Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Новини університету

Презентація навчально-тренінгового центру економіки та підприємництва

12.02.2014
11 лютого 2014 року в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького відбулась презентація нового навчально-тренінгового центру економіки і підприємництва.

Ініціаторами презентації центру виступили: керівник громадської організації «Комітет Майбутнього «Солідарність і Відповідальність» О.К. Фокарді, директор Центру трансферу технологій Л.В. Афанасьєва, завідувач кафедри економіки В.А. Петренко.
Детальніше...
 

Кафедра анатомії і фізіології людини і тварин в гостях у терпіннівських школярів

12.02.2014

Кафедра анатомії і фізіології людини і тварин

в гостях у терпіннівських школярів

Головною проблемою для України, яка пов'язана із май­бутнім держави, є збереження і зміцнення здоров'я дітей та учнівської молоді, адже їх здо­ров'я - одне із основних дже­рел щастя, радості і повноцін­ного життя батьків, учнів, суспільства в цілому.

11 лютого 2014 року відбулася зустріч за­відувача кафедри анатомії та фізіології людини і тварин, доктора педагогічних наук, професора Аносова І.П., старшого викладача Маньковської Л.М. із старшокласниками Терпіннівського колегіуму «Джерело» і була присвячена ос­новам репродуктивного здо­ров'я молоді, що є  найактуальнішою проблемою сучасності.

Відкриваючи захід, Ано­сов І.П. звернув увагу май­бутніх випускників на необ­хідності інформаційного за­безпечення охорони здоров'я.

Саме обізнаність про не­безпечні та шкідливі звички, інші негативні впливи на здо­ров'я людини допомагає бага­тьом правильно орієнтувати свій спосіб життя, бути ус­пішними людьми.

Недостатнє усвідомлення батьками ролі у вихованні ді­тей, а також перекладання від­повідальності на освітні зак­лади та оточуюче середовище є першопричиною численних порушень здоров'я майбутньо­го покоління. Виходячи із важливості наявної проблеми, в країні розроблена концепція дер­жавної програми «Репродук­тивне здоров'я нації 2006-2015рр.». Викладачі нашого університету ак­тивно впроваджують її в життя.

Університетом розроблена наукова програма «Ціна тво­го життя», яка після перемоги в обласному конкурсі, була представлена професором Ано­совим І.П. в м. Києві на міжнародній конферен­ції по здоровому способу жит­тя. Цей матеріал зацікавив організаторів конференції, серед яких були представники ООН та Європарламенту. І вони його рекомендували для поширення в країнах світу. Презентована програма була апробована в колегіумі «Джерело» (с. Терпіння). Приємно вра­зила активність учнів. На за­питання, -  чи помінялись ваші погляди на своє відношення до власного здоров'я після проведення презентації - у всіх була одностай­на ствердна відповідь.

Представники кафедри анатомії і фізіології людини і тварин МДПУ ім. Б.Хмельницького залишили учням свої роз­робки, інформаційний мате­ріал. А основне - спонукали всіх замислитись над своїм здоров'ям, бути не байдужими до свого способу життя.

 

 

Cтартував єдиний в області екомарафон

10.02.2014

Екомарафон, який проводить Мелітопольський центр еколого-натуралістичної творчості у співпраці з МДПУ ім. Б. Хмельницького та Азово-Чорноморською орнітологічною станцією, єдиний в Запорізькій області, як по тривалості, так і за різноманітністю форм роботи, та кількості його учасників. Докладніше...

 

Міжнародний день водно-болотних угідь

07.02.2014
В рамках відзначення Міжнародного дня водно-болотних угідь (2 лютого) кафедра екології та зоології хіміко-біологічного факультету спільно з Приазовським національним парком 5 лютого 2014 року провели загальнофакультетську кураторську годину для студентів I – II курсів. У лекції-презентації професор кафедри екології та зоології Кошелєв О.І. розповів про історію створення Рамсарської конвенції, завданням якої є привернути увагу до проблем водно-болотних угідь та раціонального використання ресурсів.
Детальніше...
 

Конференція трудового колективу університету

06.02.2014

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ШАНОВНЕ СТУДЕНТСТВО!

Визначені ректоратом рік тому пріоритети у сфері навчально-методичної роботи, спрямовані на забезпечення високої якості освіти і наукових досліджень, їх нерозривної інтеграції і поєднання з інноваційною діяльністю для університету як педагогічного вищого навчального закладу, залишаються  незмінними.

Діяльність колективу університету в 2013 році була спрямована на динамічний розвиток наукових досліджень,  підтримку й функціонування провідних наукових шкіл і перспективних дослідницьких напрямів, забезпечення високої конкурентоспроможності ВНЗ, дотримання стандартів якості навчального процесу на регіональному, національному та світовому освітянських ринках,  створення умов для зміцнення кадрового потенціалу, а також на виконання університетом його функцій як центру інтелектуального життя та культурної діяльності.

2013 рік був позначений стабільними тенденціями в організації навчально-виховного та науково-дослідного процесів.

Університет пройшов загальну акредитацію за четвертим рівнем, отримавши вагомі можливості для реалізації освітніх послуг за п’ятдесятьма сімома напрямами і спеціальностями.

Протягом року було створено декілька інноваційних структурних підрозділів: центр корекційно-розвивальних технологій, Юридичну клініку, Бюро досліджень в області захисту інтелектуальної власності.

Завдяки спільним зусиллям було значно підвищено якість професорсько-викладацького складу. На сьогодні  навчальний процес забезпечує 37 докторів наук, професорів; 192 кандидати наук, доценти, що становить 64 відсотка від загальної кількості викладачів університету. Створено умови для систематичної перепідготовки викладачів.

Результати рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів України засвідчують, що університет займає стабільне положення з-поміж інших освітніх установ.

Спільно з університетами Польщі розпочато підготовку бакалаврів за програмою «Подвійний диплом» за напрямом «Філологія».

Для конкретизації розвитку основних напрямів у 2013 році відбулось оновлення й упорядкування нормативно-правових документів із питань організації діяльності університету.

Було затверджено «Концепцію розвитку університету» та «Стратегію розвитку» Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького на 2013-2023 роки. Саме ці документи визначають мету, стратегічні напрями й основні завдання розвитку ВНЗ з огляду на довгострокову перспективу.

Упродовж звітного періоду Вчена рада університету приділяла постійну увагу питанням укладення нових, оновлення та перезатвердження чинних нормативно-правових документів, що регламентують діяльність як навчального закладу загалом, так і його окремих структурних підрозділів.

Так, у 2013 році з метою ліцензування підготовки іноземних громадян оновлено та затверджено «Положення про відділ міжнародних зв’язків» та «Положення про статус і діяльність підготовчого відділення». Для належної організації конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ухвалено «Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького».

У 2013 році Вченою радою було також затверджено «Положення про Центр дистанційного навчання» та «Положення про Центр корекційно-розвивальних технологій для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку».

Для надання правової підтримки викладачам, співробітникам і студентам університету за рішенням Вченої ради було створено Постійну комісію з правового забезпечення діяльності університету в галузі охорони праці, охорони здоров’я та соціального забезпечення, Юридичну клініку та Бюро досліджень у сфері захисту інтелектуальної власності.

Із огляду на вищезазначене, можна стверджувати, що у 2013 році було розроблено збалансовану нормативно-правову базу університету, що регулює та забезпечує ефективність реалізації основних напрямів його розвитку й результативне функціонування всіх підсистем.

Робота щодо формування студентського контингенту здійснювалась відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки, ґрунтуючись на «Умовах прийому до вищих навчальних закладів у 2013 році», «Правилах прийому до Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького в 2013 році» та «Програмі профорієнтаційної роботи на 2012-2013 навчальний рік».

Аналіз проведеної в університеті роботи дає змогу констатувати, що при формуванні контингенту студентів у 2013 році:

–                        здійснено перерозподіл ліцензійного обсягу за окремими спеціальностями підготовки магістрів (початкова освіта, соціальна педагогіка, хімія, екологія);

–                        порівняно з попередніми роками в 2013 році на 10% зросла кількість поданих від абітурієнтів заяв на вступ до університету до 3882 (2012 рік – 3599);

–                        загальний конкурс на денній формі навчання становив 6,3 особи на 1 місце державного замовлення, на заочній формі навчання – 4,4 особи на 1 місце державного замовлення (у 2012 році – відповідно 6,3 та 4,3 особи на 1 місце).

На фоні збільшення ліцензії для підготовки магістрів зменшилась загальна кількість студентів ОКР «спеціаліст».

Загальний обсяг державного замовлення в 2013 році зазнав незначного  зростання порівняно з 2012 роком, і відповідно збільшився з 971 до 988 місць.

У тому числі, в 2013 році за результатами вступної компанії було зараховано на навчання – 1832 особи, що на 50 осіб більше, ніж у 2012 році.

Набір студентів на І-ІІ курси денного відділення становив  – 558 осіб.

Аналіз структури набору на навчання студентів першого курсу засвідчує, що 64 відсотка із них навчаються за державним замовленням, 36 відсотків – на умовах контракту.

Проте слід зазначити, що декілька років поспіль виникають проблемні питання при формуванні контингенту студентів за напрямами підготовки: «Математика», «Інформатика», «Хімія», «Лісове та садово-паркове господарство»,  «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Менеджмент», а за окремими спеціальностями, навіть, відбувалося скасування місць державного замовлення.

Незважаючи на комплекс заходів, що був розроблений та запроваджений керівництвом хіміко-біологічного факультету (проф. Мацюра О. В.), факультету інформатики, математики та економіки (проф. Бєльчев П. В.), а також завідувачами випускових кафедр, упродовж кількох років стабільно низькою залишається кількість студентів, зарахованих на навчання на І курс згідно з окресленими напрямами.

Зрозумілим є той факт, що ця тенденція чітко простежується як у регіоні, так і в державі. Проте від цього залежить статус факультетів і кафедр, оскільки фінансування малоукомплектованих (економічно нерентабельних) академічних груп, невиправдана «індивідуалізація» навчання та інші процеси гальмують подальший розвиток відповідного напряму.

Головним завданням роботи колективу залишається широкомасштабна інформаційно-іміджева та професійно-орієнтаційна діяльність із метою залучення абітурієнтів до навчання в університеті, заповнення місць ліцензійного обсягу та збереження контингенту студентів.

Шановні колеги!

Національний освітній глосарій визначає якість вищої освіти як її характеристику, що «відображає відповідність результатів навчання, освітніх процесів та інституційних умов актуальним цілям розвитку особи і суспільства».

Із метою підвищення якості освіти необхідно розробити дієву програму заходів, що визначає основні орієнтири діяльності у сфері забезпечення якості освіти на університетському рівні. У межах реалізації цієї програми необхідно запровадити суттєві зміни у складовій системи забезпечення якості освіти:

 • внутрішній контроль якості формування контингенту студентів першого курсу (проведення вхідних контрольних робіт);
 • контроль залишкових знань з дисциплін – проведення серії ректорських контрольних робіт;
 • вибіркове дослідження формування у студентів наскрізних компетентностей (методологічна культура, управлінські навички та компетентності);
 • вибіркове дослідження рівня набутих студентами базових фахових компетентностей (ця інформація буде доведена до відома кафедр, які викладають відповідні дисципліни з метою коригування навчальних програм).

 

Аналізуючи якість навчання, необхідно спиратися на результати державних іспитів, оскільки вони свідчать про те, що зростає вимогливість державних екзаменаційних комісій до оцінювання результатів навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями. Так, спостерігається тенденція зменшення кількості виданих дипломів із відзнакою. Якщо у 2011 році кількість дипломів ОКР «магістр» денної форми складала 52 (65,8%), то у 2013 році – 47 (50%) від загальної кількості виданих документів про освіту. Вважаю, що ці дані є об’єктивними та відповідають реальному рівню знань студентів-випускників.

Ректорат і надалі продовжуватиме політику постійного контролю якості навчання з підвищенням вимог до оцінки реальних знань і навичок студентів.

Високі досягнення не усувають наявної проблемності та додаткової відповідальності.

Зауважимо, що надмірна кількість відмінних оцінок може спричинити лише недовіру до якості підготовки фахівців у нашому університеті. Тому необхідно постійно вдосконалювати  університетську систему об’єктивності оцінювання знань студентів.

Хочу наголосити, що коли мова йде про об’єктивність – це не означає виконання спеціальних дій для економії стипендіального фонду. Запорукою об’єктивності цього процесу є відповідальне ставлення викладача до освітнього процесу, виконання своїх професійних зобов’язань.

Застосування моніторингу якості освітнього процесу необхідне не лише по відношенню до студентів, але й до викладачів. На факультетах спостерігається дефіцит використання методів контролю за якістю викладання із результатами навчання: робота навчально-методичних рад, взаємовідвідування викладачів із подальшим обговоренням методів викладання на засіданнях кафедри, контрольні відвідування завідувача кафедри мають здійснюватися не тільки з метою оцінки рівня роботи викладача, але й для виявлення контрольного рівня знань студента, контролю за його динамікою протягом викладання дисципліни. Цей аспект для завідувачів випускаючих кафедр має бути визначальним.

Таким чином, з метою забезпечення якості освіти пріоритетними вважаємо такі завдання:

1. Розробка дієвої «Програми із забезпечення якості освіти в університеті» зі зміщенням акцентів у бік професійної компетентності випускників.

2. Забезпечення повноцінної роботи відділу моніторингу якості освіти.

3. Ліцензування  нових напрямів підготовки і спеціальностей відповідно до потенційних можливостей університету.

4. Перегляд і удосконалення нормативів педагогічного навантаження з метою вивільнення часу для самостійної роботи студентів та розвитку професійних й особистісних якостей науково-педагогічних працівників.

Конструктивна побудова нашої роботи з урахуванням потреб сучасного ринку праці є ще одним, надзвичайно важливим завданням. Сучасний роботодавець вимагає від молодих фахівців не лише глибоких знань у сфері професійної діяльності, але й уміння працювати в команді, комунікативної компетенції, знання основ управління, комп’ютерної техніки, права, менеджменту, іноземних мов.

Завданням для подальшої роботи колективу є вдосконалення системи працевлаштування випускників університету, що має ґрунтуватися на  нових вимогах нормативно-правової бази, в тому числі й в організації стажування студентів за фахом на виробництві.

Якість освітнього процесу є невіддільною від науково-дослідницької роботи. У цій сфері наш університет займає лідерські позиції серед вищих педагогічних навчальних закладів України: діють 5 наукових шкіл; виконується 6 наукових проектів, які фінансуються з державного бюджету; розпочато роботу над проектом «Розробка системи радіолокаційних спостережень за трансконтинентальними міграціями птахів у ключових міграційних коридорах Азово-Чорноморського регіону України та адаптація даних до потреб відповідних соціально-економічних сфер», що виконується в межах Державної цільової програми «Наука в університетах»; колектив Науково-навчального центру «Біорізноманіття», створений наказом МОН України у 2012 р., став виконавцем Державної цільової науково-технічної та соціальної програми «Наука в університетах» на 2008-2017 роки; продовжується науково-дослідна робота за проектом Сьомої Рамкової Програми.

Провідна роль Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького в розв’язанні екологічних проблем регіону підтверджена виконанням концептуальної теми «Розробка програми екологічного оздоровлення басейну р. Молочна». Розроблена науковцями університету комплексна програма передбачає відтворення старих русел, розчищення наявних стариць і головних русел, оздоровлення прибережно-захисних смуг, пошук альтернативних джерел води для нижньої частини течії річки.

Значний науковий потенціал мають ініціативні теми, що виконуються колективами кафедр, оскільки закладають підґрунтя для подальшої роботи з отримання бюджетного та грантового фінансування.

Аналіз результатів фінансування засвідчив, що в 2013 році на 1 гривню державного бюджету було використано 97 копійок позабюджетних коштів. Враховуючи технічну допомогу за проектом програми «ТЕМПУС» – оціночна вартість оргтехніки  склала 120 тис. гривень – цей показник збільшився до одиниці.

Спостерігається позитивна динаміка й в оприлюдненні результатів наукових досліджень співробітників університету.

Починаючи з 2010 р. викладачами та співробітниками університету отримано 88 охоронних документів на наукові розробки, серед яких – 5 патентів на корисну модель та 83 свідоцтва на захист авторських прав. Так, із них упродовж 2013 року отримано 2 патенти та 33 свідоцтва.

Науковцями опубліковано 14 монографій, 29 навчальних посібники,  біля 938 статей, із них – 6 в наукометричних виданнях, 235 – у закордонних, проведено 13 науково-практичних конференцій.

Результативність науково-дослідної роботи студентів  позначена 7 призовими місцями на Всеукраїнському конкурсі  творчих робіт і 6 місцями на Всеукраїнських олімпіадах з фахових дисциплін.

Серед основних завдань, що постають перед нами в організації системи науково-дослідної роботи є розширення сфери впровадження результатів наукових досліджень. Для цього в університеті вже створено передумови:

-  функціонує центр трансферу технологій;

-  створено специфікатор потенційних можливостей науковців університету, тощо.

Завдання щодо просування наукового продукту на ринок потенційних споживачів, також, потрібно не залишити без уваги:

-  інтенсифікація роботи науково-педагогічних шкіл, у тому числі й з підготовки кадрів;

-  оприлюднення результатів досліджень у фахових закордонних виданнях, що індексуються у наукометричних базах.

Шановні колеги!

Вимагає наповнення та конкретизації реалізація програми міжнародного співробітництва.

Понад 60 угод, існуючих сьогодні в університеті, потребують визначення форм співпраці із урахуванням специфіки кожного партнера, географії та економічних можливостей сторін. Участь у конференціях, публікації, спільні наукові проекти, інші можливі дистанційні форми повинні неодмінно реалізовуватись у кожному проекті.

Особливу увагу необхідно приділити організації різних видів мобільності студентів. Нами вдало розпочато цю роботу через організацію закордонних практик, експедицій, стажувань, конференцій, реалізацію низки закордонних програм у канікулярний період.

Аналізуючи  стан розвитку студентського самоврядування потрібно зазначити, що в університеті створено всі  необхідні умови для реалізації всіх інституційних повноважень. Постійна співпраця дає можливість швидко вирішувати проблеми, що виникають у навчально-виховному процесі.

Хочу звернутися до представників студентства університету, які сьогодні присутні на конференції, з пропозицією займати більш активну та наполегливу позицію у сфері надання університетом освітніх послуг. Необхідно докласти зусиль для налагодження більш тісної та конструктивної співпраці, особливо в організації навчального процесу.

Аналіз фінансово-економічної діяльності університету порівняно з попереднім роком загалом засвідчує зростання прибутків по ВНЗ.

Обсяг запланованого фінансування Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького на 2013 рік становив 51757,2 тис. грн.  Порівняно з 2012 роком кошторисні призначення по загальному та спеціальному фондах зросли на 4,1%.

Надходження з державного бюджету України (загальний фонд) становили 40 851 тис. грн. та спеціального фонду - 10945,4 тис. грн. були спрямовані на:

–           виплату заробітної плати з нарахуваннями – 30873 тис. грн.;

–           сплату комунальних послуг – 2677 тис. грн.;

–           виплату стипендій – 14116 тис. грн.;

–           забезпечення дітей-сиріт – 1245 тис. грн.;

–           придбання товарів, послуг для виконання науково-дослідних робіт – 544,1 тис. грн.;

–           одноразову адресну грошову допомогу випускникам – 649,5 тис. грн.;

–           відрядження на практику студентів – 19 тис. грн.;

–           відрахування Профспілковій організації згідно з Колективною угодою –19,8 тис. грн.;

–           поточний ремонт – 241,6 тис. грн.;

–           закупівлю продуктів харчування для студентів (обслуговування буфетів) - 15,2 тис. грн.;

–           придбання канцтоварів, сантехнічних господарських товарів, медикаментів, сплата за спецхарчування, транспортні послуги, послуги зв’язку, оренди, касове обслуговування, сплату податків – 1356 тис. грн.

Потягом звітного періоду діяльність ректорату, підрозділів і структур університету спрямовувалася на збереження й підтримання в належному стані університетського майна та інфраструктури.

Зокрема, у 2013 році у повному обсязі проведено поточний ремонт:

–    стелі душових навчального корпусу №4 на суму 4837 грн.;

–    коридору кафедри історії та правознавства навчального корпусу № 2 на суму 6688 грн.;

–    навчально-польової бази с. Богатир на суму 24264 грн.;

–    водопровідних і каналізаційних мереж та мереж теплопостачання гуртожитку №2 на суму 15 154 грн.;

–    м’якої покрівлі прибудови гуртожитку №1 – на суму 12 522 грн.;

–    поточний ремонт буфету та їдальні – на суму 30 445 грн.

На низці об’єктів розпочато ремонтні роботи, але на сьогоднішній день не всі вони завершені у зв'язку із затримкою виплат Державним управлінням казначейської служби України. Серед них:

–    фасад тренажерної зали навчального корпусу №2 на суму 49 480 грн.;

–    аудиторія № 102 навчального корпусу №2 – на суму 80 177 грн.;

–    модульна газова котельня навчального корпусу №2 на суму 18 010 грн.

За рахунок коштів благодійного фонду «Освіта» було здійснено:

–    капітальний ремонт бібліотеки на суму – 250 000 грн.;

–    поточний ремонт прибудови гуртожитку №1 на суму – 30 123 грн.;

–    поточний ремонт на факультеті інформатики, математики та економіки на суму 15 709 грн.;

–    поточний ремонт водопровідних і каналізаційних мереж навчально-польової бази с. Богатир – на суму 13 076 грн.;

–    поточний ремонт водопровідних мереж агробіологічного комплексу на суму – 13 000 грн.;

–    благоустрій територій навчального корпусу №1 на суму 24 316 грн.

В університеті здійснюється постійний контроль за цільовим використанням наявного обладнання, що дає змогу продовжити термін його експлуатації і заощадити кошти.

Фінансово-господарська діяльність ВНЗ зосереджена не тільки на вирішення життєво необхідних питань, а й закріпленні фінансових та економічних позиції, забезпеченні стабільного та поступального розвитку університету.

Таким чином, отримані результати та досягнуті висоти вимагають від усього колективу університету, на чолі з ректором, цілеспрямованої злагодженої та високопрофесійної діяльності. Логічним, видається те, що основні зусилля в 2014 році  мають бути спрямовані на:

 • завершення формування цілісної системи моніторингу та забезпечення якості освіти;
 • ліцензування нових напрямів підготовки і спеціальностей відповідно до потенційних можливостей університету та суспільного й корпоративного попиту на підготовку фахівців;
 • підготовку іноземних громадян за акредитованими в університеті спеціальностями, обмін студентами за програмою подвійних дипломів;
 • посилення практичної підготовки студентів шляхом налагодження тісних зв’язків із роботодавцями;
 • запровадження системи моніторингу ринку праці з актуальних спеціальностей для надання допомоги з працевлаштування студентам і випускникам університету;
 • активізацію діяльності наявних і створення нових структурних підрозділів, орієнтованих на використання ринкових економічних механізмів, інноваційну та впроваджувальну діяльність спільних підрозділів з науковими установами НАПН України, бізнес структур тощо;
 • активізацію наукової діяльності викладачів і студентів та поглиблення її взаємодії в системі «вища освіта – дослідження – бізнес»;
 • удосконалення системи національного виховання студентів університету з урахуванням регіональної полікультурності та викликів суспільства;
 • розробку засобів соціального захисту колективу співробітників і студентів та фінансово-економічної стабільності університету;
 • запровадження дієвої системи ресурсного забезпечення університетської освіти.

Реалізація окремих завдань сприятиме підвищенню якості університетської освіти, її інноваційному розвитку відповідно до світових стандартів і культурно-цивілізаційних вимог, що зумовить істотне зростання інтелектуального, культурного та духовно-морального потенціалу особистості.

Завершуючи доповідь, зазначу: рік, що минув, був досить успішним для колективу університету, про що свідчать результати його роботи. Отже, обраний нами курс на забезпечення якості освіти, досліджень та інновацій є правильним.

Прозорість і колегіальність прийняття рішень, чітке та обґрунтоване планування діяльності, спільна праця та наполегливий пошук оптимальних рішень сьогодні дозволяють нам із оптимізмом дивитися у майбутнє.

Хочу наголосити на тому, що всі питання діяльності університету схвалювалися Вченою радою відповідно до чинного законо­давства. Дякую за плідну роботу всім членам ради.

Висловлюю також щиру подяку проректорам, директору інституту, деканам факультетів, керівникам структурних підрозділів, завідувачам кафедр, профкому університету, студентському комітету та активу, всім членам колективу університету за сумлінну працю, за надання постійної допомоги при виконанні моїх обов'язків.

Дякую за розуміння і підтримку!

 

 

 

Навчально-науковий центр «Біорізноманіття» Мелітопольського педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького прийняв участь у роботі засідання Міністерства екології та природних ресурсів України

04.02.2014

31 січня 2014 року в приміщенні Мінприроди під головуванням Міністра екології та природних ресурсів України Проскурякова Олега Альбертовича відбулось урочисте засідання Координаційної ради з питань збереження, збалансованого використання та відновлення водно-болотних угідь України, приурочене до 2 лютого – Всесвітнього дня водно-болотних угідь.

У засіданні прийняли участь директор Навчально-науковий центр «Біорізноманіття», кандидат біологічних наук, доцент, член-кореспондент Української екологічної академії наук Валерій Дмитрович Сіохін та старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту  Біорізноманіття наземних та водних екосистем України, кандидат біологічних наук Петро Іванович Горлов.

У 2014 році за пропозицією Рамсарської конвенції Всесвітній день водно-болотних угідь відзначається під девізом «Водно-болотні угіддя та сільське господарство: партнери для розвитку». Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів розпочала свій відлік 2 лютого 1971 року. Цього року Конвенція відзначає свою 43 річницю.

«У 2014 році Міністерство екології та природних ресурсів планує спрямувати зусилля на удосконалення нормативно-правового регулювання та створення ефективної системи управління водно-болотними угіддями, організацію моніторингу за станом водно-болотних угідь та екологічних освітньо-виховних заходів із залученням установ природно-заповідного фонду та заінтересованих сторін», - зазначив Міністр Олег Проскуряков.

Також очільник Мінприроди додав: «Реалізація на практиці пріоритетів щодо поліпшення збереження водно-болотних угідь можлива лише за умови об’єднання зусиль усіх державних та недержавних установ та організацій, всього населення країни. Сподіваємося, що Ви приєднаєтеся до нас і зробите свій внесок у збереження та відтворення надзвичайно цінних для природи та сільського господарства водно-болотних угідь».

На засіданні були розглянуті питання впровадження в Україні Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів, зокрема питання співпраці природоохоронних організацій та сільськогосподарських підприємств відповідно до лозунгу 2014 року «Водно-болотні угіддя та сільське господарство – партнери для розвитку».

За вагомий внесок в збереження водно-болотних угідь Азово-Чорноморського регіону В.Д. Сіохін був нагороджений довідником з природоохоронних територій «Це моя Україна», а Горлов П.І. запрошений до участі у семінарі з доповіддю «Рамсарські угіддя та природоохоронні території: моніторинг та менеджмент», який відбудеться в березні 2014 року в м. Одеса.

Директор Благодійної організації «ІнтерЕкоЦентр» Л.Д. Проценко

знайомиться з діяльністю ННЦ «Біорізноманіття».

Заступник директора Департаменту заповідної справи Мінприроди України І.Б. Іваненко та директор ННЦ «Біорізноманіття» МДПУ ім. Богдана Хмельницького доцент В.Д. Сіохін обговорюють сучасні проблеми менеджменту водно-болотних угідь півдня України

 

Центр болгаристики взяв участь у святкуванні 136 річниці з дня визволення міста Слівена (р. Болгарія) від османського ярма

04.02.2014

Центр болгаристики при Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богданаа Хмельницького протягом п'яти років свого існування займається дослідженнями історії, мови та культури болгар Північного Приазов'я. Мета одного з останніх проектів за допомогою старих фотографій, зібраних від представників болгарської діаспори, показати побут і культуру болгар Таврії. Сама рання фотографія колекції датується 1908 роком.

Назва проекту «Історія Таврійських болгар через об'єктив фотокамери» виникло само собою, коли кожен член Мелітопольського товариства болгарської культури «Балкани», приносячи фотознімки, розповідав історію даної фотографії або сім'ї зображеної на ній, або окремо взятої особи тощо. Таким чином, фотографія відображала не тільки традиційний одяг, статус болгарина-переселенця, його побут, культурні традиції, вона ставала ілюстрацією до історії особистості, роду, сільської громади та діаспори в цілому.

17 січня 2014 року мешканці м. Слівена (Р. Болгарія) - побратима міста Мелітополя - відзначали 136 років з дня визволення міста від османського ярма.

У каменя-пам'ятника, поставленого на тому місці, де морозним січневим днем 1878 року, слівенці зустрічали воїнів загону генерала Делінгаузена, був проведений мітинг зі скоєнням військового ритуалу і покладанням вінків і квітів на знак вшанування пам'яті і вдячності російським визволителям.

Разом із жителями м. Слівена пам'ять загиблих за визволення м. Слівена від османського ярма вшанували і гості міста, серед яких були: член правління Мелітопольського товариства болгарської культури (МОБК) «Балкани» В. Попазов і співробітник Центру болгаристики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Н. Красько.

У рамках свята «17 січня», заступником голови ОССБТД Іваном Івановим (м. Слівен) і заступником голови БМК «Актив» Максимом Дімітровим (м. Одеса) була організована фотовиставка старих знімків про життя болгар України: «Българите от Бесарабия и Таврия: Хроники на ХХ век», співорганізатором якої став Центр болгаристики МДПУ ім. Б. Хмельницького.

Виставку відкривали: І. Іванов, М. Дімітров, Н. Красько, обласний керуючий Слівенської обл. К. Желязков, мер м. Слівена К. Мілев, головний експерт болгарських спільнот ГАБЧ В. Радолов, голова ОССБТД С. Келіведжієва.

«Тут представлені фотографії кількох болгарських сімей Таврії: Албантових, Балєвих, Бєлєвих, Каражевих, Маслинка, Орєшкових, Папазових, Параскева, Пачевих, Радолових, Сярових, Трецкових, Чебишевих, Черневих, Яневих. Територіально охоплені болгарські села АР Крим, Якимівського, Приазовського і Приморського р-нів Запорізької області. Відображають піввікову історію болгар Таврії від початку до середини ХХ століття. Більшість знімків мають текстовий супровід «історія життя»: що пережили, чим займалися, які ці люди, змушені одного разу покинути Батьківщину і відправитися на чужину не заради легкого життя, а для того, щоб зберегти свою болгарську ідентичність і передати її своїм нащадкам» - повідала Наталя Красько у вступній промові.

За час експозиції (17 - 25 січня) виставку відвідало більш ніж 300 чоловік. Виставка пробудила живий інтерес у жителів та гостей Слівена до долі болгар-переселенців. Для багатьох присутніх стало відкриттям існування досить великої болгарської діаспори в Запорізькій області та Криму.

Для слівенських старшокласників та всіх бажаючих М. Дімітровим (м. Одеса) та Н. Красько (м. Мелітополь) була проведена відкрита лекція про історію переселення болгар із Слівенського округу в Бессарабію і з Бессарабії на Таврію.

Дана подія була відображена у всіх засобах масової інформації м. Слівена. З середини березня до середини квітня 2014 виставка «Българите от Бесарабия и Таврия: Хроники на ХХ век» експонуватиметься в одному із залів етнографічного музею при Інституті етнографії та фольклористики Болгарської Академії Наук у м. Софії.

 

 

Перша ластівка до м. Ченстохово (р. Польща)

04.02.2014

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького перший в Запорізькій області розпочав співпрацю з Вищою Лінгвістичною Школою м. Ченстохово (р. Польща) за програмою «Подвійний диплом». В рамках проекту студенти мають можливість здобувати освіту не тільки в своєму університеті, але і в університеті Польщі, а також брати участь у різних європейських проектах, отримувати гранти та проходити стажування в університетах Європи. Після закінчення навчання студенти отримають диплом європейського зразка, що одразу підвищує їх конкурентоспроможність на ринку праці.

З 20 по 26 січня 2014 року перші 8 студентів філологічного факультету  Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького під керівництвом заступника декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва Н.В.Денисенко виїхали в м. Ченстохово (р. Польща), на навчання до Вищої Лінгвістичної Школи за програмою «Подвійний диплом».

Після урочистого відкриття Європейського тижня в ВСЛ розпочалося навчання, яке здійснювалося англійською та польською мовами. Впродовж тижня студенти проходили інтенсивний курс навчання з предметів, які становлять академічну різницю за навчальними планами ВЛШ та МДПУ імені Богдана Хмельницького. Заняття проводилися у формі тренінгів і передбачали активну участь студентів. Крім того, студенти відвідали практичне заняття з організації їхнього дистанційного навчання у середовищі Moodle, а також отримали змогу ознайомитися з діяльністю європейських освітніх фондів та програмами, в яких вони зможуть брати участь як студенти вищого навчального закладу країни – члена Євросоюзу. Наші студенти отримали студентські квитки, які надають широкі можливості в Європейських країнах.

Студенти залишились дуже задоволені навчанням у ВСЛ та дозвіллям у м. Ченстохово, та з нетерпінням чекають на наступну поїздку.

Також до цього проекту можуть приєднатися студенти спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Дошкільне навчання» та «Фізичне виховання».

За більш детальною інформацією Ви можете звертатися до заступника декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва філологічного факультету Н.В.Денисенко тел. 44-04-63, 097-216-55-04.

 

Шкільний вчитель нового покоління

31.01.2014
Доценти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького О.А. Гончарова та Т.В. Коноваленко стали членами робочої групи проекту «Шкільний вчитель нового покоління», ініційованого Британською Радою в Україні та Міністерством освіта та науки України.

Метою проекту є створення інноваційної програми підготовки майбутнього вчителя англійської мови, яка націлена на інтеграцію мовної, педагогічної та методичної складових.
Детальніше...
 
<< Початок < Попередня 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 Наступна > Кінець >>

Сторінка 210 з 252