Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)

Автореферати дисертацій

23.02.2012

 

 

І.А. Мальцева
Біорізноманіття та екологія грунтових водоростей лісових біогеоценозів справжніх степів України: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.16 [Електронний ресурс] / І.А. Мальцева; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2005. — 35 с.: рис. — укp.
Здійснено комплексну екологічну оцінку угруповань водоростей грунтів природних і штучних лісових біогеоценозів, зокрема рекультиваційних різних ландшафтів справжніх степів України. У складі альгоугруповань ідентифіковано 288 видів водоростей з шести відділів: Cyanophyta - 35, Euglenophyta - 2, Eustigmatophyta - 7, Xanthophyta - 54, Bacillariophyta - 29 і Chlorophyta - 161. На підставі даних порівняльного аналізу виділено характерні ознаки альгоугруповань різних грунтів лісових біогеоценозів, а також досліджено специфіку фітоедафону лісів справжніх степів. З використанням одержаних результатів розроблено тестову діагностичну схему, яка взаємопов'язує специфічні ознаки альгоугруповань з генезисом грунтів і відповідними лісовими фітоценозами. Установлено спектри водоростей, індикаторні для гідрологічного режиму грунтів, засолення, світлової структури насадження, типу деревостану. Одержано показники чисельності, біомаси, продукції, часу генерації та поновлення біомаси водоростей.
Скачати автореферат

С.М. Подорожний
Пірогенні сукцесії кримськососнових лісів південного макросхилу Головного пасма Кримських гір: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 [Електронний ресурс] / С.М. Подорожний; УААН. Держ. Никіт. ботан. сад. — Ялта, 1999. — 18 с. — укp.
Дисертація присвячена дослідженню постпірогенних сукцесійних змін у кримськососнових лісах південного макросхилу Головного пасма Кримських гір. Виявлені основні тенденції та закономірності пожежної динаміки у регіоні. На підставі аналізу систематичної, географічної, біоморфологічної та екоценотичної структур післяпожежних ценозів зроблено висновок, що кримськососнові ліси є природною системою, яка еволюційно адаптована до вогню як природного фактору. Встановлено, що тривалість сукцесії обумовлюється послідовною зміною у часі трав'яної (0-25 років), чагарникової (26-50 років) та деревної (що починається з 50-го року) стадій. Побудована схема пірогенної сукцесії, де післяпожежні ценози розташовані на хроно- та екоклині (останній відображував співвідношення акумулятивно-денудаційних процесів). Встановлено, що пірогенна сукцесія кримськососнових лісів носить характер автогенних сингенетичних змін, а її обертаність обумовлюється співвідношенням процесів акумуляції та денудації, наявністю насінного матеріалу та характером післяпожежних робіт. Наведені рекомендації щодо оптимізації процесів післяпожежного відновлення соснових ценозів.
Скачати автореферат


В.П. Коломійчук
Флористична та ценотична різноманітність островів північно-західного узбережжя Азовського моря та Сиваша: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 [Електронний ресурс] / В.П. Коломійчук; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2002. — 20 с. — укp.
Вивчено флору та рослинність островів північно-західного узбережжя Азовського моря та Сиваша. Встановлено склад флори судинних рослин островів регіону, який нараховує 560 видів. Визначено синтаксономічний склад рослинності регіону за домінантною класифікацією (виділено 4 типи рослинності, 48 формацій). Розроблено синтаксономічну схему рослинності островів на засадах флористичної класифікації школи Браун - Бланке, яка включає 14 класів, 16 порядків, 22 союзи, 47 асоціацій, 11 варіантів асоціацій. 4 асоціації описано вперше. Проаналізовано природні та антропогенні зміни рослинності островів регіону. Описано сучасний стан популяцій видів, занесених до Червоної книги України, Європейського та Світового Червоних списків. На підставі созологічного аналізу запропоновано для занесення до 3-го видання Червоної книги України 16 видів флори островів, а до 2-го видання Зеленої книги України - 6 найменувань рідкісних формацій. Розроблено рекомендації щодо охорони островів та раціонального природокористування на їх території.
Скачати автореферат


О.Є. Пюрко
Структурно-функціональні особливості галофітів в умовах Приазов'я України: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 [Електронний ресурс] / О.Є. Пюрко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.
Вивчено структурно-функціональні особливості галофітів різних екологічних груп Приазов'я України (P. lanceolata L. - мезофіт, адаптований до засолення; A. santonica L. - глікогалофіт; H. pedunculata L. - криногалофіт; S. europaea L. - є індикатором засолених грунтів, евгалофіт) з метою з'ясування мультиваріабельності основних складових адаптаційного процесу та чутливості рослин до засолення в онтогенезі. Зазначено, що гістологічний аналіз вегетативних органів галофітів дозволив констатувати, що сольовий стрес викликає зміну співвідношень тканин у них. З'ясовано роль ряду структурно-функціональних перебудов, окремі з яких запропоновано як діагностичні ознаки для визначення солетолерантності рослин.
Скачати автореферат


І.П. Аносов
Антропологізм як чинник гуманізації освіти (теоретико-концептуальні основи): Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 [Електронний ресурс] / І.П. Аносов; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2004. — 46 с. — укp.
Досліджено теоретико-концептуальні засади антропологізму як чинника гуманізації освіти. На підставі аналізу характерних ознак антропологізму в контексті генези загальної педагогіки та її історії конкретизовано його місце у педагогічних принципах. Встановлено вплив даного чинника на цілеспрямованість педагогічного процесу, вибір його змісту, засобів і форм навчання та виховання у конкретній педагогічній системі, шляхів реалізації диференційованого й індивідуального підходів у педагогічному процесі. Визначено особливості сучасного антропологізму, висвітлено його культурологічні та соціально-психологічні аспекти, проаналізовано педагогічний досвід застосування антропологічного підходу в гуманістично орієнтованих інноваціях, встановлено принципи та критерії реалізації педагогічного антропологізму в процесі підготовки майбутнього вчителя.
Скачати автореферат


Т.І. Станішевська
Індивідуально-типологічні особливості мікроциркуляції крові у дівчат-студенток з різним соматотипом: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.13 [Електронний ресурс] / Т.І. Станішевська; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2006. — 20 с. — укp.
Вперше на підставі комплексного морфофункціонального дослідження одержано нові дані про індивідуально-типологічні особливості мікроциркуляції крові у дівчат-студенток південно-східного регіону України з різним соматотипом. За допомогою використання методу лазерно доплерівської флоуметрії (ЛДФ) здійснено графічну реєстрацію тканинного кровотоку, розроблено нормативні ЛДФ-метричні параметри жіночого організму та надано об'єктивну оцінку стану мікроциркуляції в різні фази оваріально-менструального циклу. Уточнено дані про добову динаміку показників і досліджено реакції системи мікроциркуляції на теплову пробу у різних фазах менструального циклу. Встановлено індивідуально-типологічні особливості мікроциркуляції крові у дівчат-студенток з різним соматотипом.
Скачати автореферат


Т.А. Логвіна-Бик
Педагогічне керівництво диференційованим навчанням учнів середніх і старших класів (на прикладі предметів біологічного циклу): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 [Електронний ресурс] / Т.А. Логвіна-Бик; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 1999. — 20 с. — укp.
Дисертацію присвячено дослідженню шляхів здійснення диференційованого підходу до учнів, розробці і апробації моделі педагогічного керівництва диференційованим навчанням учнів середніх і старших класів з біології, розподілу учнів на динамічні групи, особливостям роботи учнів у динамічних групах. Модель педагогічного керівництва диференційованим навчанням учнів включає діагностико-моделюючий, регулятивно-процесуальний та оціночно-коригуючий етапи. Подано коротку характеристику учнів гомогенних динамічних груп, виділених на основі таких критеріїв: рівня знань, наявності пізнавального інтересу до біології, рівня навчання. Вказано види діяльності учнів, характерних для кожної групи, а саме: "Творці", "Норма", "Репродукти", "Мінімум". Розглянуто варіанти переходу учнів із груп в групи в межах класу. Сформульовано умови, необхідні для здійснення диференціації навчання: діяльність учня має бути контрольована і керована, у процесі навчання постійно повинен здійснюватись зворотний зв'язок; кожен учень повинен почувати себе комфортно в процесі навчання; знання засвоюються учнем в індивідуальному темпі, на різному рівні складності тільки через власну діяльність учня; процес засвоєння знань повинен бути мотивованим, а навчальні завдання - максимально конкретизовані.
Скачати автореферат


В.О. Хромишев
Розробка та дослідження полімерних композиційних матеріалів для футерування гальванічних ванн: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.17.06 [Електронний ресурс] / В.О. Хромишев; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 17 с.: рис. — укp.
Проаналізовано літературні джерела щодо хімічно стійких матеріалів, які застосовуваються у гальванічному виробництві, а також сучасний стан застосування фізичних методів модифікації полімерних композиційних матеріалів (ПКМ). Розроблено полімерні компаунди та досліджено процеси інтенсифікації структурування ПКМ на основі поліестерних сполучних у полі низькочастотної вібрації. Визначено оптимальні рецептури ПКМ та режими структурування ПКМ у полі низькочастотної вібрації. Досліджено хімічну стійкість ПКМ та встановлено, що низькочастотна вібрація та механоактиваційна обробка наповнювача впливають на технологічні, фізико-механічні та експлуатаційні властивості досліджуваних ПКМ. На підставі одержаних результатів розроблено маловідхідну тенологію футерування гальванічних ван за рахунок комплексного використання вихідних матеріалів, яка дозволяє забезпечити стабільність і незмінність властивостей ПКМ у процесі експлуатації, а також сприяє підвищення терміну служби гальванічного обладнання.
Скачати автореферат


В.В. Осадчий
Педагогічні засади професійного консультування молоді засобами Інтернет: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 [Електронний ресурс] / В.В. Осадчий; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. — Вінниця, 2005. — 20 с. — укp.
Уперше класифіковано вітчизняний і зарубіжний освітній і профорієнтаційний Інтернет-ресурс. Розроблено й обгрунтовано інформаційно-освітній портал і організаційні умови забезпечення його функціонування, а також педагогічні засади професійного консультування молоді за його допомогою (педагогічну концепцію, принципи відбору змісту, зміст, форми, методи та критерії ефективності). Удосконалено типологію інформаційних технологій, класифікацію комп'ютерних мереж. Розкрито суть понять "Інтернет", "Інтернет-технологія", "портал". Досліджено проблему стосовно освітніх можливостей мережі Інтернет. Розвинуто класифікацію інформаційних і мережних технологій, сучасні форми та методи професійного консультування.
Скачати автореферат


В.В. Осадчий
Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – “Теорія і методика професійної освіти”. – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Міністерство освіти і науки України. – Вінниця, 2013.
Дисертація містить обґрунтовану, розроблену та експериментально перевірену систему інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету. Проаналізовано базові поняття дослідження, сучасні вимоги до професійної підготовки майбутніх учителів, вітчизняну та зарубіжну практику використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів і стан цієї підготовки в Україні. Обґрунтовано основні концептуальні положення системи інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету. Запропоновано зміст інформатичних дисциплін професійної підготовки майбутніх учителів. Акцентовано увагу на комп’ютерно-орієнтованих формах, методах і засобах професійної підготовки майбутніх учителів. Виокремлено організаційно-педагогічні умови функціонування системи інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету. Розроблено критерії ефективності системи інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів, на основі яких здійснюється моніторинг якості професійної підготовки майбутніх учителів в педагогічному університеті.
Ключові слова: інформаційно-технологічне забезпечення, професійна педагогічна підготовка, майбутній учитель, інформаційний потік, комп’ютерно-орієнтовані методи професійної підготовки майбутніх учителів, мультимедійні технології, електронні видання, дистанційне навчання, освітні Інтернет-ресурси.
Скачати автореферат


С.М. Прийма
Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики у процесі професійно-педагогічної підготовки: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 [Електронний ресурс] / С.М. Прийма; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2006. — 20 с. — укp.
Здійснено системне дослідження технологічної культури майбутніх учителів інформатики. Розроблено та науково обгрунтовано її теоретико-методологічні положення. Створено модельно-понятійну основу дослідженої культури, складовими якої є її зміст, мета та функції, а також рівні сформованості та критерії їх визначення, засоби й етапи формування технологічної культури у процесі професійно-педагогічної підготовки студентів - майбутніх учителів інформатики. Розроблено та доведено ефективність організаційно-методичного забезпечення процесу формування даної культури, а саме: педагогічних умов; організаційних форм і засобів прямого та непрямого впливу на її формування.
Скачати автореферат


П.В. Бєльчев
Розвиток логічного мислення учнів основної школи у процесі навчання фізики: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / П.В. Бєльчев; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 20 с. — укp.
Визначено загальне співвідношення логічного й інших видів мислення у навчанні фізики учнів основної школи. Базуючись на теоретичній моделі структури фізичної задачі з'ясовано міце та роль логічного оператора у розв'язку фізичної задачі. Розроблено нові дидактичні засоби розвитку логічного мислення у даному навчанні, комп'ютерне забезпечення та методику їх використання, методичні прийоми, які складаються з діагностичних і навчально-корекційних завдань тестового характеру, вправ щодо актуалізації логічних операцій і узагальнених розумових дій з використанням навчального фізичного матеріалу, фізичних задач і завдань з логічним навантаженням.
Скачати автореферат


М.В. Елькін
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії засобами проектної діяльності: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.03 [Електронний ресурс] / М.В. Елькін; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2005. — 20 с. — укp.
Теоретично обгрунтовано й експериментально апробовано зміст, методи, форми та педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів географії засобами проектної діяльності. Проаналізовано соціально-економічний і педагогічний аспекти фахової підготовки. Уточнено зміст понять "проект", "проектна діяльність", "проектне навчання", "метод проектів". Обгрунтовано модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії засобами проектної діяльності. Визначено мету, навчальні завдання, базові принципи, форми і методи педагогічної роботи. Встановлено показники, критерії та рівні сформованості професійної готовності майбутніх учителів географії та з'ясовано вплив проектної діяльності на рівень фахової компетентності студентів. Обгрунтовано доцільність використання нетрадиційних методів навчання у процесі спеціальної підготовки майбутніх учителів географії. Обгрунтовано зміст основних педагогічних курсів, розроблено тести, питання для самоконтролю, а також творчий студентський проект "Моя педагогічна практика".
Скачати автореферат


А.А. Коробченко
Науково-педагогічна та просвітницька діяльність Олександра Янати: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 [Електронний ресурс] / А.А. Коробченко; АПН України. Ін-т педагогіки. — К., 2001. — 22 с. — укp.
Досліджено науково-педагогічну та просвітницьку діяльність видатного ученого-біолога, педагога та громадського діяча Олександра Янати (1888-1938 рр.). Педагогічна творчість науковця відповідала нагальним потребам перебудови системи освіти в Україні і була підпорядкована вирішенню найголовніших соціально-педагогічних завдань. Науково-педагогічний доробок О.Янати є цінним джерелом ідей, думок щодо природознавства, екологічної освіти та виховання. Вчений обстоював думку бережного ставлення до природи, був прихильником активних методів навчання, зробив вагомий внесок у розвиток науки та освіти в Україні.
Скачати автореферат


В.П. Воровка
Геоекологічне обгрунтування оптимізації екоінфраструктури Запорізької області: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 [Електронний ресурс] / В.П. Воровка; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2001. — 20 с. — укp.
Викладено методологічні основи оптимізації екоінфраструктури. Узагальнено існуючі дослідження інфраструктури та місце в них екоінфраструктури. Запропоновано розглядати екоінфраструктуру як окремий, особливий тип інфраструктурних систем. Зроблено оцінку сучасного стану екоінфраструктури у межах Запорізької області. Виявлено залежність стану території від рівня розвитку її інфраструктури. На підставі викладеної методики оптимізовано складові частини екоінфраструктури Запорізької області - центрів біологічного та ландшафтного різноманіття, екокоридорів, буферних зон, екотехнічних розв'язок. Висвітлено ряд проблемних ситуацій просторового та законодавчого характеру.
Скачати автореферат


І.А. Донець
Суспільно-географічне дослідження екологічних проблем м.Запоріжжя: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 [Електронний ресурс] / І.А. Донець; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 21 с.: рис. — укp.
Поглиблено теоретико-методологічні основи дослідження екологічних проблем великих міст.Розкрито механізм виникнення природно-географічних і соціально-економічних чинників екологічних проблем Запоріжжя. Проведено районування міста для визначення ступеня та характеру екологічних проблем. Спрогнозовано тенденції екологічного розвитку геоекосистеми Запоріжжя.
Скачати автореферат


В.Д. Гапотій
Теоретичні та практичні аспекти суверенітету народу, нації та держави: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / В.Д. Гапотій; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 17 с. — укp.
Досліджено загальнотеоретичні та практичні питання суверенітету держави, народу та нації. Розкрито історичні закономірності розвитку ідеї суверенітету, сформульовано дефініцію суверенітету держави, виявлено його основні ознаки. Визначено фактори впливу на зміну розуміння державного суверенітету за сучасних умов. Проаналізовано вплив загальносвітових процесів глобалізації на трансформацію суверенітету держави. Показано співвідношення категорій "суверенітет" і "суверенні права". Висвітлено основні суверенні права народу, нації та держави.
Скачати автореферат


Л.П. Добровольська
Фаховий відбір абітурієнтів педагогічного вузу: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 [Електронний ресурс] / Л.П. Добровольська; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — Запоріжжя, 2001. — 20 с. — укp.
Теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено можливість організації професійного відбору абітурієнтів до педагогічного вищого навчального закладу (ВНЗ) на філологічний факультет (українська мова та література). Проведено системно-рівневий та психолого-педагогічний аналіз діяльності вчителя. Виділено професійно важливі якості вчителя української мови та літератури. Визначено критерії професійного відбору, для чого було розроблено маршрутний листок абітурієнта та карту професійного відбору. Апробовано наявні та оригінальні методики дослідження спрямованості особистості абітурієнта, його загальнопедагогічних і спеціальних здібностей. Виявлено, що у студентів, рекомендованих для зарахування до ВНЗ, у порівнянні з нерекомендованими, значно вищою є самооцінка педагогічних і спеціальних здібностей, краще сформовані педагогічні вміння, вища академічна успішність; для них є характерним високий рівень ставлення до процесу навчання у ВНЗ, професійна спрямованість, емоційна стійкість. Доведено, що загальнопедагогічні та спеціальні здібності пов'язані між собою професійною спрямованістю та особистісними компонентами спеціальних здібностей, що забезпечує ефективність діяльності вчителя української мови та літератури на різних етапах його професійного становлення.
Скачати автореферат


С.В. Яремчук
Формування професійно-психологічної спрямованості особистості майбутнього вчителя: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 [Електронний ресурс] / С.В. Яремчук; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 1999. — 20 с. — укp.
Дисертацію присвячено проблемі формування професійно-психологічної спрямованості (ППС) особистості майбутнього вчителя шляхом активізації самопізнання на початковому етапі навчання в вищому навчальному закладі (ВНЗ). Обгрунтовується поняття, зміст та структура ППС, особливості її сформованості у студентів педвузу, визначаються критерії діагностування (мотиви вибору та здобуття професії вчителя; загальна спрямованість навчально-професійної діяльності; інтерес до психолого-педагогічних знань; особливості професійного самовизначення; мотиваційні характеристики організаторської та комунікативної діяльності майбутнього вчителя; схильність до певного стилю спілкування при розв'язанні педагогічних ситуацій) та рівні її сформованості у студентів-педагогів (високий, середній, низький). Виявлено недостатній рівень сформованості ППС особистості майбутнього вчителя в навчально-виховному процесі у ВНЗ, розкриті мета та шляхи її формування. Розроблено й апробовано спецсемінар з самопізнання з метою підвищення рівня її сформованості та активізації в студентів інтересу до психологічних знань, дається кількісно-якісне обгрунтування доцільності його впровадження у навчальну програму з курсів психології.
Скачати автореферат


Л.Ю. Москальова
Моральне виховання особистості майбутнього вчителя музики і художньої культури засобами українського сакрального хорового мистецтва: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 [Електронний ресурс] / Л.Ю. Москальова; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2004. — 19 с. — укp.
Уперше здійснено відбір і структурування змісту морального виховання особистості майбутнього вчителя музики та художньої культури засобами українського сакрального хорового мистецтва, розроблено методику його реалізації за умов вищих педагогічних навчальних закладів. Обгрунтовано функції українського сакрального хорового мистецтва (виховну, психологічну, комунікативну, стимулювальну, креативну, просвітницьку, перетворювальну). Розроблено показники та критерії педагогічної діагностики моральної вихованості особистості майбутнього вчителя музики та художньої культури.
Скачати автореферат


В.А. Мітлицька
Музичне життя Катеринославщини середини XIX- початку XX століть: Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 [Електронний ресурс] / Вікторія Анатоліївна Мітлицька; Харківська держ. академія культури. — Х., 2000. — 19 с. — укp.
Скачати автореферат


А.К. Мартинюк
Диригентсько-хорова освіта в музичній культурі України другої половини XX століття: Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 [Електронний ресурс] / А.К. Мартинюк; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2001. — 20 с. — укp.
Розглянуто диригентсько-хорову освіту в музичній культурі України другої половини XX ст. як системне явище в історико-педагогічному, музикознавчому та культурному аспектах. Проаналізовано функціонування регіональних диригентсько-хорових шкіл в Україні пострадянського періоду, а також наукову спадщину диригентсько-хорової школи М.Лисенка, яка є важливим джерелом формування сучасної диригентсько-хорової освіти. Застосовано ретроспективний аналіз для вивчення особливостей становлення та розвитку національних традицій у галузі хорової освіти. Запропоновано комплексний аналіз розвитку музикознавчої думки в галузі хорознавства та висвітлено методологічні засади проблеми. Наведено структурну модель концептуальних основ системи диригентсько-хорових дисциплін у сучасній хоровій освіті за умов нової соціокультурної ситуації в Україні. Розкрито методологічні принципи в системі функціонування диригентсько-хорових дисциплін у системі освіти студентів.
Скачати автореферат


Н.А. Сегеда
Підготовка майбутнього вчителя музики до професійної самореалізації: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 [Електронний ресурс] / Н.А. Сегеда; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2002. — 20 с. — укp.
Висвітлено генезис та еволюцію поняття "самореалізації особистості" як педагогічний феномен. Конкретизовано сутність професійної самореалізації вчителя музики, визначено її структуру. Розроблено організаційно-педагогічну систему, спрямовану на формування механізму професійної самореалізації у майбутніх учителів музики, а також програму діагностування сформованості структурних компонентів професійної самореалізації у студентів за умов вищої музично-педагогічної освіти (критерії, показники та рівні). Вдосконалено зміст і форми професійної підготовки майбутніх вчителів музики з позицій інтеграції, системності, цілісності розвитку загальнокультурного, професійно-педагогічного, спеціально-предметного потенціалів за умов оптимального використання навчально-виховних, розвиваючих можливостей професійно-педагогічних, спеціально-предметних навчальних дисциплін і педагогічної практики.
Скачати автореферат


Т.В. Насалевич
Портретний опис у різних типах тексту: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 [Електронний ресурс] / Т.В. Насалевич; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 16 с. — укp.
Зроблено спробу комплексного порівняльного дослідження портретних описів у текстах різних типів за різними критеріями, що дає змогу виявити набір тих ознак та особливостей, які визначають специфіку даного виду опису. Проведено багатовекторне вивчення композиційних особливостей включення портретного опису до тексту твору. Досліджено проблему мовленнєвих особливостей портретних описів у різних типах тексту, які характеризують специфіку їх сприйняття.
Скачати автореферат


Т.В. Коноваленко
Розвиток експресивно-комунікативних умінь майбутніх учителів іноземної мови у процесі фахової підготовки: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 [Електронний ресурс] / Т.В. Коноваленко; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2006. — 20 с. — укp.
Досліджено проблему розвитку експресивно-комунікативних умінь учителів іноземної мови у процесі фахової підготовки. Теоретично обгрунтовано суть, специфіку, структуру та виявлено критерії й охарактеризовано рівні вияву даних умінь в майбутніх учителів іноземної мови. Визначено та науково обгрунтовано педагогічні умови, що забезпечують ефективність розвитку в них експресивно-комунікативних умінь у процесі фахової підготовки. Розроблено й експериментально апробовано ефективність варіативної моделі їх методичного забезпечення.
Скачати автореферат


З.О. Митяй
Структура функціонально-семантичного поля неповноти ознаки: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / З.О. Митяй; НАН України. Ін-т укр. мови. — Мелітополь, 2001. — 19 с. — укp.
Досліджено структурну організацію функціонально-семантичного поля неповноти ознаки. Систематизовано потенціал словотворчих та лексико-фразеологічних засобів з даним значенням. Установлено ієрархію дериваційних формантів у межах словотвірного поля. Визначено ядерні конституенти лексико-фразеологічного поля, здійснено семантичну типологію фразеологічних одиниць. Проаналізовано взаємодію між компонентами різних рівнів мови.
Скачати автореферат


В.М. Пачева
Українські говірки Запорізького Надазов'я: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / В.М. Пачева; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2002. — 18 с. — укp.
Представлено комплексний аналіз структури та особливостей запорізько-надазовської групи українських говірок на фонетико-фонологічному, морфологічному (словозміні) та синтаксичному рівнях. Розглянуто чинники формування та функціонування досліджуваних говірок. Завдяки детальному порівнянню мовлення всіх вікових груп від найстаршої (яка виділяється вперше) до молодшої виявлено тенденцію до зникнення окремих діалектних явищ. Акцентовано увагу на особливостях, у яких простежено збереження давніх рис, а також на тих, що відрізняють говірки від літературної мови. Класифіковано говірки Запорізького Надазов'я як окремий різновид степового говору, що увібрав середньонанддніпрянські, а також східнополіські, слобожанські тощо. Наведений матеріал допомагає розширити уявлення про ареали розповсюдження окремих діалектних явищ в українських говорах і може бути використаний під час складання регіональних і загальноукраїнських діалектологічних атласів, хрестоматій та словників.
Скачати автореферат


Т.Г. Юрченко
Оказіоналізми у творчості Павла Загребельного: структурно-семантичний і стилістичний аспекти: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Т.Г. Юрченко; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 18 с. — укp.
Виявлено структуру, семантику, частиномовну співвіднесеність нестандартних утворень; з'ясовано умови актуалізації внутрішньої форми оказіоналізмів і мотивації внутрішньотекстових зв'язків. Встановлено найбільш продуктивні засоби словотворення в ідіостилі письменника, зокрема, оказіональні (контамінація, редеривація, слово-, основоскладання, "вивільнення" афіксів або окремих сегментів слова, каламбурні "ігри" зі словом). Виявлено взаємозв'язок між окремими засобами словотворення та жанровою специфікою художнього твору. Простежено мотиваційні зв'язки між складними оказіоналізмами, з одного боку, та фразеологізмами, ремінісценціями, фольклорним мовним матеріалом - з іншого. Розглянуто оказіональність в ономасіологічному та характеристичному аспектах, визначено характеристичні функції індивідуально-авторських утворень. Встановлено критерії визначення ступенів експресивності оказіоналізмів.
Скачати автореферат


Л.М. Костенко
Лексико-семантична та словотвірна структура української термінології садівництва: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Л.М. Костенко; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2005. — 22 с. — укp.
Досліджено українську термінологію садівництва. Висвітлено шляхи її формування в аспекті розвитку галузі народного господарства - садівництва. Доведено, що дана термінолексика є цілісною системою ієрархічно організованих мовних одиниць, основним джерелом її формування є сучасна українська літературна мова, в якій поряд з національними існує значна кількість лексичних одиниць, запозичених з інших мов. Установлено, що термінології садівництва властиві полісемія, омонімія, синонімія, антонімія, наявність яких свідчить про розвиток лексико-семантичних відношень всередині цієї системи. Детально проаналізовано морфолого-синтаксичну та словотвірну структуру термінології садівництва, запропоновано конкретні рекомендації щодо подальшого її унормування.
Скачати автореферат


І.В. Букрєєва
Унікальність культур у контексті ентелехії тотожності та відмінності: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.04 [Електронний ресурс] / І.В. Букрєєва; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 19 с. — укp.
Вивчено філософсько-антропологічні характеристики культурної унікальності та її розуміння. Дослідження проведено з використанням розробленого у постмодернізмі підходу, який розглядає становлення різних культурних форм, їх розуміння як взаємодію рядів відмінностей, що не мають єдиного центру. Показано, що розгляд культурного процесу через призму ентелехії тотожності та відмінності дозволяє глибше зрозуміти культурну динаміку. Але сама ентелехія вимагає для свого розуміння вже не традиційного причинно-наслідкового підходу, а такого, що грунтується на повторюванні.
Скачати автореферат