Накази та розпорядження Кабінету Міністрів України

  • Закон України «Про вищу освіту» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18)
  • Постанова від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» (https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248945529)
  • Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/309-99-п)
  • Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/309-99-п)
  • Постанова від 24 липня 2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-п)
  • Постанова від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п)
  • Постанова «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-п#n10)

 

Накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України 

  • Наказ МОН України від 12.01.2017 року № 40 “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації” (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17)
  • Наказ МОН України від 06.11.2015 № 1151 “Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266” (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15)
  • Наказ МОН України від 17.10.2012 р. №1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12)