Положення

 

Про студентську наукову лабораторію Екологічна освіта для сталого розвитку.

І. Загальні положення:

1.1 Студентська наукова лабораторія є науковим підрозділом Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

1.2. Студентська наукова лабораторія безпосередньо підпорядковується ректору, проректору з наукової роботи.

1.3. Студентська наукова лабораторія очолюється керівником, який призначається на цю посаду в установленому порядку, керує наукою та господарською діяльністю лабораторії.

 

ІІ. Обґрунтування створення лабораторії.

В якості ідеології ХХІ століття суспільство визначило концепцію стійкого розвитку. Світова наука до кінця ще не визначила що це таке, а головне як цього стійкого розвитку досягти.

Освіта для стійкого розвитку – це нова екологоорієнтована цінність в сучасному освітньому просторі.

Ідея стійкого розвитку в освітньому контексті орієнтує школу на організацію освітнього процесу на осмислення перспективних напрямків ідеології освіти для стійкого розвитку, пов’язує екологічну, економічну, соціальну і культурологічну складову цього складного багатоаспектного, поліфункціонального феномена.

Екологічна складова концепції базується на основних положеннях екологічної відповідальності і діяльності в довкіллі, орієнтує школу на формуванні у учнів вмінь і навичок у сприйнятті екологічного імперативу, правил здорового образу життя, а також вміння вести дослідницьку роботу по вивченню довкілля та здійснювати оптимізацію взаємовідносин з природою.

Мета – активізувати дослідницьку роботу студентів в галузі екологічної освіти на основі інтеграцій досліджень різних факультетів (хіміко-біологічного, природничо-географічного, економічного, соціально-гуманітарного) Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Тема досліджень. Безперервна екологічна освіта для стійкого розвитку. Дослідження в галузі екологічної освіти плануються вести у таких напрямах:

-             розвиток пізнавального інтересу у дітей (дитячий садок - школа) при вивченні живої природи;

-             морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах;

-             екологічна освіта в контексті толерантності;

-             формування екологічної культури, як сучасної парадигми розвитку соціокультурного та навчально-виховного процесу;

-             екологічна етика, як антропологічний орієнтир для людини ХХ століття;

-             дидактичний сервіс для здійснення освіти для сталого розвитку;

-             міжнародне співробітництво та екоправо;

-             екотуризм;

-             практичне використання екологічної етики. Права тварин;

-             народні екологічні традиції та релігіозні погляди на екоетику;

-             педтехнологія формування екоетичних понять. Технологія проведення акцій, тренінгів, дискусій.

Дослідження в галузі безперервної екологічної освіти у нашому університеті мають актуальність і з точки зору забезпечення потреб навчального процесу викладання дисциплін: методика викладання екології, методики викладання природознавства, екоетики, педтехнології формування екологічної культури, організація наукової діяльності студентів.

Але особливої актуальності набувають дослідження з точки зору міжнародного співробітництва університету:

1. Договір з международним обществом Дикої Природи.

2. Договір з Белгородським державним університетом.

Потреби поглиблення міжнародної співпраці у вирішенні глобальних екологічних проблем в екоосвіті та екопросвіту вимагають підняти рівень Наукових досліджень, на якісно новий рівень. Болонська декларація (про обмін студентської молоді) надає можливість студентам активізувати свою наукову діяльність.

Створення студентської наукової лабораторії має на меті скоординувати розрізнені індивідуальні дослідження в галузі безперервної екологічної освіти, які ведуться викладачами МДПУ ім. Богдана Хмельницького – фахівцями різних галузей науки викладачами різних факультетів. Все це дозволить інтегрувати їхні зусилля у роботі над найбільш перспективними, комплексними, грантовими темами.

 

ІІІ. Головним завданням студентської наукової лабораторії: є активізація наукової роботи з питань екоетики, екокультури, екоправа, екотуризма та з педтехнологій формування екологічних компетенцій в системі безперервної екоосвіти (дитячий садок – школа - ВНЗ).

Відповідно до цього плануються:

1.     організація студентських екологічних акцій по охороні природи рідного краю;

2.     організація екскурсій, виїздних семінарів – тренінгів на природно - заповідні території Запорізької області;

3.     розробка та проведення студентами екологічних заходів для загальноосвітніх шкіл та студентів педагогічних університетів;

4.     створення відеофільмів, відеосюжетів про біорізноманіття та екологічних проблем регіону, реклами природоохоронного змісту;

5.     створення сайта: Екоосвіта для сталого розвитку;

6.     видання методичних рекомендацій з організації екоосвіти та екопросвіти для сталого розвитку;

7.     проведення ітогових науково-практичних конференцій по результатам роботи за рік.

 

 

 

IV. Функції студентської наукової лабораторії:

-          забезпечення координації наукової діяльності фахівців різних галузей  науки в галузі безперервної екологічної освіти для сталого розвитку;

-          активізація наукової діяльності студентів (згідно з вимогами Болонської Декларації);

-          пропаганда наукових досягнень Мелітопольського державного педагогічного університету на загальнодержавному та міжнародному рівні.

 

V. Співробітництво з державними науковими організаціями та закладами в Україні, міжнародна співпраця.

У зв’язку з різнобічними напрямками наукових досліджень, які потребують додаткових консультацій, обговорень, польових експедицій, екскурсій, акцій – передбачається налагодити тісну співпрацю із:

-        Комітетом екології при місцевої виконавчої влади міста Мелітополя та Мелітопольського району.

-        Органами місцевої виконавчої влади Запорізької області.

-        Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді МОН України.

-        Еколого-натуралістичним центром учнів та молоді м. Мелітополь.

-        Еколого-культурним центром м. Київ.

-        Центром охорони дикої природи м. Москва.

-        Науково-дослідним інститутом Біорізномаїття наземних та водних екосистем півдня України.

 

VI. Можливі споживачі результатів досліджень.

-        Установи Міністерства освіти України (матеріали можуть бути використані під час підготовки навчальних та методичних посібників з проблем безперервної екологічної освіти, виховання і просвіти (в системі дитячий садок – школа – ВНЗ).

-        Органи державної влади України та органи самоврядування при розробці та прийнятті нормативно-правових актів з питань екологічної безпеки.

-        Викладачі, аспіранти, студенти при проведенні науково-методичних досліджень (статті, монографії, курсові, дипломні, магістерські, дисертаційні роботи).

-        Засоби масової інформації (телебачення, радіо, періодичні друковані видання).

 

VII. Кадровий склад працівників студентської наукової лабораторії:

1.        Координатори, кандидат наук – 3.

2.        Старші наукові співробітники (куратори) – 8.

3.        Молодші наукові співробітники (студенти) – 12.

 

VIII. Фінансування роботи лабораторії: позабюджетне, грантове.