Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Наукова діяльність

Аспірантура / докторантура

23.02.2012

 


ЗАТВЕРДЖЕНО НОВІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ

 

ПОЛОЖЕННЯ
про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

Це Положення регламентує діяльність у галузі підготовки докторантів, аспірантів і здобувачів в Мелітопольського державногопедагогічного університету імені Богдана Хмельницького.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДОКТОРАНТУРА ( Правила прийому до докторантури (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Термін навчання в докторантурі

Порядок прийому до докторантури

Права та обов’язки докторантів

Порядок проходження навчання

АСПІРАНТУРА ( Правила прийому до аспірантури (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Прийом до аспірантури

Організація навчання

Права і обов'язки аспірантів

Кандидатські іспити

Заява

Питання 03.00.08

Питання 05.01.01

Питання 13.00.01

Питання 03.00.16

Питання 13.00.04

Реферат титул

Зразок додаткової програми

 


ПОРЯДОК ПРИКРІПЛЕННЯ ДО НАУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЛЯ НАПИСАННЯ ДИСЕРТАЦІЇ

ПОРЯДОК АТЕСТАЦІЇ АСПІРАНТІВ І ЗДОБУВАЧІВ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В ОСОБОВІЙ СПРАВІ АСПІРАНТА

ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ І КООРДИНАЦІЇ ТЕМИ

1. Докторантура і аспірантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. Діяльність докторантури і аспірантури базується на наявності висококваліфікованих науково-педагогічних та наукових кадрів, сучасній науково-дослідній, експериментальній та матеріальній базі.

2. Пропозиції про відкриття нових спеціальностей в докторантурі і аспірантурі розглядаються на засіданні Вченої ради університету та подаються до Міністерства освіти і науки України згідно з чинними вимогами.

3. Аспірантура Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького діє з відривом від виробництва та без відриву від виробництва, докторантура - з відривом від виробництва.

4. Підготовка в докторантурі та аспірантурі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького здійснюється:

4.1 за рахунок:

 • - коштів Державного бюджету України;
 • - коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту;

4.2 іноземців та осіб без громадянства на підставі:

 • - міжнародних договорів України;
 • - загальнодержавних програм;
 • - договорів, укладених МДПУ ім. Б. Хмельницького з юридичними та фізичними особами.

5. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в докторантурі або аспірантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторного вступу до докторантури чи аспірантури за державним замовленням відповідно.

6. Проект річного плану прийому до докторантури та аспірантури за державним замовленням розробляються відділом аспірантури у жовтні поточного року за поданням кафедр з урахуванням необхідності підготовки фахівців вищої кваліфікації та у відповідності з діючою в університеті Програмою Кадри та подається для затвердження до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України до 25 грудня щороку.

7. Кількість докторантів та аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, визначається ректором університету з урахуванням можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва.


ДОКТОРАНТУРА

8. Підготовка в докторантурі здійснюється:

1) за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) - понад державне замовлення.

9. Взаємозобов'язання докторантів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, та університету визначаються в угоді, якою передбачається своєчасне закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення докторантури, забезпечення відповідних умов праці та відповідальність сторін у разі невиконання умов цієї угоди.

10. Підготовка докторантів понад державне замовлення здійснюється на підставі контрактів, укладених між університетом та фізичними особами (установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку.

11. Кількість докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, визначається керівником університету з урахуванням можливостей забезпечення кваліфікованого наукового консультування.


Термін навчання в докторантурі

12. Термін перебування в докторантурі не перевищує 3-ох років.

13. До терміну перебування в докторантурі не включається період хвороби (тривалістю понад один місяць), знаходження у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відсутність з інших поважних причин, передбачених законодавством України. Вчена рада університету оцінює обставини, що виключили можливість працювати над дисертацією, і визначає термін, на який продовжується навчання в докторантурі (як правило, не більше одного року).

14. В окремих випадках вчена рада університету може встановлювати термін перебування в докторантурі диференційовано - від одного до трьох років з урахуванням обсягу наукового доробку і ступеня готовності.

15. Докторант, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну перебування в докторантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи, і відраховується з докторантури з дня захисту дисертації.

 

Порядок прийому до докторантури

16. До докторантури Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького приймаються громадяни України, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані у фахових виданнях праці (як правило 10-12 на момент вступу) з обраної наукової спеціальності та в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

17. Університет висвітлює на офіційному сайті оголошення про конкурсний прийом до докторантури не пізніше ніж за три місяці до початку прийому із зазначенням наукових спеціальностей, термінів та умов прийому, переліку необхідних документів.

18. Особи (як правило до 45 років), які вступають до докторантури, подають на ім'я ректора університету:

 • - заяву;
 • - анкету (бланк анкети видає відділ аспірантури та докторантури);
 • - розгорнутий план докторської дисертації;
 • - список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • - медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086 - у;
 • - копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 • - копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук;
 • - копію атестата доцента, ст.н.с.;
 • - ксерокопію паспорта та коду;
 • - мотивований витяг із засідання кафедри про рекомендацію до вступу до докторантури.

Паспорт та диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подаються вступником особисто.

19. Термін підготовки в докторантурі – 3 роки з відривом від виробництва.

Прийом документів до 10 вересня щороку.

20. Ректор направляє документи кандидата завідувачу відповідної кафедри. Кафедра в 2-тижневий термін з моменту отримання документів заслуховує наукову доповідь кандидата для вступу, розглядає план роботи над дисертацією і таємним або відкритим голосуванням робить висновок по кандидатурі про можливість зарахування до докторантури.

21. Вчена рада університету в місячний термін, за поданням приймальної комісії до докторантури, розглядає висновки кафедр на кандидатів для вступу до докторантури і приймає рішення про зарахування.

22. Після закінчення прийому до докторантури у п'ятиденний термін подається до МОНмолодьспорту звіт про виконання плану прийому до докторантури за рахунок державного замовлення.

23. Зарахування докторантів оформлюється наказом по університету з 01 листопада щороку.

24. Докторанти, зараховані за державним замовленням, щомісячно отримують стипендію, розмір якої визначається згідно з Постановою КМ України № 1880 від 13 жовтня 1999 року.

25. Керівники підприємств, установ і організацій зобов'язані звільнити з роботи осіб, зарахованих до докторантури, в необхідний для своєчасного прибуття на навчання термін. Підставою для звільнення з роботи є копія наказу про зарахування особи до докторантури.


Права та обов’язки докторантів

26. Докторанти мають право на:

1) користування навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базою університету;

2) отримання всіх видів відкритої наукової інформації і наукового консультування;

3) участь у науковій діяльності кафедри, відділу, лабораторії;

4) отримання державної стипендії встановленого розміру у разі зарахування на навчання за державним замовленням;

5) переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням. Тривалість і кількість переривань навчання, а також поважність причин визначаються вченою радою вищого навчального закладу, наукової установи;

6) щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загального терміну навчання;

7) участь у виборах до органів самоврядування вищого навчального закладу, наукової установи;

8) роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України;

9) безпечні і нешкідливі умови навчання і праці;

10) забезпечення впорядкованим житлом - у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням - на час навчання за умови оплати вартості користування житлом самим докторантом (іногороднім);

11) працевлаштування згідно з типовою угодою у разі зарахування на навчання за державним замовленням або контрактом (у разі навчання поза державним замовленням).

12) покладення університетом на докторантів обов'язків, не пов'язаних з підготовкою дисертації, забороняється.

13) термін перебування в докторантурі включається до науково-педагогічного стажу.

27. Особам, зарахованим за державним замовленням до докторантури, стипендія призначається з дня їх зарахування, а тим, які навчаються в докторантурі за контрактом – відповідно до умов контракту.

28. Докторантам можуть бути призначені в установленому порядку іменні стипендії, засновані на честь видатних діячів науки, культури, освіти, громадських діячів, а також засновані Президентом України, Кабінетом Міністрів України, а також державними і недержавними органами, підприємствами, установами і організаціями.

29. Докторанти можуть бути направлені на стажування до провідних вітчизняних і закордонних наукових центрів. Витрати, пов'язані з їх відрядженням, проводяться згідно із законодавством України.


30. Докторанти зобов'язані:

1) дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки;

2) глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

3) опанувати методологію проведення наукових досліджень;

4) виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією.

5) звітувати про хід виконання дисертації на засіданні кафедри, вченої ради університету;

6) у встановлений термін захистити дисертацію або подати її спеціалізованій вченій раді;

7) дотримуватися статуту і правил внутрішнього розпорядку університету.

31. Докторант може бути відрахованим з докторантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, передбачених пунктом 13 цього Положення. Рішення про відрахування докторанта приймає вчена рада університету. На підставі рішення вченої ради докторант відраховується з докторантури наказом ректора університету.

Докторант, який був зарахований до докторантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно із законодавством України.

Порядок проходження навчання

32. Для надання допомоги докторанту в написанні дисертації за місцем його підготовки може призначатися з числа висококваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів – докторів наук – науковий консультант, який несе особисту відповідальність за якісне і своєчасне виконання докторантом дисертації. Науковими консультантами можуть призначатися також провідні вчені – доктори наук сторонніх організацій. Кількість докторантів, прикріплених до одного наукового консультанта, визначається за його згодою керівником вищого навчального закладу, наукової установи і не повинна перевищувати 3 осіб одночасно, включаючи докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням.

На здійснення наукового консультування відводиться щороку 50 академічних годин на одного докторанта.

33. Тема дисертації докторанта після обговорення кафедрою та експертно-координаційною психолого-педагогічною радою (для докторантів педагогічних спеціальностей) затверджується вченою радою університету не пізніше тримісячного терміну після зарахування його до докторантури.

34. З метою підвищення відповідальності докторантів та їх наукових консультантів за своєчасну підготовку та захист дисертації:

 • у трьохмісячний термін після зарахування до докторантури затверджувати індивідуальний план роботи докторанта на весь період його перебування в докторантурі, який передбачав би поетапний графік виконання досліджень з теми дисертаційного дослідження, підготовку монографій, статей у фахових виданнях країни, участь у роботі наукових та науково-практичних конференцій;
 • щорічно в кінці навчального року на засіданнях вченої ради проводити атестацію докторантів на підставі письмового звіту докторанта про виконання індивідуального плану роботи (після попереднього обговорення на кафедрах та рішення кафедр).

АСПІРАНТУРА

 

Прийом до аспірантури

35. Інформація про умови прийому до аспірантури Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького із зазначенням наукових спеціальностей, термінів та переліку необхідних документів висвітлюється на офіційному сайті університету.

36. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

37. Вступники до аспірантури подають на ім'я ректора Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького наступні документи:

 • - особиста заява на ім'я ректора з проханням дозволити вступ до аспірантури (вказати назву та шифр спеціальності, з відривом чи без відриву від виробництва, прізвище наукового керівника);
 • - особистий листок по обліку кадрів з фотокарткою, завірений у відділі кадрів за місцем роботи;
 • - автобіографія (з особистим підписом);
 • - копія диплома про вищу освіту завірена у відділі кадрів за місцем роботи;
 • - копія трудової книжки завірена у в/к за місцем роботи;
 • - характеристика-рекомендація з місця роботи, за підписом керівника підрозділу, з канцелярською печаткою установи;
 • - рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • - витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію в аспірантуру (для співробітників МДПУ ім. Б. Хмельницького);
 • - список наукових праць;
 • - посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
 • - медичну довідку про стан здоров'я за формою N 286-у;
 • - вступний реферат у рамках вибраної спеціальності обсягом 25 друкарських сторінок та бібліографія. Замість реферату може бути представлена одна або кілька із опублікованих наукових праць з даного напрямку обсягом 22-25 друкарських сторінок;
 • - 2 фото (3 на 4);
 • - копія 1 сторінки паспорта, ідентифікаційного коду.

Всі документи оформляються українською мовою і подаються у паперовій папці з зав’язками.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

38. Вступні іспити проводяться з 15 вересня по 20 жовтня поточного року.

Вступники до аспірантури університету складають вступні іспити зі спеціальності, філософії, іноземної мови (англійської, німецької, французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

39. Допуск до вступних випробувань до аспірантури виноситься приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

40. Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних іспитів, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

41. Зарахування на загальних підставах проводиться за сумою оцінок, отриманих за вступні іспити та реферат.

У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники:

 • - рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою університету;
 • - які успішно закінчили магістратуру;
 • - склали всі або декілька кандидатських іспитів;

Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, мають право на зарахування за контрактом понад план державного замовлення.

42. Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія під головуванням ректора чи проректора з наукової роботи. Члени приймальної комісії призначаються з числа керівників кафедр, а також передбачуваних наукових керівників аспірантів.

49. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін.

Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв'язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, названих у цьому Положенні, або поданням їх після закінчення встановленого терміну.

50. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями, як правило, у кількості 3 - 5 осіб, які призначаються ректором університету і до складу яких включаються доктори та кандидати наук, а до складу предметної комісії із наукової спеціальності і передбачувані наукові керівники. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.

51. На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора університету.

Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступнику повідомляється в п'ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

52. Аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва і успішно виконують індивідуальний план підготовки:

 • - отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;
 • - іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця проживання забезпечуються гуртожитком для несімейних;
 • - користуються щорічно канікулами тривалістю до двох календарних місяців, (липень, серпень) які включаються до загального терміну навчання.

53. Аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва та успішно виконують індивідуальний план роботи, користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

54. Взаємозобов'язання університету та аспіранта, який навчається за державним замовленням, визначаються в угоді, яку аспірант підписує з університетом протягом першого місяця навчання.


Організація навчання

55. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує 3 –х років, без відриву від виробництва - 4 років. Початок навчання в аспірантурі з 1 листопада .

56. Тема дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта після обговорення кафедрою, лабораторією затверджуються вченою радою Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького не пізніше тримісячного терміну після зарахування його до аспірантури.

57. Особам, зарахованим за державним замовленням до аспірантури з відривом від виробництва стипендія призначається з дня їх зарахування, а тим, які навчаються в аспірантурі за контрактом, - відповідно до умов контракту.

58. Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора призначається науковий керівник.

59. Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання затвердженого ним індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації.

60. Кількість аспірантів, прикріплених до наукового керівника - доктора наук, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно, а для наукового керівника - кандидата наук - 3 осіб, включаючи аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням.

На здійснення наукового керівництва відводиться щороку 50 академічних годин на одного аспіранта.

61. Аспірант працює за індивідуальним планом роботи та звітує про його виконання на засіданні кафедри у квітні і жовтні та щорічно атестується науковим керівником. За результатами атестації відповідним наказом ректора університету аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.

62. Аспірантам, які навчаються без відриву від виробництва та успішно виконують індивідуальний план роботи, за місцем роботи надається додаткова оплачувана щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів для складання кандидатських іспитів і виконання роботи над дисертацією та, за їх бажанням, протягом чотирьох років навчання - один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.

63. Аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі з відривом від виробництва за державним замовленням, працевлаштовуються згідно з типовою угодою, а аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі поза державним замовленням, - згідно з контрактом.

64. До терміну навчання в аспірантурі не включається період хвороби (тривалістю понад один місяць), знаходження у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відсутність з інших поважних причин, передбачених законодавством України. Вчена рада МДПУ ім. Б. Хмельницького оцінює обставини, що виключили можливість працювати над дисертацією, і визначає термін, на який продовжується навчання в аспірантурі (як правило, не більше одного року).

65. Аспірант, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну навчання в аспірантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи, і відраховується з аспірантури з дня захисту дисертації.

65. Аспірант може бути відрахованим з аспірантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, наукової установи, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

66. Рішення про відрахування аспіранта або докторанта приймає вчена рада Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького. На підставі рішення вченої ради аспірант відраховується з аспірантури наказом ректора університету.

65. Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно із законодавством України.


Права і обов'язки аспірантів

66. Аспіранти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького мають право на:

1) користування навчально-виробничою, науковою, культурно спортивною, оздоровчою базою університету;

2) отримання всіх видів відкритої наукової інформації і наукового консультування;

3) участь у науковій діяльності кафедри, відділу, лабораторії;

4) отримання державної стипендії встановленого розміру у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням;

5) переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням. Тривалість і кількість переривань навчання, а також поважність причин визначаються вченою радою університету;

6) щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загального терміну навчання у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва;

7) участь у виборах до органів самоврядування університету;

8) роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України;

9) безпечні і нешкідливі умови навчання і праці;

10) забезпечення впорядкованим житлом - у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням - на час навчання за умови оплати вартості користування житлом самим аспірантом;

11) працевлаштування згідно з типовою угодою у разі зарахування на навчання за державним замовленням або контрактом (у разі навчання поза державним замовленням).

Термін навчання в аспірантурі включається до науково-педагогічного стажу.


67. Аспіранти зобов'язані:

1) дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки;

2) глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

3) опанувати методологію проведення наукових досліджень;

4) виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією.

Індивідуальний план роботи аспіранта передбачає складання кандидатських іспитів із спеціальності, іноземної мови та філософії, а у разі необхідності - додаткового іспиту, визначеного рішенням спеціалізованої вченої ради, де передбачається захист дисертації, і заліків з дисциплін, визначених рішенням вченої ради - педагогіки вищої школи, психології вищої школи, основ інформатики та ОТ, а також педагогічна практика;

5) звітувати про хід виконання дисертації на засіданні кафедри, відділу, лабораторії, ради факультету;

6) у встановлений термін захистити дисертацію або подати її спеціалізованій вченій раді;

7) дотримуватися Статуту і правил внутрішнього розпорядку Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

***************************************************************************

***************************************************************************


1. Заява здобувача попередньо розглядається на засіданні кафедри, де робиться висновок щодо доцільності його прикріплення та передбачуваного наукового керівника.
2. У відділ аспірантури подаються документи, на основі яких ректор видає наказ про прикріплення здобувача і призначення наукового керівника.
Документи для прикріплення:
o    заява;
o    автобіографія;
o    список опублікованих наукових праць і винаходів;
o    копія диплома про вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра;
o    листок обліку кадрів, завірений за місцем роботи здобувача.

•    Прикріплюватись можуть особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.
•    Прикріплюються лише на 5 років, після закінчення терміну відраховуються.
•    Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, правом прикріплення як здобувачі не користуються.
•    Протягом місяця після наказу про прикріплення здобувачі зобов'язані подати до кафедри на затвердження погоджений з науковим керівником індивідуальний план роботи; затверджений індивідуальний план роботи зберігається у відділі аспірантури.
•    Здобувачі зобов'язані 2 рази на рік звітуватись на засіданні кафедри, і подавати у відділ аспірантури витяг з протоколу засідання.
•    Здобувачі, які не виконують індивідуальний план без поважних причин відраховуються.


Аспіранти і здобувачі звітуються 2 рази на рік (квітень, жовтень) на засіданні кафедри і 1 раз на рік на засіданні ради факультету (жовтень).
Аспірантам (здобувачам) для проходження атестації у наукового керівника і на засіданні кафедри необхідно мати:
1.    Звіт про роботу над дисертацією згідно з індивідуальним планом.
2.    Заповнений індивідуальний план роботи над дисертацією.
3.    Заповнений атестаційний лист.
4.    Заповнений журнал роботи аспіранта.
5.    Напрацьовані матеріали дисертації.
6.    Оригінали публікацій (довідки з редакцій про прийняття статей до друку, матеріли конференцій).
7.    Довідки про проходження педагогічної практики.
Аспірантам останнього року навчання, окрім вищезазначених документів, подати у науковий відділ:

 • розгорнутий витяг з протоколу засідання кафедри про стан готовності дисертаційної роботи;
 • відзив наукового керівника.
 • обхідний лист;
 • аспірантський квиток.


Аспіранти і здобувачі, які не пройшли атестацію без поважних причин відраховуються.


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В ОСОБОВІЙ СПРАВІ АСПІРАНТА

До пакету документів, підготовлених під час вступу до аспірантури, додаються:
1.    Витяг з наказу про зарахування до аспірантури та призначення наукового керівника.
2.    Угода про навчання в аспірантурі.
3.    Індивідуальний план роботи аспіранта.
4.    Витяг з протоколу Вченої ради інституту про затвердження теми дисертації.
5.    Витяг з протоколу Координаційної ради з питань педагогіки та психології про затвердження теми дисертації.
6.    Звіт аспіранта про роботу за півріччя (кожного року навчання), затверджений на засіданні кафедри.
7.    Атестаційний лист за перше півріччя (кожного року навчання), затверджений науковим керівником, зав. кафедрою та деканом факультету.
8.    Протоколи вступних іспитів з філософії, іноземної мови та спеціальності.
9.    Звіт аспіранта за рік навчання, атестаційний лист за рік навчання,
10.    Витяг з наказу про переведення на наступний рік навчання..

1. Після консультації з науковим керівником аспірант ( здобувач) подає обгрунтування теми дисертаційного дослідження на засідання кафедри.
2. Після розгляду на кафедрі на засідання вченої ради подаються:
•    виписка з протоколу засідання кафедри з проханням затвердити тему у поданій редакції. У виписці обов'язково зазначається шифр спеціальності, та прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання, посада;
•    обґрунтування теми (актуальність, об'єкт, предмет, мета, завдання дослідження, робоча гіпотеза);
3. Після затвердження теми на вченій раді тема координується в Координаційній раді Президії АПН України.(для педагогічних спеціальностей)
До координаційної ради подаються:
•    витяг з рішення Вченої ради про затвердження теми (вказати спеціальність та прізвище наукового керівника);
•    обґрунтування теми (3-4 стор.) (актуальність, об'єкт, предмет дослідження, , мета, гіпотеза, орієнтовний план дослідження, відомості про автора);
•    відомості про автора:
o    прізвище, ім'я, по батькові;
o    рік народження;
o    який вищий навчальний заклад закінчив, коли і за якою спеціальністю;
o    місце роботи, посада;
o    адреса, телефон (дом., служб.).