Предметом діяльності Комісії з експертизи якості освітніх програм (ОП) є системна аналітична діяльність з питань відповідності їх цілей, результатів навчання і змісту Місії і стратегії МДПУ імені Богдана Хмельницького, періодичність перегляду змісту ОП на предмет культуровідповідності, перспективності у динаміці професії; правильного вибору способів досягнення навчальних цілей, системності окремих елементів, практичної спрямованості; участь стейкхолдерів (здобувачів, працедавців та інших) у вдосконаленні змісту програми; задоволеність здобувачів вищої освіти щодо освітньої програми, яка опановується, та інші важливі критерії якості освітніх програм. Механізмом вивчення якісних показників функціонування ОП в університеті є система опитувань і анкетування, які здійснюється на кількох рівнях і різними структурними підрозділами (анкетування працедавців, випускників освітніх програм, викладачів, та інших сторін, зацікавлених у результатах навчання, що можуть проводити усі учасники освітнього процесу – студентське самоврядування, кафедри, гаранти освітніх програм, деканати тощо). Особлива увага комісії з експертизи якості ОП спрямована на аналіз результатів анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої діяльності університету. У зв’язку з ємністю запитань розробленої анкети, таке анкетування здійснюється 1 раз на рік. Результати цього та інших анкетувань і опитувань, які стосуються питань якості ОП,  глибоко аналізуються, експертна комісія виносить результати анкетування на обговорення до Вченої ради, яка приймає необхідні рішення, додає актуальні пропозиції для періодичного перегляду та вдосконалення ОП і підвищення якості освітньої діяльності університету.