Інформація

про роботу комісії з питань наукової етики та за­побігання плагіату в освітній діяльності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

10.09.2019 р. – комісією розроблено заходи щодо забезпечення академічної доброчесності при реалізації освітніх програм, які зобов’язали кафедри університету: призначити відповідальну особу, розробити план заходів щодо забезпечення академічної доброчесності викладачами кафедри і студентами, підготувати відповідні інформаційно-технологічні засоби, систематично проводити профілактично-роз’яснювальну роботу серед викладачів і здобувачів вищої освіти щодо недопущення проявів академічного плагіату у наукових, навчально-методичних розробках, розробити механізми моніторингу дотримання академічної доброчесності, чіткі і зрозумілі критерії оцінювання з дисциплін, що викладаються, довести їх до відома здобувачів вищої освіти та дієві та прозорі процедури реагування на факти необ’єктивного оцінювання здобувачів вищої освіти та на прояви академічної недоброчесності.


15.10.2019 р. – розроблено нове Положення про запобігання академічного плагіату в освітній діяльності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, яке включає 8 розділів і є складовою частиною нормативно-організаційної документації університету та призначено для здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників.

Розділи Положення охоплюють такі питання: 1) загальні положення, 2) політика, стандарти та внутрішня нормативна база ЗВО, 3) інституційне забезпечення, 4) порядок здійснення перевірки робіт із застосуванням програмного засобу, 5) відповідальність за виявлення факту академічного плагіату, 6) порядок подання апеляції та її розгляд,  7) організація діяльності Комісії з питань наукової етики та запобігання плагіату в освітній діяльності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 8) прикінцеві положення.


Жовтень 2019 р. – на кафедрах проведено аналіз тематики курсових та дипломних (бакалаврських та магістерських)  робіт за 3 попередні навчальні роки, оновлення й затвердження тем наукових проектів на 2019-2020 н.р.


Грудень 2019 р. У листопаді-грудні 2019 року кафедрами було проведено контрольні заходи з дотримання академічної доброчесності студентами магістратури, проаналізовано відсоток  оригінальності дипломних робіт, представлених на передзахист, зроблено відповідні зауваження щодо підвищення рівня оригінальності робіт і лише тоді рекомендовано до захисту.

Упродовж І семестру 2019-2020 н.р. кафедрами університету було проведено попереджуючі заходи зі студентами щодо дотримання академічної доброчесності під час написання курсових і дипломних робіт з метою запобігання плагіату і навчання здобувачів вищої освіти коректного цитування наукових доробок.

Питання з популяризації академічної доброчесності та запобігання випадків її порушення були обговорені на засіданнях кафедр університету, про що свідчать записи в протоколах.

Упродовж І семестру 2019-2020 н.р з метою запобігання та протидії проявам академічної недоброчесності серед здобувачів вищої освіти викладачі кафедр у випадках виявлення текстових та інших запозичень без коректних посилань, цитування  наукових текстів під час перевірки письмових модульних завдань студентів не зараховували роботу і повертали її на перескладання, про що також доповідалося на засіданнях кафедри.


14.01.2020 р. – Проведення загальноуніверситетського науково-практичного семінару з питань академічної доброчесності та запобігання плагіату для гарантів освітніх програм


Лютий 2020 р. – обговорення на кафедрах результати перевірки друкованої продукції викладачів кафедр за 1-ий семестр 2019-2020 н.р.


10 березня 2020 р. – On-line засідання комісії з питань своєчасної перевірки наукових доробок студентів (курсових та дипломних робіт) на плагіат, визначення комп’ютерних програм, які надають найбільш об’єктивні результати і є економними за часом.

Відповідальні: Керівники робочих груп факультетів, викладачі, відповідальні  за цей напрямок роботи на кафедрі.

Цільова аудиторія: студенти-автори курсових та дипломних (бакалаврських і магістерських) робіт та їх керівники.


31 березня 2020 р.: проведено оn-line засідання комісії з питань своєчасної перевірки наукових доробок студентів на плагіат. Всі керівники наукових робіт надали звіти, в яких зазначили, що всі роботи, які були допущені до захисту в грудні,  були перевірені на оригінальність, випадків некоректного цитування  виявлено не було. Роботи, які здобувачі вищої освіти захищатимуть в травні-червні, підлягатимуть перевірці в квітні, результати перевірки будуть доповідатися на засіданні кафедр, які і надаватимуть допуск роботам, до яких не буде зауважень.


У вересні 2020 року  комісією з академічної доброчесності розроблені нові Положення про академічну доброчесність та Кодекс академічної доброчесності, проведено вибори викладачів кафедр університету до складу робочих груп комісії та розроблено план роботи Комісії з питань академічної доброчесності на новий (2020-2021) навчальний рік. 


У жовтні 2020 року  відповідальними по кафедрах з  питань академічної доброчесності  було проведено аналіз тематики курсових та дипломних (бакалаврських та магістерських)  робіт за попередні навчальні роки, оновлених і затверджених  на 2020-2021 н.р. тем наукових проектів. Збігів тем та змісту робіт не виявлено. Комісія відмітила появу нових тем, пов’язаних з використанням інноваційних технологій в освітньому процесі, з виконанням вимог НУШ щодо формування компетентностей в здобувачів середньої освіти та використання педагогічних технологій інклюзивної освіти.


13 листопада 2020 року Вченою Радою університету було затверджено оновлені Положення про академічну доброчесність та Кодекс академічної доброчесності, розроблені комісією.


У грудні 2020 року Комісією з  питань академічної доброчесності МДПУ ім. Б.Хмельницького було проаналізовано звіти керівників робочих груп факультетів з перевірки текстів дипломних (магістерських) робіт на оригінальність, захист яких відбувся в грудні 2021 року. Комісія звернула увагу керівників дипломних (магістерських) робіт на врахування відсотку оригінальності тексту робіт на оцінку за наукову роботу.Рівень самостійності виконання дипломної роботи визначається за шкалою, запропонованою керівникам комісією.


У січні 2021 року Комісією з  питань академічної доброчесності МДПУ ім. Б.Хмельницького було проаналізовано роботу робочих груп факультетів за 1-е півріччя 2020-2021 навчального року з дотримання  академічної доброчесності учасниками освітнього процесу МДПУ ім. Б.Хмельницького. Проведений аналіз дозволив комісії зробити висновок про задовільний стан роботи всіх кафедр МДПУ ім Б.Хмельницького з дотримання здобувачами вищої освіти і викладачами кафедр академічної доброчесності. Заплановані кафедрами заходи було проведено вчасно, серед здобувачів вищої освіти постійно проводиться розяснювальна робота, всі наукові доробки проходять перевірку на оригінальність тексту перед публікацією чи оприлюдненням. На особливу увагу заслуговує розмаїття форм організації просвітницької роботи серед здобувачів вищої освіти і викладачів університету.


У лютому 2021 року Комісією з  питань академічної доброчесності МДПУ ім. Б.Хмельницького продовжується роз’яснювальна робота на факультетах серед здобувачів вищої освіти про порушення академічної доброчесності та визначення сутності цих порушень. Найбільш ефективними серед форм організації такої роботи є: «Засідання круглого столу», «Бліц опитування», сумісна перевірка наукових доробок на оригінальність тексту і аналіз отриманих результатів та ін.


5 квітня 2021 року відповідно до плану заходів щодо запобігання та виявлення порушень Кодексу академічної доброчесності МДПУ ім. Б.Хмельницького на філологічному факультеті відбулася зустріч науково-педагогічних працівників факультету з юристом МДПУ ім.Б.Хмельницького Коноплянко Олександром Анатолійовичем з теми «Хабарництво». Зустріч проходила в режимі он-лайн за допомогою платформи Zoom. Олександр Анатолійович ознайомив присутніх з всіма можливими видами незаслуженого отримання грошової винагороди науково-педагогічними працівниками під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності, які вважаються хабаром, видами академічної відповідальності педагогічних, науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти, видами покарань за вчинену протизаконну дію. В кінці зустрічі Олександр Анатолійович відповів на запитання присутніх.


26 квітня 2021 року відбулося засідання Комісії з академічної доброчесності з першим проректором Мальцевою І.А., проректором з наукової роботи Москальовою Л.Ю.  з питання використання програми Unicheck в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.

В ході засідання було вироблено методичні рекомендації з використання зазначеної програми факультетами та інститутом МДПУ.