Міністерство освіти і науки України

Мелітопольський державний педагогічний університет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліографічний покажчик

наукових праць професорсько-викладацького складу

(1995-2003 р.р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелітополь, 2004


ББК 91.9

Б 59

 

 

Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу.  (1995-2003рр.)/ Укл.: Л.Г. Чудакова, О.Т. Циганок.- Мелітополь, 2004.- 85с.- (Мелітопольський державний педагогічний університет).

 

 

 

        

Редакційна колегія:

Аносов І.П.                              – кандидат біологічних наук, професор

Максимов О.С.                       – доктор педагогічних наук, професор

Молодиченко В.В.                   – кандидат геологічних наук, доцент

Радіонова І.А.                         – завідуюча бібліотекою

 

 

 

 

Комп’ютерна верстка: Рашковський П.О.


Передмова

 

Мелітопольський державний педагогічний університет - один із провідних вищих навчальних закладів південного сходу України, історія якого почалась з 1923 року. Науково-методичний потенціал університету використовується для вдосконалення змісту освіти і виховної роботи.

У Мелітопольському державному педагогічному університеті на 29 кафедрах, 4 наукових лабораторіях та Науково-дослідному інституті Біорізноманіття наземних та водних екосистем України навчально-виховний процес, науково-дослідницьку і науково-методичну роботу проводять 18 докторів наук, професорів та 120 кандидатів наук, доцентів.

Монографії,  наукові  статті,  підручники,  посібники,   авторами  яких  є професори і викладачі МДПУ, свідчать про вагомі наукові досягнення університету в галузі педагогічної, біологічної, філологічної, географічної, хімічної, історичної, філософської наук та мистецтва.

Вашій увазі пропонується "Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу МДПУ", опублікованих протягом 1995-2003 pp., до якого увійшли монографії, підручники, посібники, авторські свідоцтва на винаходи, матеріали фахових видань, Міжнародних конгресів, конференцій, симпозіумів і семінарів.

Сподіваємося, що "Бібліографічний покажчик" сприятиме покращенню наукового пошуку, організації навчально-виховного процесу і науково-методичної роботи у вищих, середніх спеціальних і загальноосвітніх навчальних закладах.

З моменту організації Мелітопольського державного педагогічного університету такий бібліографічний покажчик видається вперше.

 


Монографії

 

1.                 Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект: Монографія.– К.: Твім інтер, 2003. – 391с.

2.                 Аносов І.П., Болотін Ю.П., Окса М.М. Витоки шкільництва та вищої педагогічної освіти в Мелітополі. – К.: Твім інтер, 2003. – 106 с.

3.                 Аносов И.П., Дубровский Д.И., Кулешов С.В. Человек в антропологическом измерении. – Мелитополь.: Скрипторий, 2002. – 400с.

4.                 Аносов  И.П., Никишенко А.А. Антропология и традиционные формы общения. – М.: ИФРЭ, 2001.- 244с.

5.                 Болотін Ю.П., Окса М.М. Тенденції та закономірності становлення загально-педагогічних дисциплін в Україні. – Мелітополь, 1997. – 202с.

6.                 Водорості грунтів України (історія та методи дослідження, система, конспект флори): Монографія/ І.Ю. Костіков, П.О. Романенко, Є.М. Демченко, Т.М. Дарієнко, Т.І. Михайлик, О.В. Рибчинський, А.М. Солоненко.- К., 2001.- 300с.

7.                 Гурова А.Н. Исторические закономерности и тенденции духовного развития личности в педагогике Украины: Монография.- М.: Прометей, 2000.- 380с.

8.                 Демченко І.А. Особливості поетики Ольги Кобилянської: Монографія: - К.: Твім інтер, 2001. – 208с.

9.                 Етнокультурні процеси в Запорізькому краї у XIXXX ст./ І.П.Аносов, Л.В. Афанасьєва, О.С. Арабаджі та ін.- Мелітополь-М.: Скрипторий, 2001 – 176с.

10.             Етнокультурні та етноантропологічні чинники в регіональному контексті: На прикладі історії Запорізького краю XIX-XX ст./ І.П.Аносов, Л.В. Афанасьєва, О.С. Арабаджі та ін.- Мелітополь-М.: Скрипторий, 2002. – 196с.

11.             ІВА території України/ О.І. Кошелев, Л.В. Пересадько, Р.В. Покуса, О.А. Дядічева, В.В. Кінда, В.М. Попенко, Ю.О. Андрющенко та ін.- К.: Софт АРТ, 1999.- 139с.

12.             Ігнатенко М.Г., Левада О.В. Еколого-географічні основи природокористування у сільському господарстві Запорізької області: Монографія.- Херсон, 1999.- 172с.

13.             Інтегрований підхід до менеджменту Сиваша/ Л.В. Пархісенко,  В.А. Костюшин, І.Б. Іваненко, Я.В. Пархісенко,  Н.П. Сирота, О.В.  Гуцало, Й.І. Черничко, Н.В. Олещенко, Л.А. Остапченко, В.Д. Сіохін, Т.Л. Андрієнко, Ю.О.Андрющенко, Т.В.Медина, О.В. Мацюра. – К: Westlands internanionalAEME, 2000. – 68с.

14.             Интернет: социоантропологический аспект / И.П. Аносов, Н.А. Жильцов, С.В. Кулешов, М.Ю. Неборский, М.В. Элькин – М. – Мелитополь: Скрипторий, 2002. – 120с. 

15.             Казаков Є.О. Методологічні основи постановки експерименту з фізіології рослин: Монографія. - К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 272с.

16.             Карпенчук С.Г., Окса М.М. На зорі макаренкознавства.- Мелітополь, 2000. – 97с.

17.             Колеснікова Ю.О., Кучина Л.І., Окса М.М. Особливості упровадження вальдорфської педагогіки в освітній простір України. - Мелітополь, 2002. –56с.

18.             Кочерга Б.Н. Тоталитократия. – Мелитополь, 1995. – 54с.

19.             Крапівка М.В. І життя, і творчість, і ляльки . – Мелітополь, 2003. - 105с.

20.             Мартинюк Т.В. Микола Попов: Монографічний нарис.- Мелітополь: Сана, 2003.- 148с.

21.             Мартинюк Т.В. Музичний професіоналізм Північного Приазов’я XIXXX століть. – Мелітополь: ТОВ “Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні”, 2003. – 608с.

22.             Мартинюк Т.В. Перехідні епохи в історії української музичної культури. – К.: Логос, 1997.-191с.

23.             Мониторинг и поддержание биологического разнообразия в водно-болотных угодьях Украины: Научная программа/ Б.Г. Александров, Т.Л. Андриенко и др.; Общ. ред. В.Д. Сиохин, И.И. Черничко.- Мелитополь: Бранта, 1995.- 299с.

24.             Окса М.М. Вивчення дисциплін загально-педагогічної підготовки вчителя у педагогічних вузах України / 1917 – 1991 р.р./.- К.,1997.- 315с.

25.             Окса М.М. Проблеми та тенденції вивчення загальнопедагогічних дисциплін в Україні 30-х – 80-х рр. – Мелітополь, 2004. – 208с.

26.             Окса М.М., Прянікова А.В., Кучина Л.І. Впровадження ідей козацької педагогіки в сучасній школі: Монографія. – Мелітополь, 2001.- 60с.

27.             Перспективы создания Единой природоохранной сети Крыма/ В.А. Боков, С.А. Карпенко, Е.А. Позаченюк, В.П. Воровка и др. - Симферополь: Крымучпедгиз, 2002.- 192с.

28.             Размещение околоводных птиц на Сиваше в летне-осенний период / Ю.А. Андрющенко, Я. Ван дер Винден, С.В. Винокурова, Б.А.Гармаш, П.И. Горлов и др. - Мелитополь: Бранта – Симферополь: Сонат, 1999. – 90с.

29.             Сиваш – лагуна меж двух морей/  В. Сиохин, И. Черничко, В. Костюшин и др.; Ред. В. Сиохин, В. Костюшин.– Мелитополь: Бранта – Симферополь: Сонат, 1999. – 60с.

30.             Суворова С.І., Окса М.М. Ціннісні орієнтири спадщини А.С. Макаренка у контексті англомовних та німецькомовних досліджень його виховної теорії. - Мелітополь, 2002. – 54с.

31.             Фунтикова О.А. Теоретические основы умственного развития дошкольников. – Симферополь: Таврида, 1999.- 304с.

32.             Хиллиг Г., Окса Н., Моргун В. «Г.Ващенко – педагог от бога». – Мелитополь, 2000. – 76с.

33.             Черничко И., Александров Б., Дьяков О. И. Всемирный Фонд Дикой природы. Видение дельты Дуная. – Вена–Одесса, 2002. – 232с.

34.             Численность и размещение гнездящихся околоводных птиц в водно-болотных угодьях Азово-Черноморского региона Украины / Ред. В.Д. Сиохин – Мелитополь: Бранта – Киев, 2000.- 476с.

35.             Chernicko I., Siokhin V., Popenko V., et all. Programme and Actoin Plan for Waterbird Monitoring in the Azov-Black Sea Region of the Ukraine.- Kyiv: Wetlands International. 2000. – 75p.

36.             Counts and ecology of water-birds in the Sivash, Ukraine, August 1998/ Van der Winden J., E.A. Diadecheva, W.T. de Nobel.: WIWO-report 71. WIWO, Zeist, 2001.- 118p.

 

 

Підручники. Посібники

 

37.             Александров В.Н., Александрова Г.И. Риторика: Эксперим. учебное пособие для уч-ся школ нового типа. – Мелитополь, 1997.- 123с.

38.             Алексеев А.Н. Практикум по общей психологии. Ч.1: Введение в психологию. – Мелитополь, 2003. – 49с.

39.             Аносов І.П., Елькін М.В. Навчально-польові практики: Метод. матер. – Мелітополь, 2003. – 86с.

40.             Аносов И.П., Золотова Т.Е. Основы гистологии: Учеб. пособие. – К.: Твим интер, 2002. – 316с.

41.             Аносов И.П., Кулинич Л.Я. Основы эволюционной теории: Учеб. пособие. –К., Твім інтер, 1999. – 288с.

42.             Аносов И.П., Кулинич Л.Я. Эволюция онтогенеза (Соотношение онтогенеза и филогенеза. Пути эволюции онтогенеза).- 2-е изд. – Мелитополь, 2003.- 56с.

43.             Аносов И.П., Кулинич Л.Я. Эволюция онтогенеза (соотношение онтогенеза и филогенеза. Пути эволюции онтогенеза): Материалы для проведения семинарских занятий для студ. пед. вузов биол. ф-тов, учит. общеобр. школ, уч-ся ст. кл. – Мелитополь, 2000.- 54с.

44.             Аносов І.П., Хоматов В.Х. Анатомія людини: Навч. посібник: Практикум. - К.: Вища школа, 1995.- 192с.: іл.

45.             Аносов І.П., Хоматов В.Х. Анатомія людини у схемах: Навч. наочн. посібник – К.: Вища школа, 2002.- 191с.: іл.

46.             Арабаджи Е.С., Элькин М.В. Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных школ г. Мелитополя по курсу «Мой родной город» (Мелитополеведение). - Мелитополь, 2001. – 39с.

47.             Барабоха П.А. Методика системного применения проблемно-символических сигналов (ПСС) в сфере образования: Метод. пособие. – Мелитополь, 1997.- 38с.

48.             Барабоха П.А. Программа системного применения проблемно-символических сигналов (ПСС) в преподавании географии: Учеб.-метод. пособие- К.: Реформа, 1998.- 47с.

49.             Бєльчев П.В., Павленко А.І. Збірник діагностичних та навчально-корекційних тестових завдань і вправ для розвитку логічного мислення у процесі вивчення фізики в основній школі. - Запоріжжя: Прем’єр, 2003.- 36с.

50.             Бєльчев П.В., Павленко А.І. Програмний комплекс тематичного оцінювання навчальних досягнень.- Запоріжжя: Прем’єр, 2003.- 60с.

51.             Бельчева Т.Ф. Формирование речевой деятельности младших школьников: Учеб.-метод. пособие. – Мелитополь, 2001.-123с.

52.             Бойко В.О. Вибрані теми з “Педагогіки вищої освіти”: Навч.-метод. матеріали. – Мелітополь, 2003. – 47с.

53.             Болотін Ю.П., Бойко В.О., Петрученя Г.Г. Вибрані теми з теорії виховання: Матеріали для самостійної роботи студентів. – Мелітополь, 2003. – 67с.

54.             Болотін Ю.П., Окса М.М. Лекції з історії педагогіки України: Експерим. навч.-метод. посібник. – Мелітополь: МДПІ, 1996. – 254с.

55.             Вивчаємо рідний край: Прогр. гуртків юних екологів і досл. природи для позашк. уст. і загальноосв. шкіл/ Л.В. Пересадько, В.Д. Мєлаш, Н.В. Маринська, Л.Г. Фоміна, С.К. Ніколенко. -  Мелітополь-Запоріжжя, 1999. – 128с.

56.             Возрастная и педагогическая психология. Сер.: Психология школы.  Ч. ІІ / Л.Н. Марковец, Г.В. Марковец, М.В. Элькин, Е.И. Иванов. – Мелитополь: Изд. Запорожского ин-та усовершенствования учителей, 1996. – 55с.

57.             Воловник Т.Г. Переклад текстів за фахом: Матеріали до практ. курсу “Ділова укр. мова та термінологія”. Ч. ІІ. – Мелітополь, 1999. – 60с.

58.             Гаращенко О.О., Мелешко О.І. Історія літератури Англії: Посібник-хрестоматія для студентів філол. фак.- Мелітополь: МДПІ, 2000.- 25с.

59.             Гудзь В.В. Історія України: Підручник для студентів неісторичних спец. вищих навч. закл.- К.: Видавничий Дім “Слово”, 2003.- 616с.

60.             Джерела української гуманітарної думки: Науково-просвітня книга/ С.В. Кулєшов, Ю.І. Римаренко, І.П. Аносов та ін. – К. – Мелітополь – М.: Слов’янський діалог, 2002. – 434с.

61.             Екологія: Факультативний курс для початкової школи / Мелітопольський державний педагогічний університет. Укл. В.Д. Мелаш.- Мелітополь, 2001. – 48с.

62.             З історії українського мистецтва: Навч. посібник / Л.В. Афанасьєва, В.В. Гудзь, В.М. Александров та ін. – Мелітополь: Аквілон, 2000. – 180с.

63.             Кондрашова В.М., Троїцька Т.С., Чигрин В.О. Українська соціально-політична думка: джерела та досягнення (з Київської Русі до початку ХХ ст.): Навч.-метод. посібник для самостійної роботи студентів з політології. - Мелітополь, 2000. – 80с.

64.             Крапівка М.В. Театр ляльок, від теорії до практики: Навч.-метод. посібник. - Мелітополь, 2002. – 122с.

65.             Курс истории биологии: Учебное пособие / И.П. Аносов, Л.Я. Кулинич, Р.Л. Кулинич, Б.Л. Гавенаускас, А.В. Мацюра. – К.: Твім інтер, 2003. – 440с.

66.             Левада О.В. Методичні рекомендації з польової практики з геоморфології: Посібник.- Мелітополь, 2000.- 24с.

67.             Максимов О.С. Вчимося мислити (формування технічного мислення учнів на матеріалі природничих предметів): Посібник для вчителів біології та хімії// Рідна школа.- 1997.- №1(806).- С.33-48.

68.             Максимов О.С. Семінари, практичні і лабораторні роботи з методики викладання хімії. – К., 1996. - 220с.

69.             Малюга М.В., Гаращенко О.О., Рябуха Т.В. Безособові форми дієслова: для студентів IVV курсів філологічного факультету. – Мелітополь, 2001. –66с.

70.             Малюга М.В., Рябуха Т.В., Гаращенко О.О. Використання неособових форм дієслова у сучасній англійській мові: Збірник вправ для студентів філологічних факультетів. – Мелітополь, 2000.- 90с.

71.             Марковец Л.Н., Марковец Г.В., Марковец Е.Л. Интенсивный курс общей психологии: Учеб.-метод. пособие.- 2-е изд.- Запорожье: Коммунар, 1999.- 128с.

72.             Марковец Л.Н., Марковец Г.В., Марковец Е.Л. Интенсивный курс педагогической психологии: Учеб.-метод. пособие.- Запорожье: Коммунар, 1999.- 72с.

73.             Марковец Г.В., Силаева Е.В., Иванов Е.И. Краткий курс современной психологии. Сер.: Психология школы. Ч.І.- Мелитополь, 1996.- 93с.

74.             Мартынюк А.К. Диригування: Навч. посібник.- Мелітополь, 1996.- 125с.

75.             Мартинюк Т.В., Троїцька Т.С. З історії формування філософії українського національного відродження. - Запоріжжя, 2001. – 135с.

76.             Марченко О.А., Донець І.А. Зошит для практичних і самостійних робіт з курсу “Раціональне природокористування”: Робочий зошит.- Мелітополь, 2002.- 36с.

77.             Навчальні завдання до лабораторних робіт з зоології хордових/ І.С. Митяй, С.М. Заброда, Л.Я. Кулініч, О.І. Кошелєв, Л.В. Пересадько, Н.В. Тарусова, В.О. Демченко.- Мелітополь: МДПУ, 2001.- 62с.

78.             Народи Північного Приазов’я (етнічний склад та особливості побутової культури)/ Б.М. Кочерга, Л.В. Афанасьєва, В.М. Александров, та ін.; За ред. І.П. Аносова, М.В. Елькіна, Б.М. Кочерги та ін. – Запоріжжя: Просвіта, 1997. – 175с.

79.             Овчаров В.В., Барабоха П.А. Система непрерывного профессионального творческого образования в условиях рыночной экономики: Науч. – метод. пособие. – К. – Мелитополь, 1997.- 172с.

80.             Окса М.М. Історія педагогіки України: Навч.- метод. посібник.- Мелітополь, 2001.- 36.

81.             Основи педагогічної майстерності: Метод. посібник для студентів педагогічних вузів/ Укл. В.В. Молодиченко, Н.А. Молодиченко, Л.І. Кучина, М.І. Воровка.; За ред. Ю.П. Болотіна.- Мелітополь, 2001.- 96с.

82.             Сажнєва Н.М. Зошит для практичних і самостійних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія зарубіжних країн” (ЕСГЗК). Ч.IV. для студ. педвузів.- Мелітополь: РВЦ “Наука і педагогіка”, 2000.- 58с.

83.             Срибняк С.Н. Дизартрия: Учеб. пособие для студентов вузов и логопедов практиков. – Мелитополь, 2001. – 54с.

84.             Срібняк С.М. Звукарик: Посібник для дітей.- Запоріжжя: ЗІПП, 2000.- 23с.

85.             Срибняк С.Н. Практикум по основам педиатрии и гигиене детей и подростков. – Мелитополь, 2003.- 70с.

86.             Стецишин М.М. Менеджмент: Метод. посібник.- Мелітополь: Сімферопольський держ. ун-т, 1999.- 96с.

87.             Тетрадь для выполнения самостоятельных работ по дарвинизму// О.І. Кошелєв, Л.Я. Кулініч, І.С. Митяй, Н.В. Тарусова, О.М. Мануілова.- Мелітополь: МДПУ, 2001.- 32с.

88.             Учебное пособие по химии (для поступающих в вузы)/ Т.И. Хорошилова, Т.М. Гапоненко, Е.А. Данченко, С.Л. Скороход, В.И. Халимовская, А.М. Береславская.- Мелитополь, 2001.- 64с.

89.             Федорова О.В. Структурно-схематичний зміст лекцій з курсу “Загальна педагогіка”:Навч.-метод. посібник для студентів вищ. навчальн. закладів. – Мелітополь, 2003. – 85с.

90.             Філософія: Навч.-метод. посібник / Л.В. Афанасьєва, В.В. Букрєєв, Л.С. Воробйова та ін. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. –167с.

91.             Формирование речевой деятельности младших школьников: Метод. пособие/ Т.Ф. Бельчева, Н.А. Молодыченко, И.А. Сердюк.- Мелитополь, 2001.- 123с.

92.             Хомчак О.Г. Вступ до слов’янської філології: Навч.-метод. посібник.- Мелітополь, 2000.- 65с.

93.             Хорошилова Т.І., Дюжикова Т.М. Методичні розробки до виконання лабораторних робіт з фізичної та колоїдної хімії.- Мелітополь: МДПІ, 1998.- 63с.

94.             Хрестоматия музыкальных бесед: Учебно-метод. пособие для студентов и преподавателей музыкально-педагогических факультетов пединститутов, учителей музыки. / Под ред. С.А. Феруза. – Мелитополь: МГПИ, 1996. - Вып. 4. - 82с.

95.             Хрестоматія музичних бесід: Навч.-метод. посібник для студентів та викладачів музично–педагогічних факультетів педуніверситетів, вчителів музики / За ред. С.О. Феруза. – Мелітополь: МДПУ, 2001.- Вип.5.- 75с.

96.             Чабан Б.Я., Рябуха Т.В., Мелешко О.І. Фонетичний практикум для студентів 1 курсу філологічного та соціально-гуманітарного факультетів.- Мелітополь, 1998.- 24с.

97.             Яната Олександр Алоїзович// З історії української науки і техніки: Хрестоматія-посібник/ Укл.: В.І. Онопрієнко, А.А. Коробченко, О.Я. Пилипчик, С.П. Руда, Л.П. Яресько.- К., 1999.- С.161-168.

98.             Янушевський В.Г. Курс лекцій з валеології. – Мелітополь, 1995.- 78с.

99.             Янушевский В.И., Хоматов В.Х., Аносов И.П. Руководство к самостоятельной работе по курсу анатомии человека – Мелитополь, 1995. – 58с.

100.        Яремчук С.В. Навчально-методичні матеріали : Вікова психологія в модулях: Модуль І.- Мелітополь, 2002.- 62с.

101.        Яремчук С.В. Навчально-методичні матеріали : Вікова психологія в модулях: Модуль ІІ.- Мелітополь, 2002.- 60с.

102.        Siokhin V., Chernichko I., Kostyushyn V., et all. Sivash- the lagoon between two seas. – Kyiv: Wetland international – AEME, 2000.- 48p.

 

 

 

Авторські свідоцтва на винаходи. Патенти

 

103.        Пат. 36609 А України, МПК 7С23С30/00. Полімерна композиція для антикорозійних покриттів / В.О. Хромишев, Т.І. Хорошилова, О.О. Хромишева, Л.В. Палешко. - № 2000010173; Подано 11.01.2000.; Опубл. 16.04.2001. – Бюл. №3. – 4с.

104.        Пат. 39301 А України, МПК 6С09D5/00. Склад-перетворювач іржі/ І.П. Аносов, С.Л. Скороход, Т.І. Хорошилова, В.О. Хромишев. - № 2000010172; Подано 11.01.2000.; 0публ. 15.06.2001. – Бюл. №5.-3с.

105.        Пат. 58749 А України МПК 7С02F1/24. Спосіб очистки води від катіонних поверхнево-активних речовин/ О.О. Стрельцова, Ю.І. Тарасевич, О.О. Хромишева. - № 2002107855; Подано 03.10.2002.; Опубл. 15.08.2003. – Бюл. № 8. – 3с.

 

Довідники. Словники. Атласи

 

106.        Аносов И.П., Прокофьева О.А. Клетка: Атлас. – Мелитополь, 2001. – 171с.

107.        Атлас Запорізької області/ Ред. колегія: М.Ф. Голиков, чл. ред. колегії: О.С. Арабаджі, Ю.І.Глущенко, В.В. Гудзь, М.Г. Ігнатенко, В.Х. Огай, В.Д. Сіохін. – К.: Головне упр. геодезії картографії та кадастру при кабінеті Міністрів України, 1997. – 48с.

108.        Атлас – определитель видовой принадлежности птиц / А.И. Кошелев, С.В. Винтер, И.С. Митяй, Л.В. Пересадько, С.Ю. Костин, В.М. Попенко, И.Д. Белашков, С.М. Гарупа, И.И. Черничко, В.Д. Сиохин. – М.: Воениздат, 1995. – 112с.

109.        Воровка В.П. Словник термінів з загального землезнавства: Метод. посібник до вивчення понять і термінів. Ч. ІІІ. – Мелітополь, 2003. – 107с.

110.        Даценко Л.М., Молодиченко В.В. Словник – довідник з курсу “Географія грунтів з основами ґрунтознавства”.- Мелітополь, 2001.- 100с.

111.        Даценко Л.М., Непша О.В. Словник-довідник з курсу “Геологія”: Метод. посібник до вивчення мінеральних та гірських порід з розділу “Кристалографія, мінералогія та петрографія”. – Мелітополь: МДПУ, 2003. – 27с.

112.        Крилов М.В. Пам’ять втрачених сіл (Зниклі ойконіми Запоріжжя: 1945-2000): Довідник.- Мелітополь: “Мелітополь”, 2002.- 76с.

113.        Левада О.В., Сорокіна Н.С., Торбунова М.Д. Географічний топонімічний словник. – Мелітополь, 2000. – 85с.

114.        Малюга М.В., Рябуха Т.В., Гаращенко О.О. Граматичний довідник до підручника Старикової О.М. та ін. “Англійська мова: підручник для студентів 4 курсу факультетів РГФ університетів”. – Мелітополь, 2000.- 90с.

115.        Сорокіна Н.С., Воровка В.П. Методичний посібник до вивчення термінів з загального землезнавства: Словник-довідник. Ч. І. Для студентів географ. спец. пед. вузів. – Мелітополь, 2002. – 103с.

116.        Сорокіна Н.С., Воровка В.П. Методичний посібник до вивчення термінів з загального землезнавства: Словник-довідник Ч. ІІ.  Для студентів географ. спец. пед. вузів. – Мелітополь, 2003. – 71с.

117.        Хоматов В.Х., Аносов І.П. Словник анатомічних термінів: Навчальний посібник. – К.: Вища шк., 1997. – 160с.

 

Бібліографічні покажчики. Каталоги

 

118.        Каталог типовых экземпляров Зоологического музея/ Под ред. Е.М. Писанца.- К.: Зоомузей ННПМ НАН Украины, 2001.- 140с.

119.        Коробченко А.А. Яната О.А. (1888-1938): Бібліограф. покажчик/ УААН ЦНСБ, АН Вищої школи України. Сектор історії та методології освіти, науки. техніки. – К., 2001.- 86с.

120.        Коробченко А.А., Братіна О.І., Пилипчук О.Я. Олександр Алоїзович Яната (1888-1938).- К.: Знання, 1998.- 65с.- (Бібліографія вчених України).

121.        Писанец Е.М. Хвостатые амфибии (Amphibia: Caudata): Каталог коллекций Зоологического музея ННПМ НАН Украины.- К.: Зоомузей ННПМ НАН Украины, 2003.- 148с.

 

 

Матеріали Міжнародних конгресів, конференцій, симпозіумів і семінарів

 

122.        Адаптаційно-пристосувальні особливості водопровідної системи ксерофітів/ Є.О. Казаков, Т.Є. Христова, С.М. Казакова, О.Є. Пюрко // Актуальні питання збереження і відновлення степових екосистем: Матеріали Міжнар. наук. конф., присвяченій 100-річчю заповідання асканійського степу. – Асканія-Нова: Б.в., 1998.- С. 177-179.

123.        Альгосинузий искусственных лесных насаждений степной зоны Украины/ Е. Могила, О. Подилова, А. Серебреникова, И.А. Мальцева// Наука і освіта 2003: Труди VI Міжнар. наук.-практ. конф.- Дніпропетровськ, 2003.- С.34-35.

124.        Андрющенко Ю.А., Олейник Д.С. О некоторых птицах, зимующих на юге Украины// Птицы Азово-Черном.региона на рубеже столетий: Материалы юбил. междунар. науч. конф., посвящ.20-лет. Азово-Черноморской орнит. раб. группы.- Одесса: Астропринт, 2000.- С.164-165.

125.        Аносов І.П. А.С. Макаренко: методологічний аспект, антропологічний підхід// А.С. Макаренко – видатний педагог ХХ ст.: Матеріали Міжнар. пед. читань, присвячених 115-й річниці від дня народж. А.С. Макаренка.-Мелітополь: МДПУ, 2003.- С. 5-7.

126.        Аносов І.П. Гуманістичні фактори особливостей і принципів християнської педагогіки// Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: Матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк, 2003.-№3.- С. 9.

127.        Аносов І.П. Пізнання-базовий компонент в структурі методологічної культури особистості студента в умовах фундаменталізації навчання// Динаміка наукових досліджень 2003: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Т.30: Педагогіка.- Дніпропетровськ, 2003.- С.17-19.

128.        Аносова Т.В. Коннотативность словообразовательной модели с полусуффиксами// Франція та Україна, наук.-практ. досвід у контексті діалогу національних культур: Матеріали VІІІ Міжнар. конф. Філологічні науки.-Дніпропетровськ: ДНУ, 2002.-Т.1.- С. 145-146.

129.        Антоновська Л.В., Логвіна-Бик Т.А. Сучасні педагогічно-освітні підходи до формування особистості майбутнього вчителя природничих дисциплін// Педагогічні засади формування гуманістичних цінностей природничої освіти, її спрямованості на розвиток особистості: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф.- Полтава: АСМІ, 2003.- С. 43-45.

130.        Афанасьєва Л.В. Берегиня як феномен ментальності// Філософія міфу. Класичний та сучасний підходи: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2.-К, 2003.- С.14-15.

131.        Афанасьєва Л.В. Проблеми етнічних меншин та шляхи їх вирішення у „Зеленій книзі” Муаммара Аль-Каддафі// ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія: Матеріали другої Міжнар. наук.-практ. конф.-К. 2003.- С.235-239.

132.        Афанасьєва Л.В. Проблема свободи у повсякденному вимірі буття// Проблема свободи у теоретичній та практичній філософії: Матеріали Х Харківських Міжнар. сковородинівських читань.-Х., 2003.- С. 7-9.

133.        Байтерякова Н.Ю. Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя// Міжнар. наук.-практ. конф.-Херсон, 1998.- С. 28-29.

134.        Байтерякова Н.Ю. Роль лексики у вивченні туризму// Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.-Херсон, 2000.- С. 78-83.

135.        Барабоха Д.П. Особливості естетичного виховання молодших школярів засобами музики// Наука і освіта – 2003: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Т.9.: Педагогіка.- Дніпропетровськ, 2003.- С.3-4.

136.        Барабоха Н.М. Пространственно-временные представления как методологическая основа изучения географии в школе и в вузе// Непрерывность развития профессионально-творческих способностей учащихся и студентов в системе образования: Материалы Междунар. науч.-метод. конф.- К.- Мелитополь, 1997.- С.89-92.

137.        Барабоха П.А. Алгоритм применения проблемно-символических сигналов (ПСС) в сфере образования на основе модельно-символической технологии (МСТ)// Науковий вісник: Пріоритетні напрямки розвитку професійної освіти: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1. – Одеса: ПДПУ ім. К. Ушинського, 2002.- С.111-117.

138.        Барабоха П.А. Методические аспекты проблемно-символического программирования в системе образования// Непрерывность развития профессионально-творческих способностей учащихся и студентов в системе образования: Материалы Междунар. науч.-практ. конф.-К.-Мелитополь, 1997.- С. 9-14.

139.        Барабоха П.А. Функционально-графическая основа системного применения проблемно-символических сигналов (ПСС) в сфере образования//Непрерывность развития профессионально-творческих способностей учащихся и студентов в системе образования: Материалы Междунар. науч.-практ. конф.-К.-Мелитополь, 1997.- С. 2-9.

140.        Биба Н.А., Митяй И.С., Заброда С.Н. Влияние Азовского моря на состав ихтиофауны Молочного лимана// Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья: Материалы Междунар. науч.-практ. конф.-Тирасполь, 2001.- С. 29-30.

141.        Бойко В.А., Головкова М.М., Кучина Л.И. Вопросы семейного воспитания в семейной педагогике// Міжнар. наук.-практ. конф.: Зб. праць.-Рівне, 1999.- С. 106-108.

142.        Бойко В.О., Головкова М.М., Кучина Л.І. До питання про технології навчання// Міжнар. наук.-практ. конф.: Зб. праць.-Рівне, 1999.- С. 94-95.

143.        Бойко В.О., Головкова М.М., Кучина Л.І. Навчальна гра як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів// Навчально-виховний процес у вузі і школі та шляхи його розвитку і удосконалення: Міжнар. наук.-практ. конф.: Зб. праць.-Рівне, 1999.- С. 264-266.

144.        Букрєєва І.В. Міф та мислення// Філософія міфу. Класичний та сучасний підходи: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1.-К., 2003.- С.2-3.

145.        Вельчева Л.Г., Болотина О.В. Генетические последствия загрязнения окружающей среды химическими мутагенами// Современные проблемы гуманизации и гармонизации управления: Материалы 2-й Междунар. междисциплинарной науч.-практ. конф.-Харьков, 2001.- С.245-246.

146.        Верховод І.С. Нові підходи до управління людськими ресурсами на підприємстві// Україна наукова 2003: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Сер.: Економіка.-Дніпропетровськ, 2003.-Т.20.- С.10-13.

147.        Влияние дозированной физической нагрузки на сердечно-сосудистую систему учащихся 12-15 лет/ Н.Г. Сидоряк, И.П. Аносов, И.В. Роздольский, О.А. Лизунова// Наука і освіта 2003: Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. Сер.: Біол.-Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003.-Т.3.- С. 43-45.

148.        Волкова В.А. Формування професійно ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя музики// Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. до 80-ї річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000.-Вип.1.- С.173-176.

149.        Воровка М.І. Активні методи формування знань студентів// Вісник УДУВГП: Зб. наук. праць: Міжнар. конф.-Рівне: УДУВГП, 2003.- С. 144-149.

150.        Воровка М.І. Значення ділової гри у підготовці вчителів// Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Сер.: Педагогіка.-Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003.-Т.30.- С. 29-30.

151.        Воровка М.И., Избаш С.С. Изучение особенностей становления профессионально-педагогических качеств будущих учителей// Навчально-виховний процес у вузі і школі та шляхи його розвитку і удосконалення: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.-Рівне: Тетіс, 1999.- С.177-180.

152.        Глинська Л. Релігійні чинники національної духовності українців// ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія: Матеріали другої Міжнар. наук.-теорет. конф.-К., 2003.- С. 293-242.

153.        Гудзь В.В. Голод на Запоріжжі 1946-1947 рр.// Матеріали Міжнар. конф.-К.-Нью-Йорк, 1997.- С. 49-53.

154.        Гудзь В.В. Демократичні традиції козацького державотворення у середині XVII ст. Історична наука: проблеми розвитку// Матеріали Міжнар. наук. конф.-Луганськ, 2002.- С. 34-38.

155.        Гуров Г.С. Самостійна робота як форма активізації навчальної діяльності учнів старшого шкільного віку// Динаміка наукових досліджень 2003: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Т. 31.: Педагогіка.-Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003.- С.33-35.

156.        Гурова А.Н. Законосообразный характер духовного развития личности// Молодь і соціальний розвиток на сучасному етапі: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1/  За гол. ред.  Л.І. Міщик.-Запоріжжя: Просвіта, 1998.- С. 65-71.

157.        Даценко Л.Н. Этапы развития семейства Viviparidae в Европе// Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених геологів.-К.: ІГН НАНУ, 2003.- С. 345-346.

158.        Донченко Л.М. Экология современных рекреационных систем расселения// Экология городов и рекреационных зон: Материалы Междунар. науч.-метод. конф.- Одесса: Астропринт, 1998.- С.41-51.

159.        Дядичева Е.А., Кошелев А.И. Оологические характеристики и их изменчивость у трех видов камышевок и соловьиного сверчка на Азово-Черноморском побережье  Украины// Актуальные проблемы оологии: Материалы ІІ Междунар. конф.- Липецк, 1998.- С.54-56.

160.        Дядичева Е.А., Мациевская Н.Б. Общие итоги кольцевания птиц Азово-Черноморской орнитологической станции в 1986-1999г// Птицы Азово-Черном.региона на рубеже столетий: Материалы юбил. Междунар. науч. конф., посвящ.20-лет. Азово-Черноморской орнит. раб. группы.- Одесса: Астропринт, 2000.- С.24-25.

161.        Еремеев В.С., Гамалий Ю.В. Индентификация параметров математической модели кинетики массопереноса в одномерном случае// Проблемы принятия решений под неопределенностью: Междунар. конф.-Алушта, 2003.- С. 101-103.

162.        Заброда С.Н. Сравнительный анализ популяции озерной лягушки в различных частях ареала// Материалы ІІ Междунар. Азиатской герпетолог. конф.- Ашхабад, 1995.- С.37.

163.        Исследование направленного педагогического воздействия на подготовку студентов к выполнению государственных тестов и нормативов оценки физической подготовленности/ Д.В. Хассай, В.М. Трачев, С.П. Трачева, В.Г. Елисеев// Актуальні проблеми фізичної культури та спорту в сучасних соціально-економічних та екологічних умовах: Матеріали Міжнар. наук. конф. –Запоріжжя, 2000.- С. 45-49.

164.        Казаков Е.А. Регуляция продуктивности кукурузы и свеклы с помощью гидрофактора на юге Украины: Нетрадиционное растениеводство, экология и здоровье: Материалы VII Междунар. науч.-практ. конф.- Алушта, 1998.- С.555-557.

165.        Казаков Є.О., Краско А.М., Пюрко О.Є. Прилад для оптичної реєстрації ростових процесів у рослин// Динаміка наукових досліджень 2003: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.- Дніпропетровськ, 2003.- С.12-13.

166.        Казаков Є.О., Пюрко О.Є., Христова Т.Є. Різноманіття складових пристосувально-адаптаційного синдрому в онтогенезі галофітів Приазов’я// Онтогенез рослин, біологічна фіксація молекулярного азоту та азотний метаболізм: Матеріали Міжнар. наук. конф.- Тернопіль, 2001.- С.34-38.

167.        Казаков  Е.А., Супрун О.М., Мальцева В.Е. Влияние засоления, концентрации водородных ионов и глубины высева семян кукурузы на реализацию их посевных качеств// Наука і освіта 2003: Біологія: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.- Дніпропетровськ, 2003.- Т.2.- С.22-25.

168.        Казаков Є.О., Супрун О.М., Христова Т.Є. Становлення оптимальних умов посіву-важлива складова вирощування кукурудзи в Приазов’ї// Динаміка наукових досліджень 2003: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.- Дніпропетровськ, 2003.- С.15-17.

169.        Кармышев Ю.В., Табачишин В.Г. Эколого-морфологическая характеристика крымских и нижневолжских популяций степной гадюки (Vipera (Renardi) ursinii) // Змеи Восточной Европы: Материалы Междунар. конф.- Тольятти, 2003.- С.26-29.

170.        Кирикова Т.А. Использование кормовых ресурсов тундры некоторыми видами арктических куликов// Биологические ресурсы Таймыра и перспективы их использования: Материалы Междунар. науч.-практ. конф./ Под. ред. докт. биол. наук, акад. Н.В. Ловелиуса.- С.-Пб.: Астерион, 2003.- С.126-128.

171.        Клименко О.В. Семантика КМФ в оригиналі та перекладі// Мова і мовлення: єдність системного і функціонального аналізу мовних одиниць: IV Міжнар. конф.: Франція та Україна, наук.-практ. досвід у контексті діалогу нац. культур. Ч.1.-Дніпропетровськ: Поліграфіст, 1997.-Т.1.- С. 62-63.

172.        Коломийчук В.П. Редкие степные сообщества юга Запорожской области// Степи северной Евразии. Эталонные степные ландшафты: проблемы охраны, экологической реставрации и использования: Материалы ІІІ Междунар. симп.- Оренбург, 2003.- С.278-281.

173.        Коломійчук В.П. Теріогенні зміни степової рослинності островів Сиваша// Відновлення порушених природних екосистем: Матеріали І Міжнар. наук. конф.- Донецьк, 2002.- С.196-199.

174.        Коробченко А.А. Олександр Яната про розвиток українського природознавства// Історія української науки: Сучасна оцінка минулого: Матеріали Міжнар. конф. “Трансформація наукових систем в країнах з перехідною економікою і роль науки в суспільстві, що змінюється”.- К., 1998.- С.20-30.

175.        Кошелев А.И., Жмуд М.Е. Мониторинг водоплавающих птиц в естественных и антропогенно-трансформированных местообитаниях Дунайского биосферного заповедника: Предложения к менеджмент плану// Биоразнообразие и роль зооценоза в естественных и антропогенных экосистемах: Материалы ІІ Междунар. науч. конф.- Днепропетровск, 2003.- С.208-210.

176.        Кошелев А.И. Колбасова И.В. Кольчатая горлица на Мелитопольщине: причины деградации популяции// Україна наукова 2003: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Т.13.: Біол..-Дніпропетровськ- Х., 2003.- С.31-33.

177.        Кошелев А.И., Кошелев В.А., Покуса Р.В. Биоразнообразие и функциональная роль колониальных околоводных птиц в антропогенно-трансформированных водных экосистемах Северного Приазовья// Биоразнообразие и роль зооценоза в естественных и антропогенных экосистемах: Материалы ІІ Междунар. науч. конф.- Днепропетровск, 2003.- С.210-213.

178.        Кошелев А.И., Кошелев В.А., Покуса Р.В. Популяционная изменчивость некоторых параметров гнездовой биологии серой цапли (Ardea cinerea) на юге Украины// Актуальные проблемы оологии: Материалы Междунар. конф. стран СНГ.- Липецк, 2003.- С.50-57.

179.        Кошелев А.И., Покуса Р.В., Кошелев В.А. Оологическая характеристика нырковых уток Дунайского биосферного заповедника// Актуальные проблемы оологии: ІІІ  Междунар. конф.-Липецк, 2003.- С. 114.

180.        Кошелев В.А., Кошелев В.А., Покуса Р.В. Консортивные связи в колониях цапель и бакланов Северного Приазовья// Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточой Европы и Северной Азии: Материалы Междунар. конф: ХІ орнитологическая конференция.- Казань, 2001.- С. 331-332.

181.        Кошелева Т., Овсянникова Н. Об одном классе дифференциальных уравнений с особенностями в классе аналитических функций// Сучасні проблеми механіки і математики: Матеріали Міжнар. наук. конф.-Львів: МСП, 1998.- С. 235-236.

182.        Кошелева Т., Фурдак Т. Дифференциальное уравнение первого порядка со сдвигом// Сучасні проблеми механіки і математики: Матеріали Міжнар. наук. конф.-Львів: МСП, 1998.- С. 235.

183.        Крилов М.В., Торбунова М.Д., Молодиченко В.В. Особенности увлажнения средне и южно-степной подзон Левобережной Украины в 16-19 веках и тенденции развития биосистемы и экосистемы// Актуальні питання збереження і відновлення степових екосистем: Матеріали Міжнар. конф.-Асканія-Нова, 1998.- С. 187-189.

184.        Лебедчук П.В., Окса Н.Н. Формирование системы личностных ценностей студентов педвуза в свете идей А.С. Макаренко// Социально-личностная концепция в педагогике: наследие А.С. Макаренко и современность: Материалы Междунар. макаренковского семинара.- Волгоград, 1997.- С.76-77.

185.        Левада О.М. Вдосконалення галузевої та територіальної структури ринку праці сільської місцевості Запорізької обл.// Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.-К.- 1999.- Ч.V.- С.39-41.

186.        Логвіна-Бик Т.А. Ефективні технології підготовки педагогічних працівників// Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. НПУ ім. М.П. Драгоманова. Ч.2/ Укл. П.В. Дмитренко, О.Л. Макаренко.-К.: НДУ ім. М.П. Драгоманова, 2000.- С. 143-146.

187.        Логвіна-Бик Т.А. Інноваційні технології навчання в сучасній школі// Формування творчої особистості в навчальному процесі: Зб. наук. ст. (за підсумками роботи  Міжнар. наук.-практ. конф. „Формування творчої особистості в навчальному процесі”.)/ Під ред. д.п.н., проф. В.К. Буряка, д.п.н., проф. Л.В. Кондрашової.-Кривий Ріг, 1998.- С. 123-125.

188.        Логвіна-Бик Т.А. Керування процесом навчання на основі диференційованого підходу до учнів// Нові педагогічні технології з проблем гуманізації та демократизації навчально-виховного процесу в освітніх закладах: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.-Черкаси, 1998.- С. 13-15.

189.        Логвина-Бык Т.А. Классический университет: проблемы и перспективы// Педагогическое образование в классическом университете: проблемы и перспективы: Междунар. науч.-практ. конф.-Минск: Белорус. гос. ун-т, 2000.-Ч.2.- С. 69-73.

190.        Логвіна-Бик Т.А. Особливості діяльності навчально-виховних закладів нового типу// Підготовка педагогічних кадрів і діяльність навчальних закладів нового типу в системі національної освіти: досвід і перспективи розвитку: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. У 2-х ч.-Чернівці: Прут, 1998.- С. 39-43.

191.        Логвіна-Бик Т.А. Психолого-педагогічні передумови забезпечення диференціації екологічної освіти // Екологія і освіта: питання теорії та виступів IV Міжнар. конф.- Черкаси, 1998.- С.6-7.

192.        Логвіна-Бик Т.А., Антоновська Л.В. Сучасні педагогічно-освітні підходи до формування особистості майбутнього вчителя природних дисциплін// Педагогічні засади формування гуманістичних цінностей природничої освіти, її спрямованості на розвиток особистості: Зб. наук. праць Міжнар. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф.- Полтава, 2003.- С. 43-45.

193.        Логвина-Бык Т.А. Управление процессом обучения – одно из главных условий развития способностей учащихся// Непрерывность развития профессионально-творческих способностей учащихся и студентов в системе образования: Материалы Междунар. науч.-метод. конф.-К.-Мелитополь, 1997.- С. 83-89.

194.        Логвіна-Бик Т.А., Должкова В.В. Професійна підготовка студентів в педагогічному навчальному закладі// Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д. Ушинського: Приоритетні напрямки розвитку професійної освіти: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.-Одеса, 2002.-Вип. 10.- Ч.1.- С. 3-6.

195.        Максимов А.С. Сформированное техническое мышление школьника – основа реализации принципа непрерывности образования// Непрерывность развития профессионально-творческих способностей учащихся и студентов в системе образования: Материалы Междунар. науч.-метод. конф.-К.-Мелитополь, 1997.- С. 18-20.

196.        Максимов А.С. Технология обучения методике преподавания химии// Актуальные проблемы образования «Антропоэкология как педагогика жизнедеятельности»: Материалы Междунар. конф. Ч.1.-Тюмень: ТОГИРРО, 2000.- С. 64-66.

197.        Максимов А.С., Варакса С.В. О совершенствовании химического образования на Украине// Актуальные проблемы образования: Антропоэкология как педагогика жизнедеятельности: Материалы Междунар. конф. Ч.1.-Тюмень: ТОГИРРО, 2000.- С. 25-27.

198.        Максимов А.С., Карпов Г. Гуманизация как императив в стратегии подготовки учителя химии// Педагогічні засади формування гуманістичних цінностей природничої освіти, її спрямованості на розвиток особистості: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф.-Полтава: АСМІ, 2003.- С. 29-40.

199.        Мальцева І.А. До питання про стійкість ґрунтових водоростей до важких металів// Проблеми сучасної екології: Труди Міжнар. конф.- Запоріжжя, 2002.- С.110.

200.        Мальцева И.А. К вопросу о значении почвенных водорослей в эволюции почвенного покрова на рекультивируемых территориях// Актуальные проблемы современной эльгологии: Труды II Междунар. конф.-К., 1999.-Т.9, №2.- С. 82-83.

201.        Мальцева И.А. Почвенные водоросли как индикаторы пригодности отвалов шахтных пород для биологической рекультивации// Питання біоіндикації і екології: Труди Міжнар. конф.-1998.- С. 23.

202.        Мальцева И.А., Сивун О.С. Численность и биомасса водорослей в почве под различными растительными сообществами Приазовья// Динаміка наукових досліджень 2003: Труди ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.- Дніпропетровськ, 2003.- С.17-18.

203.        Мальцева І.А., Черепанова О.С. Альгосинузии различных фитоценозов побережья Азовского моря// Наука і освіта 2003: Труди VI Міжнар. наук.-практ. конф.- Дніпропетровськ, 2003.- С.32-33.

204.        Марковец Л.Н., Лазаренко С.В. Психосоциальный стресс как явление общественной жизни// Наука і освіта: Спецвипуск: Матеріали Міжнар. психолог. конгресу по проблемам стресу.- 2000.- С. 38-40.

205.        Марковец Л.Н., Марковец Г.В., Марковец Е.Л. Диагностика уровня сформированности творческих способностей старшеклассников// Непрерывность развития профессионально-творческих способностей учащихся и студентов в системе образования: Материалы Междунар. науч.-метод. конф.- К.-Мелитополь, 1997.- С.49-51.

206.        Мацюра А.В. Численность и тенденции ее динамики колониально-гнездящихся околоводных видов птиц островных систем Сиваша// Птицы Азово-Черном.региона на рубеже столетий: Материалы юбил. Междунар. науч. конф.- Одесса: Астропринт, 2000.- С.47.

207.        Мелаш В.Д., Сершень Л.Я. Розвиток пізнавального інтересу в екологічній освіті молодших школярів// Проблеми національного виховання в системі неперервної освіти: Матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф.-Чернівці: ЧДУ, 1999.- С. 185-188.

208.        Мікрорегіональні дослідження суспільно-територіальних спільностей / М.Л. Сажнєв, О.С. Васильківська, А.М. Чіпко, Н.В. Заморіна, Т.І. Наумец, Т.В. Костін// Динаміка наукових досліджень: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.- Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ-Черкаси.- Т.9.- 2002.- С.15-17.

209.        Мітлицька В.А. Міжнаціональні зв’язки у музичному житті Катеринославщини// Трансформація музичної освіти: культура і сучасність: Міжнар. семінар-огляд для молодих музикознавців.- Одеса, 1999.- С.7.

210.        Митяй И.С. Геометрические основания объективной оценки формы яиц. Двойное отношение (вурф)-обобщающий индекс формы птичьих яиц// Актуальные проблемы оологии: III Междунар. конф.-Липецк, 2003.- С. 143-147.

211.        Митяй И.С. Особенности формирования биологического разнообразия Молочного лимана в ХХ ст.// Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья: Материалы Междунар. науч.-практ. конф.- Тирасполь, 2001.- С. 170-171.

212.        Молодиченко В.В. Підготовка спеціалістів педагогічного профіля// Навчально-виховний процес у вузі і школі та шляхи його розвитку і удосконалення: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.: Зб. наук. праць. Ч.3.- Рівне, 1999.- С. 225-226.

213.        Молодиченко В.В. Українознавство в початкових класах// Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства: Зб. наук. праць. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф.-К.,2002.- С. 123-126.

214.        Намлиева Л.Н. Некоторые аспекты биоразнообразия засоленных почв Приазовья// Питання біоіндикації і екології: Міжнар. конф.- Запоріжжя, 1998.- С. 146.

215.        Намлієва Л.М. Фітоіндикація солончаків Північно-Західного Приазов’я// Проблеми сучасної екології: Міжнар. конф. - Запоріжжя, 2002.- С. 8.

216.        Непша О.В. Місце садово-городніх товариств у формуванні рекреаційних приміських зон// Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: стан і перспективи вирішення: Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф.- К., 2000.- С.66.

217.        Нєдова С.І., Вельчева Л.Г. Нетрадиційний урок як шлях активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології// Динаміка наукових досліджень-2003: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Сер.: Педагогіка.-Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003.- С. 59-61.

218.        Окса М.М. А.С. Макаренко про суть теоретичної підготовки вчителів з урахуванням досягнень радянської педагогіки 20-30-х// А.С. Макаренко – видатний педагог ХХ століття: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.-Полтава, 1999.- С. 39-41.

219.        Окса М.М. Макаренківська концепція в педагогіці: технологічний аспект// Міжнародне співробітництво в галузі освіти: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. INTED- 2003: Зб. ст. Ч.2.- Ялта, 2003.- С.114.

220.        Окса М.М. Тенденції та закони інноваційних процесів в освіті України// Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Кн.5.-Чернівці, 1996.- С. 47-50.

221.        Окса М.М. Технологічний аспект педагогічної концепції А.С. Макаренка// А.С. Макаренко – видатний педагог ХХ століття: Матеріали Міжнар. пед. читань присвячених 115-й річниці від дня народження А.С. Макаренка.- Мелітополь, 2003.- С.7-12.

222.        Окса Н.Н. А.С. Макаренко в Андреевке// Наследие Макаренко и проблемы воспитания человека ХХI столетия: Материалы Междунар. форума  Макаренко’98.-Будапешт-Фот, 1998.- С. 33-34.

223.        Окса Н.Н. А.С. Макаренко и его роль в определении целей педагогического образования// Навчально-виховний процес у вузі і школі та шляхи його розвитку і удосконалення: Міжнар. наук.-практ. конф.: Зб. праць. Ч.3.- Рівне, 1999.- С. 267-269.

224.        Окса Н.Н. А.С. Макаренко о сути и тенденциях теоретической подготовки учителя// Социально-личностная концепция в педагогике: наследие А.С. Макаренко и современность: Материалы Междунар. макаренковского семинара.-Волгоград: Перемена, 1997.- С. 67-70.

225.        Окса Н.Н. А.С. Макаренко о подходах к исследованию педагогических явлений// Наследие А.С. Макаренко и проблемы реформирования современной системы образования: Материалы Междунар. науч.-практ. конф.-Минск, 1998.- С. 45-48.

226.        Окса Н.Н. Инновационный подход А.С. Макаренко к исследованию педагогических явлений// А.С. Макаренко и мировая педагогика: Материалы Междунар. семинара.-Полтава, 2002.- С. 113-118.

227.        Окса Н.Н. Трансформация стратегических целей высшей школы в свете методологических подходов А. Макаренко// Освіта й виховання в Польщі й Україні (ХІХ-ХХ ст.): Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2.-Ніжин, 1998.- С. 217-222.

228.        Олексенко Т.Д., Мелаш В.Д. Застосування системи безперервної освіти для національного екологічного виховання// Проблеми національного виховання в системі неперервної освіти: Матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф.-Чернівці: ЧДУ, 1999.- С. 193-196.

229.        Оологическая коллекция Мелитопольского педагогического института и ее перспективы/ А.И. Кошелев, В.П. Фурманова, Р.В. Покуса, Н.П. Косенчук// Актуальные проблемы оологии: Материалы ІІ Междунар. конф.- Липецк, 1998.- С.7-9.

230.        Оологические показатели цапель в смешанной колонии на Обиточной косе Азовского моря и их использование для оценки статуса локальных поселений/ А.И. Кошелев, Л.В. Пересадько, В.П. Фурманова, В.А. Кошелев// Актуальные проблемы оологии: Материалы ІІ Междунар. конф.- Липецк, 1998.- С.34-36.

231.        Орнитологический мониторинг окрестностей бухты Медуза, заповедник «Большой арктический» Диксонского района Таймырского АО / С.П. Харитонов, А.Г. Бубличенко, М.В. Березин, Т.А. Кирикова и др. // Биологические ресурсы Таймыра и перспективы их использования: Материалы междунар. науч.-практ. конф./ Под ред. докт. биол. наук, акад. Н.В. Ловелиуса – С.-Пб.: Астерион, 2003.- С. 101-102.

232.        Оценка динамики численности и биомассы членистоногих как кормовой базы дрофы (на примере керченской популяции)/ Н.В. Тарусова, С.І. Сучков, О.В. Кужильна, О.М. Ліпатова// Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.-Дніпропетровськ, 2002.- С. 45-47.

233.        Параметры водного режима - индикаторная составляющая фитомониторинга/ Е.А. Казаков, О.Е. Пюрко, С.М. Казакова, Т.Е. Христова// Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку: Матеріали IV Міжнар. наук. конф.- Донецьк: Лебідь, 2003.- С.65-66.

234.        Педагогічні вимоги до мови вчителя на уроках географії/ Н.М. Сажнєва, Ц.В. Сорокіна, Т.В. Бахметова, Є.С. Зінченко, Т.О. Баранова, М.М. Карміліцин, О.О. Сахацький// Динаміка наукових досліджень: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.-Дніпропетровськ, 2002.- Т.9.- С. 38-39.

235.        Петрученя Г.Г. Ідея активної пізнавальної діяльності і методичні пошуки у вітчизняній вищій школі другої пол. ХІХ- поч. ХХ ст.// Навч.-вих. процес у  вузі і школі та шляхи його розвитку і удосконалення: Міжнар. наук.-практ. конф.: Зб. праць. Ч.ІІІ.-Рівне, 1999.- С. 272-275.

236.        Прийма С.М., Єремєєв В.С. Використання системи проблемно-символічних сигналів під час вивчення програмування// Інформаційні технології в освіті: Матеріали наук.-практ. конф.: Зб. наук. праць.-Бердянськ: БДПІ, 2001.- С. 24-29.

237.        Проблемы функционирования и охраны приморских рекреационных территорий/ Н.М. Сажнева, Т.О. Орловская, О.В. Матяш, О.В. Самусева, Н.В. Жукова, О.Г. Конников// Проблемы эквакультуры и функционирования водных экосистем: Материалы Междунар. науч.-практ. конф.- К., 2002.- С.58-60.

238.        Пюрко О.Е., Кочкурова О.В., Огийчук Ю.И. Структурный анализ эпидермы различных экологических групп галофитов Приазовья// Динаміка наукових досліджень: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Т.3.: Біол.. науки.- Дніпропетровськ, 2002.- С.17-19.

239.        Пюрко О.Є., Христова Т.Є., Казаков Є.О. Різноманіття складових пристосувально-адаптаційного синдрому в онтогенезі галофітів Приазов’я// Онтогенез рослин, біологічна фіксація молекулярного азоту та азотний метаболізм: Матеріали Міжнар. наук. конф.- Тернопіль: Б.в., 2001.- С.34-38.

240.        Роль и значение городских свалок в формировании оседлости и кочевок чайки-хохотуньи юга Украины/ А.И. Кошелев, Л.В. Пересадько, Э.В. Петраш, Р.В. Покуса, Ю.С. Сопина, И.В. Шевченко, Г.Нойбауер// Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии: Материалы Междунар. конф.- Казань, 2001.- С.330-331.

241.        Сажнева Н.М. Логико-гносеологические аспекты проблемного обучения в вузе// Непрерывность развития профессионально-творческих способностей учащихся и студентов в системе образования: Материалы Междунар. науч.-метод. конф.- К.-Мелитополь, 1997.- С.36-40.

242.        Сажнєва Н.М., Арсененко І.А., Орловська Т.О. Еколого-географічні проблеми функціонування локальних суспільно-рекреаційних систем (на прикладі курорту „Кирилівка”)// Рекреаційна індустрія: досвід, проблеми і перспективи розвитку: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.-Луцьк, 2000.- С. 90-96.

243.        Сажнєва Н.М. Суспільно-географічне прогнозування розвитку територіальних рекреаційних систем в Україні// Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України: Міжнар. наук.-практ. конф.- К., 1999.- Ч.IV.- С.12-24.

244.        Сажнева Н.М. Технологические аспекты экологии земель рекреационного назначения в Украине// Экология городов и рекреационных зон: Материалы Междунар. науч.-практ. конф.- Одесса, 1998.- С.44-49.

245.        Семикина Е.Л. Особенности конфигурации структуры N+N с регрессивным расположением атрибутов// Функционирование русского и украинского языков в эпоху глобализации: Х Междунар. конф. по функциональной лингвистике.- Ялта, 2003.- С. 296-297.

246.        Сидоряк Н.Г. Влияние нитрата натрия на функциональные показатели крови у крыс// Геоэкологические и биоэкологические проблемы северного Причерноморья: Материалы Междунар. науч.-практ. конф.-Тирасполь: РИО ПГУ – Экоднестр, 2001.- С. 268-269.

247.        Сидоряк Н.Г. Развитие хронической гемической гипоксии на равнине и в условиях гор// Наука і освіта 2003:  Екологія: Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф.-Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003.-Т.17.- С. 11-12.

248.        Сидоряк Н.Г., Аносов И.П., Роздольский Н.В. Изучение факторов риска, заболеваний у рабочих с разной двигательной активностью и уровнем физического развития на АО Мелитопольпродмаш// Геоэкологические и биоэкологические проблемы северного Причерноморья: Материалы Междунар. науч.-практ. конф.-Тирасполь: РИО ПГУ – Экоднестр, 2001.- С. 268-269.

249.        Складові адаптаційно-пристосувального синдрому у галофітів/ Є.О. Казаков, О.Є. Пюрко, Т.Є. Христова, С.М. Казакова// Нетрадиционное растениеводство. Эниология. Экология и здоровье: Материалы Х Междунар. симп. – Сімферополь, 2001.- С.610-612.

250.        Стотыка А.В., Стотыка И.Г. Профессионально-педагогическая направленность в системе начального музыкального образования: Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании// Теория и практика музыкального образования: Материалы Междунар. конф.- М., 1999.- С.221-224.

251.        Структура и динамика членистоногих на кормовой базе дрофы на Керченском полуострове/ С.И. Сучков, Н.В. Тарусова, Е.М. Щербаков, О.В. Рыбакова// Динаміка наукових досліджень 2003: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003.- С.46-47.

252.        Структурно-метаболические изменения черепных нервов детей и подростков при алкоголизме/ В.И. Янушевский, И.П. Аносов, Л.В. Антоновская// Актуальні питання морфології: Міжнар. конф.-Тернопіль, 1996.- С.728-730.

253.        Тамбовцев Г.В. Современное состояние туристической дятельности в Запорожской области// Проблеми розвитку спортивно-оздоровчого туризму і краєзнавства в закладах освіти: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.- К., 2002.- С. 165-168.

254.        Тарасова О.В. Гетьман Іван Мазепа в українській історичній романтиці кінця ХХ ст.: до питання художньої біографії// Документалістика на зламі тисячоліть: проблеми теорії та історії: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.-Луганськ: Знання, 2001.- С.111-121.

255.        Туровцева В.А., Туровцева Н.Н. Использование отдаленной гибридизации в селекции вишни-дюков// Садоводство и виноградарство 21 века: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. Ч.3.: Итоги и перспективы селекционных исследований.-Краснодар, 1999.- С. 89-93.

256.        Туровцева В.А., Туровцев Н.И., Туровцева Н.Н. Результаты селекции вишни и дюков на юге Украины// Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы: Сб. науч. трудов юбилейной Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 70-летию образования Мичуринского государственного университета.-Мичуринск, 2001.-Т.3.- С. 132-133.

257.        Туровцев Н.И., Туровцева В.А., Туровцева Н.Н. Селекция черешни на юге Украины// Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы: Сб. науч. трудов юбилейной Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 70-летию образования Мичуринского государственного университета.-Мичуринск, 2001.-Т.3.- С. 134-135.

258.        Туровцева Н.Н. Цитогенетический анализ при получении новых сортов сливы// Материалы Междунар. науч.-практ. конф.: Садоводство и виноградарство 21 века: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. Ч.3: Итоги и перспективы селекционных исследований.-Краснодар, 1999.- С. 97-99.

259.        Фауна и экология популяций жужелиц (Caradidae Colioptera) г. Мелитополя/ Н.В. Тарусова, С.И. Сучков, Е.М. Щербаков, О.В. Рыбакова// Динаміка наукових досліджень 2003: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.-Дніпропетровськ: ДНУ, 2003.- С. 47-49.

260.        Федоров М.П. Виховні можливості мистецтва у морально-естетичному розвитку старшокласників// Роль антропологічного фактору в освітніх технологіях ХХІ ст.: Зб. наук. праць Міжнар. конф.- Полтава: Полтавська обл. Ін-т ім. М.В. Островського, 2001.- С. 10.

261.        Феруз И.А., Феруз С.А. Проблема взаимодействия в творчестве пианиста различных национальных интонационных систем// Традиции национальных фортепианных школ России, Белорусии, Украины: Материалы Междунар. конф. ЕРТА.- Минск: БГАМ, 1997.- С. 68-73.

262.        Формирование орнитокомплексов оросительных систем в степной зоне юга Украины/ А.И. Кошелев, Л.В. Пересадько, Р.В. Покуса, О.Л. Косенчук, В.П. Фурманова// Актуальні питання збереження та відновлення степових екосистем: Матеріали Міжнар. наук. конф.- Асканія-Нова, 1998.- С.284-286.

263.        Фрагментация и дефрагментация ландшафтов юга Украины и динамика биоразнообразия позвоночных животных/ А.И. Кошелев, Л.В. Пересадько, А.М. Писанец, Ю.Е. Фесенко, Т.С. Юст// Динаміка наукових досліджень 2003: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Т.14: Екологія.- Дніпропетровськ, 2003.- С.3-6.

264.        Хоматов В.Х. Морфология артерий основания головного мозга лошади Пржевальского: Материалы Междунар. симп. посвящ. 100-летию разведения вида в заповеднике „Аскания-Нова”// Вестник зоологии.-1999.-№11.- С. 214-216.

265.        Хоменко С.В., Дядичева Е.А. Роль Сиваша как место миграционных остановок краснозобика в весенний период// Птицы Азово-Черноморского региона на рубеже столетий: Материалы юбил. Междунар. науч.-практ. конф. посвящ. 20-летию Азово-Черноморской орнит. рабочей группы.-Одесса: Астропринт, 2000-С. 34-36.

266.        Хорошилова Т.І., Христова Ю.П., Павлюченко П.О. Про механізм деструкції наповненого поліетилену в процесі переробки// Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Т.16: Хімія та хімічні технології.-Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003.- С. 20-22.

267.        Хорошилова Т., Чаплыгина О., Стоянова В. Снижение содержания свободного формальдегида в карбамидо-формальдегидном олигомере// Світ молоді-молодь світу: Третя Міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1.-Вінниця, 2003.- С. 278-281.

268.        Христова Т.Є., Казакова С.М. Педагогічна технологія виховуючого навчання в системі неперервної біологічної освіти// Проблеми національного виховання в системі неперервної освіти: Матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф.-Чернівці: ЧДУ, 1999.- С. 182-185.

269.        Хромышев В.А., Диордияшенко О.А., Гуменюк А.И. Влияние механоактивационной обработки на свойства полимерных композиционных материалов// Наука і освіта 2003: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Т.16: Хімія та хімічні технології.-Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003.- С. 22-24.

270.        Хромышева Е.А., Аметова Н.К., Приютилова Н.Н. Флотационная очистка сточных вод промышленных предприятий// Наука і освіта 2003: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Т.17: Екологія.-Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003.- С. 33-35.

271.        Черевко С.П. Почвенные водоросли искусственных насаждений побережья Молочного лимана (Украина, Запорожская обл.)// Геоэкологические и биоэкологические проблемы современного Причерноморья: Материалы Междунар. науч.-практ. конф.-Тирасполь, 2001.- С.342-343.

272.        Черевко С.П. Почвенные водоросли степной целины Присамарского биосферного стационара (Днепропетровская обл., Украина)// Актуальні питання збереження і відновлення степових екосистем: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю Заповідника асканійського степу.-Асканія-Нова, 1998.- С. 24-25.

273.        Черничко И.И. Современное состояние береговой ласточки (Riparia riparia) на Сиваше// Птицы Азово-Черноморского региона на рубеже столетия: Материалы юбил. Междунар. науч.-практ. конф. посвящ. 20-летию Азово-Черноморской орнит. рабочей группы.-Одесса: Астропринт, 2000-С. 63-64.

274.        Чичановський І.О. Північне Приазовя: політико-правове регулювання національно-культурного розвою// Україна-це ми: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.-К., 2003.- С. 85-87.

275.        Чутливість продукційного процесу до водних стресів в онтогенезі гібридів кукурудзи/ Є.О. Казаков, Т.Є. Христова, С.М. Казакова, О.В. Кузнєцов// Онтогенез рослин; біологічна фіксація молекулярного азоту та азотний метаболізм: Матеріали Міжнар. наук. конф.- Тернопіль, 2001.- С.16-20.

276.        Эффективность дыхательных упражнений в подготовке спортсменов/ В.М. Трачев, С.П. Трачева, Е.В. Котова, А.П. Суханова// Актуальні проблеми фізичної культури та спорту в сучасних соціально-економічних та екологічних умовах: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.-Запоріжжя, 2000.- С. 198-202.

277.        Янушевский В.И., Аносов И.П., Хоматов В.Х. Морфофункциональные особенности микроциркуляторного русла некоторых черепных нервов в постанальном онтогенезе человека// I Международный конгресс по интегративной антропологии.-Тернополь, 1995.- С. 362-363.

278.        Яремчук С.В., Долинська Л.В. Підвищення соціально-психологічної компетентності вчителя в процесі його професійної підготовки// Нові пед. технології з проблем гуманізації та демократизації навчально-виховного процесу в освітніх закладах: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.-Черкаси, 1998.- С. 147-148.

279.        Composition and regulaties of soreading of algae in soils of Ukraine/ Kostikov I.Ju., Solonenko A.N., Demchenko E.N., Romanenko P.A., Levanets A.A., Drienko T.N., Rubeninskij O.W.// East European Phicological Congress. Cologne, 1996 Abstract N258.- P.37.

280.        Kazakov E.A., Pyurko O.E. The picuaritics of structure and functions of different ecological halophytic groups of northen-western Priazovya// Экологические проблемы северного Причерноморья: Материалы Междунар. науч.-практ. конф.- Тирасполь, 2001.- С.237-238.

 

 

Статті з фахових видань, затверджених ВАК України

 

Філософські науки

 

281.        Афанасьєва Л.В., Глинська Л.Ф. Релігійно-світоглядні уявлення народів Північного Приазов’я: діалог культур//Культура народов Причерноморья.–2002.-№28.- С. 226-231.

282.        Афанасьєва Л.В., Глинська Л.Ф., Митяй З.О. Місце ціннісних орієнтацій в утвердженні життєвих приоритетів студентської молоді// Постметодика.-2002.-№7-8.- С.15-19.

283.        Гудзь В.В., Афанасьєва Л.В. Значення культурологічних дисциплін в національному вихованні молоді//Педагогіка і психологія формування творчої особистості.-К.-Запоріжжя, 2000.- С. 25-31.

284.        Гурова О.М. Проблема духовності в християнських конфесіях//Вісник Одеського інституту внутрішніх справ.-1998.-№4.- С. 83-93.

285.        Керницька О.Д., Полякова Л.І., Маценко А.Л. Антропологічний фактор у формуванні гуманістичної спрямованості студентів педагогічного ВНЗ//Постметодика.-2002.-№7-8.- С. 229-232.

286.        Кочерга Б.Н. Антропология как повод//Постметодика.-2002.-№7-8.- С. 60-67.

287.        Формування ціннісних орієнтацій особистості/О.Є. Бавико, І.О. Чичановський, І.В. Букрєєва, А.В. Орлов//Постметодика.-2002.-№7-8.- С.217-220.

 

Історичні науки

 

288.        Александров В.Н., Александрова Г.И., Гудзь В.В. Социология и социальная антропология в системе современного человековедения // Постметодика.- 2002.- №7-8.- С. 42-45.

289.        Александрова Г.И. Изучение истории второй мировой войны и Великой Отечественной войны в Ровенском гос. пед. ин-те // История второй мировой войны и проблемы преподавания в высшей школе: Сб. трудов.- С.-Пб., 1995.- С. 77-78.

290.        Александрова Г.И., Александров В.Н. Вклад колхозников Верхневолжья во всенародную помощь осиротевшим детям в годы Великой Отечественной войны // Россия в Великой Отечественной войне: Сб. трудов.- С.-Пб., 1995.- С. 89-90.

291.        Александрова Г.І., Александров В.М., Афанасьєва Л.В. Деякі аспекти соціології вільного часу студентства// Зб. наук. праць Київського держ. ун-ту лінгвістики та права.- К., 2001.- С. 131-132.

292.        Александрова Г.І., Александров В.М., Троїцька Т.С. Гуманістична спрямованість методики історії// Философские проблемы гуманитаризации высшего образования: Сб. – Сумы-Бердянск, 2001.- С. 10-13.

293.        Афанасьєва Л.В., Глинська Л.Ф. Українська церква і процес національного відродження// Україна у ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи.- К.: МІЛП, Укр. Центр духовної культури, 2001.- С. 621-625.

294.        Афанасьєва Л.В., Попенко Я.В. Українська дипломатична місія при Апостольському Престолі в 1919-1920р.р// Україна у ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи.- К., 2001.- С.594-604.

295.        Букрєєва І.В. Алегорія та символ як тотожне та різне у релігійному світосприйнятті// Вісник Харківського нац. ун-ту: Наука, культура, постмодерн.- Х., 2003.- С. 47-53.

296.        Замуруйцев О.В. Німецька колонізація Півдня України наприкінці ХVIII ст.// Вісник КЛУ. – К., 2001.- №4.- С.64-72.

297.        Замуруйцев О.В. Поширення німецького землеволодіння на Півдні України в другій половині ХІХ- на поч. ХХ ст. (на прикладі Таврійської губернії)// Записки молодих вчених ЗДУ.- Запоріжжя, 2002.- Вип.12.- С. 117-129.

298.        Коробченко А. Наукові товариства при університетах Російської імперії та організація вивчення природи в другій проловині ХІХ століття// Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць.- К., 2002.- Вип.10.- С. 69-75.

299.        Пачев С.І. Адміністративний устрій болгарських колоній Приазов’я у другій половині ХІХ ст. та проблема етнічної асиміляції // Наукові праці історичного факультету ЗДУ.- Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 1999.- Вип.7.- С. 174-177.

300.        Пачев С.І. Культурне відродження етнічних меншин України у перші роки незалежності: На прикладі Мелітопольщини // Додаток до Вісника Університету внутрішніх справ.- Сімферополь, 1998.- №3-4.- С.54-56.

301.        Пачев С.І. Освіта та рівень письменності приазовських болгар у другій половині ХІХ-на початку ХХст.// Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна XVIII-XIX ст. – Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 2001.- Вип.6.- С.205-209.

302.        Пачев С.І. Переселення болгар до Приазов’я у 1861-1863 р.р.// Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна XVIII-XIX ст. – Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 1996.- Вип.2.- С.13-139.

303.        Пачев С.І. Поземельні відносини у приазовських болгар в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.// Наукові записки: Інститут української археології та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України.- К., 1999.- Т.5.- С. 196-209.

304.        Пачев С.І. Правове становище та оподатковування приазовських болгар у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.// Південна Україна ХVIII-ХІХ ст. – Запоріжжя: РА “Тандем - У”, 1999.- Вип.4(5).- С. 195-201.

305.        Пачев С.І. Приазовські болгари: проблема збереження культурної спадщини // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України.- Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ.- Сімферополь: Доля, 2003.- С. 71-73.

306.        Пачев С.І. Українська держава і болгарська меншина// Додаток до Вісника університету внутрішніх справ.- Сімферополь, 1997.- №2.- С. 52-54.

307.        Полякова Л.І. До питання про джерельну базу вивчення етносоціальних процесів на Півдні України 60-80 р.р. ХХст. // Наукові праці іст. фак. Запорізького держ. ун-ту. – Запоріжжя, 1999.- Вип.6.- С. 223-236.

308.        Полякова Л.І. Зміни в етносоціальному складі населення Півдня України 60-80 р.р. ХХ ст. Південна Україна ХХ ст. // Праці науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ.- 1998.- Вип.1. – С. 227-238.

309.        Полякова Л.І. На шляху до української державності: етносоціальні процеси в Україні 60-80 р.р. ХХст.// Вісник Запорізького юридичного ін-ту. – 1998.- Вип.2.- С. 71-79.

310.        Полякова Л.І. Національні відносини на півдні України 60-80 р.р. ХХ ст. в світлі сучасного етнодержавознавства// Вісник університету внутрішніх справ.- 1997.- Вип.7.- Ч.ІІІ.- С. 115-122.

311.        Полякова Л.І. Проблеми розвитку поселенської структури півдня України 60-80р.р. ХХст.// Наукові праці іст. фак. Запорізького держ. ун-ту.- Запоріжжя, 1999.- Вип.5.- С.96-107.

312.        Чисельність українців та національних меншин Запорізької обл. у другій половині ХХст. // В.В. Гудзь, В.М. Пачева, С.І. Пачев, М.В. Пленокосов// Постметодика.-2002.- №7-8.- С. 89-92.

313.        Чичановський І.О. Аспекти формування української національної державницької ідеї // Науковий вісник ЗГУ.- Запоріжжя, 2002.- С. 72-76.

 

Психолого-педагогічні науки

 

314.        Александрова Г.И., Александров В.Н. Роль практического курса риторики в профессиональной подготовке современного учителя // Проблеми сучасної педагогічної освіти.- К., 2000.- С. 63-65.

315.        Андрієвська Н.Ф. З історії музичного виховання в церковних другокласних школах України (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.) // Теоретичні та практичні питання культурології: Зб. ст. – К.: Логос, 2002.- С. 85-89.

316.        Андрієвська Н.Ф. Історично-педагогічні основи підготовки учителя музики// Творча особистість учителя музики: Проблеми теорії і практики: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2000.- С.37-41.

317.        Андрієвська Н.Ф. Специфіка організації дозвільної сфери в життєдіяльності учнів // Теоретичні та практичні питання культурології: Зб. ст. – К.: Логос, 1997.- С. 49-52.

318.        Андрієвська Н.Ф. Спецкурс “Народні звичаї та обряди як елемент професійної підготовки вчителів світової художньої культури”// Педагогіка та психологія формування творчої особистості: Проблеми та пошуки.- Запоріжжя, 2000.- Вип.18.- С. 24-28.

319.        Аносов І.П. Антропологічні аспекти у педагогічній творчості Л.І. Петражицького і А.С. Макаренка// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту.- Х.: ХДАДМ, 2003.- №3.- С. 26-41.

320.        Аносов І.П. Антропологічний підхід у творчості Г. Сковороди і М. Гоголя// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2002.- Вип.25.- С. 228-233.

321.        Аносов І.П. Антропологічний підхід як детермінанта сучасних освітніх змін // Постметодика.- 2002.- № 7-8.- С.4-6.

322.        Аносов І.П. Антропологічний фактор як системотворчий елемент освітнього процесу// Науковий вісник Харківського держ. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. Сер.: Філософ.- Х.: ОВС, 2002.- Вип.12.- С. 51-56.

323.        Аносов І.П. Гуманістичні аспекти реформування вищої педагогічної освіти // Зб. наук. праць Бердянського держ. пед. ун-ту.: Пед. науки.- Бердянськ: БДПУ, 2003.- №2.- С. 25-29.

324.        Аносов І.П. Зміст освіти: Антропоекологічний аспект// Педагогіка, психологія та методико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту.- 2002.- №6.- С. 35-42.

325.        Аносов І.П. Інноваційність освіти в антропологічному контексті // Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. і психолог.- 2004.- №9.- С. 3-11.

326.        Аносов І.П. Людинознавство як основа антропологізації сучасного освітнього процесу // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. праць / За заг. ред. акад. АПН Укр. М.Б. Євтуха; укл. О.В. Михайличенко.- К.: Вид. Центр КДЛУ, 2002.- Вип.23.- С.15-18.

327.        Аносов І.П. Людинознавство як основа антропологізації теорії і практики педагогіки // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. праць / За ред. проф. В.І. Сипченка.- Слов’янськ: Вид. Центр СДПУ, 2003.- Вип.ХХ.- С. 234-238.

328.        Аносов І.П. Особливості та принципи християнської педагогіки// Зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту. ім. П.Тичини/ За ред. В.Г.Кузь.- К.: Наук. світ, 2003.- С.253.

329.        Аносов І.П. Педагогічна антропологія в системі підготовки майбутнього вчителя // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту: Зб. наук. праць / За ред. С.С. Єрмакова.- Х.: ХДАДМ (ХХІІІ), 2004.- №2.- С.3-14.

330.        Аносов І.П. Педагогічна антропологія в українсько-російському дослідницькому проекті // Гуманітарні науки.- 2003.- №2.- С. 17-21.

331.        Аносов І.П. Людина в інтернет-технологічному освітньому процесі: до постановки проблеми// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.: Запоріжжя, 2002.- Вип.24.- С.133-140.

332.        Аносов І.П. Педагогічна антропологія на шляху реформування сучасних освітніх систем// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.: Запоріжжя, 2003.- Вип.26.- С. 12-21.

333.        Аносов І.П. Педагогічне вчення А.С. Макаренка як інноваційний напрям антрепренерської освіти // Педагогіка, психологія та методико-біологічні проблеми  фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць/ За ред. С.В. Єрмакова.- ХДАДМ (ХХПУ), 2003.-№4.- С. 83-90.

334.        Аносов І.П. Про сучасні антропо-педагогічні аспекти та культурно-соціальні тенденції суспільного розвитку // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія: Зб. ст.- К.: Пед. преса, 2003.- Вип.5.- С. 3-12.

335.        Аносов І.П. Проблеми методології педагогіки: антропологічний аспект // Гуманітарні науки: Філософія освіти, менеджмент освіти, психологія, педагогіка, теорія та практика, проекти, програми, аналіз управління.- 2002.- №2.- С. 191-194.

336.        Аносов І.П. Проблеми методології педагогіки на шляху реформування освітніх систем// Постметодика.- 2003.- №1.- С. 9-13.

337.        Аносов І.П. Проблеми функціонування національних освітніх закладів з позиції педагогічної антропології// Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Сер.: Пед. та психолог., 2003.- Вип.177.- С.19-27.

338.        Аносов І.П. Український вчений – антрополог Федір Вовк// Wisla i Dnieprem. Polska i Ukraina w prezeszlosc i teraniejszosc. – Torun – Kijow.- 2002.- №1.- s. 243-245.

339.        Аносов І.П. Формування методологічної культури педагога в контексті сучасних освітніх реформ// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2003.- №2.- С.21-31.

340.        Аносов И.П., Кулешов С.В., Элькин М.В. Поэтико-антропологические этюды// Постметодика.- 2002.- №7-8.- С. 245-247.

341.        Аносов І.П., Сіднев Л.М. До питання про антропологічну сутність змісту освіти// Постметодика.- 2002.- №7-8.- С.178-181.

342.        Арестенко В. Підготовка майбутніх вчителів хімії до використання нових інформаційних технологій// Наукові записки. Сер.: Пед. – 2003.- №3.- Тернопіль: ТДПУ.- С. 34-41.

343.        Бабакова І.П. Індивідуально-естетичний еталон як необхідний компонент професійної підготовки майбутніх вчителів музики// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2000.- Вип.18.- С.46-51.

344.        Бабакова І.П., Власенко Е.А. Проблема індивідуалізації в професійній підготовці майбутніх вчителів музики// Наукові записки Ніжинського держ. пед. ун-ту ім. Миколи Гоголя.- Ніжин, 1999.- Ч.2.- С. 86-90.

345.        Бай Ю.М. Інформаційні процеси у навчанні студентів музико-виконавським діям// Питання культурології: Міжвідомчий зб. наук. статей.- К.: ін-т культури, 1996.- Вип. 14.- С.242-353.

346.        Барабоха П.О. Соціально-освітні аспекти застосування модельно-символічної технології розвивального навчання// Наукові записки. Сер.: Пед. науки.- Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Вінниченка, 2003.- Вип.51.- Ч.І.- С. 86-89.

347.        Безрукова А.А. Вокально-педагогічні принципи професора О.О. Муравйової// Теоретичні та практичні питання культурології.- К.: Логос, 1997.- С.157-160.

348.        Бєльчев П.В., Воробйова В.В. Програмний комплекс тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.- Запоріжжя, 2003.- Вип. 26.- С.115-120.

349.        Бєльчева Т.Ф. Впровадження системи дидактичних вправ (СДВ) за допомогою комп’ютера// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.- Запоріжжя, 1999.- Вип. 13.- С.121-124.

350.        Бєльчева Т.Ф. Засоби організації навчально-творчої діяльності студентів під час вивчення предметів педагогічного циклу // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2003.- Вип. 26.- С. 70-75.

351.        Бєльчева Т.Ф. Подготовка будущих учителей начальных классов к реализации задачного подхода в обучении// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2003.- С. 369-374.

352.        Білецька М.В. Питання психології пам’яті в музичній педагогіці// Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. праць/ За ред. М.Б. Євтуха.- Суми: Наука, 1999.- Вип.6.- С.80-81.

353.        Білецька М.В. Питання розуміння вчителів особистості учня в теорії та практиці музичного виховання// Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. праць/ За ред. М.Б. Євтуха.- К.: КДЛУ, 2001.- Вип.16.- С.114-116.

354.        Білецька М.В. Психолого-педагогічні проблеми міжособистісного розуміння в педагогічному спілкуванні// Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. праць/ За ред. М.Б. Євтуха.- Суми, 1997.- Вип.5.- С.64-69.

355.        Білецька М.В. Проблеми розвитку музичної пам’яті студентів у процесі інструментально-виконавської діяльності// Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. праць/ За ред. М.Б. Євтуха.- К.: Вид. центр КДЛУ, НМАУ, 2002.- Вип.19.- С.147-150.

356.        Білецька М.В. Психолого-педагогічні умови розвитку музичної пам’яті студентів в процесі інструментально-виконавської діяльності// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.- Запоріжжя, 2000.- Вип.18.- С. 42-46.

357.        Білецька М.В. Розвиток музичної пам’яті студентів у процесі індивідуального навчання// Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. праць/ За ред. М.Б. Євтуха.- К.: КДЛУ, 2000.- Вип.13.- С.27-31.

358.        Бойко В.О. Гуманні взаємовідносини як базовий компонент-виховання майбутнього сім’янина// Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук.-метод. зб.- Слов’янськ, 1998.- С. 275-279.

359.        Бойко В.О., Кучина Л.І., Макаренко Т. Народна педагогіка про виховання майбутніх сім’янинів// Пед. науки: Зб. наук. праць.- Херсон, 2000.- С.55-59.

360.        Бойко В.О., Федорова О.В. Народна педагогіка про виховання майбутніх сім’янинів// Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. праць КДЛУ.- К., 2000.- №13.- С. 33-34.

361.        Болотин Ю.П. О значении антропологических факторов в эстетическом воспитании и образовании учащейся молодежи// Постметодика.- 2002.- №7-8.- С. 171-173.

362.        Болотин Ю.П. Теоретические и практические аспекты эстетического воспитания// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2000.- Вип.18.- С.67-72.

363.        Болотина В.Ю. Психолого-педагогические аспекты нравственного воспитания школьников в процессе изучения зарубежной литературы// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2000.- Вип.18.- С.59-67.

364.        Болотіна В.Ю. Роль антропологічних факторів у формуванні властивостей особистості// Постметодика.- 2002.- №7-8.- С. 22-24.

365.        Бондар Н.Е. Часові та структурно-функціональні аспекти особистісної репрезентації життєвого шляху юнаків та дівчат// Вісник Харківського ун-ту. Сер.: Психолог.- Х., 1997.- №395.- С.8-13.

366.        Букрєєв В.В. Філософія та естетичне як символ// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2000.- Вип.18.- С. 75-81.

367.        Букрєєва І.В. Культурна унікальність: проблема розуміння// Науковий Вісник Харківського держ. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. Сер.: Філософ.- Х.: ОВС, 2002.- Вип.13.- С. 11-13.

368.        Бурцева О.М. О некоторых историко-культурологических особенностях содержания дисциплины «концертмейстерский класс» в педвузе// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2000.- С.81-86.

369.        Варакса С.В. Теоретико-методологічні засади професійної творчості вчителя хімії// Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики: Зб. наук. праць.- К.: НПУ, 2000.- Вип.4.- С.3-7.

370.        Василенко Л.М. Виконавська співацька майстерність учителя музики як один із засобів естетичного виховання підростаючого покоління// Теоретичні та практичні питання культури.- К.: Логос, 1997.- Ч.ІІ.- С.182-197

371.        Василенко Л.М. Забезпечення інтегративних зв’язків між вокальною і методичною підготовкою студентів музично-педагогічних факультетів// Наука і сучасність: Зб. наук. статей.- К.: Логос, 2003.- №40.- С.36-42.

372.        Василенко Л.М. Значення вокально-методичної підготовки в професійному становленні майбутнього вчителя музики// Наука і сучасність.- 2000.- Т.23.- Вип.2.- Ч.ІІІ.- С. 22-29.

373.        Василенко Л.М. Концертна діяльність студентів музично-педагогічних факультетів як засіб їх адаптації до обраної професії// Наука і сучасність.- К.: Логос, 2001.- Т.28.- С.15-20.

374.        Василенко Л.М. Підготовка студентів музично-педагогічних факультетів до професійної педагогічної діяльності в контексті їх вокально-методичного навчання// Соціалізація особистості.- К.: Логос, 2001.- Т.14.- С.136-142.

375.        Василенко Л.М. Функції вокального навчання та їх значення у професійно-особистісному розвитку майбутнього вчителя музики// Теоретичні питання освіти та виховання.- К.: КДЛУ, 2000.- Вип.13.- С.91-95.

376.        Вельчева Л.Г., Вельчева М.Г., Логвина-Бик Т.А. Особливості формування екологічної свідомості учнів// Еколого-натуралістична творчість: Наук.-метод. вісник.- К.: НЕНЦ, 2002.- №3.- С.139-140.

377.        Видченко А.Г., Окса Н.Н. Мария Петровна Павлова// Пионеры макаренковедения: Сб. науч. – библиограф. статей/ Под ред. В.М. Коротова и Л.Ю. Гордина.- М.: НИИТиМВ АПН СССР, 1995.- С. 130-138.

378.        Виховні можливості мистецтва у морально-естетичному розвитку старшокласників/ М.В. Білецька, О.М. Бурцева, М.П. Федоров, О.В. Федорова// Постметодика.- 2002.- №7-8.- С.114-117.

379.        Вікова психологія в модулях Модуль І: Навч.-метод. матеріали/ Укл. С.В. Яремчук.- Мелітополь, 2002.- С. 62.

380.        Вікова психологія в модулях Модуль ІІ: Навч.-метод. матеріали/ Укл. С.В. Яремчук.- Мелітополь, 2002.- С. 60.

381.        Власенко Е.А. Вплив музично-естетичного досвіду на розвиток емоційно-образної сфери учнів середніх класів// Педагогіка та психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2001.- Вип.21.- С. 266-270.

382.        Власенко Е.А. Роль саморегуляції у становленні професійної майстерності майбутнього вчителя музики// Педагогіка та психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2000.- Вип.18.- С. 86-91.

383.        Власенко Е.А. Теоретичні аспекти професійного становлення майбутніх вчителів// Педагогіка та психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2001.- Вип.20.- С. 150-154.

384.        Власенко Е.А. Формування у студентів музично-педагогічних факультетів готовності до творчої самореалізації// Педагогіка та психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2003.- Вип.27.- С. 357-360.

385.        Волкова В.А. Діагностика професійно ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя музики// Наука і сучасність: Зб. наук. праць. Ч.І.- К., 1999.- Вип.2.- С.27-36.

386.        Волкова В.А. Змістова характеристика ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів: теоретичний аспект// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.- Запоріжжя, 2003.- Вип.26.- С.99-102.

387.        Волкова В.А. Педагогічні умови творчої діяльності майбутнього вчителя// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2002.- Вип.22.- С.30-33.

388.        Волкова В.А., Стотика І.Г., Стотика О.В. Особистісний сенс як один із факторів самовиховання майбутнього вчителя// Постметодика.- 2002.- №7-8.- С. 220-224.

389.        Воровка М.І. До педагогічної майстерності через навчально-педагогічні ігри// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 1999.- Вип.13.- С.130-133.

390.        Воровка М.И. Личностные характеристики студентов как условие эффективности деловых игр// Наукові записки: Зб. наук. статей Нац. пед. ун-ту/ Укл. П.В. Дмитренко, І.М. Ковчина, Н.Н. Скоробагатько.- К.: НПУ, 1999.- Ч.ІІІ.- С. 30-37.

391.        Воровка М.І. Структурна модель організації проведення ділової гри// Вісник Луганського держ. пед. ун-ту.: Пед. науки.- 2000.- №1.- С. 46-50.

392.        Воровка М.І. Творчий підхід до проведення ділових ігор// Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. Сер.: Пед. і психолог.- Чернівці: Рута, 2001.- Вип.127.- С. 30-34.

393.        Гартман Е., Окса М. Ізабелла Рютенауер-педагог і науковець// Шлях освіти.- 1999.- №4.- С.53.

394.        Головкова М.М. До питання формування здорової нації (психолого-педагогічний аспект)// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць.- Х.: ХХПІ, 2001.- №25.- С. 3-6.

395.        Головкова М.М. Досвід реалізації естетичного виховання в шкільництві другої половини ХІХ ст.// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць.- Х.: ХДАДМ, 2002.- №2.- С. 51-56.

396.        Головкова М.М. Погляди М.О. Корфа на проблеми вчителя// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць.- Х.: ХДАДМ, 2002.- №3.- С. 21-25.

397.        Головкова М.М. Проблема засобів і способів розумового виховання дітей// Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Зб. наук. праць.- Х., 2002.- Вип.17.- С. 39-44.

398.        Головкова М.М. Розкриття сутності “принципу природності” на сторінках журналу “Учитель” у 70-х роках ХІХ ст.// Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. праць Слов’янського держ. пед. ін-ту.- Слав’янськ: СДПІ, 2001.- Вип.ХІІ.- С. 21-25.

399.        Головкова М.М., Гаряча Н.М. С.І. Миропольський про значущість педагогіки в системі підготовки вчителя// Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць.- Х.: ХДПУ, 1997.- Вип.3.- С.6-13.

400.        Горемычкин А.И. Принципы новой трактовки курса «мировая художественная культура» в современном вузе// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.- Запоріжжя, 2000.- Вип.18.- С.91-99.

401.        Гуров Г.С. Значення вивчення етикету іншомовного спілкування// Науковий вісник. Сер.: Філос. Харківський держ. пед. цн-т ім. Г.С. Сковороди.- Х.: ОВС, 2002.- Вип.12.- С.33-37.

402.        Гурова О.М. Вітчизняна думка про проблему духовного розвитку особистості // Вісник Одеського ін-ту внутрішніх справ.- 1998.- №3.- С. 85-94.

403.        Гурова О.М. Духовне формування особистості в педагогічній діяльності св. Іоанна Кронштадського// Науковий вісник Південноукраїнського держ. пед. ун-ту ім. К.Д. Ушинського: Зб. наук. праць.- 2002.- Вип.4-5.- С. 97-100.

404.        Гурова О.М. К.Д. Ушинський про духовно-моральний розвиток особистості// Науковий вісник Південноукраїнського держ. пед. ун-ту ім. К.Д. Ушинського: Зб. наук. праць. учнів школи проф. Р.І. Хмелюк.- 1997.- Вип.6-7.- С. 146-149.

405.        Гурова О.М. Н.І. Пирогов про роль освіти в духовному розвитку особистості// Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. Сер.: Пед. та психолог. – 2003.- Вип.177.- С. 50-55.

406.        Гурова О.М. Св. Феофан Затворник (Вишенський) про духовне виховання особистості// Науковий вісник Південноукраїнського держ. пед. ун-ту ім. К.Д. Ушинського: Зб. наук. праць.- 2003.- Вип.1-2.- С. 139-144.

407.        Гурова О.М. Святоотцівське навчання про значення слова у духовному розвитку особистості// Науковий вісник Південноукраїнського держ. пед. ун-ту ім. К.Д. Ушинського: Зб. наук. праць.- 2002.- Вип.6-7.- С. 41-45.

408.        Гурова О.М. Специфіка використання традиційно-християнських методів духовного розвитку особистості// Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. праць Слов’янського держ. пед. ун-ту. - Слав’янськ: СДПУ, 2003.- Вип.20.- С. 171-175.

409.        Гурова О.М. Українська козацька педагогіка про духовний розвиток особистості// Науковий вісник Південноукраїнського держ. пед. ун-ту ім. К.Д. Ушинського: Зб. наук. праць.- 2001.- Вип.1-2.- С. 69-73.

410.        Гурова О.М. Фактори духовного розвитку особистості// Вісник Одеського ін-ту внутрішніх справ.- 1997.- №4.- С. 138-142.

411.        Денисов І.Г. Аналіз вільного дитячого малюнка для прогнозування девіантної поведінки// Художньо-творчий розвиток дітей, учнівської та студентської молоді.- Мелітополь, 2003.- С. 129-135.

412.        Денисов І.Г. Біологічні чинники девіантної поведінки та профілактика їх виявлень у вихованні громадської спрямованості у підлітковому віці// Постметодика. - 2002.- №7-8.- С. 207-211.

413.        Добровольська Л.П. Антропологічний аспект як сучасний підхід у формуванні професійно-педагогічної готовності в системі самовиховання майбутнього вчителя// Постметодика. - 2002.- №7-8.- С. 224-229.

414.        Добровольська Л.П. Індивідуальна відповідальність особистості як найважливіший принцип нової виховної парадигми// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2003.- Вип.29.- С.135-140.

415.        Добровольська Л.П. Особливості професійного відбору майбутніх педагогів// Психологія: Зб. наук. праць.- К., 1988.- Вип.1.- С. 12-16.

416.        Добровольська Л.П. Особливості формування орієнтації старшокласників на професію вчителя-словесника// Вісник Харківського ун-ту: Сер.: Психолог.- Х., 1998.- №419.- С. 63-68.

417.        Добровольська Л.П. Проблеми фахового відбору майбутніх педагогів// Формування творчої особистості в навчальному процесі.- Кривий Ріг, 1998.- С. 41-46.

418.        Добровольська Л.П. Професійно важливі якості вчителя української мови та літератури// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя , 1999.- Вип.13.- С.174-179.

419.        Добровольська Л.П. Психолого-педагогічні аспекти професійного відбору майбутніх учителів// Вісник Харківського ун-ту. Сер.: Психолог.- Х., 2002.- №550.- Ч.І.- С. 66-68.

420.        Добровольська Л.П. Психолого-педагогічні проблеми фахового відбору як визначального етапу в процесі підготовки майбутнього вчителя// Педагогіка та психологія: Зб. наук. праць.- Чернівці: Рута, 2003.- С.20-28.

421.        Добровольська Л.П., Молодиченко Н.А. Фаховий відбір як компонент системи управління процесом підготовки майбутнього вчителя в умовах реформи освіти// Наукові записки: Зб. наук. статей НПУ ім. М.П. Драгоманова/ Укл. П.В. Дмитренко, Л.Л. Макаренко, В.Д. Сиротюк.- К.: НПУ, 2003.- Вип. 53.- С. 421.

422.        Добровольська Л.П., Яремчук С.В. Здібності як один з головних критеріїв професійного відбору// Педагогіка і психологія.- 2001.- №2.- С. 73-78.

423.        Еркин В.В. Формирование творческой личности будущего дирижера в процессе общения с исполнительским коллективом// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя , 2000.- Вип.18.- С.110-114.

424.        Еркина Е.Б. О некоторых инновациях в процессе формирования творческой индивидуальности будущего музыканта-инструменталиста// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя , 2000.- Вип.18.- С.114-120.

425.        Значення культурологічних дисциплін в національному вихованні студентської молоді/ Л.В. Афанасьєва, Л.Ф. Глинська, В.В. Гудзь, Т.С. Троїцька// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя , 2000.- Вип.18.- С.28-35.

426.        Ізбаш С.С. Етнопедагогіка як засіб розвивально-комунікативних здібностей майбутніх учителів// Постметодика. - 2002.- №7-8.- С.81-83.

427.        Избаш С.С. Проектная деятельность как фактор профессиональной адаптации студентов педагогического университета// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: Проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.- Запоріжжя, 2003.- Вип.28.- С.216-220.

428.        Казаков Є.О., Христова Т.Є., Казакова С.М. Інноваційна модель підготовки вчителя-біолога// Вісник Луганського держ. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка.- 2000.-№1.- С. 108-112.

429.        Казаков Є.О., Христова Т.Є., Казакова С.М. Модульно-рейтингова система оцінювання навчально-наукових досліджень студентів// Педагогічні науки: Зб. наук. праць.- Херсон: Б.В.- 2001.- Вип.24.- С.153-157.

430.        Кондрашова В.М., Максимов О.С. Гуманістичні ідеї Г. Сковороди// Початкова школа.- 1996.- №2.- С. 51-53.

431.        Коробченко А.А. Антропологічна екологія в освітньому процесі// Постметодика. - 2002.- №7-8.- С. 138-142.

432.        Коробченко А.А. Виховна компонента у системі вищої освіти в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2003.- №2.- С. 145-153.

433.        Коробченко А.А. Екологічна освіта в умовах педагогічного процесу// Вісник Дніпропетровського ун-ту. Сер.: Пед. і психолог.- 2002.- Вип.8.- С. 129-134.

434.        Коробченко А.А. Значення педагогічних ідей О.Янати для вирішення сучасних проблем української освіти// Мова і культура.- 2000.- Т.2.- Вип.2.- С.323-330.

435.        Коробченко А.А. Ідея національного виховання в педагогічній спадщині Олександра Янати// Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Пед. і психолог.- 1999.- Вип.4.- С. 111-115.

436.        Коробченко А.А. Інтеграція науки та вищої освіти в умовах сучасного суспільства// Зб. наук. праць.- Х.: ОВС, 2002,- Вип.21.- С. 115-119.

437.        Коробченко А.А. Олександр Яната. Розвиток екологічної освіти в Україні// Освіта і управління.- 1999.- Т.3.- Ч.ІІІ.- С. 155-163.

438.        Коробченко А.А. Олександр Яната – флорист, дослідник, педагог// Рідна школа.- 1999.- №11.- С. 14-16.

439.        Коробченко А.А. Освітня діяльність Олександра Янати// Шлях освіти.- 2000.- №1.- С. 51-54.

440.        Коробченко А.А. Педагогічна діяльність О.Янати // Вісник: Війсково-спеціальні науки.- К., 2000.- Вип.2.- С. 14-16.

441.        Коробченко А.А. Просвітницька діяльність Олександра Янати в музеях України // Вересень.- 1999.- №2.- С. 56-59.

442.        Коробченко А.А. Формування культури здоров’я – необхідний компонент виховання молоді// Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. – 2002.- №9.- С. 146-149.

443.        Котова Л.М. Емоційна стійкість у формуванні виконавської надійності майбутніх учителів музики// Рідна школа.- 2000.- №12.- С.49-52.

444.        Котова Л.М. Проблеми розвитку емоційної стійкості майбутніх учителів музики// Рідна школа.- 2000.- №11.- С.39-41.

445.        Котова Л.М. Розвиток емоційно-вольової стійкості як фактор формування творчої особистості вчителів художньої культури// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя , 2000.- Вип.18.- С.51-59.

446.        Логвіна-Бик Т.А. Методична підготовка вчителів біології у вищих закладах освіти// Еколого-натуралістична творчість: Наук.-метод. вісник.- К., 1999.- №3.- С.58-61.

447.        Логвіна-Бик Т.А. Навчання та розвиток розумової діяльності учнів// Біологія в школі.- 1997.- №3.- С.34-37.

448.        Логвіна-Бик Т.А. Особливості роботи міжшкільного факультативу з біології// Рідна школа.- 2001.- №6.- С.51-52.

449.        Логвіна-Бик Т.А. Особливості управління диференційованим навчанням учнів// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 1999.- №2.- С.99-103.

450.        Логвіна-Бик Т.А. Педагогічне керівництво диференційованим навчанням предметів природничого циклу учнів старших класів// Нові технології навчання: Наук.- метод. зб./ Ред. В.О. Зайчик.- К.- ІСДО, 1996.- Вип.16.- С.160-173.

451.        Логвіна-Бик Т.А. Педагогічне керування пізнавальною діяльністю учнів// Педагогіка і психологія.- 1998.- №4.- С.43-47.

452.        Логвіна-Бик Т.А., Мартиненко Н.Ю. Професійно-творча самореалізація педагога у сучасному навчально-виховному процесі// Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. праць/ Ред. Н.В. Гузій.- К.: НПУ, 2003.- Вип.10.- С.296-302.

453.        Логвіна-Бик Т.А. Специфіка управління навчально-виховним процесом в сільських загальноосвітніх школах// Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. П.Тичини/ Ред. Н.С. Побірченко.- К.: Наук. Світ, 2002.- Вип.3.- С.51-57.

454.        Логвіна-Бик Т.А. Сучасні технології професійно-педагогічної підготовки вчителя// Вісник Житомирського пед. ун-ту.- 2000.- Вип.6.- С. 132-135.

455.        Логвіна-Бик Т.А. Творчий пошук учителів: проблеми та шляхи вирішення// Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. П.Тичини/ Ред. Н.С. Побірченко.- К.: Наук. світ, 2003.- Вип.5.- С.111-116.

456.        Логвіна-Бик Т.А. Управління процесом навчання біології// Педагогіка та психологія: Зб. наук. праць.- Х.: ЗДПУ, 1997.- Вип.5.- С.73-78.

457.        Логвіна-Бик Т.А. Управляти – значить розуміти. Моделі педагогічного керівництва навчанням студентів у педагогічних вищіх навчальних закладах// Гуманітарні науки.- 2002.- №2(4).- С.72-77.

458.        Логвіна-Бик Т.А. Формирование творчески активной личности в системе непрерывного образования// Розвиток творчої особистості в системі безперервної освіти: Зб. наук. праць/ Редкол.: В.В. Крижко, Г.І. Григоренко, Л.В. Григоровська, Р.Н. Ніколаєвська та ін.- Запоріжжя, 1995.- С.126-129.

459.        Максимов А.С. Научно-техническое творчество учащихся // Химия в школе.- 1996.- №6.- С. 67-69.

460.        Максимов О.С. Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів з хімії// Біологія і хімія в школі.- 2003.- №2.- С.38.

461.        Максимов О.С. Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів з хімії// Біологія і хімія в школі. -2003.- №3.- С.33.

462.        Максимов О.С. Педагогічна технологія: історико-методологічний аналіз// Біологія і хімія в школі.- 2001.- №1.- С. 7-12.

463.        Максимов О.С. Регіональність у навчанні хімії// Біологія і хімія в школі. -1996.- №1.- С. 25-28.

464.        Максимов О.С. Рейтинг у системі оцінювання знань// Біологія і хімія в школі. -2000.- №4.- С. 17-20.

465.        Максимов О.С., Варакса С.В., Шевчук Т.О. Пропедевтика хімічних знань у початкових класах// Початкова школа.- 2001.-№4- С.50-51.

466.        Максимов О.С., Варакса С.В., Шевчук Т.О. Пропедевтика хімічних знань у початкових класах// Початкова школа.- 2001.-№5- С.56-57.

467.        Максимов О.С., Єрмак Н. Структурування навчальної задачі як методична умова її розв’язування// Біологія і хімія в школі.- 2003.- №4.- С.49-51.

468.        Максимов О.С., Шевчук Т.О. Пропедевтичні заняття з хімії// Біологія і хімія в школі.- 2000.- №3.- С.10-13.

469.        Марковець Г.В. Методический аспект подготовки практических психологов в педагогическим университете// Вісник Харківського ун-ту. Сер.: Психолог. – Х., 2002.- №539.- С. 100-102.

470.        Марковец Е.Л. Исследование стрессовых состояний у педагогов// Наука і освіта.- 2000.- №4.- С. 61-65.

471.        Марковец Л.Н. Детерминанты стрессовых состояний студенческой молодежи// Наука і освіта.- 2002.- №1.- С. 22-25.

472.        Марковець Л.М. Етнострес суспільства перехідного періоду: до постановки проблеми // Наука і освіта.- 2002.- №6.- С. 10-16.

473.        Марковец Л.Н., Лазаренко С.В. Психосоциальный стресс и особенности его проявления в современном украинском обществе// Материалы 5-тых Всеукраинских Костюковских чтений. – К., 1999.- С. 441.

474.        Марковец Л.Н., Марковец Г.В., Марковец Е.Л. Проблема регуляции стрессовых состояний, возникающая у учителей в процессе профессиональной деятельности // Постметодика. - 2002.- №7-8.- С. 165-170.

475.        Марковець О.Л. Проблема стресу в професійній дільності вчителя// Психологія: Зб. наук. праць.- К., 2001.- Вип.14.- С. 311-316.

476.        Марковець О.Л. Профілактика виникнення професійного стресу у майбутніх вчителів// Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова: Пед. та фіз.-мат. науки.- К., 2003.- Вип. 52.- С.78-84.

477.        Марковець О.Л. Синдром емоційного вигорання вчителів як наслідок стресу у професійній діяльності// Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Пед. і психолог.- К., 2002.- Вип.4.- С.145-149.

478.        Мартинюк А.К. Сучасна диригентсько-хорова освіта України в системі педагогічної антропології// Постметодика. - 2002.- №7-8.- С. 153-157.

479.        Мартинюк Т.В. Про адаптацію деяких наукових методів і підходів музикознавства у навчальному процесі педвузу (до постановки проблеми)// Теоретичні та практичні питання культурології.- Запоріжжя, 2000.- Вип.3.- Запоріжжя, 2000.- С. 127-134.

480.        Мартинюк Т.В., Мартинюк А.К. Культурологічні засади курсу “Історія української музики” в педвузі// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя , 2000.- Вип.18.- С.180-186.

481.        Мелаш В.Д., Олексенко Т.Д. Сучасна екологічна освіта// Екологічна освіта: Проблеми та шляхи їх розв’язання: Наук.-метод. вісник.- К.: НЕНЦ, 2002.- №3.- С.232-235.

482.        Мимрик Л.М. Підготовка студентів музично-педагогічних факультетів до роботи з дитячим хором// Теоретичні та практичні питання культурології.- К.: Логос, 1997.- С. 182-185.

483.        Мітлицька В.А. Відродження української музичної культури Катеринославською “Просвітою”// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя , 2003.- Вип.27.- С.249-252.

484.        Мітлицька В.А. Духовні заклади в розвитку музичної освіти Катеринославщини ХІХ сторіччя// Борисфен.- 1999.- №3.- С.9.

485.        Мітлицька В.А. ІРМТ на Катеринославщині// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя , 2002.- Вип.23.- С.152-156.

486.        Мітлицька В.А. Музична освіта у світських навчальних закладах Катеринославщини середини ХІХ- першої чверті ХХ століть// Борисфен.- 199.- №3.- С.13.

487.        Мітлицька В.А. Творча діяльність З.Н. Малютіної на Катеринославщині// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя , 2002.- Вип.22.- С.138-141.

488.        Молодиченко В.В. Безперервна екологічна освіта в навчальному курсі “Геологія”// Вісник Луганського пед. ун-ту ім. Т. Шевченка.- Луганськ, 2000.- С.160-163.

489.        Молодиченко В.В. Екологічне виховання як умова розвитку майбутнього вчителя// Теоретичні та практичні питання культурології: Зб. наук. статей.- Запоріжжя: ЗДУ, 2000.- Вип.3.- С.211-216.

490.        Молодиченко В.В.Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх вчителів початкових класів до екологічної освіти учнів// Сучасні технології підготовки майбутнього педагога до професійної діяльності в системі освіти: Зб. мат. наук.-практ. конф.- Запоріжжя, 2000.- С.121-124.

491.        Молодиченко В.В., Молодиченко Н.А., Олексенко Т.Д. Сучасна педтехнологія підготовки майбутніх вчителів до здійснення природничо-наукової освіти в початковій школі// Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Сер.: Пед. та психолог.- Чернівці: Рута, 2003.- Вип.184.- С. 91-96.

492.        Молодиченко В.В., Молодиченко Н.А. Соколова О.М. Розвиток творчого мислення майбутнього вчителя у процесі професійної підготовки// Творча особливість учителя: проблеми теорії і практики/ Ред. кол. Н.В. Гузій (відп. ред.) та ін.: Зб. наук. праць.- К.: НПУ, 2003.- Вип.10.- С. 202-207.

493.        Молодиченко Н.А.Народна педагогіка як засіб формування моральної свідомості та духовності учнів під час позакласної роботи// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2000.- Вип.18.- С. 189-192.

494.        Молодиченко Н.А. Підготовка майбутніх вчителів до формування моральної свідомості підлітків під час позакласної роботи з німецької мови// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.Запоріжжя, 2000.- Вип.18.- С. 186-189.

495.        Назаренко І.М. Діагностика рівнів сформованості мотиваційно-потребової сфери майбутнього вчителя музики// Теоретичні та практичні питання культурології.- К.: Логос, 1997.- С.98-102.

496.        Назаренко І.М. До проблеми організації  творчої діяльності учнів у шкільному музично-дозвільному центрі// Зб. наук. праць Київського міжрегіон. ін-ту вдосконалення вчителів.- К., 2002.- С.24-29.

497.        Назаренко І.М. Особливості організації музичного дозвілля учнівської молоді в шкільному дисколекторії// Нові технології навчання і виховання в учбових закладах України: Зб. наук. праць ін-ту змісту і методів навчання МО України.- К., 1998.- С.88-94.

498.        Назаренко І.М. Педагогічні аспекти музично-естетичного виховання учнівської молоді в умовах дозвілля// Формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2000.- Вип.18.- С.192-197.

499.        Окса М.М. А.С. Макаренко про виховання позитивного ставлення до навчання // Постметодика. - 1999.- №2-3-4.- С. 151-153.

500.        Окса М.М. А.С. Макаренко про цілісність змісту педагогічної діяльності// Педагогіка і психологія.- 1998.- №1.- С.77-81.

501.        Окса М.М. Вузівська лекція як структурна одиниця вивчення загально-педагогічних дисциплін// Педагогіка і психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць/ За ред. С.С. Єрмакова.- Х.: ХДАДМ (ХХІІІ), 2003.- №12.- С.44-50.

502.        Окса М.М. До питання педагогічної інноватики в історії освіти // Сучасні технології підготовки майбутнього педагога до професійної діяльності в системі освіти: Зб. матеріалів наук.-практ. конф.- Запоріжжя: Канон, 2000.- С. 128-131.

503.        Окса М.М. До питання про активізацію пізнавальної діяльності студентів/ За ред. А.Й.Капської.- К.: НПУ, 1999.- Вип.2.- С.112-121.

504.        Окса М.М. Новації у процесі підготовки вчителя: історичний аспект, антропологічний підхід//ПостМетодика.-2002.-№7-8.- С. 195-198.

505.        Окса М.М. Основні проблеми сучасної філософії освіти у викладанні загальнопедагогічних дисциплін//Педагогіка, психологія та методико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць/За ред. С.С. Єрмакова.-Х.: ХДАД (ХХІІІ), 2002.-№22.- С. 73-85.

506.        Окса М.М. Підготовка вчителів початкових класів до музично-просвітницької діяльності в школі// Вісник Луганського держ. пед. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка: Пед. науки.-2000.-№1.- С. 175-178.

507.        Окса М.М. Пріоритетні ідеї історико-педагогічної думки України радянських часів//Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільного держ. пед. ун-ту. Сер.: Соц.-пед./ Відп. ред. Ю.М. Ковальчук.- Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2002.-Т.2.-Вип.3.- С. 56-62.

508.        Окса М.М. Проблеми активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях з спецкурсів та спецсемінарів //Наукові записки: Зб. наук. статей НПУ ім. Драгоманова. –К.: НПУ, 1999.-Ч.1.- С. 118-124.

509.        Окса М.М.  Проблеми сучасної філософії освіти у викладанні загальнопедагогічних дисциплін//Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Сер.: Пед. та психолог.-Чернівці: Рута, 2003.-Вип. 177.- С. 132-139.

510.        Окса М.М. Софія Русова про завдання нової вищої педагогічної школи//Постметодика.-1998.-№2.- С. 49-52.

511.        Окса М.М. Спадщина А.Макаренка і проблеми реформування сучасної системи освіти//Педагогіка і психологія.-1998.-№1.- С. 239-242.

512.        Окса М.М. Стан викладання загальнопедагогічних дисциплін у перше післявоєнне десятиріччя (1946-1956 рр.)//Педагогіка, психологія та методико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць/ За ред. С.С. Єрмакова.- Х.: ХДАД (ХХІІІ), 2003.-№4.- С. 97-103.

513.        Окса М.М. Тенденції та закономірності процесів оновлення загально педагогічних дисциплін у 80-х р. ХХ ст.// Гуманізація навч.-виховного процесу: Зб. наук. праць / За ред. В.І.Сипченка.- Слов’янськ: ВЦ СДПУ, 2003.- С. 185-189.

514.        Окса М.М. Теоретико-методологічне осмислення загальнопедагогічної підготовки вчителів України на рубежі 20-30-х років ХХ століття//Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту. Сер.:Пед. і психолог.-2003.-№9.- С. 16-20.

515.        Окса М.М. Універсальні цінності спадщини А.Макаренка і сучасність//Шлях освіти.-1998.-№1.- С. 12-46.

516.        Окса М.М. Філософський і загальнопедагогічний контекст формування теоретичних уявлень студентів у процесі викладання навчальних дисциплін загальнопедагогічного циклу// Зб. наук. праць Бердянського держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки.- Бердянськ: БДПУ, 2003.- №2.- С.22-25.

517.        Окса М.М. Філософський контекст методології вітчизняної педагогіки (60-80 р.р. ХХ ст.)//Педагогіка і психологія професійної освіти.-2003.-№2.- С.177-182.

518.        Окса М.М. Формування теоретичних уявлень  у студентів в процесі викладання навчальних дисциплін загально педагогічного циклу: Зб. наук. праць/ Гол. ред. В.Г. Кузь.- К.: Наук. світ, 2003.- С.153-156.

519.        Окса М.М. Формування ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя у процесі вивчення загальнопедагогічних дисциплін//Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Пед. і психолог. –К.: Пед. преса, 2003.-Вип.5.- С.221-228.

520.        Окса М.М. Ювілей А.С.Макаренка у Німеччині//Шлях освіти.-1998.-№4.- С. 54.

521.        Окса М., Хілліг Г. Заснування колонії ім. Горького//Шлях освіти.-2002.-№3.- С. 43-48.

522.        Окса Н.Н. Архивные материалы о деятельности А.С. Макаренко по объединению детских интернатных учреждений Харьковского округа в 1926-1948 г.г. //А.С. Макаренко сегодня: новые материалы, исследования, опыт/Сост. А.А. Фролов.-Нижний Новгород, 1992.- С.59-68.   

523.        Окса Н.Н. Методологические подходы к исследованию педагогических явлений//Антон Макаренко: педагогическая конфронтация в конце века/Под ред. М. Библюка.-Торунь, 1999.- С. 93-100.

524.        Олексенко А.И., Олексенко Т.Д. К построению антропологического учебника: предпосылки, проблемы, поиски, перспективы//Постметодика.-2002.-№7-8.- С. 107-113.

525.        Петрученя Г.Г. Внесок вчених-природознавців Київського університету у становленні освіти дорослих в Україні// Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук.-метод. зб.- Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ, 1998.-Вип.IV.- С. 61-65

526.        Петрученя Г.Г. Внесок наукової інтелігенції у розвиток освіти в Україні: до проблеми інтеграції історично-наукових та історично-педагогічних знань у вивченні педагогічних дисциплін//Гуманізація навч.-виховного процесу: Зб. наук. праць.- Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2003.-Вип. ХХ.- С. 196-198.

527.        Петрученя Г.Г. Вплив університетських наукових товариств на розвиток освіти в Україні: До питання про зв’язки між історією науки і шкільництва//Історія педагогіки в структурі професіональної підготовки вчителя: Зб. наук. праць.- Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2003.-Т.2.-Вип.3.- С. 125-129.

528.        Петрученя Г.Г. Педагогічні ініціативи університетської інтелігенції Києва: до 120 річчя першого жіночого вузу в Україні//Гуманізація навч.-виховного процесу: Наук.-мет. зб.- Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ, 1998.-Вип.IV.- С. 91-95.

529.        Петрученя Г.Г. Питання активізації навчальної діяльності в історії вітчизняної вищої школи (2 пол. ХІХ - поч. ХХ ст.)//Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед.-1999.-№4.- С. 73-76.

530.        Плетніченко В.І. Макаренківські традиції творчості в естетичному вихованні студентської молоді// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 1999.- Вип.13.- С. 149-154.

531.        Плетніченко В.І. Репертуарний фактор  як засіб залучення до художніх та морально-етичних цінностей світової культури (за матеріалами творчої діяльності духового оркестру макаренківськіх виховних установ)// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2000.- Вип.18.- С. 206-210.

532.        Плетніченко В.І. Форми і методи роботи керівника духового оркестру макаренківських виховних установ// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 1999.- Вип.15.- С. 83-86.

533.        Полякова Л.І. Розвиток освіти у селах Півдня України 60-80 р.р. ХХ ст. // Вісник Запорізького юридичного ін-ту.- 2001.- Вип.4.- С. 89-96.

534.        Психологические аспекты гуманизации образования/ А.Г. Петрученя, М.И. Воровка, В.А. Бойко, М.М. Головкова, Н.П. Поляхов// Постметодика.-2002.-№7-8.- С. 199-201.

535.        Сегеда Н.А. Діагностика стану підготовки до професійної самореалізації майбутнього вчителя музики// Наука і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім.  М.П. Драгоманова.- К.: Логос, 2001.- Вип. 2.- Ч.І.- С.159-165.

536.        Сегеда Н.А. Діагностичні характеристики рівнів підготовки майбутнього вчителя музики до професійної самореалізації// Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. праць/ За ред. М.Б. Євтуха; Укл. О.В. Михайличенко.- К.: КДЛУ, 2002.- Вип. 22.- С.24-26.

537.        Сегеда Н.А. Детермінанти визначення педагогічних умов самореалізації вчителя// Соціалізація особливості: Зб. наук. праць.- К.: НПУ, 1999.- Вип.4.- С.3-13.

538.        Сегеда Н.А. Провідні педагогічні умови формування професійно-педагогічного потенціалу майбутнього вчителя музики// Соціалізація особливості: Зб. наук. праць/ За ред. проф. А.Й. Капської.- К.: Логос, 2002.- Т.8.- С.154-160.

539.        Сегеда Н.А. Професійна індивідуальність вчителя музики// Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. праць/ За ред. М.Б. Євтуха; Укл. О.В. Михайличенко.- К.: КДЛУ, 2003.- Вип. 23.- С.168-170.

540.        Сегеда Н.А. Професійне самовдосконалення як шлях до самореалізації у педагогічній діяльності вчителя музики// Мистецтво і освіта.- 2003.- №1.- С.2-6.

541.        Сегеда Н.А. Структурно-функціональний зміст і процесуальні характеристики підготовки студентів музично-педагогічного факультету до самореалізації у педагогічній діяльності// Наукові записки: Зб. наук. статей НПУ ім. М.П. Драгоманова/ Укл. П.В. Дмитренко, О.Л. Макаренко.- К.: НПУ, 2001.- Вип.42.- С.75-77.

542.        Сегеда Н.А. Сутність характеристики професійної самореалізації вчителя// Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. праць/ За ред. М.Б. Євтуха; Укл. О.В. Михайличенко.- К.: КДЛУ, 2000.- Вип. 13.- С.58-60.

543.        Сегеда Н.А. Функції мотиваційно-ціннісної та вольової сфери особистості вчителя музики у процесі професійної самореалізації// Наука і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К.: Логос, 2002.- Т.33.- Вип.2.- Ч.1.- С. 117-123.

544.        Сегеда Н.А. Шляхи формування механізму професійної саморегуляції у майбутніх вчителів музики// Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. праць/ За ред. М.Б. Євтуха, укл. О.В. Михайличенко.- К.: КДЛУ, 2001.- Вип. 15.- С.128-132.

545.        Сопина Я.В. Некоторые теоретические аспекты подготовки преподавателей музыкально-педагогических факультетов к воспитанию у студентов эстетической культуры// Педагогіка та психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2001.- Вип.18.- С. 225-229.

546.        Сопина Я.В. Некоторые теоретические аспекты формирования эстетической культуры студентов музыкально-педагогических факультетов// Педагогіка та психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2003.- Вип.26.- С. 419-421.

547.        Сопина Я.В. О некоторых проблемах формирования эстетической культуры студентов музыкально-педагогических факультетов// Педагогіка та психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2000.- С. 226-232.

548.        Сопина Я.В. Организация целенаправленного формирования эстетической культуры будущих учителей музыки// Педагогіка та психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2003.- Вип.27.- С. 353-357.

549.        Сопина Я.В. Педагогическое руководство эстетическим самовоспитанием студентов педвузов// Педагогіка та психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2002.- Вип.22.- С. 274-276.

550.        Сопина Я.В. Проблема воспитания эстетической культуры студентов в психолого-педагогических исследованиях// Педагогіка та психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2001.- Вип.19.- С. 227-230.

551.        Сопина Я.В. Психолого-педагогические условия формирования эстетической культуры студентов музыкально-педагогических факультетов// Педагогіка та психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2002.- Вип.23.- С. 346-349.

552.        Сопина Я.В. Пути оптимизации процесса формирования эстетической культуры студентов музыкально-педагогических факультетов// Педагогіка та психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2001.- Вип.21.- С. 278-280.

553.        Сопина Я.В. Пути повышения уровня готовности преподавателей музыкально-педагогических факультетов к эстетико-воспитательной деятельности// Педагогіка та психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2003.- Вип.28.- С. 315-319.

554.        Сопина Я.В. Роль музыки в развитии эстетической культуры будущего учителя// Педагогіка та психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 1999.- Вип.14.- С. 54-58.

555.        Сопина Я.В. Творческий поход к воспитанию эстетической культуры студентов музыкально-педагогических факультетов педвузов// Педагогіка та психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2000.- Вип.16.- С. 121-124.

556.        Сопіна Я.В. Формування естетичної культури майбутніх учителів культури як цілісний педагогічний процес// Педагогіка та психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2003.- Вип.29.- С. 321-324.

557.        Сопина Я.В. Эстетико-воспитательная деятельность куратора в системе формирования эстетической культуры студентов педвузов// Педагогіка та психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2001.- Вип.20.- С. 244-246.

558.        Степанова О.Г. Воспитание культуры диалогового взаимодействия на уроках иностранного языка как творческий процесс// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2000.- Вип.17.- С. 83-86.

559.        Степанова О.Г. Педагогические аспекты формирования творческой личности// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 1999.- Вип.14.- С. 68-71.

560.        Стотика О.В., Стотика І.Г. Гуманізація освіти та виховання як педагогічний феномен// Теоретичні та практичні питання культурології: Зб. наук. праць/ За ред. А.К. Мартинюка, Т.В. Мартинюк.- К.: Логос, 1997.- Ч.3.- С.33-35.

561.        Стотика О.В. Музично-педагогічна творчість майбутнього вчителя у контексті особистісного розвитку старшокласника// Теоретичні питання освіти та виховання: Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. праць/ Упор. О.В. Михайличенко.- Суми: Наука, 1997.- Вип.5.- С.325-330.

562.        Стотика О.В. Музично-естетичне виховання сучасних старшокласників як педагогічна проблема// Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. праць/ За ред. М.Б. Євтуха.- К., 1996.- Вип. 3.- С.171-174.

563.        Стотика О.В., Стотика І.Г. Особистісний сенс як один із факторів самовиховання майбутнього вчителя// Постметодика. - 2002.- №7-8.- С. 220-224.

564.        Троїцька Т.С. Право і свобода в антропологічних складових освіти// Постметодика.-2002.-№7-8.- С. 29-32.

565.        Федоров М.П. Історико-теоретичні аспекти морально-естетичного розвитку особистості// Теоретичні питання культури,освіти та виховання: Зб. наук. праць.- К., 2003.- №22.- С.88-90.

566.        Федоров М.П. Особливості організації навчально-виховного процесу для розвитку обдарованих дітей// Теоретичні питання культури,освіти та виховання: Зб. наук. праць.- К., 2002.- Вип.19.- С.145-147.

567.        Федоров М.П. Педагогічні умови професійної підготовки студентів до роботи з обдарованими дітьми// Теоретичні питання культури,освіти та виховання: Зб. наук. праць.- К., 2001.- Вип.16.- С.116-119.

568.        Федоров М.П. Проблема формування та становлення майбутнього вчителя в процесі його професійної підготовки// Теоретичні питання культури,освіти та виховання: Зб. наук. праць.- К., 2002.- Вип.18.- С.100-101.

569.        Федоров М.П. Структурні типи та особливості обдарованих дітей// Теоретичні питання культури,освіти та виховання: Зб. наук. праць.- К., 2000.- Вип.13.- С.31-33.

570.        Федоров М.П. Теоретичне обгрунтування професійної підготовки майбутніх вчителів до роботи з обдарованими дітьми// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2000.- Вип.18.- С. 232-239.

571.        Федорова О.В. Педагогічне керівництво навчально-пізнавальною діяльністю обдарованих дітей// Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. праць.- К., 2001.- №14.- С.40-42.

572.        Феруз И.А., Феруз С.А. Проблема формирования у студентов педвуза опыта вербализации художественно-образного содержания музыки// Професійні проблеми педагога-піаніста: Зб. наук. та  наук.-метод. робіт педагогів України, членів ЕРТА/ Укл. Н.П. Ґуральник.- К.: УДПУ, 1995.- С.37-41.

573.        Феруз С.А., Феруз И.А. Диалог с искусством в профессиональном самовоспитании студента-музыканта// Постметодика. - 2002.- №7-8.- С. 247-253.

574.        Фунтікова О.О. Експериментальне вивчення природи факторів впливу на засвоєння знань дошкільниками//Постметодика. -2002.- №7-8.- С. 157-160.

575.        Хиллиг Г., Окса Н.Н. К истории возникновения колонии им. М. Горького//Культура народов Причерноморья.-2003.-№38.- С. 87-93.

576.        Хиллиг Г., Окса Н. Между двух огней. А.С. Макаренко в Полтаве (1919-1920)//Народное образование.-2002.- №9.- С. 168-173.

577.        Чичановський І.О., Бавико О.Є. Формування ціннісних орієнтацій особистості // Роль антропологічного фактору в освітніх технологіях ХХІ століття.- Полтава, 2003.- С. 101-102.

578.        Элькин М.В. Проектная деятельность как средство формирования профессиональной компетентности будущего учителя// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2002.- Вип.25.- С. 101-105.

579.        Элькин М.В. Социантропологические аспекты использования Интернета в образовательных технологиях ХХІ ст.//Постметодика.-2002.-№7-8.- С. 174-177.   

580.        Элькин М.В. Творческие проекты как средство подготовки будущих учителей// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2003.- Вип.27.- С. 51-54.

581.        Юник Д.Г. Емоційно-вольова стійкість учителів художньо-естетичного циклу в контексті психологічних теорій// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2000.- Вип.18.- С. 244-253.

582.        Юник Д.Г. Запам’ятовування музичної інформації як засіб розвитку виконавської майстерності студентів// Наука і сучасність.- К.: ЛОГОС, 2000.- С.177-183.

583.        Юник Д.Г. Психологічний аспект запам’ятовування музичної інформації студентами інструменталістами// Наукові записки.- Ніжин: НДПУ, 1999.- С.80-85.

584.        Юник Д.Г. Психолого-педагогічний аспект формування виконавської надійності інструменталіста в концертному виступі// Питання культурології.- К.: КДІК, 1996.- Вип.14.- С.319-330.

585.        Юник Д.Г. Специфічні закономірності запам’ятовування музичної інформації учнями в процесі їх інструментальної підготовки у школах нового типу// Підготовка педагогічних кадрів і діяльність навчальних закладів нового типу в системі національної освіти.- Чернівці: ЧДУ, 1998.- С.278-284.

586.        Юник Т.І. Психологічний аспект запам’ятовування інформації при вивченні дисциплін художньо-естетичного циклу// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2000.- Вип.18.- С. 253-259.

587.        Яремчук С.В. Інтерес як умова формування професійно-психологічної спрямованості майбутнього педагога// Вісник Харківського ун-ту. Сер.: Психолог.- Х., 1999.- №460.- С.139-142.

588.        Яремчук С.В. Мета формування професійно-психологічної спрямованості особистості майбутнього вчителя// Психологія: Зб. наук. праць.- К., 1999.- Вип.1(4).- С.70-74.

589.        Яремчук С.В. Особливості прояву професійно-психологічної спрямованості в імітованих педагогічних ситуаціях// Вісник Харківського ун-ту. Сер.: Психолог.- Х., 1999.- №452.- С.151-153.

590.        Яремчук С.В. Особливості формування майбутнього вчителя в світлі концепції Д.Ф. Ніколенка// Психологія: Зб. наук. праць.- К., 1999.- Вип. 4(7).- С.109-114.

591.        Яремчук С.В. Психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки вчителя// Вісник Харківського ун-ту. Сер.: Психолог.- Х., 1998.- №419.- С.186-191.

592.        Яремчук С.В. Професійно-психологічна спрямованість особистості майбутнього вчителя// Педагогіка і психологія.- 2001.- №1(30).- С.89-96.

593.        Яремчук С.В. Формування професійно-психологічної спрямованості: комплекс дій// Вісник Харківського ун-ту. Сер.: Психолог.- Х., 2001.- №517.- С.223-228.

594.        Яремчук С.В. Цілеспрямоване формування професійно-психологічної спрямованості особистості майбутнього вчителя// Психологія: Зб. наук. праць.- К., 2001.- Вип.1(8).- С. 245-252.

595.        Яремчук С.В. Шляхи формування професійно-психологічної спрямованості особистості майбутнього вчителя// Психологія: Зб. наук. праць.- К., 1998.- Вип.1.- С. 28-32.

596.        Яремчук С.В., Долинська Л.В. Самопізнання як засіб активізації інтересу до психологічних знань у студентів-педагогів// Вісник Харківського ун-ту. Сер.: Психолог.- Х., 1999.- №452.- С.147-151.

597.        Яремчук С.В., Долинська Л.В. Усвідомлення студентами педвузу завдань та вимог майбутньої діяльності// Психологія: Зб. наук. праць.- К., 1998.- Вип.1.- С. 3-7.

598.        Яремчук С.В., Долинська Л.В. Формування спрямованості практичних психологів на оволодіння професійними знаннями, вміннями і навичками// Психологія: Зб. наук. праць.- К., 1998.- Вип.1.- С. 47-48.

599.        Яремчук С.В., Лукіна О.О. Культура спілкування майбутнього психолога (педагога)// Вісник Харківського ун-ту. Сер.: Психолог.- Х., 2002.- №550.- С.346-349.

 

Біологічні науки

 

Анатомія фізіологія людини і тварин

600.        Сидоряк Н.Г., Волгин Д.В. Влияние L – карнитина на перекисное окисление  липидов и липидный состав сыворотки, крови при гемической гипоксии// Украинский биохимический журнал. - 1996.- Т68, №5.- С.54-58.

601.        Сидоряк Н.Г., Волгін Д.В. Вплив ергокальцеферола на пероксидний гемоліз еритроцитів при гемічній гіпоксії// Фізіологічний журнал: Матеріали ІІ нац. конгресу патофізіологів України. - 1996.- Т 24, №3-4.- С. 29.

602.        Сидоряк Н.Г., Волгін Д.В. Вплив ергокальцеферола і a-токоферола на пероксидний гемоліз еритроцитів при гемічній гіпоксії// Фізіологічний журнал: Матеріали ІІ нац. Конгрессу патофізіологів України. – 1996.- Т.42, №3-4.- С. 29.

603.        Сидоряк Н.Г., Волгін Д.В. Вплив карнитину та фізичного тренування на деякі показники ліпідного обміну та ліпопероксидації крові щурів при гострій гемічній гіпоксії// Фізіологічний журнал. – 1996.- Т. 42, №3-4. – С. 13-14.

604.        Сидоряк Н.Г., Волгін Д.В. Зміни ліпідного обміну у щурів під час нітратної інтоксикації та його корекція карнітином// Український біохімічний журнал. – 1996.- Т. 68, №5.- С. 74-79.

605.        Сидоряк Н.Г., Волгін Д.В. Профілактична дія карнітину при гострій гемічній гіпоксії// Фізіологічний журнал. - 1996.- Т.40, №3-4.- С. 104-106.

606.        Фармакологічна корекція гіпоксії біохімічне та електрофізіологічне дослідження/ Н.Г. Сидоряк, І.П. Аносов, О.В. Юсупова, Д.В. Волгін, А.Р. Долгіна// Культура здоровья как предмет образования. – Херсон, 2000.- С.160-168.

 

Ботаніка

607.        Антропологічний фактор у межпредметній координації біології з іншими науками / Т.Є. Христова, Є.О. Казаков, О.Є. Пюрко, Ю.А. Яковлєва// Постметодика. – 2002.- №7-8. – С. 160 – 165.

608.        Вплив засолення на структуру епідерми галофітів Приазов’я / О.Є. Пюрко, М.М. Мусієнко, С.М. Казакова, Т.Є. Христова // Український ботанічний журнал. – 2002.- Т.59, №4.- С.449–455.

609.        Дослідження реакцій різних генотипів цукрових буряків та кукурудзи на посуху в умовах півдня України/ Є.О. Казаков, О.Є. Пюрко, Т.Є. Христова, С.М. Казакова// Фізіологія рослин в Україні на межі тисячоліть.- К.: Фітосоціоцентр, 2001.- Т.2.- С. 137-140.

610.        Екологічна диференціація рослин в залежності від реалізації їх адаптаційних потенціалів/ О.Є. Пюрко, М.М. Мусієнко, Т.Є. Христова, Є.О. Казаков// Наук. вісник Уманського пед. ун-ту ім. П.Тичини. Сер.: Біол. - К.: Науковий світ, 2000.- Вип. 3.- С.87-92.

611.        Казаков Є.О. Автоматичний ростомір для високорослих культур// Физиология и биохимия культурных растений. - 1999.- Т.31, №6.- С. 474-476.

612.        Казаков Є.О. Асиміляція вуглекислого газу цукровими буряками в умовах водного стресу// Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер.: Біол.- Тернопіль, 1998.- №3.- С. 42-45.

613.        Казаков Є.О. Витрати води і продуктивність її використання цукровим буряком в залежності від водозабезпечення// Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: Б.в. – 2001. – С.42-51.

614.        Казаков Є.О. Вплив водних стресів на структуру коренеплодів вміст та топографію цукрів у Beta vulgarisl// Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер.: Біол.- 1999. - №3. – С.26-30.

615.        Казаков Є.О. Вплив посух на динаміку росту і функціонування асиміляційного апарату кукурудзи// Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 1998. – С.189-193.

616.        Казаков Є.О.Онтогенетична чутливість до водних стресів формування зернової продуктивності у гібридів кукурудзи// Физиология и биохимия культурных растений. – 2001.- Т. 33, №1. –С.52-57.

617.        Казаков Є.О. Пристрій для автоматичного поливу рослин у вегетаційних дослідах із урахуванням їх індивідуальних водовитрат // Физиология и биохимия культурных растений. – 1999. – Т.31, № 5. – С. 392-396.

618.        Казаков Є.О. Роль генеративних органів кукурудзи в продуктивному процесі при дії водних стресів в онтогенезі // Український ботанічний журнал. – 2000. - № 4 – С. 446-450.

619.        Казаков Є.О. Специфічність каталазної активності у рослин з різним типом фотосинтезу // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер.:Біол. – Тернопіль, 1999. - № 2. – С.37-41.

620.        Казаков Є.О. Чутливість цукрових буряків до водних стресів протягом вегетації // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер.:Біол. – Тернопіль, 1999. - № 1. – С.53-58.

621.        Казаков Є.О., Мусієнко М.М., Христова Т.Є. Використання геліостата при вивченні фотосинтезу у рослин // Вісник Київського ун-ту. Сер.: Біол. – 1995. – Вип. 26. – С.29-33.

622.        Казаков Є.О., Пюрко О.Є., Мусієнко М.М. Клітинний сік, як діагностичний параметр адаптаційного синдрому галофітів // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. :Біол. – 2002. – Вип. 11. – С.62-65.

623.        Казаков Є.О., Пюрко О.Є., Христова Т.Є. Каталазна активність як індикатор функціонального стану галофітів Приазов’я // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: Б.в., 2001. – Вип.6, № 2. – С.73-82.

624.        Казаков Є.О., Пюрко О.Є., Христова Т.Є. Методичні аспекти фізіологічного моніторингу рослин Приазов’я // Питання біоіндикації і екології. – Запоріжжя, 2002. – Вип.7, № 2-3. – С.141-152.

625.        Казаков Є.О., Христова Т.Є., Казакова С.М. Адаптаційно-пристосувальне різноманіття кукурудзи до водозабезпечення // Наукові записки Тернопільського держ. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер.:Біол. – Тернопіль, 1998. - № 3. – С.205-206.

626.        Казаков Є.О., Христова Т.Є., Казакова С.М. Використання електрифікованої схеми таблиці „Фотосинтез та дихання” при вивченні цих процесів // Методологічні основи постановки експерименту з фізіології рослин. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – С. 178-180.

627.        Казаков Є.О., Христова Т.Є., Казакова С.М. Посухостійкість рослин та проблема її вивчення // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: Б.в., 2000. – Вип. 5, № 1. – С.3-12.

628.        Казаков Е.А., Христова Т.Е., Мусиенко Н.Н. Влияние засухи на рост и развитие стебля кукурузы // Физиология и биохимия культурных растений. – 1995. – Т.27, №5-6. – С.395-400.

629.        Коломійчук В.П. Азово-Сиваський національний природний парк // Фіторізноманіття національних природних парків України / Т.Л.Андрієнко, Р.Я. Арап, Д.П. Воронцов та ін.; Під заг. ред. Т.Л.Андрієнко та В.А. Онищенка. – К.: Наук. світ, 2003. – С. 19-28.

630.        Коломійчук В.П. Ботанічна характеристика Корсак-Могили: Запорізька область // Заповідна справа в Україні. – 2003. – Т.9. – Вип.1. – с 1-2.

631.        Коломійчук В.П. Ботанічна характеристика проектованих заказників місцевого значення у Запорізькій області // Вісті біосферного заповідника Асканія-Нова. – 2003. - № 5. – С. 46-50.

632.        Коломійчук В.П. Locus classicus Ornithogalum melancholicum Klokov ex A. Krasnova та питання його охорони // Український ботанічний журнал. – 2003. – Т.60, № 2. – С. 189-191.

633.        Коломійчук В.П. Рідкісні види островів Північно-західного Приазов’я та Присивашшя // Український ботанічний журнал. – 2000. – Т.57, № 6. – С. 702-706.

634.        Коломійчук В.П. Рідкісні види судинних рослин Азово-Сиваського національного природного парку // Вісті біосферного заповідника Асканія-Нова. – 2002. - № 4. – С.37-44.

635.        Коломійчук В.П. Рідкісні рослини угруповання островів Сиваша // Український ботанічний журнал. – 2003. – Т.60, № 5. – С.540-545.

636.        Коломійчук В.П. Сучасний стан рослинного покриву сиваських островів Чурюк, Куюк-Тук і Верблюдка // Заповідна справа в Україні. – 1999. – Т.5. – Вип.2. – С.6-8.

637.        Коломійчук В.П. Флора і рослинність островів Бердянської затоки // Ученые записки Таврического нац. ун-та. Сер.: Биол. – 2001. – Т.14, № 1. – С. 105-108.

638.        Коломійчук В.П. Флора і рослинність островів Обиточної затоки // Український ботанічний журнал. – 2000. – Т.57, № 2. – С. 134-141.

639.        Коломійчук В.П. Флористичне та ценотичне різноманіття островів Молочного лиману (Запорізька обл.) // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: Вид-во ЗДУ, 2000. – Вип.5, № 2. – С.88-97.

640.        Коломійчук В.П., Казакова С.М. Гербарій Мелітопольського державного педагогічного університету // Вісник Луганського держ. пед. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. Сер.: Біол. науки. – 2003. - № 11 (66). – С.20-23.

641.        Логвіна-Бик Т. Кімнатні рослини у навчанні біології// Біологія і хімія в школі.- 2003.- №6.- С.9-11.

642.        Мальцева І.А. Грунтові водорості деяких лісових біогеоценозів Полісся та Степу України // Вісник ХНАУ. Сер.: Біол. – 2003. - № 3 (2). – С.35-40.

643.        Мальцева І.А. Грунтові водорості Янісольського лісництва: Донецька обл. // Пиродничий альманах. Сер.: Біол. науки. – Херсон, 2003. – С.96-99.

644.        Мальцева И.А. Динамика сезонных изменений видового состава почвенных водорослей в лесных рекультивационных экосистемах Западного Донбаса // Екологія та ноосферологія. – 1997. –Т.3, № 1-2. – С. 141-145.

645.        Мальцева І.А. Моніторингові дослідження грунтової альгофлори лісових рекультиваційних екосистем // Промислова ботаніка. Стан та перспективи розвитку. – Донецьк, 2003. – С.41-43.

646.        Мальцева И.А. Почвенные водоросли как один из дополнительных факторов генерации почвенных процессов в лесных рекультивационных системах Западного Донбасса // Грунтознавство. – 2001. – Т.1, № 1. – С.81-86.

647.        Мальцева И.А. Почвенные водоросли лесных биогеоценозов Житомирского Полесья (Украина) // Альгология. – 2003. – Т.13, № 3. – С.283-291.

648.        Мальцева И.А. Почвенные водоросли лесных насаждений на рекультивированных шахтных отвалах Западного Донбасса // Екологія та ноосферологія. – 1996. – Т.2, № 3-4. – С. 129-134.

649.        Мальцева І.А. Угруповання грунтових водоростей деревних насаджень півдня України та вплив на них рекреаційного тиску // Ґрунтознавство. – 2002. – Т.2, №1-2. – С.59-65.

650.        Мальцева И.А.Формирование и развитие почвенно-альгологических исследований лесных биогеоценозов степной зоны Украины // Грунтознавство. – 2002. – Т.3, № 3-4. – С.107-110.

651.        Мальцева И.А., Солоненко А.Н. Опыт использования двухфакторного дисперсионного анализа для характеристики альгосинузий почв лесных рекультивационных насаждений // Екологія та ноосферологія. – 1999. – Т.7, №3. – С.110-115.

652.        Мальцева І.А., Черевко С.П., Коломійчук В.П. Різноманіття грунтових водоростей та вищих рослин солончаків північного Приазов’я та Присивашшя // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. Сер.: Біол. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – Вип.145. – С. 15-19.

653.        Мелаш В. Екологічні дослідження на навчально-дослідній ділянці// Біологія і хімія в школі.- 2002.- №1.- С.30-32.

654.        Намлієва Л.М. Еколого-ценотичні закономірності солончакової рослинності навколо лиману р. Молочної: Запорізька обл. // Український фітоценологічний збірник. Сер.: С.– К., 1998. - № 1 (10). – С.84-93.

655.        Намлієва Л.М. Історія вивчення рослинності Північно-західного Приазов’я // Український фітоценологічний збірник. Сер.:А. – К., 1999. - № 1-2 (12-13). – С.182-186.

656.        Намлиева Л.Н. Рост и морфологическая изменчивость Anaboena thermalis Vonk. При совместном выращивании с проростками высших растений // Альгология. – 1995. - № 2. – С.144-150.

657.        Намлієва Л.М. Синтаксономія галофільної рослинності Північно-західного Приазов’я // Україський фітоценологічний збірник. Сер.: А. –К., 1996. - № 3. – С. 25-34.

658.        Основи солестійкості рослин та методи її вивчення / Є.О. Пюрко, М.М. Мусієнко, Т.Є. Христова // Вісник Запорізького держ. ун-ту. Сер.: Біол. науки. – 2001. - № 1. – С. 167-171.

659.        Представленість раритетних видів судинних рослин у національних природних парках України / В.А. Онищенко, Т.Л. Андрієнко, В.М. Остапко, С.Ю. Попович, С.М. Панченко, І.І. Чорней, О.О. Кагало, Д.П. Воронцов, Л.Г. Любінська, В.П. Коломійчук, О.І, Прядько, Р.Я. Арап // Український ботанічний журнал. – 2002. – Т.59, № 4. – С.476-486.

660.        Солетолерантність та рослинний сульфолепід / О.Є. Пюрко, О.А. Оканенко, М.М. Мусієнко, Н.Ю. Таран // Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. Сер:Біол. – 2002. – Вип.38. – С.34-36.

661.        Солоненко А.Н. Водоросли окультуренных почв Причерноморско-Приазовской сухостепной провинции степной зоны Украины// Альгология.- 1999.- Т.9, №2.- С.134.

662.        Солоненко А.Н. К изучению водорослей окультуренных почв Причерноморско-Приазовской сухостепной провинции степной зоны Украины// Альгология.- 1999.- Т.9, №4.- С.38-40.

663.        Солоненко А.Н., Костиков И.Ю. Почвенные водоросли типчаково-ковыльной степи заповедника “Аскания-Нова”// Альгология.- 1995.- Т.5, №1.- С.59-64.

664.        Солоненко А.Н., Мальцева И.А. Почвенные водоросли целинных незаповедных степей Причерноморско-Приазовской сухостепной провинции степной зоны Украины // Екологія та ноосферологія. – 1999. – Т.6, № 1-2. – С.230-234.

665.        Стратегія адаптаційно-пристосувальних перебудов і напрямки їх реалізації у рослин в залежності від водозабезпечення / Є.О. Казаков, Т.Є. Христова, С.М. Казакова, К.М. Векірчик, М.М. Мусієнко // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 1997. – С.164-169.

666.        Черевко С.П. Почвенные водоросли Старо-Бердянского леса: Запорожская область. Украина // Альгология. – 1996. – Т.6, № 3 – С.265-271.

667.        Черевко С.П. Різноманіття грунтових водоростей та вищих рослин солончаків Північного Приазов’я та Присивашшя // Науковий вісник Чернівецького ун-ту.: Зб. наук. праць. Сер.: Біол. – Чернівці: Рута, 2002. – Вип. 145. – С. 12-16.

668.        Черевко С.П., Мальцева И.А. Водоросли почв лесных биоценозов Присамарья Днепровского и древесных насаждений Западного Донбасса // Мониторинговые исследования биогеоценотических катен степной зоны: Межвузовский сб. науч. трудов. – Днепропетровск, 1995. – С.67-74.

669.        Шевченко С.І. Біологічні властивості бактерій опіку листків черешні// Вісник Запорізького держ. ун-ту.- 2002.- №2.- С. 178-187.

670.        Шевченко С.И., Кармышев Ю.В. Особенности роста бактерий, вызывающих ожог листьев плодовых культур при первичном выделении invitro // Вісник Запорізького держ. ун-ту.. – Запорожье, 2001. - №1. – С. 182-186.

 

Зоологія

671.        Андрющенко Ю.А., Бескаравайный М.М., Стадниченко И.С. О гибели дрофы и других видов птиц от столкновения с линиями электропередач на местах зимовки// Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. – Мелитополь: Бранта-Симферополь: Сонат, 2002.- Вып. 5.- С. 97-112.

672.        Андрющенко Ю.А., Гринченко А.Б. Случай наиболее восточного гнездования гаги в Украинском Причерноморье// Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. – Мелитополь: Бранта, 1998.- Вып. 5.- С.111-112.

673.        Андрющенко Ю.А., Дядичева Е.А., Черничко Р.Н. Видовое разнообразие птиц побережья Сиваша в гнездовой период// Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. – Мелитополь: Бранта, 1998.- Вып.1.-  С.7-18.

674.        Андрющенко Ю.А., Олейник Д.С. О необычном гнездовании журавля – красавки// Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции.- Мелитополь: Бранта- Симферополь: Сонат, 2002.- Вып 4.- С.118-119.

675.        Андрющенко Ю.А., Олейник Д.С., Горлов П.И. О птицах, не связанных на зимовках с крупными водоемами, по результатам учетов, проведенных на юге Украины в январе 2000 г.// Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. – Мелитополь: Бранта – Симферополь: Сонат, 2002.- Вып.5.- С. 90-96.

676.        Андрющенко Ю.А., Стадниченко И.С. Современное состояние дрофы, стрепета и авдотки на юге Левобережной Украины// Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции.– Мелитополь: Бранта, 1999.- Вып.2.- С. 135-151.

677.        Андрющенко Ю.А., Шевцов А.А. Летние скопления журавля-красавки на Сиваше// Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. – Мелитополь: Бранта, 1998.- Вып.1.- С. 92- 102.

678.        Ардамацкая Т.Б., Черничко И.И. Успешное гнездование белохвостой пигалицы (Vanelochettusial lectura) в Херсонской области// Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта – Симферополь: Сонат, 2002.- Вып.5.- С. 129-131.

679.        Биосоциальная природа человека, его социализация и проблема коэволюции с биосферой/ А.И. Кошелев, С.Н. Заброда, Л.В. Пересадько, В.А. Кошелев// Постметодика.- 2002.- № 7-8.- С. 47-50.

680.        Взаємозв’язок заморних явищ з гідрохімічним та гідрологічним режимом Молочного лиману та прилеглої зони Азовського моря/ Н.А. Скідан, І.С. Митяй, С.М. Заброда, Л.В. Пересадько, Н.Т. Бровченко// Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія.- К.: Ніка-Центр, 2000.- Т.1.- С.101-106.

681.        Видовой и размерно-весовой состав рыб в питании большого баклана на Молочном лимане и Обиточной косе/ В.А. Демченко, Р.В. Покуса, И.С. Митяй, А.Г. Семенов// Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции.- Мелитополь-Симферополь: Сонат, 2001.- Вып.2.- С.172-178.

682.        Винокурова С.В. Использование компьютерной программы Protan для анализа результатов примеров куликов при отловах// Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта, 1999.- Вып.2. – С. 166-171.

683.        Винтер С.В., Горлов П.И. Размножение серого журавля, Apus gpus на востоке Украины в зависимости от погодных условий // Вестник зоологии. – 2003. – Т.37, №1. – С.49-59.

684.        Воловник С.В. О распространении экологии некоторых видов долгоносиков-клеонин (Coleoptera Curculionidae) 3. Род Larinus Germ. // Энтомологическое обозрение. – 1995. - Т.74, Вып.2. – С. 314-321.

685.        Воловник С.В. On biology and distribution of Lixus subtilis Bohemann, 1836 (Col., Curculioidae) in Ukraine steppe // Anz. Shadlingskunde., Pflanzenschutz. Umweltschutz 1999. Bd.7. H. 12. – S. 137-138.

686.        Воловник С.В. On biology of Lixus albomarginatus Boh. (Col., Curculionidae) // Anz. Shadlingskunde., Pflanzenschutz, Umweltschutz 1996. Bd. 69. H. 2. – S.40.

687.        Воловник С.В. Энтомологические исследования по фоновым группам // Мониторинг и поддержание  биологического разнообразия в водно-болотных угодьях Украины: Науч. программа. – Мелитополь: Бранта, 1997. – С. 176-184.

688.        Волох А.М., Кармышев Ю.В. Некоторые результаты кольцевания летучих мышей в Горном Крыму // Вестник зоологии. – 2001. – Т. 35, № 2. – С.99-101.

689.        Восточный Сиваш / В.Д. Сиохин, Б.А. Гармаш, Е.А. Дядичева, Р.Н. Черничко, А.В. Мацюра, В.М. Попенко // Численность и размещение гнездящихся околоводных птиц в водно-болотных угодьях Азово-Черноморского побережья Украины. – Мелитополь – Киев: Бранта, 2000. – С. 251-339.

690.        Вплив гідрологічного та гідрохімічного режимів на складі іхтіофауни Молочного лиману/ О.Г. Антоновський, І.С. Мітяй, В.О. Демченко, С.М. Заброда, Н.Т. Бровченко// Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія.- К.: Ніка-Центр, 2000.- Т.1.- С.96-101.

691.        Демченко В.А., Митяй И.С. Современное состояние некоторых массовых видов бычков (сем. Gobiidae) в Молочном лимане и прилегающих районах Азовского моря// Экология моря.- 2001.- №56.- С.5-8.

692.        Гармаш Б.А. Состояние популяций луговой и степной тиркушек в Палеарктике: возможные причины и пути расселения видов// Вестник зоологии. – 2000.- Т.14, №2.- С. 65-73.

693.        Горлов П.И. Предмиграционное скопление серых журавлей на центральном Сиваше // Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта, 1998. – Вып.1- С.103-110.

694.        Гринченко А.Б., Купша А.С. Экстримальная зимовка птиц на территории Крымского полуострова в 1984-1985 г. // Сб. науч. статей, посвящ. памяти Костина Ю.В. –Мелитополь: Бранта, 1999.- С.50-53.

695.        Информация регионального банка данных о возвратах окольцованных птиц: Сообщение 4: Веслоногие, голенастые, чайковые / А.И.Кошелев, Р.В.Покуса, В.А.Кошелев, Л.В.Пересадько // Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. – Мелитополь – Симферополь: Сонат, 2002. – Вып.4. –  С. 147-150.

696.        Информация регионального банка данных о возвратах окольцованных птиц: Сообщение 3: Кулики, краснозобики / И.И. Черничко, Н.Б. Мациевская, Е.А. Дядичева, Р.Н. Черничко, С.В.Хоменко, Б.А. Гармаш, Ю.А.Андрющенко, В.В. Кинда, Т.А. Кирикова // Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта, 1999. – Вып.2. – С. 220-225.

697.        Информация регионального банка данных о возвратах окольцеваных птиц: Сообщение 2: Веслоногие, чайковые (дополнение) / Н.Б. Мациевская, А.И.Кошелев, И.Д. Белашков, И.А. Тарина, А.И. Корзюкова, Е.А. Дядичева, В.Д. Сиохин, В.М. Попенко, Р.В. Покуса. // Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта, 1999. – Вып.2. – С.209-219.

698.        Кармышев Ю.В. Находка меланистической особи крымской ящерицы (Padarcis taurica) в степном Крыму // Вестник зоологии. – 2001.-Т.35, №1. –С.58.

699.        Кармышев Ю.В. Новые данные по распространению леопардового полоза (Elaphe situla) в Крыму // Вестник зоологии. – 2001.-Т.35, №1.- С.58.

700.        Кармышев Ю.В. Репродуктивные особенности черырехполосого полоза (Elaphe guatuorlineata sauromates pallas, 1814) на юге Украины // Вісник Запорізького держ. ун-ту: Зб. наук. праць.- Запорожье.- №2 Б.-2001. –С.126-129.

701.        Кармышев Ю.В., Заброда С.М. Термобиологические особенности степной гадюки (Nipera urginii renardi) на юге Украины // Вісник Запорізького держ. ун-ту: Зб. наук. праць. – 2002. - № 1. – С. 161-165.

702.        Кармышев Ю.В., Мануилова О.Н. Морфологическая изменчивость ужа обыкновенного (Natrix natrix) на юге Украины // Вестник зоологии. – 2003. – Т.37, № 4. – С.81-83.

703.        Кармышев Ю.В., Писанец Е.М. Особенности питания степной гадюки на юге Украины// Проблемы изучения фауны юга Украины: Сб. науч. статей.- Одесса-Мелитополь: АстроПринт-Бранта, 1999.- С.60-62.

704.        Кармышев Ю.В., Шевченко С.И. Видовое разнообразие и организация мониторинга пресмыкающихся южной степи Украины // Вісник Запорізького держ. ун-ту: Зб. наук. праць. – Запорожье, 2001. - № 2. – С.129-132.

705.        Кармишев Ю.В., Шевченко С.І., Рева П.П. Методологічні аспекти збору та обробки екологічної інформації на прикладі плазунів // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя, 2001. - Вип.6, №3. – С.97-101.

706.        Кинда В.В. Зимние встречи лапландского кречета на юге Украины // Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. – Мелитополь: Бранта. – Симферополь: Сонат, 2002. –  Вып.5. – С. 143-144.

707.        Кинда В.В., Гринченко А.Б., Бескаравайный М.М. Гнездовая группировка серого гуся в Крыму: история формирования, параметры и особенности // Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта-Симферополь: Сонат, 2002. – Вып. 4. –  С.18-24.

708.        Кинда В.В., Гринченко А.Б. Черноголовая овсянка в Крыму: современный ареал, численность, черты биологии // Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. – Мелитополь: Бранта – Симферополь: Сонат, 2002. – Вып. 5. –  С.7-13.

709.        Кинда В.В., Прокопенко С.П. Новые данные о гнездовании белоголового сипа в Крыму // Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта – Симферополь: Сонат, 2002. – Вып. 4.-  С.126-128.

710.        Кинда В.В., Потапов О.В. Белощекая крачка в Украине: история расселения, численность и размещение // Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта, 1998.  – Вып. 1. –  С.37-51.

711.        Кирикова Т.А. Значение кормовых ресурсов внутренних, устьевых заливов Тузловской группы лиманов для мигрирующих куликов // Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта, 2000. – Вып. 3. –  С.87-94.

712.        Кирикова Т.А. К вопросу о динамике кормового макрозообентоса Степановского залива Молочного лимана // Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта, 1998. – Вып.1. – С. 114-119.

713.        Кирикова Т.А. К вопросу об определении размеров и массы кормовых объектов по остаткам челюстей полихет // Вісник Запорізького держ. ун-ту: Зб. наук праць: Фіз.-мат. науки. Біол. науки.-  Запоріжжя: ЗДУ, 2002. - №3. – С.104-107.

714.        Кирикова Т.А. Кормовое поведение кулика-воробья и краснозобика в гнездовой период в тундре северо-западного Таймыра // Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта – Симферополь: Сонат, 2002. – Вып.5 – С.25-38.

715.        Кошелев А.И. Проблемы хозяйственного использования биоресурсов // Мониторинг и поддержание биологического разнообразия в водно-болотных угодьях Украины: Науч. программа. – Мелитополь: Бранта, 1995. – С. 199-200.

716.        Кошелев А.И., Белашков И.Д. Первый залет сипухи (Tyto alba alba) на Мелитопольщину зимой 2002г. // Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. – Мелитополь – Симферополь: Сонат, 2002. – Вып.5. –  С.146-148.

717.        Кошелев А.И., Кошелев В.А. Гнездование цапель в зарослях тростника на водоемах Северного Приазовья // Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. Сер.:  Экология. – Мелитополь-Симферополь: Сонат, 1999. – Вып.2.  С.39-49.

718.        Кошелев А.И., Кошелев В.А., Пересадько Л.В. К экологии рыжей цапли (Ardrapurpurea) в Северном Приазовье // Вісник Запорізького держ. ун-ту: Зб. наук. праць, 2002. - №3. – С.107-113.

719.        Кошелев А.И., Кошелев В.А., Покуса Р.В. Рыбохозяйственное и биоценотическое значение большого баклана (Ph. carbo), крупных цапель (Aidea cinerea A. purpurea, Syretta alba, N. nictycorax) и чайки-хохотуньи (Lapus cahinnans) в Северном Приазовье // Вісник Запорізького держ. ун-ту: Зб. наук. праць: Біол. науки.- 2003. - №1.- С. 157-167.

720.        Кошелев А.И., Молодовский А.В. Эколого-морфологические основы стайных построений птиц// Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнит. станции.- Мелитополь-Симферополь: Сонат, 2002.- Вып.4.- С. 154-156.

721.        Кошелев А.И., Пересадько Л.В. Использование биоразнообразия для оценки качества городской среды // Вопросы биоиндикации и охраны природы.- Запорожье: Изд-во ЗГУ, 1997.- С. 107-112.

722.        Кошелев А.И., Пересадько Л.В. Нетипичное колониальное гнездование усатой синицы в плавнях Молочного лимана (Северное Приазовье) // Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. Сер.: Экология .– Мелитополь-Симферополь: Сонат, 1999.- Вып.2.-  С. 190-192.

723.        Кошелев А.И., Пересадько Л.В. Орнитокомплексы солончаковых подов Северного Приазовья, проблемы их охраны и мониторинга // Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”. –Асканія-Нова, 1998.- С. 127-129.

724.        Кошелев А.И., Покуса Р.В. Гнездовая биология большого баклана (Phalacrocorax carbo) и использование ооморфологических показателей для анализа наземных колоний (Северное Приазовье) // Вісник Запорізького. держ. ун-ту: Зб. наук. праць, 2002.- №3.- С. 113-119.

725.        Кошелев А.И., Покуса Р.В., Кошелев В.А. К экологии сороки на косе Обиточной (Азовское море)// Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. – Мелитополь-Симферополь: Сонат, 2002.- С. 39-57.

726.        Кошелев В.А., Бойко В.А. Колония серой цапли (Ardeacinerea) в Великомихайловском лесничестве (Днепропетровская область) // Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. – Мелитополь-Симферополь: Сонат, 2002. – Вып.4. –  С.144-145.

727.        Кошелев В.А, Покуса Р.В. Динамика смешанных гнездовых поселений колониальных птиц на островах Обиточного залива// Вісник Запорізького держ. ун-ту: Зб. наук. праць: Фіз.-мат. науки, біол. науки.- Запоріжжя: ЗДУ, 2001.- С. 136-140.

728.        Кукушкин О.В., Кармышев Ю.В. Распространение и численность четырехполосого полоза (Elaphe quatuortineata sauromates) в Крыму // Вестник зоологии. – 2002.- Т.36, №1.- С. 8.

729.        Летне-осенние скопления и миграции куликов на восточном побережье Байдарацкой губы/ И.И. Черничко, М.Д. Громадский, Е.А. Дядичева, А.Б. Гринченко// Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта, 1998.-  Вып.1.- С.79-91.

730.        Материалы по сезонной активности степной гадюки на юге Украины/ Ю.В. Кармышев, Е.М. Писанец, В.А. Сиренко, Н.М. Сиренко// Проблемы изучения фауны юга Украины: Сб. науч. статей.- Одесса-Мелитополь: АстроПринт-Бранта, 1999.- С.63-64.

731.        Материалы по таксономическим взаимоотношениям серых жаб (Buto Buto complex) и некоторые практические вопросы систематики/ Н.Б. Ананьева, Е.М. Писанец и др.// Вопросы герпетологии: Материалы Первого съезда Герпетологического общества им. А.М. Никольского.- М.: МГУ, 2001.- С.234-239.

732.        Мациевская Н.Б., Кошелев А.И., Дядичева Е.А. Информация регионального банка данных о возвратах окольцованных птиц: Сообщение 1: Веслоногие, голенастые, чайковые// Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта, 1998.- Вып.1.-  С.130-142.

733.        Мацюра А.В. Анализ факторов, определяющих пространственное распределение колониально гнездящихся околоводных птиц островных систем Азово-Черноморского региона Украины// Вестник зоологии. – 2003.- Т.37, №5.- С. 53-60.

734.        Мацюра А.В. Взаимодействие между чайкой-хохотуньей (Larus cachinnans), черноголовым хохотуном (Larus ichthyatus) и большим бакланом (Phalacrocarax carbo), гнездящимися на острове Китай (Центральный Сиваш)// Вестник зоологии. - 2000.- Т.14, №2.- С. 74-78.

735.        Мацюра О.В. Деякі питання моніторингу навколоводних видів птахів // Науковий вісник: Сучасна екологія і проблеми сталого розвитку суспільства: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: Укр. ДЛТУ, 1999.- Вип. 98.- С. 92-95.

736.        Мацюра А.В. Значение Сиваша для поддержания биоразнообразия колониально гнездящихся околоводных птиц водно-болотных угодий юга Левобережной Украины// Заповідна справа в Україні.- 1999.- Т.5.- Вип.2.- С. 37-39.

737.        Мацюра А.В. К вопросу об изменении устойчивости как количественной характеристики динамики орнитокомплексов // Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. – Мелитополь: Бранта, 1998.- Вып.1.-  С. 19-23.

738.        Мацюра А.В. Основные направления экологического менеджмента Сиваша // Заповідна справа України. – 2002.- Т.8.- Вип.1.- С.95-97.

739.        Мацюра А.В. Параметры островов, определяющих распределение и значимость колониально гнездящихся птиц на Сиваше// Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: ЗДУ, 2002.- Вип.7, №2-3.- С.223-236.

740.        Мацюра А.В. Состояние популяции черноголового хохотуна (Larus ichthaetus) на Сиваше // Вестник зоологии. – 2000.- Т.34, №1-2.- С. 123-124.

741.        Митяй И.С., Демченко В.А., Бровченко Н.Т. Динамика ихтиофауны Молочного лимана во второй половине ХХ столетия// Экология моря.- 2001.- №55.- С.33-37.

742.        О зимовке дрофы на юге Украины в январе 2000г. / Ю.А. Андрющенко, П.И. Горлов, А.Б. Гринченко, Д.С. Олейник, С.П. Прокопенко //Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. – Мелитополь: Бранта, 2000.- Вып.3.- С. 101-107.

743.        Общие итоги кольцевания чернозобика на юге Украины / Е.А. Дядичева, И.И. Черничко, Н.Б. Мациевская, В.В. Кинда// Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта, 1998.- Вып.1. –С. 68-78.

744.        Особенности гидрологического и гидрохимического режимов Молочного лимана/ И.С. Митяй, С.Н. Заброда, И.И.Власов, В.М. Иванова, Е.В. Дегтяренко, Н.Т. Бровченко// Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер.: Біол. Спец. вип.: Гідроекологія.- 2001.- №4(15).- С.164-166.

745.        Писанец Е.М. Загадочный мир Зоомузея// Экзо.- 2002.- №1.- С. 52-58.

746.        Писанец Е.М. Таксономические взаимоотношения серых жаб и некоторые теоретические и практические проблемы систематики: Сообщение 2// Вестник зоологии. – 2002.- Т. 36, №1.- С. 62-68.

747.        Писанец Е.М., Андриевская Н.Н. Предварительный анализ изменчивости внешнеморфологических признаков озерной лягушки Rana ridibunda (Amphibia: Ranidae)// Исследование многообразия животного мира: Науч. труды зоологического музея Одесского гос. ун-та им. И.И. Мечникова.- Одесса: АстроПринт, 1998.- Т.3.- С.60-64.

748.        Писанец Е.М., Межжерин С.В. Генетическая структура и происхождение тетраплоидной жабы Buto danatensis Pisanets 1978 (Amphibia: Bufonidae) Средняя Азия: Диференция географических форм и генетической связи диплоидных видов с тетраплоидными// Генетика.- 1995.- Т.31, №3.- С. 342-352.

749.        Писанец Е.М., Межжерин С.В. Генетическая структура и происхождение тетраплоидной жабы Buto danatensis Pisanets 1978 (Amphibia, Bufonidae) Средняя Азия: Описание генетических систематик и уровень биохимического полиморфизма// Генетика.- 1995.- Т.31, №1.- С.43-53.

750.        Писанец Е.М., Межжерин С.В., Щербак Н.Н. Исследования по гибридизации и внешней морфологии азиатских жаб (Amphibia, Bufonidae) и описание нового вида Bufo shaartusiensis sp. nov.// Доповіді НАН України.- 1996.- №6.- С.147-151.

751.        Писанець Є.М. Гібридизація як фактор збільшення біорізноманіття і стабільності (огляд деяких факторів та теоретичних аспектів)// Проблеми сталого розвитку України.- К.: БМТ, 1998.- С.239-247.

752.        Писанець Є.М. Ропуха очеретна – Bufo calamita// Земноводні та плазуни під охороною Бердянської конвенції.- К., 1999.- С. 43-45.

753.        Писанець Є.М., Рековець Л.І. Історико-соціальний зміст екологічної освіти// Постметодика.- 2002.- №7-8.- С.121-126.

754.        Пищевая специализация дрофы (ot is tarda L.) степных экосистем Саратовского Заволжья в весенний период/ Т.А. Капранова, Ю.А. Андрющенко, А.П. Солоха, В.П. Табачишин // Дрофные птицы России и сопредельных стран: Сб. науч. трудов. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2000.- С. 38-41.

755.        Попенко В.М., Бусел В.О. О гнездовании огаря в Запорожской области// Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта-Симферополь: Сонат, 2002.- Вып. 5.- С. 159-161.

756.        Попенко В.М., Ветров В.В. Бледная пересмешка, как вид – воспитатель кукушки// Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта, 1999.- Вып.2.- С. 203.

757.        Попенко В.М., Дядичева Е.А. К вопросу о летнем населении птиц древесно-кустарниковых биотопов Килийской дельты р. Дунай // Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта, 2000.- Вып.3.- С. 54-63.

758.        Попенко В.М., Дядичева Е.А. Некоторые аспекты весенней миграции воробьиных на косе Бирючий Остров// Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта, 1998.- Вып.1.- С. 120-123.

759.        Попенко В.М., Кинда В.В. Красноголовый сорокопут на юге Украины// Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта-Симферополь: Сонат, 2002.- Вып.4.- С. 118-133.

760.        Попенко В.М., Черничко И.И., Ветров В.В. Гнездящиеся птицы древесно-кустарниковых насаждений Жербиянской гряды// Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта, 2000.- Вып. 3.- С. 65-77.

761.        Прокопенко С.П., Гринченко А.Б. Учеты хищных птиц зимой 1998-1999 г.г. в Крыму// Бранта: Сб. науч. тудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта, 1999.- Вып.2.- С. 204-206.

762.        Размещение и численность водоплавающих птиц в послегнездовой период в Стенсовско-Жебриянских плавнях Дельты Дуная в 2002г./ А.И. Кошелев, В.М. Попенко, В.А. Кошелев, В.Н. Чичкин// Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта-Симферополь: Сонат, 2002.- Вып.5.- С.58-69.

763.        Результати учета дрофы на юге Украины зимой 1998-1999г. / Ю.А. Андрющенко, Н.Г. Арсиевич, М.М. Мартынец, И.С. Стадниченко, Д.С. Олейник // Дрофиные птицы России и сопредельных стран: Сб. науч. трудов.- Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2000.- С.6-15.

764.        Рековець Л.І., Писанець Є.М. Історико-соціальний зміст екологічної освіти// Постметодика. – 2002.-№7-8.- С.121-126.

765.        Рыбоядные птицы Северного Приазовья и возможности их использования для биоиндикации водных экосистем/ А.И. Кошелев, В.П. Фурманова, Р.В. Покуса, О.Л. Косинчук // Вопросы биоиндикации и охраны природы. - Запорожье: Изд-во ЗГУ, 1997.- С. 135-140.

766.        Скидан Н.А., Митяй І.С. Вікова зміна екстенсивності та інтенсивності інвазії азовської камбали-калкана (Psetta maxima torosa) кишечною цестодою Botriacephalus gregarious// Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер.: Біол. Спец. вип.: Гідроекологія.- 2001.- №4(15).- С.187-189.

767.        Современное состояние и проблемы сохранения экосистемы Молочного лимана Азовского моря / М.В. Чесалин, Г.В. Зуев, И.С. Митяй, В.А. Демченко// Рыбное хозяйство.- 2002.- №1(18).- С.5-8.

768.        Современное состояние кормовой базы бычковых Молочного лимана и прилегающей зоны Азовского моря/ А.Г. Антоновский, Д.С. Жигирь, Н.А. Биба, В.А. Демченко, И.С. Митяй// Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер.: Біол. Спец. вип.: Гідроекологія.- 2001.- №4(15).- С.162-164.

769.        Современный статус курганника в Украине/ А.Б. Гринченко, В.В. Кинда, В.И. Пилюга, С.П. Прокопенко// Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта, 2000.- Вып.3.- С. 13-26.

770.        Территориальная неоднородность населения популяции дроф в Саратовском Заволжье в послегнездовой период/ А.В. Хрустов, В.Ф. Свинарев, В.С. Табачишин, Ю.А. Андрющенко, Т.А. Капранова, О.А. Рубан, В.П. Земляной// Дрофиные птицы России и сопредельных стран: Сб. науч. трудов: Изд-во Сарат. ун-та, 2000.- С.100-104.

771.        Территориальная неоднородность населения популяции дроф (otis tardal) в Саратовском Заволжье в предгнездовой период/ А.В. Хрустов, В.Ф. Свинарев, В.С. Табачишин, Ю.А. Андрющенко, Т.А. Капранова, О.А. Рубан, В.П. Земляной, А.П. Солоха, Е.А. Терещенко, М.М. Мартынец, В.А. Алексенянц, Н.И. Телегин// Дрофиные птицы России и сопредельных стран: Сб. науч. трудов: Изд-во Сарат. ун-та, 2000.- С.105-109.

772.        Характеристика видового состава и численности околоводных воробьиных птиц Стенсовско-Жебриянских плавней/ А.М. Полуда, Е.А. Дядичева, Г.Г. Гаврись, И.В. Давыденко// Бранта: Сб. науч. тудов Азово-Черноморской орнит. станции.- Мелитополь: Бранта, 2000.- С. 39-53.

773.        Хоменко С.В. Роль Азово-Черноморского региона в трансконтинентальных миграциях краснозобика Calidris ferrugi nea// Вестник зоологии. - 2000.- Т.14, №2.- С. 114-119.

774.        Хоменко С.В., Дядичева Е.А. Биометрия, линька и географические связи мигрирующих краснозобиков на юге Украины// Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта, 1999.- Вып.2.- С. 113-134.

775.        Центральный Сиваш/ Ю.А. Андрющенко, В.Д. Сиохин, И.И. Черничко, Р.Н. Черничко, А.В. Мацюра// Численность и размещение гнездящихся околоводных птиц в водно-болотных угодьях Азово-Черноморского побережья Украины.- Мелитополь-К.: Бранта, 2000.- С.217-250.

776.        Черничко И.И., Фалько А.Н. Птицы устьевой зоны реки Корсак// Проблемы изучения фауны юга Украины: Сб. науч. статей, посвящ. памяти Костина Ю.В.- Мелитополь: Бранта , 1999.- С. 137-157.

777.        Черничко И.И., Черничко Р.Н. К вопросу о гнездовании синантропных видов птиц на известняковых обрывах полуострова Тарканкут// Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта, 1998.- Вып.1.- С. 125.

778.        Черничко И.И., Чичкин В.И. Косвенный метод вычисления объема яиц у колониально гнездящихся ржанкообразных птиц // Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта, 1999.- Вып.2.- С. 159-165.

779.        Черничко Р.Н. Метрические характеристики береговой ласточки на юге Украины// Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта, 1998.- Вып.1.- С. 126-129.

780.        Черничко Р.Н. Особенности демографии Riparia riparia (Passeriformes, Hirundinidae) на юге Украины // Вестник зоологии.- 1998.-Т.32, №3.- С.96-101.

781.        Черничко Р.Н. Рост и развитие птенцов Riparia riparia (Passeriformes, Hirundinidae) на юге Украины// Вестник зоологии.- 2000.-Т.34, №4-5.- С.115-118.

782.        Черничко Р.Н. Территориальные связи береговой ласточки на юге Украины// Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта, 1998.- Вып.1.- С. 52-67.

783.        Численность и размещение водоплавающих птиц в Стенсовско-Жебрияновских плавнях устья р. Дунай в 2001г. / А.И. Кошелев, В.А. Кошелев, М.Е. Жмуд, Р.В. Покуса, В.Н. Чичкин, А.В. Федоренко// Бранта: Сб. науч.трудов Азово-Черноморской орнит. станции. - Мелитополь-Симферополь: Сонат, 2002.- Вып. 4.- С. 79-100.

784.        Численность и фенология миграций краснозобика на Украине/ Е.А. Дядичева, С.В. Хоменко, М.Е. Жмуд, И.И. Черничко, Б.А. Гармаш, В.В. Кинда // Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. –Мелитополь: Бранта, 1999.- Вып.2.- С. 91-112.

785.        Шевченко С.И., Власов И.И. Насекомые-переносчики фитопатогенных бактерий// Вісник Дніпропетровського держ. ун-ту, 1999.- С. 61-65.

786.        Шевченко С.И., Кармышев Ю.В. Видовое разнообразие и организация мониторинга пресмыкающихся южной степи Украины// Вісник Запорізького держ. ун-ту: Зб. наук. праць.- 2001.- №2.- С.129-132.

787.        Feeding ecology and time budgets of Curlew Sandpipen and Dunlin during spring stopover in the Sivash. Ukraine/ Khomernko S.V., Garmash B.A., Metzner J., Nickel M.// Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. – Мелитополь: Бранта, 1999.- Вып.2.- С. 76-90.

788.        Karmishev Y.V., Pisanets E.M. Morphological Variability of Emys orbicularis in the South of Ukraine – Crimea// Abstrfts of the Third Asian Herpetological Meeting (1-5 September 1998, Kazakhstan, Almaty).- Almaty.- 1998.- P.21.

789.        Karmishev Y.V., Pisanets E.M. Particularites of interpopulation variability of pond turtles (Emys rbicularis) in the South Ukraine// N. Ananjeva et. Al. Abst. Of the 12th Ord. Meet. Soc. Europaea Herp. (SEN) (Saint-Petersburg, Russia, 12-16 August, 2003). Saint-Petersburg: ZIN RAS.- 2003.- P.80.

790.        Morozov-Leonov S.Y., Mezhzherin S.V., Pisanets E.M. Genetic differentiation of Emys orbicularis in Ukraine: evidence for the precence of two distinct species// N. Ananjeva et. Al. Abst. Of the 12th Ord. Meet. Soc. Europaea Herp. (SEN) (Saint-Petersburg, Russia, 12-16 August, 2003). Saint-Petersburg: ZIN RAS.- 2003.- P.116.

791.        Morphological variation and sex dimorphism in adult Azov Caspian Gull (Larus cachinnans cachinnans)/ Neubauek G., Koshelev A.I., Koshelev V.A., Zagalska M. // Бранта: Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнит. станции. №4.- Мелитополь-Симферополь: Сонат, 2002.- Вып. 4.- С. 109-117.

792.        Pisanets E.M. Biological species concept and taxonomic Status of the toads from the Carpathians and North Caucasus// Herpetology’97, Abstrats of the Third Word Congress of Herpetology, 2-10 August 1997, Prague, Czech Republic.- Third Word Congress of Herpetology, Prague.- 1997.- P.163.

793.        Pisanets E.M. Bufo virids complex: the current situation and modern problems in its investigation in Eurasia// Abstrfts of the Third Asian Herpetological Meeting, 1-5 September, Kazakhstan, Almaty 1998.- Third Asian Herpetological Meeting, Almaty.- 1998.- P. 30.

794.        Pisanets E.M. Morphological variation and taxonomic status of Vipera ursinii in Southern Ukraine// Herpetology’97, Abstrats of the Third Word Congress of Herpetology, 2-10 August 1997, Prague, Czech Republic.- Third Word Congress of Herpetology, Prague.- 1997.- P.109.

795.        Pisanets E.M., Manuiliva O. On the variation of the diced snake Natrix tesselata in Ukraine// Programme and Abstracts of the 12th Ordinary General Meeting S.E.H. 12-16 August 2003.- Sant-Peterburg: ZIN RAS, 2003.- P.130.

 

Географічні науки

 

796.        Арабаджі О.С. Територіальна організація Запорізького обласного промислового комплексу та шляхи її удосконалення// VII з’їзд Географічного товариства України.- К., 1995.- С. 32.

797.        Арабаджи Е.С., Сазонова М.А., Ялпачик С.Г. Крымские караимы. К проблеме этнонациональной и этнокультурной антропологии// Постметодика. – 2002.- №7-8.- С. 94-99.

798.        Арсененко І.А. Визначення чинників, які впливають на туристсько-екскурсійне обслуговування в суспільній територіально-рекреаційній системі// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2003.- Вип.10.- С. 54-62.

799.        Арсененко І.А. Суспільно-рекреаційне дослідження Запорізької області// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2000.- Вип.4.- С.109-114.

800.        Арсененко І.А. Суспільно-рекреаційні системи як об’єкт дослідження рекреаційної географії// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. Драгоманова. – К., 2000.- Вип.3.- С. 193-199.

801.        Байтеряков О.З., Леушина О.А. Спелеотуристическая оценка пещер Кариби-Яйлы// Культура народов Причерноморья.- 2000.- №13.- С.7-12.

802.        Барабоха Н.М. Просторово-часова організація кліматичних процесів в ландшафтах Запорізької області // Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999.- Вип.2.- С.67-71.

803.        Барабоха Н.М., Анохіна Л. До питання топонімічних досліджень Запорізької області// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2002.- Вип.8.- С.197-203.

804.        Барабоха Н.М., Глущенко Ю.І. Соціально-психологічні проблеми природної ритміки// Ландшафт, як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя: Зб. наук. праць. – К.: КНУ ім. Шевченка, 1999.- С.199-200.

805.        Барабоха П.А. Программированное применение модельно-символической технологии развивающего обучения в сфере образования// Наукові записки. Сер.: Пед. науки.- Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002.- Вип.46.- С.53-56.

806.        Барабоха П.А. Системное применение проблемно-символических сигналов (ПСС) в изучении «Географии родного края»// 7 Всероссийский съезд краеведов.- С.-Пб., 1996.- С.32-40.

807.        Барабоха П.О. Програмоване застосування системи проблемно-символічних сигналів (ПСС) у викладанні географії// Краєзнавство. Географія. Туризм.- 1998.- №9 (62).- С. 4-6.

808.        Взаємозв’язок заморних явищ з гідрохімічним та гідрологічним режимом Молочного лиману та прилеглої зони Азовського моря/ Н.А. Скідан, І.С. Мітяй, С.М. Заброда, Л.В. Пересадько, Н.Т. Бровченко// Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія.- К., 2000.- Т.1.- С.101-106.

809.        Воровка В.П. Геоэкологические подходы к определению понятия «экологическая инфраструктура»// Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. Сер.: Геогр. – Симферополь, 2000.- Т.12, №1.- С. 37-41.

810.        Воровка В.П. Культурний антрополандшафтогенез у світлі ноосферного розвитку (на прикладі степової зони) // Вчені записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер.: Геогр. – Вінниця: Стартек, 2003.- С. 20-25.

811.        Воровка В.П. Место и роль экоинфраструктуры// Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. Сер.: Геогр. – Симферополь, 2001.- Т.14(52), №1.- С. 35-38.

812.        Воровка В.П. Методичні основи оптимізації екологічної інфраструктури // Культура народов Причерноморья. – 1999.- №8.- С. 7-9.

813.        Воровка В.П. Пути оптимизации сети экологической инфраструктуры Запорожской области // Культура народов Причерноморья. – 1999.- №6.- С. 29-34.

814.        Воровка В.П. Ренатуралізація як основа середовищестабілізуючого підходу до оптимізації екологічної інфраструктури (На прикладі Запорізької області)// Культура народов Причерноморья. – 2000.- №13.- С. 12-15.

815.        Воровка В.П. Экологический каркас как природоохранная система региона// Ученые записки Симферопольского гос. ун-та. – 1998.- №6 (45).- С.11-17.

816.        Воровка В.П., Коломійчук В.П. Проблеми та перспективи створення вздовжберегового Азовоморського екокоридору Північного Приазов’я// Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. Сер.: Геогр. – Симферополь, 2003.- Т.16 (55), №1.- С. 64-69.

817.        Вплив техногенних потоків на ландшафтні комплекси (на прикладі м. Запоріжжя)/ М.Д. Торбунова, Н.С. Сорокіна, В. Павлова, М.М. Стецишин// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М. Драгоманова. – 2002.- Вип.6.- С. 125-131.

818.        Глущенко Ю.І., Молодиченко В.В. Деякі аспекти формування антропогенних ландшафтів Запорізької області// Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту. Сер.: Геогр. – Вінниця, 2001.- Вип.1. – С. 69-73.

819.        Даценко Л.Н. Брюхоногие моллюски подрода Vivi Parus// Геологический журнал.- 2000.- №4.- С. 85-89.

820.        Даценко Л.М. Вівіпариди пізнього міоцену – раннього пліоцену півдня України// Палеонтологічне обґрунтування стратонів фанерозою України. – К., 2001.- С. 77-78.

821.        Даценко Л.М. До питання про вік алювію “гуньківської” тераси // Геологічний журнал.- 2002.- №3.- С. 112-115.

822.        Даценко Л.М. Міоценові вівіпариди і стратиграфічні рубежі // Біостатиграфічні та палеоекологічні аспекти подійної стратиграфії. – К., 2000.- С. 65-66.

823.        Даценко Л.М. Молюски надродини Viviparoidea (Gastropoda, Pectinibranchia) сарматських відкладів України// Доповіді НАНУ.- К., 2000.- №11.- С. 173-176.

824.        Даценко Л.Н. Новые находки моллюсков рода Viviparus (Mollusca, Gastroda, Pectinibranchia) из верхнего миоцена Украины // Вестник зоологии. – 1999.- Т.33, №6. – С.38.

825.        Даценко Л.Н. Ревизия рода Sinotana (Mollusca, Gastropoda, Bellamyidae) из миоценовых отложений Причерноморья с описанием нового вида // Геологический журнал.- 2001.- №3.- С. 115-118.

826.        Даценко Л.Н., Гожин П.Ф. Родовой состав, систематика и проблемы истории развития миоценовых Vivaroidea (Mollusca, Gastroda) Украины// Географический журнал. – 1999.- №4.- С. 63-66.

827.        Донець І.А. Вплив забруднення міського середовища на здоров’я та життєдіяльність населення// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2000.- №3.- С.51-58.

828.        Донець І.А. Екологічні проблеми великих міст як об’єкт суспільно-географічних досліджень// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім М.П. Драгоманова.- К., 2000.- №4- С.239-245.

829.        Донець І.А. Основні напрями та перспективи вирішення екологічних проблем м. Запоріжжя// Культура народов Причерноморья.- Симферополь, 2000.- С.216-219.

830.        Донець І.А. Соціально-економічні передумови виникнення екологічних проблем в екосистемі м. Запоріжжя// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім М.П. Драгоманова.- К., 1999.- С.76-79.

831.        Донченко Л.М. Культурно-історичні передумови як фактор формування приморської рекреаційної системи розселення (на прикладі Запорізького Приазов’я) // Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2000.- Вип.4. – С. 120-125.

832.        Донченко Л.М. Методика вивчення приморських рекреаційних систем розселення // Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2003.- Вип.10. – С. 77-84.

833.        Донченко Л.М. Формування функціональних мереж: рекреаційного розселення в приморських рекреаційних системах Запорізького Приазов’я// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2000.- Вип.3. – С. 131-136.

834.        Еколого-геологічні проблеми промислово-розвинутих територій як наслідок впливу антропогенного фактору/ Є.Г. Бортніков, О.В. Левада, Л.М. Даценко, Л.А. Прохорова// Постметодика.- 2002.- №7-8.- С. 74-78.

835.        Іванова В.М. Екологічні проблеми Азовського моря, напрямки їх вирішення// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2003.-  С. 65-71.

836.        Іванова В.М. Ріки Запорізької області та використання їх ресурсів // Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2001.- Вип.5. – С. 59-65.

837.        Комплексне краєзнавство та його місце в дослідженні регіональних проблем// Україна та глобальні процеси: Географічний вимір/ О.Арабаджі, М.Крилов, Н. Барабоха, Н. Скрипник, А. Маценко.- К.- Луцьк, 2000.- Т.1.- С. 246-247.

838.        Кратко Л.А., Якушин Л.М., Левада О.М. Кліматологічні умови великого промислового вузла південного сходу України// Матеріали VII з’їзду Українського географічного товариства. - К., 1995.- С. 215.

839.        Крилов М.В. Про час заснування м. Мелітополя // Історія України. Маловідомі імена, події, факти.- К.- Донецьк, 2001.- Вип.16.- С. 310-314.

840.        Крилов М.В. Проблеми історико-географічного районування// VII з’їзд Українського географічного товариства. – К., 1995.- С. 56-57.

841.        Крылов Н.В. Административно-территориальное устройство Запорожской области: 1917-1999 г.г. // Наукові праці історичного факультету Запорізького держ. ун-ту.- 1999. – Вип.8. – С. 95-103.

842.        Крылов Н.В. Развитие малонаселенных форм расселения меннонитов на территории Бердянского и Мелитопольского уездов// Немцы Приазовья и Причерноморья: история и современность. – Донецк: ДонГУ, 2003.- С. 31-35.

843.        Крылов Н.В., Гурова Д.Д. Этнокультурные особенности природопользования народов Запорожского Приазовья в ХVII-XIX в.в.// Людина в ландшафті ХХІ століття і гуманізація географії: Проблеми посткласичних методологій. – К., 1998.- С. 140-141.

844.        Крылов Н.В., Крылова А.Н. Развитие промышленности в Молочанских меннонитских колониях в дореволюционный период// Історична наука: проблеми розвитку. – Луганськ, 2002.- С. 55-58.

845.        Левада О.В. Балка Балчанська// Енциклопедія сучасної України.- К., 2002.- Т.2.- С.82.

846.        Левада О.В. Річка Буртичія// Енциклопедія сучасної України.- К., 2002.- Т.2.- С.215.

847.        Левада О.В. Річка Великий Утлюк// Енциклопедія сучасної України.- К., 2003.- Т.3.- С.68.

848.        Левада О.В. Річка Верхня Терса// Енциклопедія сучасної України.- К., 2003.- Т.3.- С.74.

849.        Левада О.В. Річка Гайчур// Енциклопедія сучасної України.- К., 2003.- Т.4.- С.38.

850.        Левада О.В., Непша О.В. Алтагірське лісництво-унікальний ПТК// Енциклопедія сучасної України.- К., 2002.- Т.2.- С.42.

851.        Левада О.В., Стецишин М.М. Основні шляхи раціоналізації еколого-меліоративної організації території Запорізької області // Культура народов Причерноморья. – 1999.- №9.- С. 7-10.

852.        Левада О.М. Проблеми вивчення типологічних особливостей країн на політичній карті світу у шкільному курсі “Економічна та соціальна географія світу” // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.-Запоріжжя, 2002.- Вип.24.- С. 358-362.

853.        Левада О.М. Фактори формування трудових ресурсів (на прикладі сільської місцевості Запорізької області) // Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 1999.- Вип.2.- С. 143-148.

854.        Левада О.М., Левада О.В. Ринок праці сільської місцевості Запорізького Приазов’я в системі сільського господарства та рекреаційного природокористування// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2000.- Вип.3.- С. 215-222.

855.        Левада О.М., Левада О.В. Територіальна структура праці сільської місцевості Запорізької області// Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Матеріали VIII з’їзду УГТ.- Луцьк, 2000.- С. 189-190.

856.        Левада О.М., Леушина О.А. Екологічні проблеми природно-антропогенних процесів Херсонської області // Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер.: Геогр. – Вінниця, 2002.- Вип.3.- С. 75-78.

857.        Левада О.М., Леушина О.А. Просторово-часовий аспект сфери діяльності ринку праці // Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2001.- Вип.5.- С. 197-204.

858.        Левада О.М., Леушина О.А. Соціальні аспекти формування та тенденції розвитку ринку праці сільської місцевості регіону// Постметодика.- 2002.- №7-8.- С.83-86.

859.        Леушина О.А., Байтеряков О.З. Еколого-економічна ефективність функціонування виробничої інфраструктури АПК Херсонської області та основні напрямки її підвищення// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2000.- С. 65-71.

860.        Мармуль Л.М., Левада О.М. Трудоресурсний потенціал АПК Запорізької області та перспективи його використання// Матеріали VII з’їзду Українського географічного товариства. - К., 1995.- С. 297-298.

861.        Марченко О.А. Історико-культурні рекреаційні ресурси Херсонської обл. // Культура народов Причерноморья. – Сімферополь, 1999.- С. 86-92.

862.        Марченко О.А. Основні напрямки та шляхи раціонального використання рекреаційних ресурсів і підвищення ефективності функціонування ТРК Херсонської обл.// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2001.- Вип.6.- С. 83-90.

863.        Марченко О.А. Основні напрямки удосконалення територіальної організації рекреаційної діяльності в Херсонській обл.// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 1999.- Вип.2.- С. 141-146.

864.        Марченко О.А. Природно-рекреаційний потенціал території. Зміни методів та принципів оцінки і використання// Економ. і соц. географія.- К., 2000.- Вип.49.- С. 111-118.

865.        Марченко О.А. Рекреаційні природні ресурси Херсонської області// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2003.- Вип.7.- С. 71-78.

866.        Марченко О.А. Соціально-економічні рекреаційні чинники та ресурси Херсонської області // Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2001.- Вип.4.- С. 63-69.

867.        Марченко О.А. Теоретико методологічні засоби раціонального суспільного використання рекреаційних ресурсів в умовах ринкових відносин // Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2000.- Вип.3.- С. 86-92.

868.        Марченко О.А. Територіальна структура рекреаційного комплексу Херсонської обл. // Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2001.- Вип.5.- С. 124-129.

869.        Марченко О.А. Функціонально-компонентна структура ТРК Херсонської обл.// Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту.- Вінниця, 2002.- С. 151-158.

870.        Марченко О.А., Донець І.А. Функціонально-компонентна структура лікувально-курортної рекреацїі у Херсонській області// Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту.- Вінниця, 2002.- Вип.3.- С. 123-128.

871.        Молодиченко В.В. До питання утворення лісів Північного Приазов’я// Культура народов Причерноморья.- Симферополь, 1999.- С.37-40.

872.        Молодиченко В.В., Стецишин М.М. Екологічні проблеми меліоративних земель Херсонської області// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 1999.- С. 71-76.

873.        Молодиченко В.В., Стецишин М.М. Природно-ресурсні передумови розвитку агропромислового комплексу Херсонської області// Географія і сучасність: Зб. наук. праць.- К., 2000.- Вип.3.- С.142-148.

874.        Непша О.В. Короткочасний міський відпочинок, як складова рекреаційного природокористування в Запорізькій області // Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Зб. наук. праць: В 4-х т.- К.: Обрій, 2001.- Т.4.- С. 84-86.

875.        Непша О.В. Організація системи відпочинку в приміськіх зонах// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2000.- Вип.4.- С. 125-131.

876.        Орловська Т.О. Місце природно-ресурсного потенціалу в організації рекреаційної діяльності на курортах України (на прикладі курорту “Кирилівка” Якимівського району Запорізької області)// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 1999.- Вип.1.- С. 130-133.

877.        Орловська Т.О. Роль рекреаційного природокористування у вирішенні конфліктів, які виникають між оточуючим середовищем і людиною// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2000.- Вип.4.- С. 80-86.

878.        Прохорова Л.А. Деякі аспекти проведення регіональних ландшафтно-екологічних досліджень урбанізованих ландшафтів// Ландшафт, як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя: Зб. наук. праць.- К.: КНУ ім. Шевченка, 1999.- С. 303-307.

879.        Прохорова Л.А. До питання з визначення геоінформаційних досліджень урбанізованих територій// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 1999.-  С. 88-94.

880.        Прохорова Л.А., Зеленковська С.М. О состоянии плодовых природотерриториальных комплексов Запорожской области с точки зрения изучения устойчивости геосистем к антропогенным нагрузкам // Культура народов Прирчерноморья, 2001.- №25.- С.195-199.

881.        Сажнєв М.Л. Міжнародний досвід у реформуванні взаємовідносин між містом та сільською місцевістю та його значимість для України// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2000.- Вип.3.- С. 24-29.

882.        Сажнєв М.Л. Нові тенденції в поляризації розвитку демографічних функцій міст і сільських місцевостей в сучасних умовах // Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2000.- Вип.4.- С. 57-61.

883.        Сажнєв М.Л. Рекреаційні мікросистеми Запорізького Приазов’я та їх значення в життєдіяльності населення// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 1999.- Вип.2.- С. 25-28.

884.        Сажнєв М.Л., Сажнєва Н.М. Територіальна організація приморських міських і сільських курортних територій Запорізького Приазов’я // Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2001.- Вип.5.- С. 43-49.

885.        Сажнєва Н.М. Конструктивний елемент суспільно-рекреаційних досліджень в Україні// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2003.- Вип.10.- С. 48-54.

886.        Сажнєва Н.М. Конструктивно-практичне значення теорії центральних місць у формуванні рекреаційної системи розселення// Наукові записки Вінницького держ. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер.: Геогр.- Вінниця, 2002.- Вип.4.- С. 124-129.

887.        Сажнєва Н.М. Логіко-гносеологічний аспект вивчення територіальних рекреаційних систем// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 1999.- Вип.1.- С. 90-101.

888.        Сажнева Н.М. Модель оптимизации территориальной организации системы экскурсионного обслуживания на территории Северного Приазовья Украины (Донецкой и Запорожской областей) // Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2002.- Вип.7.- С. 16-26.

889.        Сажнєва Н.М. Розміщення і організація функціональних зон в територіальній рекреаційній системі Запорізького Приазов’я// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2002.- Вип.8.- С. 99-105.

890.        Сажнева Н.М. Современные тенденции развития рекреационного хозяйства в Украине// Культура народов Причерноморья.- 1998.- №3.- С.14-19.

891.        Сажнєва Н.М. Сучасна політика подальшого розвитку рекреаційної сфери в приміських районах України// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2000.- Вип.3.- С. 215-221.

892.        Сажнєва Н.М. Передумови одержання рекреаційного ефекту у приміських містах-курортах (на прикладі м. Бердянська) // Наукові записки Вінницького держ. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер.: Геогр.- Вінниця, 2001.- Вип.2.- С. 108-114.

893.        Сажнєва Н.М. Проблеми і перспективи використання рекреаційного потенціалу Українського Присивашшя// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 1999.- Вип.1.- С. 60-65.

894.        Сажнєва Н.М. Територіальна організація приморських міських і сільських курортних територій Запорізького Приазов’я// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2001.- Вип.5.- С. 204-212.

895.        Сажнєва Н.М. Туристсько-екскурсійні ресурси в системі рекреаційного обслуговування (на прикладі узбережжя Миколаївської області) // Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2000.- Вип.4.- С. 131-138.

896.        Сажнєва Н.М., Донченко Л.М. Стратегічні напрямки удосконалення територіальної структури приморської рекреаційної системи розселення Запорізького Приазов’я// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2001.- Вип.6.- С. 96-102.

897.        Сажнєва Н.М., Арсененко І.А., Орловська Т.О. Чинники формування локальних суспільно-рекреаційних систем на прикладі курорту “Кирилівка” // Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2001.- Вип.6.- С. 173-179.

898.        Скрипник Н.Я. Роль виробничої інфраструктури агропромислового комплексу// Економіка АПК.- 2001.-№3.- С.22-28.

899.        Скрипник Н.Я. Формування ринкової інфраструктури для розвитку АПК у нових умовах// Розміщення продуктивних сил України: Зб. наук. праць.- К., 2001.- С. 48-54.

900.        Сорокіна Н.С., Левада О.В. Екологічний стан та характеристика річки Акчокрак Приазовського району// Енциклопедія сучасної України.- К., 2002.- Т.1.- С.223.

901.        Сорокіна Н.С., Левада О.В. Еколого-географічна характеристика річки Апаили Приазовського району// Енциклопедія сучасної України.- К., 2002.- Т.1.- С.242.

902.        Соціальні аспекти формування та тенденції розвитку ринку праці сільської місцевості регіону/ О.М. Левада, О.А. Леушина, А.Л. Маценко, В.М. Кондрашова// Постметодика.- 2002.- №7-8.- С.83-86.

903.        Стецишин М.М. Еколого-економічна ефективність природокористування в регіональному АПК// Вісник Київського держ. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер.: Геогр.- К., 1999.- Вип.45.- С. 45-46.

904.        Стецишин М.М. Особливості розвитку та проблеми системи природокористування в регіональному АПК// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 1999.- Вип.2.- С. 126-130.

905.        Стецишин М.М. Територіальна організація природокористування та диференціація економічних процесів Херсонської області// Культура народов Причерноморья.- 1999.- №6.- С. 436-438.

906.        Стецишин М.М., Левада О.В. Соціально-економічні умови і фактори природокористування у сільському господарстві Запорізької області// Культура народов Причорноморья.- 1999.- №8.- С. 13-14.

907.        Тамбовцев Г.В. Еколого-економічна система: поняття, структура та загальна характеристика// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2001.- Вип.6.- С. 55-62.

908.        Тамбовцев Г.В. Розвиток еколого-економічної взаємодії в Запорізькій області// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2001.- Вип.4.- С. 184-191.

909.        Тамбовцев Г.В. Типи впливу економіки на природу та особливості їх регулювання // Наукові записки Вінницького держ. ун-ту. ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2002.- Вип.4.- С. 118-124.

910.        Тамбовцев Г.В. Характеристика типів впливу економіки на природу// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2002.- Вип.8.- С. 150-156.

911.        Тамбовцев Г.В., Тамбовцева Г.Т. Населення як елемент еколого-економічної системи // Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2001.- Вип.5.- С. 126-131.

912.        Яковенко Н.В. Взаємовідносини суспільства та природи у формуванні агровиробничо-рекреаційного комплексу// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2000.- Вип.4.- С. 243-249.

913.        Яковенко Н.В. Використання дидактичних ігор при формуванні в учнів початкових класів природничих понять// Роль освіти для економічного, соціального та культурного розвитку: Зб. наук. праць.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2003.- С.99-103.

914.        Яковенко Н.В. Роль природно-ресурсного чинника у формуванні та розвиткові агропромислово-рекреаційних комплексів// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 1999.- Вип.1.- С. 8-12.

915.        Яковенко Н.В. Функціональні канали формування агровиробничо-рекреаційних комплексів (АВРК)// Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2000.- Вип.3.- С. 187-193.

916.        Яковенко Н.В., Донець І.А., Загуменний Д.В. Територіальна структура агровиробничо-рекреаційного комплексу Запорізької області: Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.- К., 2003.- Вип.19.- С. 190-197.

 

Хімічні науки

 

917.        Данченко О.О. Вплив антиоксидантних препаратів на ферментативну систему антиоксидантного захисту організму гусей//Зб. наук. праць НПУ ім. Драгоманова. Сер.: Хім. науки.-2000.-Вип.1.- С. 92-95.

918.        Данченко О.О., Калитка В.В. Механізми формування системи антиоксидантного захисту гусей в ембріогенезі та ранньому постнатальному періоді//Український біохімічний журнал.-2002.-Вип. 74, №4.- С. 120-124.

919.        Данченко О.О., Калитка В.В. Особливості антиоксидантного захисту мускусних качок в онтогенезі//Науковий вісник НАУ.-2001.-№34.- С. 29-34.

920.        Данченко О.О., Калитка В.В. Особливості антиоксидантного гомеостазу печінки гусей в ранньому постнатальному онтогенезі// Український біохімічний журнал.-2002.-Вип. 74, №2.- С. 69-72.

921.        Данченко О.О., Калитка В.В. Про вікові особливості функціонування системи антиоксидантного захисту гусеподібних//Науковий вісник ЛДАВМ ім. Гжицького.-2000.-Т.2.-Ч.2.- С.58-61.

922.        Данченко О.О., Калитка В.В. Стан перекисного окиснення ліпідів у гусеподібних за постнатального онтогенезу// Науковий вісник НАУ.-1998.-№12.- С. 66-69.

923.        Данченко О.О., Калитка В.В., Беседіна Т.В. Особливості антиоксидантного захисту організму гусенят//Вісник Полтавського держ. с.-х. ін-ту.- 2000.-№3.- С. 31-32.

924.        Данченко О.О., Калитка В.В., Колесник Д.М. Онтогенетичні особливості змін жирно кислого складу ліпідів печінки гусей як головного субстрату пероксидації//Український біохімічний журнал.-2003.-Вип. 75, №3.- С. 124-129.

925.        Данченко О.О., Калитка В.В., Рудниченко О.В. Про особливості впливу біогенного препарату стибіл на розвиток гусей// Зб. наук. праць Вінницького держ. аграр. ун-ту.-Вінниця.-2000.-Вип. 8.-Т.1.- С. 104-106.

926.        Загальні особливості перекисного окиснення ліпідів тканин печінки гусей в ранньому постнатальному онтогенезі/ О.О. Данченко, С.Є. Ніколов, І.Л. Лізунова, Ю.Б. Коморна, О.С. Нефедова// Питання біоіндикації та екології.-Запоріжжя, 2002.-Вип. 6, №2.- С. 95-100.

927.        Зеленова О.О., Хорошилова Т.І., Романишина Л.М. Дослідження, пов’язані з використанням твердих відходів процесу хромування// Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту.-Сер.: Хім.-1997.-№1-С. 40-41.

928.        Максимов О.С. Тернистий шлях відкриття основного закону природи// Біологія і хімія в школі.-2002.-№1.- С. 34-37.

929.        Максимов О., Варакса С. Психологічний підхід до формування понять про основні класи неорганічних сполук// Біологія і хімія в школі.-2001.-№5.- С. 16-18.

930.        Особливості антиоксидантного захисту тканин печінки гусей в ембріогенезі та ранньому постнатальному онтогенезі/ О.О. Данченко, Д.М. Колесник, С.М. Синявська, Г.М. Шкіндер// Питання біоіндикації та екології.-Запоріжжя, 2001.-Вип. 6, №3.- С. 101-108.

931.        Особливості антиоксидантного статусу тканин печінки гусей в онтогенезі/ О.О. Данченко, Р.Є. Васютинська, Є.Г. Згурський, Д.М. Колесник// Питання біоіндикації та екології.-Запоріжжя, 2001.-Вип. 6, №1.- С. 115-120.

932.        Про адаптогенний вплив антиоксидантного препарату стибіл в умовах існуючих технологій утримання гусей/ О.О. Данченко, М.П. Кольцов, С.В. Малько, О.В. Рудниченко//Таврійський наук. вісник: Зб. наук. статей.-Херсон:Айлант, 1999.-Вип. 10.- С. 96-99.

933.        Про механізм впливу антиоксидантних препаратів на систему антиоксидантного захисту організму гусей/ О.О. Данченко, Д.В. Іванов, О.Ж. Карвегіна, О.С. Лапіна// Питання біоіндикації та екології.-Запоріжжя, 2002.-Вип. 7, № 2-3.- С. 199-203.

934.        Стрельцова Е.А., Хромышева Е.А. Закономерности пенного фракционирования некоторых технических ПАВ// Вісник Одеського нац. ун-ту: До 10-ї річниці Незалежності України. Сер.: Хім., 2001.-Т. 6.-Вип. 5.- С. 123-126.

935.        Стрельцова Е.А., Хромышева Е.А.Синерезис ПРН растворов поверхностно-активных веществ// Известия вузов: Горный журнал.-2002.-№ 6.- С.94-97.

936.        Стрельцова О.О., Волювач О.В., Хромишева О.О. Термодинамічний аналіз процесу взаємодії йоногенних ПАР// Вісник Одеського нац. ун-ту.-2000.-Т. 5.-Вип.2.- С.51-55.

937.        Утилізація відходів шляхом виготовлення пластмас/ Т.І. Хорошилова, О.Е. Чудопалова, С.О. Тимощенко, Т.А. Савченко, Г.М. Свириденко// Питання біоіндикації та екології: Міжвід. зб. наук. праць.-Запоріжжя, 2001.-Вип. 6, № 1.- С. 139.

938.        Формування антиоксидантного статусу мозку гусей в онтогенезі/ Л.М. Здоровцева, О.О. Данченко, О.Г. Тарасикова, Г.А. Куніцина, Т.В. Рубан// Питання біоіндикації та екології.-Запоріжжя: 2003.-Вип. 8, № 1.- С. 94-103.

939.        Хорошилова Т.И., Авраменко В.М., Гапоненко Т.М. Пигменты наполнители из отходов гальванических производств// Вісник УкрЛакоФарба.-1998.-№2.- С. 7-12.

940.        Хорошилова Т.І., Гапоненко Т.М., Палешко Л.В. Розробка абразивостійкого поліестерного композиту на основі твердих відходів процесу гальванічного хромування// Хімічна промисловість України.- 2000.-№3.- С. 44-48.

941.        Хорошилова Т.І., Хромишев В.О. Маловідходна технологія футерування гальванічних ван// Хімічна промисловість України.-1999.-№3.- С. 48-50.

942.        Хромышев В.А. Влияние вибрации на свойства полиэфирного углепластика// Сб. науч. трудов ХГПУ.-Х., 1999.-Вып. 7.-Ч.4.- С. 124-128.

943.        Хромышев В.А., Хорошилова Т.И. Особенности реологического поведения наполненных олигоэфирмалеинатов// Сб. науч. трудов ХГПУ.-Х., 1999.-Вып. 7.-Ч.4.- С. 119-123.

944.        Хромышев В.А., Хорошилова Т.И., Авраменко В.Л. Диффузионные процессы в углепластике// Композиційні полімерні матеріали.-2000.-Т.22.-№1.- С. 70-73.

945.        Хромишев В.О., Хорошилова Т.І. Водопоглинання поліестерного вуглепластика// Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка.-Сер.: Хім.-1999.-Вип. 3.- С. 32-34.

946.        Хромишев В.О., Хромишева О.О., Сігіда С.В. Інтенсифікація процесу флотаційного виділення аніонних поверхнево-активних речовин// Питання біоіндикації та екології.-Запоріжжя, 2001.-Вип. 6, №2.- С. 139-144.

947.        Хромышева Е.А., Стрельцова Е.А. Синерезис пен, стабилизированных некоторыми техническими ПАВ// Труды Одесского политех. ун-та: Науч. и производ.-практ. сб. по техн. и естест. наукам.-ОНПУ, 2002.-Вып.1 (17).- С. 194-196.

948.        Хромышева Е.А., Стрельцова Е.А. Флотационное выделение анионных ПАВ//Химия и технология воды.-2000.-№3.- С. 259-267.

949.        Хромышева Е.А., Стрельцова Е.А. Флотационное выделение катионных ПАВ//Химия и технология воды.-2000.-№3.- С. 259-267.

950.        Хромышева Е.А., Стрельцова Е.А. Флотационное выделение пеназолина из водных растворов и сточных вод// Вопросы химии и химической технологии.-2000.-№1.- С. 233-235.

951.        Хромишева О.О., Стрельцова О.О., Волювач О.В. Термодинамічний аналіз процесу взаємодії йоногенних ПАР// Вісник Одеського нац. ун-ту.-2000.-Т.5.-Вип.2.- С. 51-55.

952.        Streltsova E.A., Hromysheva E.A., Tymchuk A.F. The adsorption of the anionic surfactants by hydroxide of iron and aluminium// Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications: Collection of abstracts VI Ukrainian-Polish Symposium 9-13 September 2001; Odessa/SCSEIO, Odessa, 2001.- Р. 303.

953.        Streltsova E.A., Hromysheva E.A., Tymchuk A.F. The adsorption of Anionic Surfactants by Iron (III) and Aluminium Hydroxides//ADSORPTION, SCIENCE & TECHNOLOGY.-MULTI-SCIENCE PUBLISHING CO. LTD, 2000. – Р. 757-765.

 

Сільскогосподарські науки

 

954.        Туровцев М.І., Туровцева В.О., Туровцева Н.М. Сучасний стан сортименту черешні та шляхи його поліпшення// Садівництво: Міжвід. тем. наук. зб.- К.: НОРА-ПРІНТ, 2000.- Вип. 50.- С. 135-140.

955.        Туровцев М.І., Туровцева В.О., Туровцева Н.М. Удосконалення промислового сортименту черешні на півдні України // Садівництво: Міжвід. тем. наук. зб.- К.: НОРА-ПРІНТ, 2001.- Вип. 53.- С. 78-83.

956.        Туровцева В.А., Туровцев Н.И., Туровцева Н.Н. Межвидовая гибридизация как метод получения новых сортов вишни-дюков// Садівництво: Міжвід. тем. наук. зб.- К.: НОРА-ПРІНТ, 1999.- Вип.48.- С. 44-49.

 

Філологічні науки

 

957.        Аносова Т.В. К вопросу о коннотации и словообразовательных средствах создания оценки (на материале нем. языка)// Вісник Дніпропетровського нац. ун-ту. Сер.: Мовознавство.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2000.- Вип.5.- С. 11-16.

958.        Аносова Т.В. Коннотация в сфере аббревиатур немецкого языка// Нова філологія.- 2002.- №1(12).- С.193.

959.        Аносова Т.В. Проблемы коннотативной деривации// Іноземні мови та методика їх викладання: Зб. наук. статей.- Х.: ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 2001.- С.3-9.

960.        Аносова Т.В. Словообразовательные средства выражения пейоративной коннотации// Вісник Дніпропетровського нац. ун-ту. Сер.: Мовознавство.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2002.- Вип.7.- С. 11-17.

961.        Атрошенко Г.І. Лексико-семантичне групування засобів вираження у мові української поезії для дітей// Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць/ Ред. кол.: А. Козлов та ін.- К.: Твім інтер, 2002.- Вип.14.- С. 534-541.

962.        Атрошенко Г.І. Семантична характеристика колористичних епітетів у поетичній мові Марійки Підгорянки// Нова філологія.- 2002.- №1(12).- С.114-120.

963.        Болотіна В.Ю. Активізація методів формування та діагностування моральної вихованості школярів в процесі вивчення зарубіжної літератури // Наукові записки. Ч.ІІІ. Сер.: Пед. та іст. науки: Зб. наук. праць.- К.: НПУ, 1999.- С. 14-21.

964.        Болотіна В.Ю. Застосування міжпредметних зв’язків у курсах зарубіжної та української літератур як засіб підвищення ефективності морального виховання старшокласників// Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. праць.- К.: НПУ, 2001.- Вип.6.- С. 203-209.

965.        Болотіна В.Ю. Навчально-виховна довершеність уроку зарубіжної літератури як результат творчої самореалізації вчителя// Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. праць.- К.: НПУ, 2000.- Вип.4.- С. 215-222.

966.        Болотіна В.Ю. Професійний та особистісний розвиток вчителя літератури як джерело формування високоморальної особистості старшокласника// Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. праць.- К.: НПУ, 2001.- Вип.5.- С. 307-319.

967.        Дергаль Л.Я. Деякі проблеми дослідження художнього світу М.Коцюбинського та аксіологічних основ його ідей і образів// Теоретичні та практичні питання культурології: Зб. ст.- К.: Логос, 1997.- Ч.І.- С.59-62.

968.        Дергаль Л.Я. Земля пахне вічністю і миттю (діалектика життя в оповіданні Григора Тютюнника “Три плачі над Степаном”)// Григір Тютюнник – еволюція митця в історії літератури та культури: Зб. ст.- К.: Акцент, 2002.- С.17-23.

969.        Дергаль Л.Я. Поетикальна дифузія проблем екзистансу й емоціональності в оповіданні І. Франка “На роботі”// Вісник Запорізького держ. ун-ту.- 2001.- №1.- С. 29-32.

970.        Дергаль Л.Я. Проблема співчуття в оповіданні В.Винниченка “Талісман”: “маленька людина” в її героїчності// Літературознавчі студії.- К.: Київський ун-т, 2001.- С. 97-102.

971.        Дергаль Л.Я. Своєрідність творчої манери Лесі Українки в інтерпретації письменників новітньої доби// Актуальні питання слов’янської філології: Зб. ст. – Бердянськ: БДПІ, 1995.- С. 46-56.

972.        Дергаль Л.Я. Шукати Україну в Україні (духовний потенціал роману Ліни Костенко “Берестечко”) // Література. Фольклор. Проблема поетики.- К.-Кривий Ріг: Твім інтер, 2001.- Вип.9.- С.47-56.

973.        Епифанцева Л.А. О влиянии библейских мотивов на мифологическое литературное творчество эпохи гуманизма// Нова філологія.- 2002.- №1(12).- С. 315-316.

974.        Зайдлер Н.В. Архітектоніка історичних образів у творчості В. Чередниченко// Вісник Запорізького держ. ун-ту: Зб. наук. ст.- Сер.: Філолог. науки.- Запоріжжя: Запорізький держ. ун-т, 2002.- №1.- С. 37-43.

975.        Зайдлер Н.В. Героїка історичного образу Семена Палія в інтерпретації В. Малика (тетралогія “Таємний апостол”)// Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць.- К.: Вид.- поліграф. центр “Київський ун-т”, 2001.- Вип.13. – С. 84-94.

976.        Зайдлер Н.В. Дивосвіт Павла Ловецького // Україна, українці, українознавство у ХХ ст. в джерелах і документах: Зб. наук. праць.- К., 1999.- Ч.ІІ.- С.406-410.

977.        Зайдлер Н.В. Інтерпретація постаті Семена Палія у творчості російських письменників (роман Ф. Булгаріна “Мазепа”)// Вісник Сумського держ. ун-ту: Зб. наук. праць.- Сер.: Філологічні науки.- Суми: Вид. СумДУ, 2002.- №3(36).- С. 122-127.

978.        Зайдлер Н.В. Концепція образу козацького ватажка у романі Д. Мордовця “Цар і гетьман” // Наукові записки. Сер.: Філолог. науки.- Кіровоград: РВГІЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002.- Вип.47.- С.41-48.

979.        Зайдлер Н.В. Павло Ловецький як письменник// Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць.- К., 1998.- Вип.5.- С.42-54.

980.        Зайдлер Н.В. Постать Семена Палія в творах Т.Г. Шевченка (до проблеми історичної правди)// Шевченкознавчі студії: Зб. наук. праць.- К.: Вид.-поліграф. центр “Київський ун-т”, 2003.- Вип.5.- С.45-54.

981.        Зайдлер Н.В., Зотова В.Г. Антропологічна семантика категорії “історизм художнього мислення”// Постметодика. - 2002.- №7-8.- С. 127-133.

982.        Зотова В.Г., Зайдлер Н.В. “Я – вірш, присвячений життю (філософська лірика О.М. Гончаренка)// Нова філологія.- 2002.- №2.- С.84-90.

983.        Зотова В., Казакова О. Дві долі на одній землі (поетикальні акценти шкільного аналізу творів П.Тичини, В. Стуса) // Нова філологія.- 2002.- №1(12).- С.336-339.

984.        Істоміна О.М. До питання про взаємопов’язане вивчення зарубіжної та української літератури у середній загальноосвітній школі// Нова філологія.- 2002.- №1(12).- С.343-344.

985.        Минькова А.Ю. Романистика Франца Кафки с позиции лингвопоэтики// Нова філологія.- 2002.- №2(13).- С.224-226.

986.        Минькова И.Ю. Вдохновение – желание или неволя? // Нова філологія.- 2002.- №2(13).- С.226-227.

987.        Молодиченко В.В., Молодиченко Н.А. Проблеми професійної підготовки нової генерації вчителів іноземної мови// Постметодика. - 2002.- №7-8.- С. 234-238.

988.        Насалевич Т.В. Класифікація портретних описів// Науковий вісник Чернівецького ун-ту.- 2002.- Вип. 136.- С. 48-52.

989.        Насалевич Т.В. Композиція портретних описів у різних типах тексту// Культура народов Причерноморья.- 2002.- №29.- С. 145-148.

990.        Насалевич Т.В. Особенности портретных описаний в различных типах повествования//  Культура народов Причерноморья.- 2002.- №31.- С. 203-206.

991.        Насалевич Т.В. Портретное описание в различных типах текста// Вісник Харківського держ. ун-ту.- 1999.- №430.- С.92.

992.        Насалевич Т.В., Дмитренко В.А. Морфологические особенности перевода англоязычных литературных портретных описаний// Вісник Харківського держ. ун-ту.- 2003.- №609.- С.19-22.

993.        Насалевич Т.В., Дмитренко В.А., Мізецька В.Я. Порівняльне дослідження портретних описів у різних типах тексту// Вісник Харківського держ. ун-ту.- 1998.- №406.- С.124-128.

994.        Рибалко Н.М. Моносуб’єктні поліпредикативні конструкції в романах Генріха Белля та їх відтворення в українському перекладі// Нова філологія.- 2003.- №4(19).- С.252-258.

995.        Рыбалко Н.Н. Стилистика романов Генриха Белля в критике// Нова філологія.- 2001.- №2(11).- С.224-237.

996.        Рыбалко Н.Н. Функциональная структура синтаксиса в романах Генріха Белля// Нова філологія.- 2002.- №4(15).- С.267-275.

997.        Семікіна О.Л. Морфологічні, синтаксичні та семантичні особливості субстантивних словосполучень типу N+в англійській мові// Вісник Запорізького держ. ун-ту: Філологічні науки.- 2002.- №3.- С. 121-124.

998.        Семікіна О.Л. Структурні особливості двокомпонентних субстантивних словосполучень типу N+N в англійській мові// Культура народов Причерноморья.- 2003.- №39.- С. 116-118.

999.        Тарасова О.В. Духовність образу гетьмана Мазепи у творчості Леоніда Полтави// Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць.- К.: Твім інтер, 2002.- Вип.14.- С. 290-295.

1000.    Тарасова О.В. Іван Мазепа і Марія Кочубей: літературні версії// Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць.- К.: Твім інтер, 1999.- Вип.6.- С. 143-149.

1001.    Тарасова О.В. Інтерпретація образу гетьмана Мазепи в шкільному курсі української літератури// Українська мова та література в школі.- 1999.- №42.- С. 6-7.

1002.    Тарасова О.В. Образ гетьмана Івана Мазепи в історичній драмі Людмили Старицької-Черняхівської// Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць.- К.: Твім інтер, 1998.- Вип.5.- С. 141-147.

1003.    Тарасова О.В. Поетика образу гетьмана Івана Мазепи в козацько-старшинських літописах// Вісник Запорізького держ. ун-ту. Сер.: Філолог. науки.: Зб. наук. статей.-Запоріжжя, 2001.- №2.- С. 126-130.

1004.    Тарасова О.В. Поетичне висвітлення образу гетьмана Івана Мазепи в українській літературі (на матеріалі “упівської” поезії)// Українознавство в системі вищої освіти: Зб. наук. праць.- К.: ВГІ НАОУ, 2001.- С. 317-325.

1005.    Хомчак О.Г. Портрет как средство выражения авторской поэзии в романе И.А. Гончарова «Обломов» // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. статей. Вип.6.: Лінгв. і літературознав.- К.: Знання Укр., 2001.- С. 151-157.

1006.    Чайка Н.С. Лінгвостилістичні особливості новел Стефана Цвейга// Нова філологія.- 2003.- №2(17).- С. 285-295.

1007.    Юрченко Т.Г. Структурні типи складних слів-оказіоналізмів у мовотворчості П. Загребельного// Дослідження з лексикології і граматики української мови: Зб. наук. праць.- Дніпропетровськ: Навч. кн., 2000.- С. 168-177.

 

Фізико-математичні науки та інформатика

 

1008.    Данилевич Л.П., Лиходід О.М. Створення засобів наочності з використанням комп’ютерних технологій// Професійна підготовка педагогічних працівників: Наук.-метод. зб.- К.-Житомир, 2000.- С. 67-72.

1009.    Осадчий В.В. До питання про викладання графічних редакторів у вузі// Професійна підготовка педагогічних працівників: Наук.-метод. зб./ За. ред. О.А. Дубасенюк, Л.П. Пуховської.- К.-Житомир: Житомирський держ. пед. ун-т, 2000.- С. 250-254.

1010.    Осадчий В.В. Дослід впровадження сучасних технологій навчання графічних редакторів у вузі// Наукові записки. Сер.: Пед. науки.- Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2002.- Вип.46.- С. 162-165.

1011.    Осадчий В.В. Естетичне виховання майбутніх викладачів інформатики за допомогою творів мистецтв// Теоретичні питання освіти та виховання. Зб. наук. праць / Ред. М.Б. Євтуха.- К.: Видав. центр КДЛУ, 2001.- Вип. 15.- С.85-87.

1012.    Осадчий В.В. Підвищення професійної підготовки майбутніх вчителів інформатики при вивченні графічних редакторів// Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць.- К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001.- Вип.4.- С. 175-179.

1013.    Осадчий В.В. Шрифт як один з елементів естетичного виховання майбутніх викладачів інформатики// Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах: Зб. наук. праць.- К.: Пед. думка, 2000.- С. 289-293.

1014.    Прийма С.М. Логіко-теоретичні основи модельно-символічної технології у професійній підготовці вчителя інформатики // Наукові записки. Сер.: Пед. науки.- Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2003.- Вип. 47.- С. 126-132.

1015.    Прийма С.М. Модельно-символьна технологія у професійній підготовці вчителя інформатики// Зб. наук. праць. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2002.- Вип.10.- С. 104-108.

1016.    Прийма С.М. Моделювання проблемної символіки при вивченні курсу інформатики вищої школи// Наукові записки. Сер.: Пед. науки.- Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2002.- Вип.46.- С. 99-102.

1017.    Прийма С.М. Технологічна компетентність як компонент професійної підготовки майбутнього вчителя// Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. праць.- Слов’янськ: Видав. центр СДПУ, 2003.- Вип.20.- С. 130-132.

1018.    Прийма С.М. Технологічна підготовка як складова системи професійної освіти майбутніх вчителів інформатики// Науковий вісник. Сер.: Психолог. та пед.- Чернівці: Рута, 2003.- Вип. 183.- С. 82-88.

1019.    Товмасян Н.Е., Кошелева Т.М. Внешние краевые задачи для эллиптических уравнений второго порядка// Дифференциальные уравнения.- Минск: НАН, 1998.- Т.34, №2.- С.1-4.

1020.    Тюрін О.Г. Використання методу алгоритмічних схем при вивченні програмування// Наукові записки. Сер: Пед. науки.- Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2002.- Вип. 46.- С.122-124.

1021.    Тюрін О.Г. Методика вирішення задач з програмування на основі методу алгоритмічних схем// Науковий вісник Південноукраїнського держ. пед. ун-ту ім. К.Д. Ушинського: Зб. наук. праць.- Одеса: ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2002.- Вип. 10.- Ч.І.- С.108-111.

1022.    Тюрін О.Г. Створення циклічних конструкцій за методом алгоритмічних схем// Наукові записки. Сер.: Пед. науки.- Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2003.- Вип. 51.- Ч.І.- С.191-194.

1023.    Шугайло Г.В. До питання про організаційно-методичне забезпечення диференційованого навчання комп’ютерних технологій майбутніх учителів інформатики// Пед. науки: Зб. наук. праць.- Херсон: Айлант, 2000.- Вип.15.-Ч.І.- С. 248-254.

1024.    Шугайло Г.В. Диференційована технологія в підготовці вчителя інформатики// Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: Методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. праць.- К.-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2000.- С. 461-464.

1025.    Шугайло Г.В. Диференційований підхід до розробки лабораторних завдань для студентів педагогічного вузу - майбутніх вчителів інформатики// Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць.- К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001.- Вип.3.- С.211-217.

1026.    Шугайло Г.В. Методичні матеріали для диференційованого навчання студентів. Комп’ютерні технології: операційна система Windows’95// Проблеми сучасної педагогічної освіти: Зб. ст. Сер.: Пед. і психолог.- К.: Пед. преса, 2000.- Ч.2.- С.54-57.

1027.    Шугайло Г.В. Розвинення естетичного смаку у майбутніх учителів інформатики в процесі диференційованого вивчення комп’ютерних технологій// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2001.- №2.- С.36-44.

1028.    Шугайло Г.В. Формування і подальший розвиток вмінь і навичок роботи з комп’ютерними технологіями (на прикладі текстового процесору Word) у студентів педагогічного вузу в умовах диференційованого навчання// Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць.- К.:НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000.- Вип.2.- С. 179-187.

1029.    N.E. Tovmasian., T.M. Kosheleva. Analytical solutions of some differential and integral equations// Izvestiya Natsionalnoi Akademii Nauk Armenii. Matematika. Vol33. No3.-1998.

1030.    N.E. Tovmasian., T.M. Kosheleva. On positive solutions of a cauchy problem// Izvestiya Natsionalnoi Akademii Nauk Armenii. Matematika. Vol35. No1.- 2000.

1031.    N.E. Tovmasian., T.M. Kosheleva. Riemann-hilbert problem for the second-order improper elliptic equation// Izvestiya Natsionalnoi Akademii Nauk Armenii. Matematika. Vol30. No3.- 1995.

1032.    N.E. Tovmasian., T.M. Kosheleva.Schwarz’s lemma for harmonic in the ball functions and its applications// Izvestiya Natsionalnoi Akademii Nauk Armenii. Matematika. Vol31. No5.- 1996.

 

Фізична культура і спорт

 

1033.    Изменение некоторых показателей физического развития у спортсменов-легкоатлетов ДЮСШ №1/ Н.Г. Сидоряк, И.П. Аносов, О.И. Горная, И.Н. Сажнев// Зб. наук. праць: Пед. науки.- Херсон: ХДПУ, 2002.- Вип.29.- С.127-128.

1034.    Направленность педагогического воздействия как метод подготовки студентов на занятиях по физическому воспитанию/ Д.В. Хассай, В.М. Трачев, С.П. Трачева, Е.В. Котова, А.П. Суханова// Проблеми трудової і професійної підготовки: Наук.- метод. зб.- Слов’янськ: СДПУ, 2002.- Вип. 7. – С. 135-139.

 

Мистецтво

 

1035.    Бай Ю.М. Багатофакторний аналіз психомоторних механізмів віртуозної швидкісності (побіжності) техніки баяніста// Актуальні напрямки розвитку академічного нар.-інструмент. мистецтва.- К.: Укр. центр культурних досліджень, 1998.- С. 16-20.

1036.    Бай Ю.М. Психомоторна доцільність в архітектоніці інструментального виконання та інтерпретації// Науковий вісник національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського. Музичне виконавство. – К.: НАН України, 2000.- Вип.2.- С. 99-106.

1037.    Бай Ю.М. Систематика основних психомоторних прийомів побудови віртуозних пробіжних рухів і дій// Академічне нар.-інструмент. мистецтво України ХХ-ХХІ ст.- К.: НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2003.- С.28-29.

1038.    Бай Ю.М., Бай Г.Ю. Друга “класична” рапсодія М.В. Лисенка// Теоретичні та практичні питання культурології.- К.: Логос, 1997.- Ч.І.- С.78-93.

1039.    Бурцева О.М. Актуальні питання змісту викладання додаткового інструмента// Теоретичні та практичні питання культурології.- К.: Логос, 1997.- Т.2.- С.14-118.

1040.    Бурцева О.М. До питання про роль інструментального супроводу у вокальному творі як історико-культурного явища// Зб. наук. праць.- Запоріжжя, 2000.- Вип. ІІІ.- С. 218-255.

1041.    Котова Л.М. Емоційна стійкість музикантів-інструменталістів у процесі дії зовнішніх стрес-факторів// Теоретичні та практичні питання культурології: Зб. наук. статей. – Запоріжжя: ЗДУ, 2000.- Вип.3.- С.211-218.

1042.    Котова Л.М. Перспективи розвитку емоційної стійкості музикантів-інструменталістів у контексті психологічних теорій// Духовність і художньо-естетична культура.- К.: Наук.-дослід. ін-т “Проблеми людини”, 2000.- Т.17.- С. 233-238.

1043.    Котова Л.М. Соціально-психологічні особливості формування емоційно-вольової стійкості музикантів-інструменталістів// Психолого-педагогічні умови удосконалення професійної підготовки педагогічних кадрів.- Рівне: Соц.-гум. ун-т, 1999.- Ч.ІІ.- С. 132-137.

1044.    Котова Л.М. Фактори впливу на інструментально-виконавську надійність музикантів-інструменталістів // Теоретичні питання культурології та освіти: Зб. наук. праць.- Кіровоград: КДПУ, 2000.- С.41-45.

1045.    Мартинюк А.К. Персоналії української музичної культури в світлі педагогічної спадщини// Теоретичні та практичні питання культурології: Зб. наук. статей.- К.: Логос, 1997.- Вип.1.- Ч.ІІ.- С.9-16.

1046.    Мартинюк А.К. Диригентсько-хорова школа М.В. Лисенка як феномен української музичної культури// Теоретичні та практичні питання культурології: Зб. наук. статей. Запоріжжя : ЗДУ, 1999.- Вип. 2.- С.106-112.

1047.    Мартинюк А.К. Диригентсько-хорові школи в Україні і освіта // Теоретичні та практичні питання культурології: Зб. наук. статей.- Запоріжжя: ЗДУ, 2000.- Вип. 3.- С.106-112.

1048.    Мартинюк А.К., Палкін І.В. В’ячеслав Сергійович Палкін.- Х.: НТУ “ХПІ”, 2003.- С. 32 (Біогр. і бібліогр. визначних музикантів).

1049.    Мартинюк Т.В. Музична освіта Північного Приазов’я ХІХ- поч. ХХ ст. як елемент регіональної музичної культури // Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського: Муз. освіта в Україні: теорія і практика: Зб. ст.- К.: КПП “Друкар”, 2003.- Вип. 29.- С.77-91.

1050.    Мартинюк Т.В. Музичне життя та освіта німецькомовного населення Північного Приазов’я ХІХ- початку ХХ століть як джерело регіоналізації музичної культури краю// Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка та Нац. муз. академії України ім. П.І. Чайковського. Сер.: Мистецтвознавство.- Тернопіль-К., 2003.- №2(11).- С. 58-64.

1051.    Мартинюк Т.В. Музичний світ М. Попова // Теоретичні та практичні питання культурології.- Запоріжжя, 1999.- Вип. 2.- С.66-72.

1052.    Мітлицька В.А. Камерно-інструментальне ансамблеве виконавство Катеринославщини середини ХІХ- початку ХХ століть // Теорія і практика педагогічного процесу: Зб. наук. праць.- Х., 2000.- С. 205-209.

1053.    Мітлицька В.А. Музично-театральне життя Катеринославщини ХІХ- початку ХХ століть// Борисфен.- 1999.- №3.- С. 17-18.

1054.    Назаренко І.М. Сприйняття музики в контексті активізації естетичних потреб молоді у галузі мистецтва// Теоретичні та практичні питання культурології.- К.: Логос, 1997.- С.46-52.

1055.    Пачев С.І. Пачева В.М. Вивчення музичного фольклору болгар півдня України в кінці ХІХ- на початку ХХ ст.// Теоретичні та практичні питання культурології: Зб. ст.- К.: Логос.- 1997.- Ч.1.- С. 49-51.

1056.    Плетниченко В.И. Деятельность духового оркестра макаренковских учреждений как средство музыкально-эстетического воспитания// Antoni Makarenko/ KONFRONTACJE PEDAGOGAZNE Z KONCA WIEKV (pod redakcja Mariana Bybluka). Torun, 1999.- С.73-77.

1057.    Рева В.Я. Творча діяльність професора П.Д. Горохова в контексті розвитку української музичної культури// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць.- К.- Запоріжжя, 2000.- Вип.18.- С. 216-221.

1058.    Шкода Н.А. Самодіяльні театральні гуртки Криму у другій половині ХІХ – на поч. ХХст. // Наукові праці іст. фак. Запорізького держ. ун-ту.- Запоріжжя: Просвіта, 2003.- Вип.16.- С. 59-66.

1059.    Шкода Н.А. Суперечливість розвитку українського професійного театру у 80-ті р. ХІХ ст.// Наукові праці іст. фак. Запорізького держ. ун-ту.- Запоріжжя: Просвіта, 2002.- Вип.15.- С. 90-99.

1060.    Шкода Н.А. Творчі зв’язки між українськими професійними драматичними трупами і самодіяльними гуртками у другій половині ХІХ-на поч. ХХ ст.// Культура народов Причерноморья .- 2003.- №43.- С. 111-117.

1061.    Юник Д.Г. Збудливість як засіб регуляції емоційної стійкості музикантів інструменталістів у концертному виступі // Теоретичні та практичні питання культурології.- Запоріжжя: ЗГУ, 2000.- Вип.3.- С. 194-202.

1062.    Юник Д.Г. Психологічні особливості запам’ятовування та відтворення музичної інформації інструменталістам-виконавцям// Теоретичні та практичні питання культурології.- К.: Логос, 1997.- С.106-108.

 

Фонозаписи

1063.    “Саунд Версія”: Фонозапис 11 музичних творів (жанр: пісня)/ Керівник та аранжувальник О.В. Стотика; Виконавці: Т. Луцькова, О. Гаврик, Г. Алексєєва, О. Уйба.- Запоріжжя: Студія Навігатор, 2003.- (80 років МДПУ).

1064.    “Таврійська пектораль”: Фонозапис 10 оркестрових творів оркестру народних інструментів МДПУ/ Диригент В.М. Овод; оркестровка та обробка пісень Ю.М. Бай.- К.: Rostoc Records, 2002.


Іменний покажчик

 

1.           Александров В.М.      37, 62, 78, 290, 291, 292, 314

2.           Александрова Г.І.       37, 288, 289, 290, 291, 292, 314           

3.           Алексєєв А.М.             38, 288

4.           Андрієвська Н.Ф.        315, 316, 317, 318, 747

5.           Андрющенко Ю.О.     11, 13, 28, 124, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677,  696,

                                           742, 754, 763, 770, 771, 775

6.           Аносов І.П.                 1, 2, 3, 4, 9, 10, 14, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 60, 65, 78, 99,

                                           104, 106, 117, 125, 126, 127, 147, 248, 252, 277, 319, 320,

                                           321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332,

                                           333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 606, 1033

7.           Аносова Т.В.              128, 957, 958, 959, 960

8.           Антоновська Л.В.       129, 192, 252

9.           Антоновський А.Г.     690, 768

10.       Арабаджі О.С.            9, 10, 46, 107, 796, 797, 837

11.       Ардамацька Т.Б.         678

12.       Арестенко В.В.           342

13.       Арсененко І.А.            242, 798, 799, 800, 895

14.       Атрошенко Г.І.           961, 962

15.       Афанасьєва Л.В.         9, 10, 62, 78, 90, 130, 131, 132, 281, 282, 283, 291, 293,

                                           294, 425

16.       Бобакова І.П.              343, 344

17.       Бавико О.С.                287, 577

18.       Бай Ю.М.                    345, 1035, 1036, 1037, 1038, 1064

19.       Байтеряков О.З.          801, 859

20.       Байтерякова Н.Ю.      133, 134

21.       Барабоха Д.П.             135

22.       Барабоха Н.М.            136, 802, 803, 804, 837

23.       Барабоха П.О.             47, 48, 79, 137, 138, 139, 346, 805, 806, 807

24.       Безрукова А.А.           347

25.       Береславська А.М.      88

26.       Бєлашков І.Д.              108, 697, 716

27.       Бєльчев П.В.               49, 50, 348

28.       Бєльчева Т.Ф.             51, 91, 349, 350, 351

29.       Білецька М.В.              352, 353, 354, 355, 356, 357, 378

30.       Бойко В.О.                  52, 53, 141, 142, 143, 358, 359, 360, 534, 726

31.       Болотін Ю.П.              2, 5, 53, 54, 81, 361, 362

32.       Болотіна В.Ю.             145, 363, 364, 963, 964, 965, 966

33.       Бондар Н.Є.                365

34.       Букрєєв В.В.               90, 366

35.       Букрєєва І.В.               144, 287, 295, 367

36.       Бурцева О.М.              368, 378, 1039, 1040

37.       Варакса С.В.               197, 369, 465, 466, 929

38.       Василенко Л.М.          370, 371, 372, 373, 374, 375

39.       Вельчева Л.Г.              145, 217, 376

40.       Верховод І.С.              146

41.       Винокурова С.В.         28, 682

42.       Винтер С.В.                108, 683

43.       Власенко Е.А.             381, 382, 383, 384

44.       Власов І.І.                   744, 785

45.       Волгін Д.В.                 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606

46.       Волкова В.А.               148, 385, 386, 387, 388

47.       Воловник С.В.            684, 685, 686, 687

48.       Воловник Т.Г.             57

49.       Волох А.М.                 688

50.       Воровка В.П.              27, 109, 115, 116, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816

51.       Воровка М.І.               81, 149, 150, 151, 389, 390, 391, 392, 534

52.       Гавенаускас Б.Л.         65

53.       Гамалій Ю.В.              161

54.       Гапоненко Т.М.          88, 939, 940

55.       Гаращенко О.О.          58, 69, 70, 114

56.       Гармаш Б.А.                28, 689, 692, 696, 784, 787

57.       Глинська Л.Ф.             152, 281, 282, 293, 425

58.       Глущенко Ю.І.            107, 804, 818

59.       Голіков М.Ф.               107

60.       Головкова М.М.          141, 142, 143, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 534

61.       Горемичкін А.І.          400

62.       Горлов П.І.                 28, 675, 683, 693, 742

63.       Горна О.І.                   1033

64.       Грінченко А.Б.            672, 694, 707, 708, 729, 742, 761, 769

65.       Гудзь В.В.                   59, 62, 107, 153, 154, 283, 288, 312, 425

66.       Гуров Г.С.                  155, 401

67.       Гурова О.М.                7, 156, 284, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410

68.       Данілевич Л.П.            1008

69.       Данченко О.О.            88, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 930,

                                           931, 932, 933, 938

70.       Даценко Л.М.              110, 111, 157, 819, 820 ,821, 822, 823, 824, 825, 826, 834

71.       Демченко В.А.            77, 681, 690, 691, 741, 767, 768

72.       Денісов І.Г.                 411, 412

73.       Дергаль Л.Я.               967, 968, 969, 970, 971, 972

74.       Добровольська Л.П.   413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422

75.       Донець І.А.                 76, 827, 828, 829, 830, 870, 916

76.       Донченко Л.М.           158, 831, 832, 833, 894

77.       Дюжикова Т.М.          93

78.       Дядічева О.А.             11, 36, 159, 160, 265, 673, 689, 696, 697, 729, 732, 743,

                                           757, 758, 772, 774, 784

79.       Елькін М.В.                 14, 39, 46, 56, 78, 340, 578, 579, 580

80.       Єпіфанцева Л.А.         973

81.       Єремєєв В.С.              161, 236

82.       Заброда С.М.              77, 140, 162, 679, 680, 690, 701, 744, 808

83.       Зайдлер Н.В.               974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982

84.       Замуруйцев О.В.         296, 297

85.       Здоровцева Л.М.        938

86.       Зеленковська С.М.      880

87.       Зінченко В.М.             234

88.       Зотова В.Г.                 981, 982, 983

89.       Іванова В.М.               744, 835, 836

90.       Ігнатенко М.Г.            12, 107

91.       Ізбаш С.С.                   151, 426, 427

92.       Істоміна О.М.              984

93.       Йоркіна Є.Б.               424

94.       Казаков Є.О.               15, 122, 164, 165, 166, 167, 168, 233, 239, 249, 275, 280,

                                           428, 429, 607, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617,

                                           618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 665

95.       Казакова С.М.             122, 233, 249, 268, 275, 428, 429, 608, 609, 625, 626, 627,

                                           640, 665

96.       Кармишев Ю.В.          169, 670, 688, 698, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 728, 730,

                                           786, 788, 789

97.       Керницька О.Д.          285

98.       Кінда В.В.                   11, 696, 706, 707, 708, 709, 710, 743, 759, 769, 784

99.       Кірікова Т.О.              170, 231, 696, 711, 712, 713, 714

100.  Клименко О.В.            171

101.  Коломійчук В.П.         172, 173, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638,

                                           639, 640, 652, 659, 816

102.  Кондрашова В.М.       63, 430, 902

103.  Коробченко А.А.        97, 119, 120, 174, 298, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437,

                                           438, 439, 440, 441, 442

104.  Котова Л.М.                443, 444, 445, 1041, 1042, 1043, 1044

105.  Котова О.В.                276, 1034

106.  Кочерга Б.М.              18, 78, 286

107.  Кошелев В.О.              177, 178, 179, 180, 230, 679, 695, 717, 718, 719, 725, 726,

                                           727, 762, 783, 791

108.  Кошелев О.І.               11, 77, 87, 108, 159, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 230, 240,

                                           262, 263, 679, 695, 697, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722,

                                           723, 724, 725, 732, 762, 765, 783, 791

109.  Кошелева Т.М.            181, 182, 1019, 1029, 1030, 1031, 1032

110.  Крапівка М.В.             19, 64

111.  Кратко Л.А.                838

112.  Крилов М.В.               112, 183, 837, 839, 840, 841, 842, 843, 844

113.  Кулініч Л.Я.                41, 42, 43, 65, 77, 87

114.  Кучина Л.І.                 17, 26, 81, 141, 142, 143, 359

115.  Лебедчук П.В.             184

116.  Левада О.В.                 12, 66, 113, 834, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 854,

                                           855, 900, 901, 902, 906

117.  Левада О.М.                185, 838, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 860

118.  Леушина О.А.             801, 856, 857, 858, 859, 902

119.  Логвіна-Бик Т.А.        129, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 376, 446,

                                           447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 641

120.  Максимов О.С.           67, 68, 195, 196, 197, 198, 430, 459, 460, 461, 462, 463,

                                           464, 465, 466, 467, 468, 928, 929

121.  Мальцева І.А.              123, 167, 199, 200, 201, 202, 203, 642, 643, 644, 645, 646,

                                           647, 648, 649, 650, 651, 652, 664, 668

122.  Малюга М.В.               69, 70, 114

123.  Мануілова О.М.          87, 702, 795

124.  Марковець Г.В.           56, 71, 72, 73, 205, 469, 474

125.  Марковець Л.М.         56, 71, 72, 204, 205, 471, 472, 473, 474

126.  Марковець О.Л.          71, 72, 205, 470, 474, 475, 476, 477

127.  Мармуль Л.М.             860

128.  Мартинюк А.К.           74, 478, 560, 1045, 1046, 1047, 1048

129.  Мартинюк Т.В.           20, 21, 22, 75, 479, 480, 560, 1049, 1050, 1051

130.  Марченко О.А.           76, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870

131.  Маценко А.Л.              285, 837, 902

132.  Мацієвська Н.Б.          160, 696, 697, 732, 743

133.  Мацюра О.В.               13, 65, 206, 689, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740,

                                           775

134.  Мелешко О.І.              58, 96

135.  Мелаш В.Д.                 55, 61, 207, 228, 481, 653

136.  Мимрік Л.М.               482

137.  Митяй З.О.                  282

138.  Митяй І.С.                   77, 87, 108, 140, 210, 211, 680, 681, 690, 691, 741, 744,

                                           766, 768, 808

139.  Мінькова Г.Ю.            985

140.  Мінькова І.Ю.             986

141.  Мітлицька В.А.           209, 483, 484, 485, 486, 487, 1052, 1053

142.  Молодиченко В.В.      81, 110, 183, 212, 213, 488, 489, 490, 491, 492, 818, 871,

                                           872, 873, 987

143.  Молодиченко Н.А.     81, 91,  421, 491, 492, 493, 494, 987

144.  Назаренко І.М.            495, 496, 497, 498, 1054

145.  Намлієва Л.Н.              214, 215, 654, 655, 656, 657

146.  Насалевич Т.В.           988, 989, 990, 991, 992, 993

147.  Непша О.В.                 111, 216, 850, 874, 875

148.  Николенко С.К.          55

149.  Овод В.М.                   1064

150.  Огай В.Х.                    107

151.  Окса М.М.                   2, 5, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 32, 54, 80, 184, 218, 219, 220,

                                           221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 377, 393, 499, 500, 501,

                                           502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513,

                                           514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 575, 576 

152.  Олексенко Т.Д.           228, 481, 491, 524

153.  Орлов А.В.                  287

154.  Орловська Т.О.          237, 242, 876, 877, 895

155.  Осадчий В.В.              1009, 1010, 1011, 1012, 1013

156.  Пачев С.І.                    299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 312, 1055

157.  Пачева В.М.                312, 1055

158.  Пересадько Л.В.         11, 55, 77, 108, 230, 240, 262, 263, 679, 680, 695, 718, 721,

                                           722, 723, 808

159.  Петрученя Г.Г.            53, 235, 525, 526, 527, 528, 529, 534

160.  Писанець А.М.            263

161.  Писанець Є.М.            118, 121, 703, 730, 731, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751,

                                           752, 753, 764, 788, 789, 790, 792, 793, 794, 795

162.  Плетніченко В.І.          530, 531, 532, 1056

163.  Покуса Р.В.                 11, 178, 179, 180, 229, 240, 262, 681, 695, 697, 719, 724,

                                           725, 727, 765, 783

164.  Полякова Л.І.              285, 307, 308, 309, 310, 311, 533

165.  Попенко В.М.             11, 35, 108, 689, 697, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 762

166.  Попенко Я.В.              294

167.  Прийма С.М.               236, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018

168.  Прокоф’єва О.А.        106

169.  Прохорова Л.А.          834, 878, 879, 880

170.  Пюрко О.Є.                122, 165, 166, 233, 238, 239, 249, 280, 607, 608, 609, 610,

                                           622, 623, 624, 658, 660

171.  Рева В.Я.                     1057

172.  Рева П.П.                     705

173.  Рибалко Н.М.              994, 995, 996

174.  Рябуха Т.В.                 69, 70, 96, 114

175.  Сажнєв М.Л.               208, 881, 882, 883, 884, 1033

176.  Сажнєва Н.М.             82, 234, 237, 241, 242, 243, 244, 884, 885, 886, 887, 888,

                                           889, 890, 891, 892, 893 ,894, 895, 896, 897

177.  Сазонова М.А.            797

178.  Сегеда Н.А.                 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544

179.  Семікіна О.Л.              245, 997, 998

180.  Сидоряк Н.Г.              147, 246, 247, 248, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 1033

181.  Силаєва О.В.               73

182.  Сіохін В.Д.                  13, 23, 29, 34, 35, 102, 107, 108, 689, 697, 775

183.  Скороход С.Л.            88, 104

184.  Скрипнік Н.Я.             837, 898, 899

185.  Соколова О.М.           492

186.  Солоненко А.М.         6, 279, 651, 661, 662, 663, 664

187.  Сопіна  Я.В.                545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556,

                                           557

188.  Сорокіна Н.С.             113, 115, 116, 817, 900, 901

189.  Сорокіна Ц.В.             234

190.  Срібняк С.М.              83, 84, 85

191.  Степанова О.Г.           558, 559

192.  Стецишин М.М.          86, 817, 851, 872, 873, 903, 904, 905, 906

193.  Стотика І.Г.                250, 388, 560, 563

194.  Стотика О.В.               250, 388, 560, 561, 562, 563, 1063

195.  Суханова Г.П.             276, 1034

196.  Тамбовцев Г.В.           253, 907, 908, 909, 910, 911

197.  Тамбовцева Г.Т.         911

198.  Тарасова О.В.             254, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004

199.  Тарусова Н.В.             77, 87, 232, 251, 259

200.  Торбунова М.Д.          113, 183, 817

201.  Трачева С.П.               163, 276, 1034

202.  Троїцька Т.С.             63, 75, 292, 425, 564

203.  Туровцева Н.М.          255, 256, 257, 258, 954, 955, 956

204.  Тюрін О.Г.                  1020, 1021, 1022

205.  Фалько Н.М.               776

206.  Федоров М.П.             260, 378, 565, 566, 567, 568, 569, 570

207.  Федорова О.В.            89, 360, 378, 571

208.  Феруз І.О.                   261, 572, 573

209.  Феруз С.О.                  94, 95, 261, 572, 573

210.  Фунтікова О.О.           31, 574

211.  Фурдак Т.О.                182

212.  Фурманова В.П.          229, 230, 262, 765

213.  Халімовська В.І.         88

214.  Хоматов В.Х.              44, 45, 99, 117, 264, 277

215.  Хоменко С.В.              696, 773, 774, 784, 787

216.  Хомчак О.Г.                92, 1005

217.  Хорошилова Т.І.         88, 93, 103, 104, 266, 267, 927, 937, 939, 940, 941, 943,

                                           944, 945

218.  Христова Т.Є.             122, 166, 168, 233, 239, 249, 268, 275, 428, 429, 607, 608,

                                           609, 610, 621, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 658, 665

219.  Христова Ю.П.           266

220.  Хромишев В.О.           103, 104, 269, 941, 942, 943, 944, 945, 946

221.  Хромишева О.О.         103, 105, 270, 934, 935, 936, 946, 947, 948, 949, 950, 951,

                                           952, 953

222.  Чабан Б.Я.                   96

223.  Чайка Н.С.                  1006

224.  Черевко С.П.               271, 272, 652, 666, 667, 668

225.  Черничко Й.І.             13, 23, 29, 33, 35, 102, 108, 273, 678, 696, 729, 743, 760,

                                           775, 776, 777, 778, 784

226.  Черничко Р.М.            673, 689, 696, 775, 777, 779, 780, 781, 782

227.  Чичановський І.О.      274, 287, 313, 577

228.  Шевченко С.І.             669, 670, 704, 705, 785, 786

229.  Шевчук Т.О.               465, 466, 468

230.  Шкода Н.А.                 1058, 1059, 1060

231.  Шугайло Г.В.              1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028

232.  Юник Д.Г.                  581, 582, 583, 584, 585, 1061, 1062