• Склад комісії з експертизи якості освітніх програм спеціальностей (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Нормативно-правові акти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Організаційно-розпорядчі документи (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Заходи із забезпечення якості освіти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Стратегія і політика МДПУ щодо забезпечення якості освіти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про Комісію Вченої ради з експертизи якості освітніх програм спеціальностей (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • План роботи комісії з експертизи якості освітніх програм на 2022-2023 н.р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Комісія Результати анкетування 2019 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Якісні та кількісні показники _загальні (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Доповiдь_звiт_комiсiя_2018-2019 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Внутрішня експертиза ОП (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Експертиза якості інформаційного забезпечення, прозорості і публічності освітньої діяльності структурних підрозділів університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Програма роботи комісії  з експертизи якості освітніх програм спеціальностей в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького на 2020-2021 навчальний рік (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Програма заходів, заходів, спрямованих на забезпечення систематичного формування у здобувачів ВО професійних і практичних компетентностей,  сфокусованих на потреби працедавців і професійні перспективи (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Спрямованість освітньої діяльності на досягнення відповідності навичок випускників університету потребам роботодавців (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Результати анкетування здобувачів з питання якості освітніх програм 2020-2021 н.р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Предметом діяльності Комісії з експертизи якості освітніх програм (ОП) є системна аналітична діяльність з питань відповідності їх цілей, результатів навчання і змісту Місії і стратегії МДПУ імені Богдана Хмельницького, періодичність перегляду змісту ОП на предмет культуровідповідності, перспективності у динаміці професії; правильного вибору способів досягнення навчальних цілей, системності окремих елементів, практичної спрямованості; участь стейкхолдерів (здобувачів, працедавців та інших) у вдосконаленні змісту програми; задоволеність здобувачів вищої освіти щодо освітньої програми, яка опановується, та інші важливі критерії якості освітніх програм.

Механізмом вивчення якісних показників функціонування ОП в університеті є система опитувань і анкетування, які здійснюється на кількох рівнях і різними структурними підрозділами (анкетування працедавців, випускників освітніх програм, викладачів, та інших сторін, зацікавлених у результатах навчання, що можуть проводити усі учасники освітнього процесу – студентське самоврядування, кафедри, гаранти освітніх програм, деканати тощо).

Особлива увага комісії з експертизи якості ОП спрямована на аналіз результатів анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої діяльності університету. У зв’язку з ємністю запитань розробленої анкети, таке анкетування здійснюється 1 раз на рік.

Результати цього та інших анкетувань і опитувань, які стосуються питань якості ОП, глибоко аналізуються, експертна комісія виносить результати анкетування на обговорення до Вченої ради, яка приймає необхідні рішення, додає актуальні пропозиції для періодичного перегляду та вдосконалення ОП і підвищення якості освітньої діяльності університету.