Інформація

про роботу комісії з питань наукової етики та за­побігання плагіату в освітній діяльності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

10.09.2019 р. – комісією розроблено заходи щодо забезпечення академічної доброчесності при реалізації освітніх програм, які зобов’язали кафедри університету: призначити відповідальну особу, розробити план заходів щодо забезпечення академічної доброчесності викладачами кафедри і студентами, підготувати відповідні інформаційно-технологічні засоби, систематично проводити профілактично-роз’яснювальну роботу серед викладачів і здобувачів вищої освіти щодо недопущення проявів академічного плагіату у наукових, навчально-методичних розробках, розробити механізми моніторингу дотримання академічної доброчесності, чіткі і зрозумілі критерії оцінювання з дисциплін, що викладаються, довести їх до відома здобувачів вищої освіти та дієві та прозорі процедури реагування на факти необ’єктивного оцінювання здобувачів вищої освіти та на прояви академічної недоброчесності.


15.10.2019 р. – розроблено нове Положення про запобігання академічного плагіату в освітній діяльності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, яке включає 8 розділів і є складовою частиною нормативно-організаційної документації університету та призначено для здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників.

Розділи Положення охоплюють такі питання: 1) загальні положення, 2) політика, стандарти та внутрішня нормативна база ЗВО, 3) інституційне забезпечення, 4) порядок здійснення перевірки робіт із застосуванням програмного засобу, 5) відповідальність за виявлення факту академічного плагіату, 6) порядок подання апеляції та її розгляд,  7) організація діяльності Комісії з питань наукової етики та запобігання плагіату в освітній діяльності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 8) прикінцеві положення.


Жовтень 2019 р. – на кафедрах проведено аналіз тематики курсових та дипломних (бакалаврських та магістерських)  робіт за 3 попередні навчальні роки, оновлення й затвердження тем наукових проектів на 2019-2020 н.р.


Грудень 2019 р. У листопаді-грудні 2019 року кафедрами було проведено контрольні заходи з дотримання академічної доброчесності студентами магістратури, проаналізовано відсоток  оригінальності дипломних робіт, представлених на передзахист, зроблено відповідні зауваження щодо підвищення рівня оригінальності робіт і лише тоді рекомендовано до захисту.

Упродовж І семестру 2019-2020 н.р. кафедрами університету було проведено попереджуючі заходи зі студентами щодо дотримання академічної доброчесності під час написання курсових і дипломних робіт з метою запобігання плагіату і навчання здобувачів вищої освіти коректного цитування наукових доробок.

Питання з популяризації академічної доброчесності та запобігання випадків її порушення були обговорені на засіданнях кафедр університету, про що свідчать записи в протоколах.

Упродовж І семестру 2019-2020 н.р з метою запобігання та протидії проявам академічної недоброчесності серед здобувачів вищої освіти викладачі кафедр у випадках виявлення текстових та інших запозичень без коректних посилань, цитування  наукових текстів під час перевірки письмових модульних завдань студентів не зараховували роботу і повертали її на перескладання, про що також доповідалося на засіданнях кафедри.


14.01.2020 р. – Проведення загальноуніверситетського науково-практичного семінару з питань академічної доброчесності та запобігання плагіату для гарантів освітніх програм


Лютий 2020 р. – обговорення на кафедрах результати перевірки друкованої продукції викладачів кафедр за 1-ий семестр 2019-2020 н.р.


10 березня 2020 р. – On-line засідання комісії з питань своєчасної перевірки наукових доробок студентів (курсових та дипломних робіт) на плагіат, визначення комп’ютерних програм, які надають найбільш об’єктивні результати і є економними за часом.

Відповідальні: Керівники робочих груп факультетів, викладачі, відповідальні  за цей напрямок роботи на кафедрі.

Цільова аудиторія: студенти-автори курсових та дипломних (бакалаврських і магістерських) робіт та їх керівники.


31 березня 2020 р.: проведено оn-line засідання комісії з питань своєчасної перевірки наукових доробок студентів на плагіат. Всі керівники наукових робіт надали звіти, в яких зазначили, що всі роботи, які були допущені до захисту в грудні,  були перевірені на оригінальність, випадків некоректного цитування  виявлено не було. Роботи, які здобувачі вищої освіти захищатимуть в травні-червні, підлягатимуть перевірці в квітні, результати перевірки будуть доповідатися на засіданні кафедр, які і надаватимуть допуск роботам, до яких не буде зауважень.


У вересні 2020 року  комісією з академічної доброчесності розроблені нові Положення про академічну доброчесність та Кодекс академічної доброчесності, проведено вибори викладачів кафедр університету до складу робочих груп комісії та розроблено план роботи Комісії з питань академічної доброчесності на новий (2020-2021) навчальний рік. 


У жовтні 2020 року  відповідальними по кафедрах з  питань академічної доброчесності  було проведено аналіз тематики курсових та дипломних (бакалаврських та магістерських)  робіт за попередні навчальні роки, оновлених і затверджених  на 2020-2021 н.р. тем наукових проектів. Збігів тем та змісту робіт не виявлено. Комісія відмітила появу нових тем, пов’язаних з використанням інноваційних технологій в освітньому процесі, з виконанням вимог НУШ щодо формування компетентностей в здобувачів середньої освіти та використання педагогічних технологій інклюзивної освіти.


13 листопада 2020 року Вченою Радою університету було затверджено оновлені Положення про академічну доброчесність та Кодекс академічної доброчесності, розроблені комісією.