Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:

Вчена рада. Перелік документів

30.07.2015

П Е Р Е Л І К

ДОКУМЕНТІВ НА ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНОГО

ЗВАННЯ ПРОФЕСОРА (ДОЦЕНТА)

Вимоги Міністерства освіти і науки України щодо присвоєння вчених звань професора та доцента (Постанова Кабінету Міністрів України №1149 від 27 грудня 2008 р., із змінами згідно з Постановами КМ №507 від 23.06.2010 та №955 від 12.09.2011) можна знайти за такою адресою:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1149-2008-п

Перед поданням документів здобувач вченого звання повинен особисто ознайомитися з вищезазначеними Положеннями та перевірити результати науково-педагогічної роботи на відповідність вимогам щодо присвоєння вчених звань.

ЗДОБУВАЧ ГОТУЄ наступні ДОКУМЕНТи:

1.  Звіт про навчально-методичну, науково-дослідну та організаційно-виховну роботу за період перебування на посаді доцента (професора) – 1 примірник, підписаний здобувачем та завідувачем кафедри (для завідувача кафедри – з візою декана/директора).

2.  Довідка про присвоєння здобувачу вченого звання професора/доцента (за формою 7) – 1 примірник.

3.  Список наукових та навчально-методичних праць (за формою 11) – 2 примірники. Більшість статей повинна бути одноосібними.

Зберігати такий розподіл розділів:

I.     Наукові праці, опубліковані до захисту кандидатської (докторської) дисертації;
II.     Наукові праці, опубліковані після захисту кандидатської (докторської) дисертації (статі у фахових виданнях позначити словами «фахове видання», а монографії та навчальні посібники (підручники) з грифом МОН України виділити жирним шрифтом);
III.     Авторські свідоцтва, патенти;
IV.     Основні навчально-методичні праці за період педагогічної діяльності.

4.  Копії 5 останніх (для здобувачів вченого звання професора – 10) наукових статей у фахових виданнях та основні навчально-методичні праці.

5.  Витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією щодо присвоєння здобувачеві відповідного вченого звання – 1 примірник.

6.  Витяг з протоколу засідання кафедри з висновком про відкриту лекцію – 1 примірник.

7.  Копія трудової книжки, засвідчена відділом кадрів – 2 примірники.

8.  Витяг з трудової книжки з інформацією про педагогічний стаж у вищій школі, засвідчений відділом кадрів – 2 примірники.

9.  Витяги з наказів про педагогічний стаж здобувача (у разі роботи за сумісництвом) – 2 примірники.

10.  Копії дипломів про наукові ступені та вчені звання, засвідчені відділом кадрів – 2 примірники.

11.  Копія свідоцтва про одруження або розірвання шлюбу, якщо є зміна прізвища – 2 примірники.

12.  Автореферати та копії дипломів підготовлених кандидатів наук (для здобувачів щодо присвоєння вченого звання професора, які не мають наукового ступеня доктора наук) – 2 примірники.

13.  Копії першої і другої сторінок та змісту підручників (навчальних посібників) з грифом МОН України (для здобувачів щодо присвоєння вченого звання професора, які не мають наукового ступеня доктора наук) – 2 примірники.

14.  Опис документів – 2 примірники.

15.  Заява – 1 примірник.

16.  Згода на збір та обробку персональних даних – 2 примірники.

17.  Титульні аркуші – 2 примірники.

А ТАКОЖ:

  • Ксерокопії першої сторінки паспорту (2 примірники), грамот, нагород.
  • Два конверти формату А5 (з клейкою стрічкою).
  • 100 листів паперу формату А4.
  • 2 картонних швидкозшивача.

СЕКРЕТАР ВЧЕНОЇ РАДИ ГОТУЄ:

  • Протокол лічильної комісії
  • Явочний лист членів Вченої Ради університету
  • Бюлетені для таємного голосування
  • Супровідний лист

ТАКОЖ ВСІ ДОКУМЕНТИ ПЕРЕДАЮТЬСЯ СЕКРЕТАРЮ ВЧЕНОЇ РАДИ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ.

Документи, мають бути надруковані 14 шрифтом, міжрядковий інтервал – 1.

ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ВЧЕНІЙ РАДІ УНІВЕРСИТЕТУ.

Документи подаються секретарю Вченої ради не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до засідання Вченої ради університету.