі збільшенням продуктивності водних екосистем.


КАДАСТР ЗЕМНОВОДНИХ ТА ПЛАЗУНІВ СТЕПІВ УКРАЇНИ (ТАКСОНОМІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ, МІНЛИВІСТЬ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ І ОХОРОНИ)
Виконавці: д.б.н., проф. Писанець Є.М., к.б.н., Кармишев Ю.В., Сальнікова-Буденко І.Б., Пандурська Н.М., Мануілова О.М.
Мета проекту: на підставі опрацювання матеріалів фондових колекцій Зоологічного музею НАНУ та відділу герпетології-зоомузею НДІ Біорізноманіття, а також узагальнення літературних даних та польових досліджень скласти сучасний список таксонів земноводних та плазунів степової частини України, підготувати їх кадастр з аналізом їх різноманіття та мінливості, розробити схему їх загального моніторингу та засобів охорони.
Сфери використання, практична цінність, та порівняння зі світовими аналогами: наукове видання буде корисним для різних установ Міністерства освіти та науки, Державного управління екології та природних ресурсів, Національної академії наук України.
Термін реалізації проекту: 2004-2005 рр.
Інвестиційна привабливість: враховуючи зацікавленість до інформації, яку буде викладено у виданні широкого кола науковців, педагогів-біологів, студентів біологічних та екологічних спеціальностей, фахівців-екологів, запропонована робота має значну інвестиційну привабливість.


ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКАЗНИКІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавці: д.б.н., проф., Кошелев О.І., к.б.н., Воловник С.В., к.б.н. Заброда С.М., к.б.н. Кармишев Ю.В., к.б.н. Митяй І.С., к.б.н. Пересадько Л.В., к.б.н. Писанець О.М., к.б.н. Тарусова Н.В., к.б.н. Шевченко С.І., ас. Кошелев, В.О., ас. Копилова Т.В.
Мета проекту: вивчення сучасного стану заказників загальнодержавного значення в Запорізькій області, визначити чисельність рідкісних та зникаючих видів тварин, що занесені до національної Червоної книги, оцінити режим охорони, вплив негативних факторів на рідкісні види, розробити рекомендації щодо пом’якшення негативних факторів ї перегляду природоохоронного статуту територій заказників.
Сфери використання, практична цінність ї порівняння з міжнародними аналогами:
а) для розробки та створення перспективної мережі природно-заповідних територій в Запорізькій області, екологічної мережі (ЕКОНЕТ);
б) для розробки заходів щодо охорони рідкісних та видів тварин та рослин, що зникають;
в) розробка заходів щодо покращення місць мешкання тварин на території заказників,
г) перегляд межі та площі заказників відповідно до сучасних умов;
д) забезпечення умов виконання Україною  міжнародних конвенцій та договорів.
Термін реалізації проекту: 2005-2007 рр.
Інвестиційна привабливість: для реалізації проекту в повному обсязі необхідно 120-150 тис. гривень.
В його результатах зацікавлені: Запорізьке обласне управління екобезпеки, районне управління екобезпеки, екологічна прокуратура, Запорізькій облвиконком, ряд інших організацій.


РЕНАТУРАЛІЗАЦІЯ РОЗОРАНИХ ЗЕМЕЛЬ У МЕЖАХ ПОДОВИХ ГЕОКОМПЛЕКСІВ
Виконавці: к.геогр.н., доц. Воровка В.П., к.геогр.н., доц. Левада О.В., к.б.н., доц. Коломійчук В.П., Зеленковська С.М.
Мета проекту: розробка правових, економічних та екологічних основ переведення перезволожених і підтоплюваних земель у більш продуктивні типи сільськогосподарського та рекреаційного природокористування.
Сфери використання, практична цінність та порівняння зі світовими аналогами: результати проекту можуть бути використані при складанні комплексної програми територіального розвитку Запорізької області, програм розвитку сільського та рекреаційного господарств області.
Розробка ґрунтується на наявних світових наукових теоретичних і практичних даних про відновлювальні сукцесії степових асоціацій.
Інвестиційна привабливість: Пропозиція ренатуралізувати подові геокомплекси пов'язана не тільки з їх регулярним підтопленням і перезволоженням, а й з економічною неефективністю ведення інтенсивної сільськогосподарської діяльності у межах цих територій. Процес заростання подів необхідно направити у потрібне русло шляхом регуляції сукцесійних змін, висаджування деревної і чагарникової рослинності, в тому числі й декоративної. Пейзажну виразність території доцільно урізноманітнювати створенням груп лісових насаджень, штучних озер, галявин з місцями відпочинку.
Термін реалізації проекту: проектна стадія робіт - 1 рік, реалізація проекту на модельному регіоні - 4 роки.


ОБГРУНТУВАННЯ СХЕМИ ОПТИМІЗАЦЇЇ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ БАСЕЙНОВОГО РІВНЯ (НА ПРИКЛАДІ БАСЕЙНУ Р. МОЛОЧНОЇ) (ІННОВАЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ)
Виконавці: к.геогр.н., доц. Воровка В.П., к.геогр.н., доц. Левада О.В., к.геогр.н., доц. Крилов М.В.
Мета проекту: створення науково обґрунтованої оптимальної схеми природокористування, яка б дозволила поєднувати сільськогосподарську діяльність людини у межах річкового басейну з природоохоронною, без шкоди для природної геосистеми.
Сфери використання, практична цінність та порівняння зі світовими аналогами: результати проекту можуть бути використані при складанні комплексної програми територіального розвитку Запорізької області, регіональних програм розвитку сільського та рекреаційного господарств. Басейновий підхід до раціоналізації природокористування є одним з найефективніших, оскільки реалізується на основі природних кордонів і з урахуванням природних процесів і явищ.
Існує велика кількість проектів оптимізації природокористування, заснованих на басейновому принципі, реалізація яких дозволила істотно поліпшити екологічну ситуацію у річкових басейнах.
Термін реалізації проекту: 2004-2007 рр.
Інвестиційна привабливість: басейн р. Молочної є одним з ключових у Запорізькій області. Створення історико-культурних пам'яток на територіях давніх поселень, відновлення у їх межах помешкань і системи етнічного господарювання призведе до підвищення екскурсійно-туристичного попиту, розвитку зеленого туризму; створення лісових насаджень у межах деградованих земель, на узбережжі основної річки і її притоків підвищить рекреаційну привабливість території.


МУЗИЧНА КУЛЬТУРА НІМЕЦЬКОМОВНИХ КОЛОНІЙ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я XIX-XX СТ
Виконавці: к.мист., доц. Мартинюк Т. В.
Мета проекту: розвиток наукових знань про музичну культуру Запорізької області в контексті світової культури.
Сфери використання, практична цінність та порівняння зі світовими аналогами: розвиток наукового напрямку української етномузикології, історико-теоретичної музичної культурології на міжнародному рівні.
Відтворення ретроспективи музичної культури німецькомовних колоній Північного Приазов’я.
Дослідження особливостей духовної музики, шкільної освіти, музично-видавничої діяльності, хорової і композиторської справи та інших сфер музичної культури німецькомовних колоній Північного Приазов’я.
Реставрація музичної спадщини німецькомовних колоній Північного Приазов’я для розвитку музичного виконавства в регіоні та на міжнародному рівні.
Розвиток напряму музичного краєзнавства (етнічні музичні культури) в навчальному процесі МДПУ.
Вписування дослідження музичної культури німецькомовних колоній Запорізької області у міжнародний науковий, а музичної культури Запорізької області - у міжнародний мистецькій контекст.
Термін реалізації проекту: 2005-2006 рр.
Інвестиційна привабливість: відкриття перспектив для міжнародного співтовариства в дослідження німецькомовних колоній Північного Приазов’я, нагороджена наукових і творчих міжнародних зв’язків.


СТРУКТУРА І СЕМАНТИКА МОВНИХ ОДИНИЦЬ В СИНХРОНІЧНОМУ, ДІАХРОНІЧНОМУ І  ДИДАКТИЧНОМУ АСПЕКТАХ
Виконавці: к.філол.н. Митяй З.О., к.філол.н. Пачева В.М., к.філол.н. Юрченко Т.Г., старші викладачі: Мінкова О.Ф., Хомчак О.Г., Бабакова О.В.; асистенти С.І.Єрмоленко, Л.М.Костенко, О.А.Маденова, І.В.Гнутова, Черненко І.М., Багрій Т.В., Левадна Н.І.
Мета проекту: всебічний аналіз вузлових проблем мови на всіх її рівнях: фонетичному, лексичному, граматичному, стилістичному.
Сфери використання, практична цінність та порівняння зі світовими аналогами: передбачається, що практична значущість підготовлених матеріалів полягатиме у здійсненні різнобічного аналізу мовних явищ, характеристиці мовної ситуації, необхідної для об’єктивного оцінювання функціональних можливостей сучасної української мови та практичному вдосконаленні літературної мови в контексті культури мови.
Проблематика проекту: вивчення сучасної української літературної мови неможливе на сучасному етапі без належної уваги до особливостей внутрішньосистемної організації мови в цілому.
Термін реалізації проекту: грудень 2006 року.


ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ЛАНДШАФТ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я
Виконавці: к.філос.н., доц. Афанасьєва Л.В., к.філос.н. Букрєєва І.В., к.філос.н., доц. Глинська Л.Ф., к.гегор.н., доц. Крилов М.В., ас. Чичановський І.О., ас. Орлов А.В.
Мета проекту: дослідження цілісної картини етнокультурного буття народів Північного Приазов’я через призму геокультурного простору, а саме місцю ландшафту Північного Приазов’я в геокультурному просторі, історії та особливостям народів, національній ідентичності та менталітету, політики, правовому регулюванню міжнаціональних відносин в етнонаціональному бутті, діалектиці субкультур.
Сфери використання, практична цінність та порівняння зі світовими аналогами:
· в навчальному процесі
· вивчення процесів трансформації державно-центриської моделі управління до громадського суспільства;
· вивчення регіональної специфіки механізмів та динаміки змін ієрархії соціокультурних особливостей і групових цінностей та ідентифікації етносів Північного Приазов’я .
Термін реалізації проекту: 2005 р.
Інвестиційна привабливість: неурядові організації та виконавчі служби органів державної адміністрації, освітні та громадські заклади, органи місцевого самоврядування та державного управління.


НАЦІОНАЛЬНА СВОЄРІДНІСТЬ СУЧАСНОГО НІМЕЦЬКОМОВНОГО ДИСКУРСУ
Виконавці: ст. викладач Семендяєв В.І., ас. Єпіфанцева Л.А., ас. Чайка Н.С., ас. Істоміна О.М., ас. Аносова Т.В., ас. Колодін І.С. , ас. Мінькова І.Ю., Мінькова Г.Ю., ас. Ольховська Н.С.
Мета проекту: виявлення національної своєрідності сучасного німецькомовного дискурсу, тобто його основних прикмет або найсуттєвіших особливостей.
Сфери використання, практична цінність та порівняння зі світовими аналогами: проект може бути використаним у педагогічних університетах, інститутах та коледжах.
Термін реалізації проекту: 2002 - 2005 роки.


КОНЦЕПЦІЯ ЖИТТЯ У ФІЛОСОФСЬКО-ХУДОЖНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ)
Виконавці: к.філол.н., доц. Дергаль Л.Я., к.пед.н., доц. Зотова В.Г., к.філол.н. Зайдлер Н.В., к.філол.н. Тарасова О.В., ст. викладач Копєйцева Л.П., ст. викладач Атрошенко Г.І., ас. Пономарчук Т.О., ас. Іващук О.А., ас. Мірошниченко Ю.О.
Мета проекту: з’ясування характеру і способів філософсько-художньої інтерпретації концепції життя (на матеріалі творів українських письменників).
Сфери використаня, практична цінність та порівняння зі світовими аналогами: результати дослідження можуть бути застосовані під час інтерпретації явищ українського літературного процесу, підготовки монографій, підручників, посібників з історії української літератури, у практиці роботи викладачів філологічних факультетів ВНЗ, учителів-словесників.
Термін реалізації проекту: грудень 2006 року.