Відділ докторантури та аспірантури є структурним підрозділом Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Завідувач відділом

Долинна Олена Миколаївна

 

Контакти
адреса: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20
тел. (0619) 44-03-63
e-mail: nauka@mdpu.org.ua

 ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ВІДДІЛУ ДОКТОРАНТУРИ ТА АСПІРАНТУРИ Є:

 1. Планування, організація та контроль підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру університету.
 2. Ведення обліку та аналізу статистичних показників з підготовки науково-педагогічних кадрів.
 3. Розробка пропозицій з удосконалення та підвищення ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів.
 4. Забезпечення оформлення документації та зберігання інформації у відповідності до законодавства у сфері захисту персональних даних.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ, ЯКІ ВИКОНУЄ ВІДДІЛ:

 1. Займається підготовкою облікової, статистичної, звітної документації з функціональної діяльності відділу.
 2. Формує план набору до аспірантури та докторантури за державним замовленням.
 3. Організовує укладання контрактів про платну підготовку в аспірантурі та докторантурі громадян України та іноземних громадян.
 4. Здійснює планування, організацію та контроль навчального процесу аспірантів та докторантів.
 5. Організовує та здійснює консультативну, а також роз’яснювальну роботу з науково-педагогічними кадрами.
 6. Комплектує склад комісій зі складання вступних і кандидатських іспитів, аналізує їх діяльність та слідкує за дотриманням встановлених вимог.
 7. Контролює проведення загальної атестації аспірантів та докторантів.
 8. Проводить облік та аналіз успішності аспірантів та докторантів за результатами атестації  та захистів.

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в докторантурі, аспірантурі університету належить до пріоритетних стратегічних завдань як формування науково-інноваційного потенціалу, так і розвитку університету загалом. У своїй діяльності відділ аспірантури та докторантури керується Законами України «Про вищу освіту» від 01.07.14, «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.15№848-VІІІ, Постановою Кабінету Міністрів України «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23.03.16  № 261, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами та розпорядженнями ректора Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Статутом університету.

Профіль підготовки аспірантів/докторантів відповідає пріоритетним напрямам наукової діяльності університету та  охоплює 9 напрямів та докторантура за 3 спеціальностями (відповідно до переліку спеціальностей, що затверджений Наказом МОН України від 14.09.2011 р. № 1057, наказом МОН України від 20.07.2018 р. №1373-и, за якими в університеті здійснюється підготовка фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Cпеціальності аспірантури

Спеціальність

Ліцензійний

обсяг

011 Освітні, педагогічні науки

15

012 Дошкільна освіта

5

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

5

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

10

032 Історія та археологія

5

033 Філософія

5

091 Біологія

15

101 Екологія

5

131 Прикладна механіка

5

Спеціальності докторантури

011 Освітні, педагогічні науки

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

131 Прикладна механіка

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Термін навчання в аспірантурі на денній та заочній формі – 4 роки; перебування в докторантурі – 2 роки.

Спеціальність

І курс

ІІ курс

Ш курс

011 Освітні, педагогічні науки

3

9

9

012 Дошкільна освіта

2

 

 

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

 

1

1

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

5

2

4

131 Прикладна механіка

1

 

 

032 Історія та археологія

4

2

1

033 Філософія

2

1

1

091 Біологія

2

2

2

101 Екологія

1

1

 

Всього:

20

18

18

 

При розробці планів підготовки науково-педагогічних кадрів враховуються потреби кафедр в докторах та кандидатах наук з урахуванням перспективного розвитку спеціальностей та наявного складу кафедр.

Сучасний рівень фахової та наукової підготовки докторантів, аспірантів забезпечують 20 докторів наук та 8 кандидатів наук. Серед докторів наук наукове консультування докторантів та наукове керівництво аспірантами впродовж останніх років здійснювали 12 академіків та членів-кореспондентів галузевих академій наук.

Контакти:

м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20

тел.: (0619) 44-03-63